Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών: Το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό τον τίτλο: «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας», στο οποίο συμπεριλαμβάνονται ρυθμίσεις για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών (κεφ. Γ, άρθρα 26-43).

Το ΥΠΕΝ στην αιτιολογική έκθεση του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, σημειώνει τα εξής:

Στην Ελλάδα η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών μέχρι σήμερα γίνεται από τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ), οι οποίοι αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Το μοντέλο όμως αυτό στην πράξη αποδείχθηκε αναποτελεσματικό, καθώς δεν υπήρξε συντονισμός στην διακυβέρνηση των περιοχών αυτών, ενώ παρουσιάστηκαν και λειτουργικές δυσκολίες. Μερικά από τα ζητήματα που ανέκυψαν είναι:

  • Οι ΦΔΠΠ παρουσιάζουν μεγάλα κενά τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή.
  • Πολλοί ΦΔΠΠ παρουσιάζουν διοικητική και διαχειριστική ανεπάρκεια που τους εμποδίζει να συμμετέχουν ως δικαιούχοι σε έργα του ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά την περίοδο 2013-2015 ένα μεγάλο μέρος του έργου «Παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα» ανατέθηκε στους ΦΔΠΠ και πολλοί από αυτούς δεν μπόρεσαν να το φέρουν εις πέρας με αποτέλεσμα η χώρα να έχει έλλειψη δεδομένων και επιστημονικής γνώσης σε πολλές περιοχές της χώρας.
  • Δεν υπάρχει μια κεντρική δομή για τον συντονισμό της διακυβέρνησης των Προστατευόμενων Περιοχών με αποτέλεσμα να παρατηρείται έλλειψη ενιαίας πολιτικής και ο κατακερματισμός σε απομονωμένες και ασύνδετες δράσεις, ενώ δεν γίνεται μόνιμη παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών και τύπων οικοτόπων στη χώρα.
  • Τα Διοικητικά Συμβούλια σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν να έχουν απαρτία για να συνεδριάσουν, ενώ οι 8 νέοι ΦΔΠΠ που ιδρύθηκαν με το ν. 4519/2018 δεν έχουν υπαλλήλους, προσωπικό και ούτε καν τις βασικές υποδομές.

Προκειμένου να υλοποιηθεί ένα νέο και σύγχρονο σύστημα διακυβέρνησης των Προστατευόμενων Περιοχών είναι απαραίτητος ένας συνολικός και ενιαίος σχεδιασμός μέσω ενός επιστημονικού, συμβουλευτικού και συντονιστικού οργανισμού για τη συστηματική οργάνωση της διακυβέρνησης και διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών. Για τον σκοπό αυτό ιδρύεται ένας ενιαίος Φορέας, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ο οποίος θα αναλάβει ρόλο συντονιστικό και επιτελικό, ενώ θα συνεργάζεται και με άλλους αρμόδιους φορείς (Υπουργεία, ΟΤΑ Α και Β βαθμού, περιβαλλοντικές ΜΚΟ, κοινωνία των πολιτών, παραγωγικοί φορείς των περιοχών αυτών). Οι υπάρχοντες Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών εντάσσονται στον Οργανισμό αυτό ως 24 Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος και αποσκοπούν στην υλοποίηση των σχεδίων διαχείρισης σε τοπικό επίπεδο.

Επί του άρθρου 26

Με το άρθρο 26 ορίζεται το Σύστημα Διακυβέρνησης των Προστατευόμενων Περιοχών, το οποίο αποτελείται καταρχήν σε εθνικό επίπεδο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον ιδρυόμενο Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και τα Υπουργεία Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Σε περιφερειακό επίπεδο το Σύστημα αυτό αποτελείται από τις Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις Περιφέρειες και τους Δήμους. Με τον τρόπο αυτό αποτυπώνεται το μοντέλο διαχείρισης των περιοχών αυτών, το οποίο πλέον σκοπεί στην συνεργασία όλων των συναρμόδιων φορέων.

Επί του άρθρου 27

Με το άρθρο 27 ιδρύεται ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), στον οποίο εντάσσεται το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» (ΕΚΠΑΑ), που ιδρύθηκε με το Ν. 2742/1999 (Α ́207), ενώ συστήνεται τομέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και τομέας Κλιματικής Αλλαγής. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ έχει ως σκοπό την εφαρμογή της πολιτικής που χαράσσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προώθηση και υλοποίηση δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης, και το βασικά αντικείμενα μεταξύ άλλων είναι: α) κεντρικός συντονισμός για την εφαρμογή της στρατηγικής και των πολιτικών διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών καθώς και της αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής, β) διενέργεια επιστημονικών ερευνών/κατάρτιση μελετών, για όλους τους δημόσιους φορείς στους τομείς αρμοδιότητάς του, γ) εκθέσεις και αναφορές σε διεθνείς φορείς σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της χώρας και εκπροσώπηση της χώρας στις διεθνείς και ευρωπαϊκές ομάδες και επιτροπές.

Επί του άρθρου 28

Με το άρθρο 28 ρυθμίζονται τα ζητήματα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΦΥΠΕΚΑ, τα μέλη του οποίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για πενταετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, και έως πέντε (5) μέλη, πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία σε τομείς που έχουν σχέση με τους σκοπούς του ΟΦΥΠΕΚΑ από τα οποία ένα μέλος είναι ο/η εκάστοτε πρόεδρος της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 και ένα μέλος είναι ο/η εκάστοτε Προϊστάμενος/η της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ. Αναφορικά με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου προβλέπεται ότι θα υπόκειται στην διαδικασία του άρθρο 49Α του Κανονισμού της Βουλής, όπου ορίζεται ότι η Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης διατυπώνει γνώμη για την καταλληλόλητα του προτεινόμενου από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη θέση του Προέδρου του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Επί του άρθρου 29

Το άρθρο 29 περιγράφει την διάρθρωση των Γενικών Διευθύνσεων του ΥΦΥΠΕΚΑ, οι οποίες είναι η Γενική Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών η Γενική Διεύθυνση Αειφόρου Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής. Στην πρώτη υπάγεται η Διεύθυνση Διοικητικού και η Διεύθυνση Οικονομικού, στην δεύτερη η Διεύθυνση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρειου Τομέα και η Διεύθυνση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νότιου Τομέα, οι οποίες εποπτεύουν τις Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών της γεωγραφικής τους αρμοδιότητας, οι οποίες διαρθρώνονται σε επίπεδο Τμήματος και εμφανίζονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος, και στην τρίτη η Διεύθυνση Αειφόρου Ανάπτυξης και η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής.

Επί του άρθρου 30

Με το άρθρο 30 ρυθμίζεται η διαδικασία επιλογής των Γενικών Διευθυντών, η οποία εκκινεί με τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Γενικών Διευθυντών μπορεί να είναι είτε δημόσιοι υπάλληλοι είτε ιδιώτες και η επιλογή τους γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, μετά από εισήγηση τριμελούς Επιτροπής, η οποία συστήνεται για αυτόν τον σκοπό και αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του άρθρου 31

Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 31 καλείται να αντιμετωπίσει το ζήτημα της χρηματοδότησης για την διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, και λαμβάνοντας υπόψη τον μέχρι σήμερα περιορισμό των διαθέσιμων κονδυλίων και την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των διαφόρων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, ορίζει ρητώς και σε κεντρικό επίπεδο τους πόρους του Οργανισμού. Αυτοί είναι τα έσοδα από πιστώσεις που εγγράφονται στο Γενικό Κρατικό Προϋπολογισμό, από τη διαχείριση της περιουσίας του, από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, από επιχορηγήσεις, δωρεές, χορηγίες και λοιπές εισφορές από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, από ήπιας μορφής εμπορική δραστηριότητα, όπως οι πωλήσεις αναμνηστικών και τουριστικών ειδών ή από την εφαρμογή εισιτηρίου εσόδου σε προστατευόμενες περιοχές για οικοτουριστικούς σκοπούς.

Επί του άρθρου 32

Το άρθρο 32 με την παράγραφο 1 εξουσιοδοτεί τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να εγκρίνει τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας τα περαιτέρω ζητήματα διάρθρωσης και λειτουργίας του Οργανισμού, ενώ η παράγραφος 2 ρυθμίζει τα ζητήματα στελέχωσης του Οργανισμού, το οποίο είναι κρίσιμο και αποτέλεσε ένα από σημεία κριτικής στο πλαίσιο διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, δεδομένου ότι οι Φορείς Διαχείρισης δεν είχαν τη δυνατότητα πρόσληψης μόνιμου προσωπικού και στελεχώνονται με προσωπικό που συνάπτει συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Το ζήτημα αντιμετωπίζεται με την δυνατότητα του Οργανισμού να προσλάβει υπαλλήλους μέσω ΑΣΕΠ με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, και με τον τρόπο αυτό να μπορέσει να ανταπεξέλθει στον ρόλο του στελεχωμένος με το κατάλληλο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό. Παράλληλα ως φορέας την Γενικής Κυβέρνησης αποτελεί φορέα υποδοχής τόσο για μετατάξεις (παράγραφος 3) όσο και για αποσπάσεις (παράγραφος 4). Τέλος προβλέπεται και η δυνατότητα να απασχολεί εξωτερικούς συνεργάτες με συμβάσεις μίσθωσης ιδιωτικού έργου για την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα ανωτέρω έργα.

Επισημαίνεται ότι το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών θα μεταφερθεί στον Οργανισμό για να υπηρετεί στις αντίστοιχες Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, και θα αξιολογηθεί κατά την διαδικασία προκειμένου να καλύψει τις θέσεις με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

Επί του άρθρου 33

Το άρθρο 33 συγκεντρώνει τα εργαλεία του Συστήματος Διακυβέρνησης Προστατευόμενων Περιοχών με στόχο την Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση των προστατευόμενων περιοχών. Τα εργαλεία αυτά είναι τα εξής: η Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα και το Πενταετές Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα, το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας (ΠΔΠ) για το δίκτυο Natura 2000 του άρθρου 8 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ, τα Προεδρικά Διατάγματα χαρακτηρισμού, οριοθέτησης και όρων προστασίας των προστατευόμενων περιοχών (ΠΠ) του άρθρου 6 του ν. 3937/2011 (Α ́60), τα Σχέδια Διαχείρισης των ΠΠ του άρθρου 4 του ν. 3937/2011 , τα Σχέδια Δράσης προστασίας ειδών χλωρίδας και πανίδας της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3937/2011 , οι Προγραμματικές Συμβάσεις και τα Μνημόνια Συνεργασίας που συνάπτει ο ΟΦΥΠΕΚΑ με άλλους δημόσιους φορείς σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του παρόντος σχεδίου νόμου, καθώς και το Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης της Πολιτικής για τις προστατευόμενες περιοχές.

Επί του άρθρου 34

Το άρθρο 34 συστήνει τις 24 Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, που λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος. Αποτελούν την μετεξέλιξη των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, και εντάσσονται στην ιεραρχική δομή του ΟΦΥΠΕΚΑ. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται το ζήτημα της έλλειψης συντονισμού των Φορέων Διαχείρισης, ενώ παράλληλα εξυπηρετείται η ανάγκη της σύνδεσης του Κεντρικού Οργανισμού με τις τοπικές δομές. Η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών πρέπει να συντελείται σε δύο επίπεδα, συντονιστικά και διοικητικά σε κεντρικό, επιχειρησιακό και σε τοπικό επίπεδο, ενώ συγχρόνως με τον συντονισμό και την υλικοτεχνική υποστήριξη του Κεντρικού Οργανισμού, οι Περιφερειακές Μονάδες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και να προσελκύουν με μεγαλύτερη επιτυχία επιπλέον χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Οι Μονάδες, μεταξύ των άλλων, έχουν την αρμοδιότητα της εφαρμογής και παρακολούθησης των σχεδίων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της χωρικής αρμοδιότητάς τους, καθώς και της παρακολούθησης των ειδών και των τύπων οικοτόπων ενωσιακού ενδιαφέροντος στις περιοχές της χωρικής αρμοδιότητάς τους, της διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία, τους παραγωγικούς φορείς και κάθε άλλον εμπλεκόμενο κατά περίπτωση φορέα, εντός των περιοχών ευθύνης τους σε οποιαδήποτε περίπτωση απαιτείται, με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση, την αποτελεσματική προστασία και την ανάδειξη της αξίας των προστατευόμενων περιοχών, καθώς και την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής παραμέτρου στα τοπικά αναπτυξιακά πρότυπα και προγράμματα, της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού και των παραγωγικών φορέων σε θέματα αναγόμενα στο έργο και στους σκοπούς των ΜΔΠΠ, της διοργάνωσης και συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης, καθώς και σε συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια και σε άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις για την προώθηση και ανάδειξη των στόχων της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, καθώς και της συμμετοχής στον τοπικό αντιπυρικό σχεδιασμό στις περιοχές ευθύνης τους σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Επί του άρθρου 35

Το άρθρο 35 εισάγει τις Επιτροπές Διαχείρισης των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Αποτελούν επιτροπές συντονισμού (steering groups or committees) για τη συνδιαμόρφωση των διαχειριστικών σχεδίων, στις οποίες συμμετέχουν οπωσδήποτε ένας επιστήμονας εγνωσμένου κύρους με επαγγελματική ή ακαδημαϊκή εξειδίκευση στο αντικείμενο της διατήρησης της φύσης ή σε συναφές αντικείμενο, εκπρόσωπος της Περιφέρειας, εκπρόσωπος του Δήμου ή των Δήμων στην περιοχή των οποίων είναι η προστατευόμενη περιοχή ή το μεγαλύτερο μέρος της, εκπρόσωποι των αρμόδιων αρχών (Δασικής υπηρεσίας και Λιμενικού Σώματος), εκπρόσωπος περιβαλλοντικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στην περιοχή αυτή εκπρόσωποι των συλλογικών φορέων των βασικότερων παραγωγικών τομέων της περιοχής και, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, εκπρόσωποι άλλων δημόσιων υπηρεσιών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, παραγωγικών και επαγγελματικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Επί του άρθρου 36

Με το άρθρο 36 θεσπίζεται η αξιολόγηση των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των Μονάδων του Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών αποτελεί αρμοδιότητα του ΟΦΥΠΕΚΑ και βασίζεται στην ανάγκη αξιολόγηση των προστατευόμενων περιοχών για επίτευξη ευρύτερων πολιτικών, νομικών και περιβαλλοντικών στόχων που αφορούν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Ιδιαίτερα, καθώς οι παγκόσμιοι στόχοι για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, δεν περιορίζονται μόνο στον χαρακτηρισμό εκτάσεων ως προστατευόμενων, αλλά και στην επίτευξη αποτελεσματικής διαχείρισης των περιοχών αυτών. Η έκθεση αξιολόγησης του έργου των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών είναι ετήσια, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού μετά από εισήγηση της Επιτροπής «Φύση 2000» και υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η αξιολόγηση του έργου των Μονάδων καταρτίζεται βάσει στόχων που εξειδικεύονται στα Σχέδια Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών. Η αξιολόγηση ακολουθεί το πρότυπο «ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης των Μονάδων» που προετοιμάζει ο ΟΦΥΠΕΚΑ και περιλαμβάνει τουλάχιστον την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας εφαρμογής των ρυθμίσεων της περιοχής ευθύνης της ΜΔΠΠ, τα αποτελέσματα από την εφαρμογή μέτρων διαχείρισης σε σχέση με τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους προστασίας και διαχείρισης της περιοχής, καθώς και τους στόχους διατήρησης (conservation objectives) των προστατευόμενων περιοχών (είδη, τύποι οικοτόπων), την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων (στελεχών, χρηματοδότησης από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, πρόσθετων εσόδων και λοιπών πόρων) της κάθε ΜΔΠΠ και τον οικονομικό απολογισμό της, τη συμβολή των δράσεων της ΜΔΠΠ στην επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Διαχείρισης, την αξιολόγηση της συνεργασίας με την τοπική κοινωνία και άλλους εμπλεκόμενους φορείς και επίσης, τον βαθμό συμμετοχής των τελευταίων στη διαχείριση της περιοχής, τους στόχους και το Πρόγραμμα Εφαρμογής για το επόμενο έτος και τη διαχείριση των έκτακτων περιστατικών.

Επί των άρθρων 37 και 38

Με τα άρθρα 37 και 38, στο πλαίσιο της ανάγκης συμμετοχής όλων των αρμόδιων φορέων τοπικής αρμοδιότητας στην διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, προβλέπεται ρητώς η δυνατότητα του ΟΦΥΠΕΚΑ να συνάπτει Προγραμματικές Συμβάσεις με τις Περιφέρειες και τους Δήμους και Μνημόνια Συνεργασίας με άλλα Υπουργεία και δημόσιους φορείς, ενδεικτικό αντικείμενο των οποίων είναι καταρχήν η συνεργασία κατά την φύλαξη των προστατευόμενων περιοχών. Στον τομέα αυτό είναι απαραίτητη η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς με τοπική αρμοδιότητα στην προστατευόμενη περιοχή, ιδιαίτερα τις Δασικές υπηρεσίες και το Λιμενικό Σώμα, για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού τους. Περαιτέρω αντικείμενο τους μπορεί να είναι η συμμετοχή στον τοπικό αντιπυρικό σχεδιασμό στις περιοχές ευθύνης τους, η συνεργασία για θέματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του πληθυσμού για τις προστατευόμενες περιοχές, η από κοινού προώθηση της αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων για την προώθηση νέων τοπικών αναπτυξιακών προτύπων και δράσεων και της υποστήριξης οικοτουριστικών προγραμμάτων και δράσεων ανάδειξης και προώθησης τοπικών προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, καθώς και η κατάρτιση μελετών και η διεξαγωγή ερευνών και η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων που περιλαμβάνονται στα οικεία σχέδια διαχείρισης και είναι απαραίτητα για την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των προστατευτέων αντικειμένων που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης τους.

Επί των άρθρων 39 και 40

Τα άρθρα 39 και 40 αναλύουν περαιτέρω το πλαίσιο της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Με τα άρθρα αυτά εισάγεται στην περιβαλλοντική νομοθεσία μια μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση, όχι απλώς της Πολυεπίπεδης Διοίκησης, η οποία άλλωστε εφαρμόζεται στις περισσότερες δημόσιες πολιτικές στις οποίες ασκούν αρμοδιότητες κεντρικές και αποκεντρωμένες υπηρεσίες, Περιφέρειες και Δήμοι, αλλά στην Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση μιας δημόσιας πολιτικής. Ειδικότερα, στο άρθρο 39 προβλέπεται η συνεργασία του ΟΦΥΠΕΚΑ με τις Περιφέρειες, ενώ στο άρθρο 40 θεσπίζεται η δυνατότητα συνεργασίας του ΟΦΥΠΕΚΑ με τους Δήμους κατά την επικαιροποίηση ή τροποποίηση των Σχεδίων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, καθώς και κατά την κατάρτιση του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης των Περιφερειών και των Δήμων.

Επί του άρθρου 41

Με το άρθρο 41 για το μητρώο Περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Φορέων επιχειρείται η για πρώτη φορά η οργανωμένη αξιοποίηση των συλλογικών φορέων της κοινωνίας των πολιτών που είναι ευαισθητοποιημένοι σε περιβαλλοντικά ζητήματα μέσω της κατάρτισης μητρώου περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων και της δυνατότητας συμμετοχής τους στις Επιτροπές Διαχείρισης, καθώς και σε Προγραμματικές Συμβάσεις και Μνημόνια Συνεργασίας. Ειδικότερα με τις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται ότι στο μητρώο αυτό μπορούν να εγγραφούν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν ως Σωματεία μη κερδοσκοπικά, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ), Κοινωφελή Ιδρύματα στην Ελλάδα και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.), εφόσον περιλαμβάνουν στους καταστατικούς τους σκοπούς την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος ή/και την προστασία ειδών άγριας ζωής και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την ανεξαρτησία τους.

Επί του άρθρου 42

Στο άρθρο 42 προβλέπεται ένα Σχέδιο Δράσης με τριετή χρονική διάρκεια που μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και μια ομάδα έργου που θα συντονίσει το Σχέδιο δράσης. Ενδεικτικά περιλαμβάνει: Επικαιροποίηση των στρατηγικών και προγραμματικών κειμένων της πολιτικής για της προστατευόμενες περιοχές, εκπόνηση προγράμματος για τη δημιουργία κεντρικής δομής υποστήριξης εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής για τις προστατευόμενες περιοχές, την υποστήριξη των ΜΔΠΠ όσον αφορά τη δικτύωση και την οργάνωσή τους και την υλοποίηση των Σχεδίων Διαχείρισης, την υποστήριξη των λειτουργιών των Περιφερειών και των Δήμων που υποστηρίζουν την υλοποίηση ή υλοποιούν προγράμματα, έργα και δράσεις των Σχεδίων Διαχείρισης, καθώς επίσης και την υποστήριξη των περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων που υλοποιούν δράσεις των Σχεδίων Διαχείρισης, υποστήριξη στη δημιουργία συνεργειών και κοινών δράσεων με άλλες δημόσιες πολιτικές, όπως οι δημόσιες πολιτικές τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού, αγροτικής ανάπτυξης, προστασίας περιβάλλοντος και αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και εκπόνηση προγράμματος κινητοποίησης συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων των ΜΔΠΠ και ιδίως ιδιωτικών πόρων μέσω του θεσμού της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, των εθελοντικών συμφωνιών με επιχειρήσεις, των χορηγιών, του πληθοπορισμού (crowdsourcing) και της συλλογικής χρηματοδότησης (crowdfunding).

Επί του άρθρου 43

Το άρθρο 43 περιλαμβάνει τις μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού, και στην παράγραφο 1 θέτει ως χρονικό σημείο για την κατάργηση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και των Διοικητικών τους Συμβουλίων, τον διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΦΥΠΕΚΑ, την διοικητική υποστήριξη του οποίου αναλαμβάνει για τους πρώτους έξι μήνες λειτουργίας του το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η παράγραφος 2 προβλέπει μία ταχεία διαδικασία αποσπάσεων στον ΟΦΥΠΕΚΑ, προκειμένου να στελεχωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα η κεντρική δομή του με καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό. Αναφορικά με τις Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, στην παράγραφο 3 προβλέπεται η στελέχωσή τους με το προσωπικό που υπηρετεί στους Φορείς Διαχείρισης, το οποίο μεταφέρεται σε αυτές αυτοδικαίως και με την ίδια σχέση εργασίας. Η παράγραφος 4 προβλέπει ότι οι εκκρεμείς δίκες των φορέων που καταργούνται συνεχίζονται από τον ΟΦΥΠΕΚΑ χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχιση τους, ενώ απαιτήσεις, υποχρεώσεις, και πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού μεταφέρονται στον ΟΦΥΠΕΚΑ, ενώ η παράγραφος 5 διευκρινίζει ότι έργα, δράσεις και προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς ή εθνικούς πόρους τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από τους φορείς υλοποιούνται μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 1 από τον ΟΦΥΠΕΚΑ, ο οποίος καθίσταται καθολικός τους διάδοχος.

Τέλος, η παράγραφος 8 προβλέπει για την απρόσκοπτη λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΦΥΠΕΚΑ, καθώς και των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, και μέχρι την επιλογή των Γενικών Διευθυντών και των Διευθυντών, την τοποθέτησή στις θέσεις αυτές, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ, των υπαλλήλων με τον ανώτερο βαθμό και, σε περίπτωση ομοιόβαθμων, των αρχαιότερων υπαλλήλων.ΚατηγορίεςΝομοθεσία, Προστατευόμενες περιοχές

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: