Σύμβαση για δασολόγο ή γεωπόνο ή βιολόγο στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών και Οικοσυστημάτων

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: «Δράσεις Βιωματικής κατάρτισης για εκπαιδευτικούς στο δάσος» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις», του Πράσινου Ταμείου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  1. Πτυχίο ΑΕΙ Δασολογίας ή Γεωπονίας ή Βιολογίας ή άλλης συναφούς ειδικότητας της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
  2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο επιστημονικό πεδίο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ελλείψει αυτού της περιβαλλοντικής διαχείρισης.
  3. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε διαχείριση–υποστήριξη-υλοποίηση ευρωπαϊκών ή εθνικών προγραμμάτων/έργων σε αντικείμενα συναφή με περιβαλλοντική εκπαίδευση και ελλείψει αυτού με διαχείριση περιβάλλοντος και φυσικών πόρων.
  4. Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
  5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).

Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της έως 30/04/2020. Το κόστος για το έργο ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (8.928,00€) (2.976,00€ το έτος 2019 και 5.952,00€ το έτος 2020), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016. Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%. Η αμοιβή θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου.

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ’ άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι και την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ.

Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε την αριθ. 61216/2180/05-12-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [618.38 KB]ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: