Η απάντηση της ΕΕ για περιοχές Νatura και Φορείς Διαχείρισης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε στο ερώτημα του ευρωβουλευτή Πέτρου Κόκκαλη (ΣΥΡΙΖΑ) σχετικά με το κίνδυνο που διατρέχουν οι περιοχές Natura από την έλλειψη χρηματοδότησης των Φορέων Διαχείρισης.

Πιο συγκεκριμένα, στις 4 Μαρτίου 2020 ο ευρωβουλευτής Πέτρος Κόκκαλης υπέβαλε γραπτό ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα: Κίνδυνος για τις περιοχές Natura από την έλλειψη χρηματοδότησης των φορέων διαχείρισης. (Δείτε το ερώτημα παρακάτω πατώντας στο +)

[su_spoiler title=”Ερώτημα προς την Επιτροπή” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]

O Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων, παρότι νεοσύστατος, έχει επιδείξει σημαντικό έργο σχετικά με την προστασία των περιοχών Natura στις Κυκλάδες. Παρόλα αυτά το ΥΠΕΝ έχει οδηγήσει τον Φορέα σε αδυναμία συνέχισης του έργου του. Συγκεκριμένα, παρά το γεγονός ότι ο εγκεκριμένος από τον Φορέα προϋπολογισμός για το έτος 2019 είχε υποβληθεί εγκαίρως στις αρμόδιες υπηρεσίες και παρά το γεγονός ότι η αναγκαία πίστωση μεταφέρθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στον προϋπολογισμό του Υπουργείου, τελικά δεν υπήρξε η χρηματοδότηση του φορέα και κατ’ επέκταση δεν έγιναν οι απαραίτητες για τη λειτουργία του προσλήψεις, όπως είχαν προγραμματιστεί και εγκριθεί. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην υλοποιηθούν δράσεις προστασίας και διαχείρισης απειλουμένων ειδών και οικοτόπων στις 36 περιοχές Natura των 23 νησιών αρμοδιότητάς του και τον κίνδυνο να οδηγηθεί ο φορέας σε παύση λειτουργίας. Ομοίως και οι υπόλοιποι 7 νεοσύστατοι φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, εξαιτίας της οικονομικής ασφυξίας από το Υπουργείο και της έλλειψης προσωπικού, έχουν οδηγηθεί σε ουσιαστική αδυναμία λειτουργίας.

Λαμβάνοντας υπόψιν τις οδηγίες 92/42/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ ερωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Αποτελεί η παράλειψη και κωλυσιεργία του Υπουργείου παράβαση των υποχρεώσεων της Ελλάδας για τον καθορισμό μέτρων διατήρησης, διαφύλαξης, αποκατάστασης, διαχείρισης(1) που υπαγορεύονται από τις παραπάνω οδηγίες καθώς και των διατάξεων για την αποφυγή υποβάθμισης οικοτόπων (2);

2. Σε ποιες κινήσεις προτίθεται να προβεί η Επιτροπή, για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία των φορέων διαχείρισης;

———

(1) Άρθρο 6 παράγραφος 1 οδηγίας 92/42/ΕΟΚ και άρθρο 3 παράγραφος 1 οδηγίας 2009/147/ΕΚ
(2) Άρθρο 6 παράγραφος 2 οδηγίας 92/42/ΕΟΚ και άρθρο 4 παράγραφος 4 οδηγίας 2009/147/ΕΚ

[/su_spoiler]

Στις 6 Μαρτίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε στον κ. Κόκκαλη, ως εξής:

Η Επιτροπή έχει δηλώσει(1) ότι μια σημαντική πρόκληση για την αποτελεσματική προστασία και διαχείριση των τόπων του Natura 2000 στην Ελλάδα είναι η θέσπιση εθνικού συστήματος για την ολοκληρωμένη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών (όπου περιλαμβάνονται η στρατηγική, η διάρθρωση, τα προγράμματα διαχείρισης, οι αρμοδιότητες, η χρηματοδότηση, η επιβολή της νομοθεσίας και η παρακολούθηση).

Για να βοηθήσει την Ελλάδα, η Επιτροπή στήριξε τη δημιουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και διέθεσε κονδύλια της ΕΕ κατά τις προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού για τη συγχρηματοδότηση της έναρξης λειτουργίας τους. Επιπλέον, η Επιτροπή συμφώνησε να συγχρηματοδοτήσει(2) την έναρξη λειτουργίας οκτώ νέων φορέων διαχείρισης που συστάθηκαν με τον νόμο 4519/2018.

Οι ελληνικές αρχές είναι υπεύθυνες για την κατάλληλη αξιοποίηση των ενωσιακών και εθνικών κονδυλίων, ώστε οι φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών να μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους κατά τον δέοντα τρόπο, σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών για τα πτηνά(3) και τους οικοτόπους(4).

Η Επιτροπή έχει επανειλημμένα επιστήσει την προσοχή των ελληνικών αρχών στο εν λόγω ζήτημα, μεταξύ άλλων μέσω του διμερούς διαλόγου που πραγματοποίησε μαζί τους στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία(5). Η Επιτροπή παρέπεμψε επίσης την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ(6) λόγω της μη θέσπισης των αναγκαίων στόχων και μέτρων διατήρησης για τους τόπους του Natura 2000 εντός του εδάφους της, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας για τους οικοτόπους· στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται επίσης η αποτελεσματική λειτουργία των φορέων διαχείρισης για τους τόπους.

—————

(1)Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής https://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_el_el.pdf

(2)Στο πλαίσιο του τρέχοντος Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: https://ec.europa.eu/regional_policy/el/atlas/programmes/2014-2020/greece/2014gr16m1op001

(3)Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (κωδικοποιημένη έκδοση που αντικαθιστά την οδηγία 79/409/ΕΟΚ), ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7.

(4)Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7‐50.

(5)https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm

(6)https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/EL/IP_19_4257ΚατηγορίεςΠροστατευόμενες περιοχές

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: