Φαράγγι Σαμαριάς: Παράταση διαχείρισης από τη Δ/νση Δασών Χανίων

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Α’ 32) ο νόμος 4664/2020 «Κύρωση της από 24.12.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος …και άλλες διατάξεις».

Πριν από δυο χρόνια δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο ν. 4519/2018 για τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ). Σύμφωνα με το άρθρο 7, επιτρέπεται στους ΦΔΠΠ η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών για να αντιμετωπιστούν επείγουσες ανάγκες των ΦΔΠΠ… Επίσης, με το άρθρο 8 (όπως συμπληρώθηκε με το ν. 4605/2019) προβλέπεται η έκδοση ΚΥΑ με την οποία δύναται να καθιερώνεται εισιτήριο εισόδου επίσκεψης, το οποίο αποτελεί πόρο του οικείου ΦΔΠΠ, σε ειδικά προσδιορισμένες θέσεις του Δικτύου Natura 2000, για δραστηριότητες που είναι σύμφωνες με τους σκοπούς του. Στη παράγραφο 2 του άρθρου 8 (όπως συμπληρώθηκε με το ν. 4605/2019) υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τη λειτουργία του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Φαράγγι Σαμαριάς) η οποία αναφέρει ότι μόνο για την περίοδο του 2019 και ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσης της ΚΥΑ που αναφέρθηκε παραπάνω, αρμόδια για τη διαδικασία πρόσληψης εποχικού προσωπικού και κάθε άλλη απαραίτητη διαδικασία για τη διαχείριση της επισκεψιμότητας είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, δια της Διεύθυνσης Δασών Χανίων.

Με το ν. 4664/2020 και ειδικότερα με τη διάταξη του άρθρου 6, παρατείνεται μέχρι το τέλος του 2020 η διαχείριση του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Φαράγγι Σαμαριάς) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, διά της Διεύθυνσης Δασών Χανίων. 

Άρθρο 6
Παράταση διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Φαράγγι Σαμαριάς)
από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Η περίπτωση δ ́ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 4519/2018 (Α ́ 25), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Ειδικά για τη λειτουργία του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Φαράγγι Σαμαριάς) και ανεξάρτητα από τον χρόνο έκδοσης της κοινής υπουργικής απόφασης της περίπτωσης α ́, μέχρι τις 31.12.2020 ισχύει η υπουργική απόφαση 40982/2003 (Β ́ 511)* και αρμόδια για τη διαδικασία πρόσληψης εποχικού προσωπικού και κάθε άλλη απαραίτητη διαδικασία για τη διαχείριση της επισκεψιμότητας είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, διά της Διεύθυνσης Δασών Χανίων. Τα έσοδα από το αντίτιμο του εισιτηρίου για την ως άνω διαχειριστική περίοδο εισπράττονται από τη Διεύθυνση Δασών Χανίων και κατατίθενται στον λογαριασμό του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου. Από τα έσοδα αυτά το Πράσινο Ταμείο διαθέτει ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) στους Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού, στα διοικητικά όρια των οποίων βρίσκεται το Φαράγγι Σαμαριάς, με σκοπό τη χρηματοδότηση έργων ή υπηρεσιών που εξυπηρετούν

_____________________

* Με την υπουργική απόφαση 40982/2003 (Β ́ 511) καθορίζεται η τιμή του εισιτηρίου εισόδου στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Κρήτης σε 5 € και στο Κέντρο Πληροφόρησης Επισκεπτών Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων σε 1 € το άτομο για όλους του επισκέπτες Έλληνες και Αλλοδαπούς. Από την καθιέρωση καταβολής του αντιτίμου του εισιτηρίου εξαιρούνται οι παρακάτω κατηγορίες επισκεπτών, α) Νέοι και νέες ηλικίας κάτω των 15 ετών, β) Οργανωμένες ομάδες μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών, γ) Ανάπηροι. δ) Στρατιώτες και μέλη πολύτεκνων οικογενειών, ε) Μέλη ερευνητικών Ομάδων (Ερευνητές, μελετητές κλπ) που διεξάγουν έρευνες στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού με έγγραφη άδεια της Δ/νσης Δασών Χανίων ή του Υπουργείου Γεωργίας. στ) Οι ξεναγοί ή συνοδοί Έλληνες ή αλλοδαποί που συνοδεύουν την ομάδα επισκεπτών και που είναι συμβεβλημένοι με πρακτορείο.

Σχετικό αρχείο:
Νόμος 4664/2020 (ΦΕΚ Α´ 32) Κύρωση της από 24.12.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων» (Α ́ 212) και άλλες διατάξεις.

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Νομοθεσία, Προστατευόμενες περιοχές

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: