Προκήρυξη για την πρόσληψη 1300 Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης

Με την υπ’ αριθ. 17980 οικ. Φ. 211.5/ 30-03-2020 Απόφαση Αρχηγού Π.Σ. (ΑΔΑ:ΩΜΩΒ46ΜΤΛΒ-Π4Ρ), προκηρύσσεται διαγωνισμός για την πρόσληψη χιλίων τριακοσίων (1300) ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη παροδικής φύσης αναγκών σε προσωπικό στο Πυροσβεστικό Σώμα με διάρκεια σύμβασης των προσλαμβανομένων την ημερομηνία υπογραφής αυτής, η οποία θα καθοριστεί με νεότερη διαταγή Αρχηγού Π.Σ. έως και την 31η Οκτωβρίου 2020 και με δυνατότητα επαναπρόσληψης έως πέντε συνεχείς αντιπυρικές περιόδους.

Καλούνται όσοι έχουν τα προσόντα, που προβλέπονται στην ανωτέρω απόφαση και επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορών (courier) κατά το χρονικό διάστημα από ημέρα Πέμπτη 02-04-2020 μέχρι και ημέρα Παρασκευή 10-04-2020, στις ταχυδρομικές διευθύνσεις των ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ. του Παραρτήματος Β΄ της προκήρυξης, με την ένδειξη «ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».

[su_spoiler title=”ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ” style=”fancy” icon=”plus-circle”]

1. Οι υποψήφιοι, που επιθυμούν να προσληφθούν πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:

 1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
 2. Να μην έχουν υπερβεί οι υποψήφιοι της Κατηγορίας Α ́ το 40ο έτος της ηλικίας τους και οι υποψήφιοι της Κατηγορίας Β ́ το 45ο έτος, αντίστοιχα, κατά το χρόνο προκήρυξης του διαγωνισμού. Για τον υπολογισμό της ηλικίας όλων των υποψηφίων ως ημερομηνία γέννησης λαμβάνεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης, ήτοι για τους μεν υποψήφιους της Κατηγορίας Α ́ να έχουν γεννηθεί από την 01η Ιανουαρίου του έτους 1980 και για τους δε υποψηφίους της Κατηγορίας Β ́ να έχουν γεννηθεί από την 01η Ιανουαρίου του έτους 1975.
 3. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου.
 4. Να έχουν εκπληρώσει οι άνδρες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, να είναι ικανοί Κατηγορίας Ι1 ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και Δημόσια Υπηρεσία για λόγους πειθαρχικούς ή υγείας.
 5. Να έχουν υπακοή στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία.
 6. Να έχουν σωματική και ψυχική υγεία, σύμφωνα με τα ισχύοντα για την κατάταξη των μονίμων πυροσβεστών. Στο Παράρτημα Γ ́ της παρούσας προκήρυξης εμφαίνονται, ενδεικτικά, νοσήματα και σωματικές ατέλειες που αποκλείουν τους υποψηφίους.

2. Όλοι οι υποψήφιοι, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, πρέπει επίσης:

 1. Να μην έχουν καταδικασθεί, έστω και με οριστική απόφαση, για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για έγκλημα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτής κατάθεσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, εκβίασης, απάτης, υπεξαίρεσης (κοινή και στην υπηρεσία), απιστίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εμπρησμό (με πρόθεση ή από αμέλεια) ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης, να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα αυτά. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα εγκλήματα που αποτελούν κώλυμα κατάταξης.
 2. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω κι αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους. Η απονομή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για κατάταξη, εφόσον δεν εκδοθεί το κατά την παρ. 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος διάταγμα, που αίρει το σχετικό κώλυμα.
 3. γ. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), ούτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), ούτε σε συνδυασμό των δύο προηγουμένων.
 4. Να μην πρεσβεύουν, κατά ρητή δήλωσή τους, δόγμα ή θρησκεία, της οποίας οι δοξασίες θα εμποδίσουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 5. Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου.
 6. Να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, ή να μην έχουν απολυθεί από το Π.Σ.

3. Όλα τα προσόντα και οι προϋποθέσεις θα πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας της υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία πρόσληψης και κατά την πρόσληψή τους, εκτός του ορίου ηλικίας, που πρέπει να έχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ” style=”fancy” icon=”plus-circle”]

Ο αριθμός των προσλαμβανόμενων καλύπτεται ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ́ – Ειδικότητα εργάτη πυρόσβεσης – διάσωσης. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής εκτελούν ανάλογα καθήκοντα με αυτά των πυροσβεστικών υπαλλήλων και ιδίως στην πρόληψη-καταστολή δασικών πυρκαγιών, στις διασώσεις, στην επάνδρωση Πεζοπόρων και Αερομεταφερόμενων Τμημάτων και στη στελέχωση πυροφυλακίων.

β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ́ – Ειδικότητα οδηγού πυροσβεστικών οχημάτων. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής πρέπει να έχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης τουλάχιστον Γ ́ κατηγορίας. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής εκτελούν ανάλογα καθήκοντα με αυτά των οδηγών πυροσβεστικών οχημάτων και όταν απαιτείται, ασκούν και τα λοιπά πυροσβεστικά καθήκοντα της κατηγορίας Α. Οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με ειδικότητα οδηγού πυροσβεστικού οχήματος, ασκούν τα καθήκοντα τους, μόνο, εφόσον κατέχουν υπηρεσιακή άδεια ικανότητας οδηγού πυροσβεστικού οχήματος.

Η διαδικασία αρχικής έκδοσης, επέκτασης και επανέκδοσης υπηρεσιακής Άδειας Ικανότητας Οδηγού – Χειριστή Υπηρεσιακών Οχημάτων – Μηχανημάτων (Υ.Ο.Μ.), η εκπαίδευση και αξιολόγηση των υποψήφιων οδηγών – χειριστών και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα ρυθμίζεται από τις διατάξεις της ανωτέρω (1.7) σχετικής.
[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ” style=”fancy” icon=”plus-circle”]

Οι υποψήφιοι δύναται να αποστείλουν μια μόνο αίτηση συμμετοχής και για μια μόνο κατηγορία, στη ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ., που επιθυμούν, εντός των προθεσμιών, μετά την παρέλευση των οποίων δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής, με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Γενικά υποχρεωτικά δικαιολογητικά για όλους τους υποψηφίους:

 1. Αίτηση συμμετοχής εκτυπωμένη από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (www.fireservice.gr) με έγχρωμη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας.
 2. Φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (2 όψεις).
 3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών. Οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών σχολικών μονάδων αλλοδαπής πρέπει να συνυποβάλλουν βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με αντιστοιχία βαθμολογίας.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 εκτυπωμένη από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (www.fireservice.gr) με την οποία δηλώνεται ότι: i) έχουν τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα, ii) τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή, iii) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα που αναφέρονται παραπάνω, iv) οι υποψήφιοι άνδρες έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία, είναι ικανοί κατηγορίας Ι1 ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτήν, v) συναινούν στην επεξεργασία των αναφερόμενων στην αίτησή τους στοιχείων κατά τα προβλεπόμενα των οριζόμενων διαδικασιών της παρούσας προκήρυξης.

2. Υποχρεωτικό δικαιολογητικό μόνο για τους υποψήφιους ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ́ (οδηγών):

Φωτοαντίγραφο επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Γ ́ και άνω, στο οποίο να εμφαίνεται ευκρινώς η ημερομηνία έκδοσης και λήξης της καθώς και η εκδούσα Αρχή. Άδειες οδήγησης, που έχουν εκδοθεί σε άλλη χώρα, πρέπει να είναι μεταφρασμένες, να ισχύουν στην Ελλάδα και να προκύπτει από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η αντιστοιχία τους με τις ισχύουσες ελληνικές άδειες οδήγησης. Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την απαιτούμενη διαδικασία για έκδοση άδειας οδήγησης, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του αρμόδιου φορέα για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας (θεωρητική και πρακτική εξέταση) με υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρουν την αιτία της μη υποβολής της, με την επισήμανση ότι οφείλουν να την προσκομίσουν όταν εκλείψει η αιτία της καθυστέρησης, όχι όμως πέραν της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης.

3. Πλέον των ανωτέρω υποχρεωτικών ανά κατηγορία δικαιολογητικών οι υποψήφιοι, που κατέχουν πρόσθετα προσόντα υποβάλλουν, κατά περίπτωση:

 1. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α ́, από το οποίο να προκύπτει, ότι έχουν υπηρετήσει, μέχρι και την απόλυσή τους, ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) ή ως επαγγελματίες οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ) στις Ειδικές Δυνάμεις.
 2. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α ́, από το οποίο να προκύπτει, ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως Έφεδροι Αξιωματικοί.
 3. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α ́, από το οποίο να προκύπτει, ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στις Ειδικές Δυνάμεις (Δυνάμεις Καταδρομών, Πεζοναυτών, Υποβρυχίων Καταστροφών) ή στην Προεδρική Φρουρά των Ενόπλων Δυνάμεων.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι είναι τέκνα προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, που έχασε τη ζωή του ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού ή ότι είναι τέκνο Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67% συνέπεια τρομοκρατικής πράξης, συνυποβάλλοντας σχετικές βεβαιώσεις.
 5. Βεβαίωση του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων ή, όπου δεν υπάρχει, του οικείου Ταμείου Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, θεωρημένη από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας.
 6. Οι τρίτεκνοι, τέκνα τριτέκνων και οι έγγαμοι με τέκνα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).
 7. Βεβαίωση από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην οποία εργάστηκαν ως Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης. Στην εν λόγω βεβαίωση αποτυπώνονται οι, κατ’ έτος, αντιπυρικές περίοδοι κατά τις οποίες εργάστηκαν.
 8. Βεβαίωση από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, από την οποία προκύπτουν η ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη κατά την ημερομηνία προκήρυξης του διαγωνισμού καθώς και τα πλήρη έτη υπηρεσίας κατά τα οποία φέρει αυτήν.
 9. Βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), από την οποία προκύπτει η μακροχρόνια ανεργία.
 10. Φωτοαντίγραφο διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) Ειδικού Δασικής Προστασίας.

4. Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, τα δε ξενόγλωσσα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.[/su_spoiler]

Πληροφορίες δίνονται καθημερινά, από όλες τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, όπου κοινοποιείται η ανωτέρω Προκήρυξη, από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (http://www.fireservice.gr) καθώς και από τη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων/ Τμ. Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης & Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, στο τηλ. 213215 7695.

Προκήρυξη

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [602.80 KB]ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: