Προστασία υδροβιότοπου στη Ν. Προποντίδα Χαλκιδικής

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε για την προστασία του υδροβιότοπου «Σαχάρα» στον Δήμο Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής.

Κατόπιν αναφοράς ζητήθηκε, το 2017, η διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη για την προστασία του υδροβιότοπου «Σαχάρα» στον ∆ήμο Ν.Προποντίδας Χαλκιδικής. Στην περιοχή υφίσταται υγροτοπικό σύστημα επίσημα καταγεγραμμένο από το ΕΚΒΥ, το οποίο αποτελεί οικότοπο προστατευόμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας με βάση σχετικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί για την περιοχή.Από τους αναφερόμενους καταγγέλλονταν διάφορες ενέργειες, όπως επιχωμάτωση ρέματος, φρεζάρισμα παραλίας, ισοπέδωση αμμόλοφων.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, κατόπιν έρευνας της υπόθεσης, ζήτησε την ενεργοποίηση των αρμοδίων υπηρεσιών, ώστε να επιτευχθεί η προστασία του εν λόγω υγροτόπου. Μεταξύ άλλων, το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Χαλκιδικής εγγράφως ενημέρωσε την Αρχή ότι αφενός για έργα και δραστηριότητες στην περιοχή δεν απαιτείται ΑΕΠΟ ή ΠΠ∆ και αφετέρου ότι εφόσον η περιοχή δεν εντάσσεται στο δίκτυο Natura, τα αναφερόμενα στο έγγραφο του Συνηγόρου το Πολίτη δεν περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας.

Η Ανεξάρτητη Αρχή πραγματοποίησε αυτοψία και σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη με τις αρμόδιες υπηρεσίες και διατύπωσε τις απόψεις της με πλήθος εγγράφων εκφράζοντας την άποψη ότι η μη ένταξη στο δίκτυο Natura 2000 αφενός δεν αναιρεί την ανάγκη της περιβαλλοντικής προστασίας και αφετέρου δεν συνεπάγεται λιγότερες διοικητικές αρμοδιότητες/ υποχρεώσεις, στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται βλαπτικές, για το περιβάλλον, ενέργειες. Οι θέσεις αυτές έχουν διατυπωθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ Επεξ/σια ∆ιατ/των ΤΜ.Ε, 172/1999), το οποίο έχει κρίνει ότι οι υγροβιότοποι αποτελούν ουσιώδη στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, τα οποία συμβάλλουν στην οικολογική ισορροπία και προστατεύονται ευθέως από το άρθρο 24 του Συντάγματος, ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού τους με νομική πράξη.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι σύμφωνα με το Π∆133/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» στις αρμοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού περιλαμβάνεται η λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, πέραν των αρμοδιοτήτων για την τήρηση των Περιβαλλοντικών όρων από δραστηριότητες και έργα, η εν λόγω υπηρεσία έχει ευθεία αρμοδιότητα για την προστασία του περιβάλλοντος και την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων.

Σε συνέχεια των ενεργειών αυτών, η Αρχή απέστειλε σχετικό έγγραφο προς το Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών του ΥΠΕΝ, προκειμένου αυτό να διατυπώσει τις απόψεις του περί της ένταξης της περιοχής σε προστατευτικό πλαίσιο, κατόπιν αιτήματος που είχε κατατεθεί από τις ενδιαφερόμενες περιβαλλοντικές οργανώσεις.Ως απάντηση, η εν λόγω υπηρεσία μας ενημέρωσε εγγράφως ότι με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν, είναι θετική για το χαρακτηρισμό της περιοχής ως προστατευόμενου τοπίου ή ως προστατευόμενου φυσικού σχηματισμού. Η Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης απέστειλε σχετικό έγγραφο εκθέτοντας το ζήτημα στη ∆/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ, δεδομένου ότι στην εν λόγω έκταση επιτρέπονται με Π∆ οι χρήσεις τουριστικών εγκαταστάσεων κλπ.ΚατηγορίεςΠροστατευόμενες περιοχές

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: