Θέση εργασίας για δασοπόνο σε πρόγραμμα LIFE

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου LIFE PRIMED: «Restoration, management and valorization of PRIority habitats of MEDiterranean coastal areas» (LIFE17 NAT/GR/000511).

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΤΕΙ Δασοπονίας ή άλλης συναφούς ειδικότητας της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε ερευνητικά έργα/προγράμματα σε αντικείμενα σχετικά με παραποτάμια δασικά οικοσυστήματα με έμφαση στη διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων, στη λήψη και επεξεργασία δειγμάτων καθώς και στη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων πεδίου για την χαρτογράφηση περιοχών.
  • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ (υπολογιστικά φύλλα, επεξεργασία κειμένου, βάσεις δεδομένων, υπηρεσίες διαδικτύου).
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα:

  • Εργασιακή εμπειρία σε έργα διαχείρισης βλάστησης.
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια σε θέματα δασολογικού ενδιαφέροντος.
  • Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.

Υποβολή προτάσεων μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00 σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την αριθμ. 32044/921/04-07-19 Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ.».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο της γραμματείας 210 7784850 (Εσωτ. 1), 1ος όροφος γραφείο 257, κα. Ε. Νησιώτη.

Ολόκληρη η πρόσκληση ΕΔΩ.

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της έως 31/12/2022. Το κόστος για το Έργο ανέρχεται στο ποσό των πενήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (52.400,00€) (για το έτος 2019: 5.480,00€, για το έτος 2020: 10.836,67€, για το έτος 2021: 10.466,67€ και για το έτος 2022: 25.616,66€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων και ΦΠΑ καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016. Η αμοιβή θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [865.88 KB]ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: