Οι απόψεις της ΠΕΔΔΥ για το νέο τουριστικό νομοσχέδιο (αλλαγές στο ν. 998/79)

Η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΔΔΥ), με τον Πρόεδρο της Νικήτα Φραγκισκάκη, συμμετείχε στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης και ανάπτυξε τις απόψεις της σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού: «Ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη».

Ο κ. Φραγκισκάκης επισήμανε ότι με αποσπασματικές διατάξεις σε διάφορα νομοσχέδια επιχειρούνται διάφορες διαρρυθμίσεις που αφορούν τα δασικά οικοσυστήματα. Ενώ απαιτείται μια συνολική νομοθετική παρέμβαση για τα δασικά οικοσυστήματα που να αφορά την προστασία τους, την ανάπτυξη τους και την διαχείριση τους καθώς επίσης απαιτείται βούληση στελέχωσης της Δασικής Υπηρεσίας που είναι η Συνταγματικά Αρμόδια Υπηρεσία για τα δασικά οικοσυστήματα.

Σχετικά με τα άρθρα που περιέχονται στο σχέδιο νόμου και αφορούν τα δασικά οικοσυστήματα, διατύπωσε τις εξής παρατηρήσεις:

Επί του Άρθρου 31

Αφορά στο Ενιαίο της έκτασης και διατήρηση της αρτιότητας σε εκτάσεις μικτού χαρακτήρα (αγροτικές και δασικές), εντός των οποίων δημιουργούνται τουριστικές εγκαταστάσεις

Η παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 998/1979 (Α’ 289) αντικαθίσταται ως εξής:

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «5. Στα γήπεδα εκμετάλλευσης των οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων του άρθρου 1 του ν. 4179/2013, ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων της υποπερ. αα της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 ή εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνονται, δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες εκτάσεις των περ. α` και β` της παρ. 5 του άρθρου 3, πλην των εκτάσεων της παρ. 3 του άρθρου 49 του ν. 998/1979, ή να τέμνονται από αυτά υπό τον όρο διατήρησης του χαρακτήρα τους. Οι ανωτέρω εκτάσεις προσμετρώνται στην επιφάνεια του γηπέδου συνυπολογιζόμενες και για την αρτιότητα αυτών σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα και συνυπολογίζονται στην αξιοποιήσιμη έκταση αυτού, κατά το μέτρο όμως που έχει εγκριθεί επέμβαση σε αυτές, και μόνο, σύμφωνα με τους όρους των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου. Εφόσον πρόκειται για οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων που πολεοδομούνται, τυχόν περιλαμβανόμενα εντός αυτών δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες εκτάσεις των περ. α΄ και β της παρ. 5 του άρθρου 3, προσμετρώνται στην επιφάνεια του γηπέδου σύμφωνα με τα παραπάνω, αλλά παραμένουν εκτός σχεδίου».

ΑΠΟΨΗ ΠΕΔΔΥ για το άρθρο 31

Η εισαγόμενη πρόβλεψη«ή να τέμνονται από αυτά υπό τον όρο διατήρησης του χαρακτήρα τους.Οι ανωτέρω εκτάσεις προσμετρώνται στην επιφάνεια του γηπέδου, συνυπολογιζόμενες και για την αρτιότητα αυτών σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα και συνυπολογίζονται στηναξιοποιήσιμηέκτασηαυτού» είναι ασαφής και αόριστη. Eπίσης είναι επικίνδυνη για τη προστασία των δασικών οικοσυστημάτων και για την δημόσια περιουσία, διότι δίνεται η δυνατότητα να δεσμεύονται δημόσιες εκτάσεις προκειμένου να καλύπτεται η αρτιότητα δημιουργώντας οιονεί δουλείες στα δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις. Στις επιτρεπτές επεμβάσεις του κεφαλαίου ΣΤ του ν. 998/1979 δεν υπάρχει η έννοια της αρτιότητας ούτε απαιτείται στις επεμβάσεις στα δάση, είναι κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων .

Η ΠΕΔΔΥ ζήτησε το άρθρο 31 να αποσυρθεί.


Άρθρο 32

Επεμβάσεις για τη δημιουργία άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων

1. Η παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 998/1979 (Α’ 289), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 (Α’ 159) και από το άρθρο 102 παρ. 3 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Επιτρέπεται η επέμβαση σε δημόσια δάση, δημόσιες δασικές εκτάσεις και δημόσιες εκτάσεις των περ. α` και β` της παρ. 5 του άρθρου 3 για τη δημιουργία χιονοδρομικών κέντρων, εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαματικών πηγών – υδροθεραπευτηρίων, κέντρων θαλασσοθεραπείας και ξενοδοχειακών καταλυμάτων κατηγορίας 4 ή 5 αστέρων, καθώς και η δημιουργία γηπέδων γκολφ. Στις ανωτέρω εκτάσεις επιτρέπεται η εγκατάσταση μηχανισμών με συρματόσχοινα (σχοινοσιδηρόδρομοι, καλωδιοκίνητοι εναέριοι θάλαμοι και τηλεσκί) που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων της παρούσας ή λειτουργούν αυτοτελώς, ως ανεξάρτητες εγκαταστάσεις, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται αισθητική αλλοίωση του τοπίου».

2. Στο τέλος της περ. δ της παρ. 4 του άρθρου 49 του ν. 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του ν. 4280/2014, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Για τα γήπεδα γκολφ, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,05 εφαρμοζόμενος επί του 10% της συνολικής δεσμευόμενης για την επένδυση έκτασης δασικού χαρακτήρα».

[Σημειώνουμε ότι πρόσφατα η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4685/2020 (δηλαδή μόλις πριν από δέκα ημέρες).]

ΑΠΟΨΗ ΠΕΔΔΥ για το άρθρο 32: Εισάγεται στο τέλος του πρώτου εδαφίου η δυνατότητα «η δημιουργία γηπέδων γκολφ» ενώ μέχρι σήμερα υπήρχε η πρόβλεψη «η διάνοιξη και δημιουργία διόδων διαδρομών γκολφ» άλλο είναι δίοδοι που πιθανόν να μη έχουμε εκχερσώσεις και άλλο γήπεδα χωρίς όριο επιφάνειας με τεράστιες εκχερσώσεις με μεγάλο περιβαλλοντικό κόστος από την μείωση των δασικών οικοσυστημάτων από την σπάταληυδάτινωνπόρων (μετά από μελέτες προκύπτει ότι χρειάζεται 11 κυβικά νερού ανά στρέμμα για την συντήρηση ) και τέλος επίδραση στην αλλοίωση του μεσογειακού τοπιού. Θα έχουμε πλήρη καταστροφή των δασικών οικοσυστημάτων, ψηλά δάση και δασικές εκτάσεις σε συνδυασμό με την παράγραφο 2 του συζητουμένου άρθρου, με το όποιο δίνεται ειδικός συντελεστής δόμησης «ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,05 εφαρμοζόμενος επί του 10% της συνολικής δεσμευόμενης για την επένδυση έκτασης δασικού χαρακτήρα».

Η ΠΕΔΔΥ ζήτησε το άρθρο 32 να αποσυρθεί.


Άρθρο 33

Υπολογισμός ανταλλάγματος και υποχρέωση αναδάσωσης για επεμβάσεις σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις

1. To πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 (Α’ 289), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Κάθε επιτρεπτή επέμβαση σε δάσος, δασική έκταση ή στις δημόσιες εκτάσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3, που προβλέπεται κατά τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, ενεργείται κατόπιν καταβολής ανταλλάγματος χρήσης, υπολογιζόμενου επί του συνόλου της έκτασης και υποχρεωτικής αναδάσωσης ή δάσωσης έκτασης ίδιου εμβαδού με εκείνης στην οποία εγκρίθηκε η εκχέρσωση για την πραγματοποίηση της επέμβασης».

2. Στο τέλος του έκτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Αν δεν πραγματοποιηθούν ή δεν πραγματοποιηθούν προσηκόντως οι δασοκομικές εργασίες και τα ειδικά δασοτεχνικά έργα από τον υπόχρεο, καταβάλλεται από αυτόν ποσό, ίσο με το διπλάσιο της μέσης τιμής αναδάσωσης ανά στρέμμα της έκτασης της οποίας ενεκρίθη η εκχέρσωση για την πραγματοποίηση της επέμβασης. Το ως άνω ποσό υπολογίζεται από την οικεία Δασική Υπηρεσία, κατατίθεται σε ειδικό κωδικό του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου και διατίθεται αποκλειστικά για την αναδάσωση ή δάσωση εκτάσεων ή για την εκτέλεση ειδικών δασοτεχνικών έργων, απαγορευομένης απολύτως της διάθεσής του για άλλο σκοπό».

3. To ένατο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Το ως άνω ποσό διατίθεται αποκλειστικά για την αναδάσωση ή δάσωση εκτάσεων, κατά προτεραιότητα δε για την αναδάσωση ή δάσωση έκτασης σε αντικατάσταση εκείνης, της οποίας ενεκρίθη η εκχέρσωση για την πραγματοποίηση της επέμβασης ή για την εκτέλεση ειδικών δασοτεχνικών έργων, απαγορευομένης απολύτως της διάθεσής του για άλλο σκοπό».

4. Το δέκατο πέμπτο και δέκατο έκτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 καταργούνται.

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΕΔΔΥ για το Άρθρο 33:

Προτείνουμε να αλλάξει το πρώτο εδαφίου της παρ. 8 περί «υποχρεωτικής αναδάσωσης ή δάσωσης έκτασης ίδιου εμβαδού με εκείνης στην οποία εγκρίθηκε η εκχέρσωση για την πραγματοποίηση της επέμβασης» ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ «υποχρεωτικής αναδάσωσης ή δάσωσης έκτασης διπλασίου εμβαδού με εκείνης στην οποία εγκρίθηκε η εκχέρσωση για την πραγματοποίηση της επέμβασης» .

ΕΠΙΣΗΣ η παράγραφος 2 που προβλέπει ότι «Αν δεν πραγματοποιηθούν ή δεν πραγματοποιηθούν προσηκόντως οι δασοκομικές εργασίες και τα ειδικά δασοτεχνικά έργα από τον υπόχρεο, καταβάλλεται από αυτόν ποσό, ίσο με το διπλάσιο της μέσης τιμής αναδάσωσης ανά στρέμμα της έκτασης της οποίας ενεκρίθη η εκχέρσωση για την πραγματοποίηση της επέμβασης.» Να αλλάξει σε «Αν δεν πραγματοποιηθούν ή δεν πραγματοποιηθούν προσηκόντως οι δασοκομικές εργασίες και τα ειδικά δασοτεχνικά έργα από τον υπόχρεο, καταβάλλεται από αυτόν ποσό, ίσο με το τριπλάσιο της μέσης τιμής αναδάσωσης ανά στρέμμα της έκτασης της οποίας ενεκρίθη η εκχέρσωση για την πραγματοποίηση της επέμβασης.»

Η ΠΕΔΔΥ εφόσον γίνουν οι προτεινόμενες αλλαγές είναι θετική για το άρθρο 33.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Νομοθεσία

Tags: , , , , , , , , ,

1 reply

  1. Το να καλούμαστε να εφαρμόσουμε πολεοδομικούς κανονισμούς, που νομοθετήθηκαν για να εξυπηρετούν ιδιαίτερες ανάγκες τις οικιστικής ζώνης (π.χ. να αποφευχθεί η πολύ πυκνή δόμηση), στα δάση, είναι τελείως παράλογο και αχρείαστο.

    Ας εισαχθούν ειδικές διατάξεις που να επιτυγχάνουν τα ίδια αποτελέσματα στα δάση (δηλ. εύλογη απόσταση από έτερη απέμβαση), δίχως να “δεσμεύονται” άσκοπα δασικού χαρακτήρα εκτάσεις χάριν “αρτιότητας” κλπ., με αποτέλεσμα να εκπίπτουν(?) της διαχείρισης της δασικής υπηρεσίας.

    Για παράδειγμα, για την εγκατάσταση οικίσκου σε συνολική επιφάνεια 50 τ.μ., με σκοπό τη στέγαση εξοπλισμού μετρήσεων μεταβλητών του περιβάλλοντος (ατμοσφαιρικής μόλυνσης κλπ), εντός περιοχής natura 2000, η πολεοδομία ζητάει (βασιζόμενη σε διατάξεις νόμου) τη “δέσμευση” 10.000 τ.μ., δηλαδή 200 φορές μεγαλύτερης έκτασης…

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: