Δυο συμβάσεις για δασολόγους

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ / Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Συνδυασμένη πλατφόρμα εφαρμογών προστασίας και προβολής πολιτιστικών και τουριστικών χώρων – XENIOS», και κωδικό Τ1ΕΔΚ-022149 (MIS 5031806) το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

[su_quote]Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 26 Ιουλίου 2019 και ώρα 12:00.[/su_quote]

[su_button url=”https://dasarxeio.com/wp-content/uploads/2019/07/33638_991_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.pdf” target=”blank” style=”3d” size=”6″ icon=”icon: file-pdf-o”]ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ[/su_button]

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με τρεις (3) αναδόχους ως εξής:

[su_accordion]
[su_spoiler title=”Α´ Σύμβαση (Πτυχίο Δασολογίας)” open=”no” style=”fancy”]Απαραίτητα προσόντα:

–  Πτυχίο ΑΕΙ Δασολόγου της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής. Ελλείψει πτυχιούχου Δασολόγου θα γίνουν αποδεκτοί επιστήμονες με πτυχίο ΑΕΙ Γεωγράφου, άλλου Γεωτεχνικού επιστήμονα ή Τοπογράφου Μηχανικού της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.

–  Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

–  Γνώση χρήσης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), με δυνατότητα χωρικών αναλύσεων σε διανυσματικά και raster δεδομένα.

–  Γνώση για τις δασικές πυρκαγιές και δυνατότητα χωρικής προσομοίωσης της εξάπλωσης αυτών με χρήση ειδικού λογισμικού.

–  Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).

Επιθυμητά προσόντα:

–  Διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με ειδίκευση στις δασικές πυρκαγιές της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.

–  Εργασιακή εμπειρία σε αυτοματοποίηση διαδικασιών και ανάπτυξης ειδικών εφαρμογών σε περιβάλλον GIS για την ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων που σχετίζονται με φυσικές καταστροφές και κυρίως με δασικές πυρκαγιές και πλημμύρες.

–  Επιστημονικές εργασίες/δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο του έργου.

To έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ένας/μία (1) ανάδοχος έχει αντικείμενο τη:

 • Συλλογή στοιχείων (χάρτες, μετεωρολογικά δεδομένα, κλπ.), καθορισμός σεναρίων πιθανών συνθηκών για τους χώρους πιλοτικής επίδειξης του έργου (Εθνικός δρυμός Σαμαριάς, Αρχαιολογικός χώρος Δίου Πιερίας) και εκτέλεση προσομοιώσεων συμπεριφοράς πυρκαγιάς.
 • Ανάλυση κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στους δύο χώρους, όσον αφορά τον χώρο, τον χρόνο, και τα χαρακτηριστικά των πυρκαγιών, με συσχέτιση μεταξύ άλλων με υπάρχοντες δείκτεςκινδύνου όπως ο καναδικός FWI και με την κατάσταση της ζωντανής βλάστησης.
 • Σύνδεση των φυσικών κινδύνων (πυρκαγιάς, πλημμύρας) με την ασφάλεια των επισκεπτών τωνδύο χώρων, με έμφαση την κίνηση των τελευταίων εντός αυτών.
 • Εκπόνηση σχεδιασμού αντίδρασης των διαχειριστών των δύο χώρων και οδηγιών για τουςεπισκέπτες σε περίπτωση εμφάνισης αυξημένου κινδύνου.
 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της πλατφόρμας του έργου XENIOS ιδίως όσον αφορά τη μοντελοποίηση των κινδύνων.
 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό της πιλοτικής επίδειξης των αποτελεσμάτων /εργαλείων του έργου στους δύο χώρους, την επί τόπου επίδειξη, και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων πιλοτικής λειτουργίας.

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια δέκα (10) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Το κόστος για το Έργο ανέρχεται στο ποσό των εικοσιένα χιλιάδων (21.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016. Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Η αμοιβή θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου.

Για την πραγμάτωση του Έργου παρέχεται η δυνατότητα στον/-ην ανάδοχο να εκτελεί το ανατεθέν σε αυτόν/-ην έργο, ολικά ή μερικά στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων (οδός Τέρμα Αλκμάνος, 11528, Ιλίσια, Αττικής), ή όπου αλλού επιβάλλουν οι ανάγκες του Έργου.

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Β´ Σύμβαση (Πτυχίο Δασολογίας)” style=”fancy”]

Απαραίτητα προσόντα:

–  Πτυχίο ΑΕΙ Δασολόγου ή Περιβαλλοντολόγου, της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.

–  Διδακτορικό τίτλο με ειδίκευση στις δασικές πυρκαγιές της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.

–  Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

–  Γνώση χρήσης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)

–  Εργασιακή εμπειρία σε έργα ή μελέτες, που σχετίζονται με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και την διαχείριση δασικών πυρκαγιών καθώς και με την πρόβλεψη συμπεριφοράς των πυρκαγιών και την ανάλυση κινδύνου τους.

–  Εργασιακή εμπειρία σχετικά με την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στην πράξη τουλάχιστον ενός έτους.

–  Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)

Επιθυμητά προσόντα:

– Πιστοποιημένη γνώση για την εκπαίδευση ενηλίκων

To έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ένας/μία (1) ανάδοχος έχει αντικείμενο:

 • Αναγνώριση μοντέλων καύσιμης ύλης και όπου χρειαστεί δημιουργία νέων μοντέλων στους χώρους πιλοτικής επίδειξης του έργου (Εθνικός δρυμός Σαμαριάς, Αρχαιολογικός χώρος Δίου Πιερίας).
 • Χαρτογράφηση της καύσιμης ύλης στους χώρους πιλοτικής επίδειξης, με βάση δορυφορικές εικόνες.
 • Ανάλυση των κινδύνων από πυρκαγιά και εκπόνηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης στους χώρους πιλοτικής επίδειξης.
 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό για την υλοποίηση της υπηρεσίας προσομοίωσης συμπεριφοράς πυρκαγιάς.
 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό της πιλοτικής επίδειξης των αποτελεσμάτων/εργαλείων του έργου στους δύο χώρους, την επί τόπου επίδειξη και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων πιλοτικής λειτουργίας.

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια εννέα (9) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Το κόστος για το Έργο ανέρχεται στο ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (19.395,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του/της αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016. Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Η αμοιβή θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου.

Για την πραγμάτωση του Έργου παρέχεται η δυνατότητα στον/-ην ανάδοχο να εκτελεί το ανατεθέν σε αυτόν/-η έργο, ολικά ή μερικά στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων (οδός Τέρμα Αλκμάνος, 11528, Ιλίσια, Αθήνα, Αττική), ή όπου αλλού επιβάλλουν οι ανάγκες του Έργου.

Για την εκτέλεση του έργου δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για μετακινήσεις. (Επισημαίνεται ότι τυχόν μετακινήσεις που συνδέονται με το έργο και τα παραδοτέα αυτού περιλαμβάνονται στην αμοιβή του/της αναδόχου).

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Γ´ Σύμβαση (Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας)” style=”fancy”]

Απαραίτητα προσόντα:

–  Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με ειδίκευση «Αρχαιολογία», της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.

–  Καλή γνώση δύο ξένων γλωσσών, η μία εκ των οποίων η Αγγλική.

–  Καλή γνώση του Αρχαιολογικού χώρου του Δίου Πιερίας πιστοποιούμενη είτε με την τακτική συμμετοχή στην πανεπιστημιακή ανασκαφή του Δίου είτε με τη συνεργασία σε ερευνητικό επίπεδο με την ομάδα των καθηγητών που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη ανασκαφή.

Επιθυμητά προσόντα:

– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο της Αρχαιολογίας ή ελλείψει αυτού επιτυχής εξέταση σε μαθήματα του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών σε αυτό το αντικείμενο.

To έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ένας/μία (1) ανάδοχος έχει αντικείμενο:

 • Συλλογή, παραγωγή και προετοιμασία ενημερωτικού υλικού (περιλαμβανομένης συγγραφής σύντομων κειμένων, φωτογραφιών, σύντομων βίντεο κλπ.), σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την έρευνα και λειτουργία του χώρου, το οποίο θα μπορεί να περιληφθεί σε εφαρμογή (app), και σε άλλων μορφών ενημερωτικό υλικό.
 • Σχεδιασμός περιηγήσεων εντός του αρχαιολογικού χώρου για τους επισκέπτες με καταγραφή των διαδρομών με GPS και χρονομέτρηση της κίνησης σε αυτούς υπό διάφορες συνθήκες.

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Το κόστος για το Έργο ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων οκτακοσίων (3.800,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του/της αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016. Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Η αμοιβή θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου.

Για την πραγμάτωση του Έργου παρέχεται η δυνατότητα στον/-ην ανάδοχο να εκτελεί το ανατεθέν σε αυτόν/-η έργο, ολικά ή μερικά στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων (οδός Τέρμα Αλκμάνος, 11528, Ιλίσια, Αττικής), ή όπου αλλού επιβάλλουν οι ανάγκες του Έργου.

Για την εκτέλεση του έργου δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για μετακινήσεις. (Επισημαίνεται ότι τυχόν μετακινήσεις που συνδέονται με το έργο και τα παραδοτέα αυτού περιλαμβάνονται στην αμοιβή του/της αναδόχου).
[/su_spoiler]
[/su_accordion]


Α´ Σύμβαση (Πτυχίο Δασολογίας)

Απαραίτητα προσόντα:

–  Πτυχίο ΑΕΙ Δασολόγου της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής. Ελλείψει πτυχιούχου Δασολόγου θα γίνουν αποδεκτοί επιστήμονες με πτυχίο ΑΕΙ Γεωγράφου, άλλου Γεωτεχνικού επιστήμονα ή Τοπογράφου Μηχανικού της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.

–  Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

–  Γνώση χρήσης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), με δυνατότητα χωρικών αναλύσεων σε διανυσματικά και raster δεδομένα.

–  Γνώση για τις δασικές πυρκαγιές και δυνατότητα χωρικής προσομοίωσης της εξάπλωσης αυτών με χρήση ειδικού λογισμικού.

–  Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).

Επιθυμητά προσόντα:

–  Διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με ειδίκευση στις δασικές πυρκαγιές της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.

–  Εργασιακή εμπειρία σε αυτοματοποίηση διαδικασιών και ανάπτυξης ειδικών εφαρμογών σε περιβάλλον GIS για την ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων που σχετίζονται με φυσικές καταστροφές και κυρίως με δασικές πυρκαγιές και πλημμύρες.

–  Επιστημονικές εργασίες/δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο του έργου.

To έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ένας/μία (1) ανάδοχος έχει αντικείμενο τη:

 • Συλλογή στοιχείων (χάρτες, μετεωρολογικά δεδομένα, κλπ.), καθορισμός σεναρίων πιθανών συνθηκών για τους χώρους πιλοτικής επίδειξης του έργου (Εθνικός δρυμός Σαμαριάς, Αρχαιολογικός χώρος Δίου Πιερίας) και εκτέλεση προσομοιώσεων συμπεριφοράς πυρκαγιάς.
 • Ανάλυση κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στους δύο χώρους, όσον αφορά τον χώρο, τον χρόνο, και τα χαρακτηριστικά των πυρκαγιών, με συσχέτιση μεταξύ άλλων με υπάρχοντες δείκτεςκινδύνου όπως ο καναδικός FWI και με την κατάσταση της ζωντανής βλάστησης.
 • Σύνδεση των φυσικών κινδύνων (πυρκαγιάς, πλημμύρας) με την ασφάλεια των επισκεπτών τωνδύο χώρων, με έμφαση την κίνηση των τελευταίων εντός αυτών.
 • Εκπόνηση σχεδιασμού αντίδρασης των διαχειριστών των δύο χώρων και οδηγιών για τουςεπισκέπτες σε περίπτωση εμφάνισης αυξημένου κινδύνου.
 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της πλατφόρμας του έργου XENIOS ιδίως όσον αφορά τη μοντελοποίηση των κινδύνων.
 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό της πιλοτικής επίδειξης των αποτελεσμάτων /εργαλείων του έργου στους δύο χώρους, την επί τόπου επίδειξη, και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων πιλοτικής λειτουργίας.

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια δέκα (10) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Το κόστος για το Έργο ανέρχεται στο ποσό των εικοσιένα χιλιάδων (21.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016. Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Η αμοιβή θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου.

Για την πραγμάτωση του Έργου παρέχεται η δυνατότητα στον/-ην ανάδοχο να εκτελεί το ανατεθέν σε αυτόν/-ην έργο, ολικά ή μερικά στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων (οδός Τέρμα Αλκμάνος, 11528, Ιλίσια, Αττικής), ή όπου αλλού επιβάλλουν οι ανάγκες του Έργου.


Β´ Σύμβαση (Πτυχίο Δασολογίας)

Απαραίτητα προσόντα:

–  Πτυχίο ΑΕΙ Δασολόγου ή Περιβαλλοντολόγου, της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.

–  Διδακτορικό τίτλο με ειδίκευση στις δασικές πυρκαγιές της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.

–  Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

–  Γνώση χρήσης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)

–  Εργασιακή εμπειρία σε έργα ή μελέτες, που σχετίζονται με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και την διαχείριση δασικών πυρκαγιών καθώς και με την πρόβλεψη συμπεριφοράς των πυρκαγιών και την ανάλυση κινδύνου τους.

–  Εργασιακή εμπειρία σχετικά με την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στην πράξη τουλάχιστον ενός έτους.

–  Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)

Επιθυμητά προσόντα:

– Πιστοποιημένη γνώση για την εκπαίδευση ενηλίκων

To έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ένας/μία (1) ανάδοχος έχει αντικείμενο:

 • Αναγνώριση μοντέλων καύσιμης ύλης και όπου χρειαστεί δημιουργία νέων μοντέλων στους χώρους πιλοτικής επίδειξης του έργου (Εθνικός δρυμός Σαμαριάς, Αρχαιολογικός χώρος Δίου Πιερίας).
 • Χαρτογράφηση της καύσιμης ύλης στους χώρους πιλοτικής επίδειξης, με βάση δορυφορικές εικόνες.
 • Ανάλυση των κινδύνων από πυρκαγιά και εκπόνηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης στους χώρους πιλοτικής επίδειξης.
 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό για την υλοποίηση της υπηρεσίας προσομοίωσης συμπεριφοράς πυρκαγιάς.
 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό της πιλοτικής επίδειξης των αποτελεσμάτων/εργαλείων του έργου στους δύο χώρους, την επί τόπου επίδειξη και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων πιλοτικής λειτουργίας.

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια εννέα (9) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Το κόστος για το Έργο ανέρχεται στο ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (19.395,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του/της αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016. Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Η αμοιβή θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου.

Για την πραγμάτωση του Έργου παρέχεται η δυνατότητα στον/-ην ανάδοχο να εκτελεί το ανατεθέν σε αυτόν/-η έργο, ολικά ή μερικά στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων (οδός Τέρμα Αλκμάνος, 11528, Ιλίσια, Αθήνα, Αττική), ή όπου αλλού επιβάλλουν οι ανάγκες του Έργου.

Για την εκτέλεση του έργου δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για μετακινήσεις. (Επισημαίνεται ότι τυχόν μετακινήσεις που συνδέονται με το έργο και τα παραδοτέα αυτού περιλαμβάνονται στην αμοιβή του/της αναδόχου).


Γ´ Σύμβαση (Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας)

Απαραίτητα προσόντα:

–  Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με ειδίκευση «Αρχαιολογία», της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.

–  Καλή γνώση δύο ξένων γλωσσών, η μία εκ των οποίων η Αγγλική.

–  Καλή γνώση του Αρχαιολογικού χώρου του Δίου Πιερίας πιστοποιούμενη είτε με την τακτική συμμετοχή στην πανεπιστημιακή ανασκαφή του Δίου είτε με τη συνεργασία σε ερευνητικό επίπεδο με την ομάδα των καθηγητών που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη ανασκαφή.

Επιθυμητά προσόντα:

– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο της Αρχαιολογίας ή ελλείψει αυτού επιτυχής εξέταση σε μαθήματα του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών σε αυτό το αντικείμενο.

To έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ένας/μία (1) ανάδοχος έχει αντικείμενο:

 • Συλλογή, παραγωγή και προετοιμασία ενημερωτικού υλικού (περιλαμβανομένης συγγραφής σύντομων κειμένων, φωτογραφιών, σύντομων βίντεο κλπ.), σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την έρευνα και λειτουργία του χώρου, το οποίο θα μπορεί να περιληφθεί σε εφαρμογή (app), και σε άλλων μορφών ενημερωτικό υλικό.
 • Σχεδιασμός περιηγήσεων εντός του αρχαιολογικού χώρου για τους επισκέπτες με καταγραφή των διαδρομών με GPS και χρονομέτρηση της κίνησης σε αυτούς υπό διάφορες συνθήκες.

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Το κόστος για το Έργο ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων οκτακοσίων (3.800,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του/της αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016. Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Η αμοιβή θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου.

Για την πραγμάτωση του Έργου παρέχεται η δυνατότητα στον/-ην ανάδοχο να εκτελεί το ανατεθέν σε αυτόν/-η έργο, ολικά ή μερικά στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων (οδός Τέρμα Αλκμάνος, 11528, Ιλίσια, Αττικής), ή όπου αλλού επιβάλλουν οι ανάγκες του Έργου.

Για την εκτέλεση του έργου δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για μετακινήσεις. (Επισημαίνεται ότι τυχόν μετακινήσεις που συνδέονται με το έργο και τα παραδοτέα αυτού περιλαμβάνονται στην αμοιβή του/της αναδόχου).ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: