Τοπογράφοι: Επισημάνσεις για τη σύνθεση των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων Δασικών Χαρτών

Με επιστολή του προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κ. Χατζηδάκη, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων (ΠΣΔΑΤΜ) τονίζει ότι η αλλαγή της σύνθεσης των επιτροπών που προτείνεται στο σ/ν «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» και η προσθήκη μηχανικών που έχουν δικαίωμα σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων εξορθολογίζει την διαδικασία ολοκλήρωσης δασικών χαρτών, η οποία και θα έπρεπε να είχε γίνει πολλά χρόνια πριν.

Αναλυτικά η επιστολή του ΠΣΔΑΤΜ αναφέρει τα εξής:


ΘΕΜΑ : Σύνθεση Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων Δασικών Χαρτών

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

με αφορμή το δημόσιο διάλογο που έχει ανακύψει για τη σύνθεση των επιτροπών αντιρρήσεων στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου περιβάλλοντος θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής

α) Η μέχρι τώρα σύνδεση οριζόταν ως εξής από το άρθρο 18 παρ. 1 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α/2010):

“…Οι ΕΠ.Ε.Α. μπορεί να είναι περισσότερες από μία και συγκροτούνται από ένα δασολόγο, υπάλληλο του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄), έναν τοπογράφο μηχανικό ή γεωπόνο, υπάλληλο του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα και ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή ένα δικηγόρο μέλος του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, με τους αναπληρωτές τους…

Παρά το ότι υπήρχε σαφή αναφορά για την συμμετοχή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών στην πράξη η συμμετοχή ήταν μηδαμινή, διότι δεν επιλεγόταν από την αρμόδια υπηρεσία. Μάλιστα προκρινόταν από τον νομοθέτη έναντι του γεωπόνου. Το κρίσιμο είναι ότι ο νομοθέτης το είχε προβλέψει για αυτονόητους λόγους, αλλά δεν τηρούνταν.

β) Πολλές από τις αντιρρήσεις που έχουν υποβληθεί αφορούν την εφαρμογή της χωρικής πληροφορίας των δασικών χαρτών ή των διοικητικών πράξεων που ενσωματώνουν, την φωτοερμηνευτική ερμηνεία των παλαιοτέρων δασικών χαρτών (ακόμα και για την ύπαρξη ή όχι δέντρων) και άλλων ζητημάτων που αφορούν την χωρική πληροφορία. Από την μέχρι τώρα ενημέρωση που έχουμε προκύπτει ότι πολλές από τις επιτροπές δεν εξετάζουν ή δεν γνωρίζουν, λόγω της ειδικότητας τους, τα ζητήματα αυτά.

γ) Σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την κατάρτιση των νέων Δασικών Χαρτών αναφέρεται:

Προσάρτημα ΙΙ. Η προσαρμογή των κτηματικών χαρτών που συντάχθηκαν βάσει του ν. 248/1976 απαιτεί ψηφιοποίηση στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ ’87) από τις αδιάσταλτες επιφάνειες (ΙΙ1.). Στην φάση αυτή του έργου απαιτείται γνώσεις Μελετών Τοπογραφίας ώστε να επιτευχθεί με ακρίβεια η οριοθέτηση των εκτάσεων.

Σύμφωνα με την παρ. ΙΙ4. « Όταν μετά τη μεταφορά των ψηφιοποιημένων οριογραμμών των παραγράφων V2 και V3 στα αντίστοιχα χαρτογραφικά υπόβαθρα, διαπιστώνονται αποκλίσεις μεταξύ της θέσης που μεταφέρθηκαν και της θέσης που έπρεπε να απεικονίζονται πραγματικά…» εξετάζονται οι αποκλίσεις σε σχέση με την διαφορά της χαρτογραφικής ακρίβειας. Και σε αυτό το σημείο απαιτούνται γνώσεις Μελετών Τοπογραφίας. Συνολικά όλο το Προσάρτημα ΙΙ για να εφαρμοστεί απαιτούνται γνώσεις Μελετών Τοπογραφίας και ιδιαιτέρως Φωτογραμμετρικών Μελετών και Μελετών Χαρτογραφίας. Ομοίως και για την παρ. 3.3.6 που αφορά της πράξεις της διοίκησης.

Παρ. 3.4. Για τον χαρακτηρισμό «Δασικών» & «Χορτολιβαδικών εκτάσεων» προβλέπεται φωτοερμηνεία και απόδοση των ορίων στα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα. Η απόδοση των ορίων γίνεται φωτογραμμετρικά, συνεπώς απαιτούνται γνώσεις Μελετών Τοπογραφίας. Ομοίως η Φωτοερμηνεία αποτελεί Τοπογραφική Μελέτη.

Παρ. 3.6.1. Οι επιτόπιοι έλεγχοι στο πεδίο που απαιτούνται για την επαλήθευση και διασφάλιση της ορθότητας της φωτοερμηνείας των αεροφωτογραφιών της πρόσφατης λήψης θα πρέπει να συνοδεύονται από ταυτόχρονες τοπογραφικές μετρήσεις (ΕΓΣΑ ’87), ώστε να είναι ορθές. Και σε αυτή την φάση απαιτούνται γνώσεις Μελετών Τοπογραφίας.  Ομοίως και για την παρ. 3.7.7.

Παρ. 3.7.2. Κατά την απόδοση των ορίων Πράξεων Χαρακτηρισμού στα χαρτογραφικά υπόβαθρα της ΕΚΧΑ ΑΕ στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87 απαιτούνται γνώσεις Μελετών Τοπογραφίας ώστε να αποφεύγονται σφάλματα μετατροπής από παλαιότερα προβολικά συστήματα στο ΕΓΣΑ ’87, αλλά και  να έχουν την απαιτούμενη ακρίβεια. Ομοίως και για την παράγραφο 3.7.3. Δυστυχώς για τις αναγκαίες αυτές μετατροπές δεν υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές στο σχέδιο αυτό, και συνεπώς κάνει απαιτητό μεταξύ των αναδόχων να υπάρχει Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός.

Παρ. 3.3.  Όλα τα περιγραφόμενα χορηγούμενα στοιχεία είτε είναι σε ΕΓΣΑ ’87 είτε πρέπει να μετατραπούν σε αυτό. Η μετατροπή τους και η χρήση τους για την κατάρτιση δασικών χαρτών απαιτεί γνώσεις Μελετών Τοπογραφίας. Το ίδιο ισχύει και για την παρ. IV.1 τα παραδοτέα του έργου.”

Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι ξεκάθαρο ότι το έργο των δασικών χαρτών εμπίπτει στο αντικείμενο των Τοπογραφικών Μελετών.

Είναι ευρέως γνωστό ότι η μη προσθήκη στην προκήρυξη σύνταξης δασικών χαρτών απαίτησεις να συμμετέχουν Μελετητές Τοπογραφίας οδήγησε σε σημαντικά σφάλματα ακόμα και δεκάδων μέτρων στην εφαρμογή των θεσμικών γραμμών των διοικητικών πράξεων αλλά και την παραγωγή ορθοφωτοχαρτών από παλαιότερες αεροφωτογραφίες.

Να υπενθυμίσουμε ότι η κατηγορία 16 περιλαμβάνει Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές). Οι χαρτογραφικές μελέτες προφανώς αφορούν την σύνταξη χαρτών δηλαδή και δασικών χαρτών, στους οποίους απαιτείται και γνώσεις Μελετών Τοπογραφίας και ιδιαιτέρως Φωτογραμμετρικών Μελετών.

δ) η σύνταξη και η κύρωση των δασικών χαρτών,  όπως και το κτηματολόγιο και όλα τα μεγάλα έργα,  δεν αποτελούν αποκλειστικό αντικείμενο συγκεκριμένης κατηγορίας επιστημών. Είναι διεπιστημονικά έργα. Οι δασικοί χάρτες  έχουν τρεις βασικές διαστάσεις. Την δασική που καθορίζει αν η χρήση ενός αγροτεμαχίου υπόκειται στην δασική νομοθεσία.

Την χωρική ή γεωμετρική που καθορίζει συγκεκριμένα τις θεσμικές γραμμές, τα όρια των αγροτεμαχίων και εφαρμόζει τις διοικητικές πράξεις. Και η νομική που καθορίζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Με βάση τα παραπάνω, η αλλαγή της σύνθεσης των επιτροπών που προτείνεται και η προσθήκη μηχανικών που έχουν δικαίωμα σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων (δηλαδή εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων σύμφωνα με τον ν. 4178/2013) εξορθολογίζει την διαδικασία ολοκλήρωσης δασικών χαρτών, η οποία έπρεπε να είχε γίνει πολλά χρόνια πριν.

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ.ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , ,

2 replies

  1. Εμείς τώρα τι να επισημάνουμε; Ότι: 1) Η μέχρι τώρα “σύνδεση” (των ΕΠ.Ε.Α) δεν οριζόταν όπως την περιγράφουν στην επιστολή τους αλλά έχει αλλάξει από το αρ.153 του Ν. 4389/2016; 2) Ακόμα και σε αυτό που ισχυρίζονται ότι ισχύει για τις ΕΠ.Ε.Α, δεν υπάρχει πουθενά η επικαλούμενη “πρόκριση” αφού μεταξύ των ειδικοτήτων του Τοπογράφου και του Γεωπόνου παρεμβάλλεται μόνον το (ή) χωρίς να προσδιορίζεται προτεραιότητα π.χ “κατά σειρά” ή “κατά προτεραιότητα” και 3) Διαβάζοντας το φοβερό στοιχείο….. “Από την μέχρι τώρα ενημέρωση που έχουμε προκύπτει ότι πολλές από τις επιτροπές δεν εξετάζουν ή δεν γνωρίζουν, λόγω της ειδικότητας τους, τα ζητήματα αυτά” …..δηλώνω αδυναμία κατανόησης και σχολιασμού των υπολοίπων “εμπεριστατωμένων” και “τεκμηριωμένων” απόψεων του ΠΣΔΑΤΜ.

  2. Μετά την ανάγνωση του κειμένου των Τοπογράφων καταλαβαίνουμε το πόσο άσχετοι – άρα και επικίνδυνοι είναι σε σχέση με την φιλοσοφία των Δασικών Χαρτών.
    Ας τους εξηγήσουμε τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των υπηρεσιών του Κτηματολογίου – όπου πολύ σωστά συμμετέχουν, έχοντας αποκλείσει την συμμετοχή Δασολόγων-Περιβαλλοντολόγων – και της λειτουργίας των Δασικών Χαρτών όπου εξετάζεται ο χαρακτήρας μιας έκτασης σύμφωνα με την Δασική Νομοθεσία.
    Πραγματικά εκτίθενται με τις επισημαίνεσαι που έστειλαν. Ας τους αφήσουμε, γιατί το κάνουν πολύ καλά μόνοι τους!

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: