Ενημερωτικό δελτίο του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας

Γραφείο Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας

Λάρισα, 04.07.2019

Με αφορμή διοικητική προσφυγή υπαλλήλου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας, κατά απόφασης μετακίνησής της από μία Δ/νση σε άλλη, μέσα στον ίδιο νομό, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η προσφυγή απορρίφτηκε από το ΥΠ.ΕΣ., ως αβάσιμη.

Παραθέτουμε ενδεικτικά σημεία του σκεπτικού της Απόφασης, προκειμένου εργαζόμενοι και συνδικαλιστές να γνωρίζουν τι ισχύει σε ότι αφορά το θέμα «μετακίνηση / μετάθεση»:

  • «Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις συνιστώνται ως ενιαίες αποκεντρωμένες μονάδες διοίκησης του κράτους και τα διοικητικά όρια κάθε μιας ως Ενιαίας Αρχής, καθορίζονται από τα διοικητικά όρια του συνόλου των πρώην Περιφερειών, τις οποίες συμπεριλαμβάνει κάθε μία. Συνεπώς, κάθε μετακίνηση υπαλλήλου εντός των διοικητικών ορίων κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης νοείται ως μετακίνηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Υ.Κ. με την επιφύλαξη πάντα της παρ. 4 του άρθρου 66 του Υ.Κ., σύμφωνα με την οποία η μετακίνηση εκτός νομού ή σε νησί γίνεται με τη διαδικασία της μετάθεσης. Επομένως, εντός των διοικητικών ορίων κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν υφίσταται η υπηρεσιακή μεταβολή της μετάθεσης κατά την έννοια του άρθρου 67 του Υ.Κ. Συνεπώς η Διεύθυνση Δασών…………. και το Δασαρχείο ……………..δεν αποτελούν “δύο ανεξάρτητες μεταξύ τους και αυτόνομες Οργανικές Υπηρεσιακές Μονάδες” σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας, αφού δεν διαθέτουν ούτε διοικητική ούτε οικονομική αυτοτέλεια, αλλά οργανικά τμήματα της ίδιας ενιαίας Αποκεντρωμένης μονάδας (σχετική η αριθ. 197/2005 Γνωμοδότηση του Γ Τμήματος του Ν.Σ.Κ καθώς και η αριθ. 214/2018 απόφαση του Β’ Τμήματος Δ.Ε.Λ)»
  • «Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 3852/2010, όπως ισχύεισε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση προΐσταται ο Γενικός Γραμματέας ενώ σύμφωνα πλέον με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση προΐσταται ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν.2503/97 (ΦΕΚ 107 Α’) μεταξύ άλλων «… προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας. Κατευθύνει, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει τη δράση των υπηρεσιών και τωνυπαλλήλων της Περιφέρειας. Είναι πειθαρχικός προϊστάμενος………. .Στον Γενικό Γραμματέα ανήκουν αποκλειστικά οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί ή μεταβιβασθεί στις Περιφέρειες, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που του παρέχει ο νόμος ή ανατίθεται σε αυτόν βάσει νόμου.
    Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι ο Συντονιστής είναι το αρμόδιο- οικείο όργανο για κάθε υπηρεσιακή μεταβολή που λαμβάνει χώρα στο προσωπικό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων επομένως και για τη μετακίνηση υπαλλήλων από μια οργανική μονάδα σε άλλη, εντός της αυτής δημόσιας αρχής και είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και την επίτευξη των θεσπισμένων στόχων και του σκοπού δημιουργίας της άρα κατ’ επέκταση για την ικανοποίηση του δημοσίου συμφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό, η επιλογή των πολιτικών και των ενεργειών καθώς και η στάθμιση των υφιστάμενων υπηρεσιακών αναγκών που απαιτούνται για την επίτευξη της αποτελεσματικότερης λειτουργίας της οικείας Αποκεντρωμένης είναι ευθύνη και αρμοδιότητα του Συντονιστή»
  • «Επειδή η προσφεύγουσα μετακινήθηκε από τη Διεύθυνση Δασών …………… στο Δασαρχείο …………….., υπηρεσίες οι οποίες ανήκουν και οι δύο στο Νομό……….. και στην ίδια ενιαία Αποκεντρωμένη Αρχή, συνεπώς πρόκειται για μετακίνηση και όχι για μετάθεση, σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στην αριθ. 197/2005 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ, και κατά συνέπεια δεν απαιτείται γνωμοδότηση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου. Άλλωστε η προσφεύγουσα μετακινήθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση του Συντονιστή ως ανωτάτου μονομελούς οργάνου της Α.Δ. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας στο Δασαρχείο ……………….., κατ’ επίκληση του άρθρου 66 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/07, Α’26) και αφού λήφθηκαν υπόψη οι υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, κατ’ επέκταση για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εννοηθεί ως «μετάθεση», αφού δεν πρόκειται για εκτός Νομού μετακίνηση (παρ. 4 άρθρου 66).»
  • «Η προσβαλλόμενη απόφαση συνιστά μετακίνηση της προσφεύγουσας καθαρά για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών σύμφωνα και με την προσβαλλόμενη απόφαση και σε καμιά περίπτωση δε θίγεται η υπηρεσιακή, προσωπική ή οικογενειακή ζωή της υπαλλήλου, καθώς η Δ/νση Δασών ………….. και το Δασαρχείο …………….. στο οποίο μετακινείται στεγάζονται στο ίδιο κτήριο, συνεπώς απορρίπτονται οι αιτιάσεις της ότι για τη μετακίνησή της απαιτείται προηγούμενη αίτησή της ,εφόσον η εκδήλωση βούλησης του υπαλλήλου κατά το άρθρο 66 παρ. του Υ.Κ λαμβάνεται υπόψη στην περίπτωση αλλαγής δήμου ή κοινότητας. Επίσης επειδή πρόκειται για μετακίνηση απορρίπτουμε ως αβάσιμη την επίκληση των διατάξεων του Ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α’), για την απαγόρευση μετάθεσης των συνδικαλιστών εργαζομένων χωρίς τη συγκατάθεση της αντίστοιχης συνδικαλιστικής οργάνωσης, ενώ σε κάθε περίπτωση η μετακίνησή της, δεν δημιουργεί κώλυμα στην άσκηση των συνδικαλιστικών της καθηκόντων
  • «……καθώς το όργανο που σταθμίζει τις υπηρεσιακές ανάγκες σύμφωνα με τους επιδιωκόμενους στόχους της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι ο Συντονιστής»

Από όλα τα προαναφερθέντα, προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι παρά τις συνεχόμενες ανακοινώσεις συνδικαλιστικών σωματείων, που κατηγορούν συστηματικά την ηγεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αποδεικνύεται πως οι μετακινήσεις που έχουν γίνει στο Φορέα μας έχουν γίνει με απολύτως σύννομο τρόπο και σύμφωνα με τις οδηγίες του, αρμόδιου εξάλλου, Υπουργείου Εσωτερικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι πιθανές δικαστικές αποφάσεις αντίθετες στο πνεύμα των όσων παρατέθηκαν παραπάνω, είναι ατομικές και για το λόγο αυτό δεν είναι νομικά εφικτό να γενικευτούν από τη Διοίκηση.

Είναι προφανώς λυπηρό ότι συνδικαλιστικός φορέας έφτασε στο σημείο να κατηγορήσει τον Συντονιστή, με δημοσίευση σε ιστοσελίδα, ακόμα και για αντί – φεμινιστική (!!!) και αντί – συνδικαλιστική συμπεριφορά, επειδή «τόλμησε» να προβεί σε μετακίνηση (μεταξύ υπηρεσιών που εδρεύουν στο ίδιο κτίριο) γυναίκας υπαλλήλου και συνδικαλίστριας.

Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να γνωρίζουν όλοι οι υπάλληλοι ότι η Διοίκηση του Φορέα προτάσσει βέβαια το υπηρεσιακό συμφέρον, αλλά παράλληλα λαμβάνει σοβαρά υπόψη και τις προσωπικές ανάγκες των υπαλλήλων, όταν είναι τεκμηριωμένες. Σε καμία περίπτωση όμως, δε χωρίζει τους υπαλλήλους σε κατηγορίες όπως γυναίκες – άνδρες, συνδικαλιστές – μη συνδικαλιστές κ.τ.λ. όταν εκδίδει αποφάσεις μετακινήσεων.

Γραφείο Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας – Στ. ΕλλάδαςΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Επικαιρότητα

Tags: , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: