Δυο συμβάσεις για δασολόγους στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών και Οικοσυστημάτων

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικά πρόσωπα για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «“PREVention Action Increases Large fire response preparedness” (PREVAIL), το οποίο υλοποιείται με χρηματοδότηση από την EUROPEAN UNION – (DIRECTORATE- GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL PROTATION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS – (ECHO) (Grant Agreement number: 826400 — PREVAIL — UCPM-2018-PP-AG), στο πλαίσιο του H2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00.

Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε τη σχετική ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ και το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ


(Αντικείμενο εργασίας, προσόντα, διάρκεια, αμοιβή)

[su_tabs]
[su_tab title=”ΣΥΜΒΑΣΗ Α” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

To έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ένας/μία (1) ανάδοχος αφορά στη(ν):

 • Υποστήριξη στη χαρτογράφηση της καύσιμης ύλης σε περιοχές πιλοτικής επίδειξης, με βάση δορυφορικές εικόνες και αναγνώριση του τύπου καύσιμης ύλης κατά μήκος της περιμέτρου παρελθουσών μεγάλων πυρκαγιών.
 • Συμβολή στην προσομοίωση της εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών με χρήση ειδικού λογισμικού, σε συνδυασμό με σενάρια διαχείρισης καύσιμης ύλης, με στόχο την εξεύρεση βέλτιστων λύσεων για τη μείωση της δυνατότητας εξάπλωσης πυρκαγιών. Εφαρμογή τόσο σε παρελθούσες πυρκαγιές όσο και σε υποθετικές.
 • Συμβολή στη δοκιμή, αξιολόγηση και αξιοποίηση διαφόρων διαθέσιμων συστημάτων προσομοίωσης πυρκαγιάς για την επιλογή των πιο κατάλληλων για να υποστηρίξουν τον σχεδιασμό και χωροθέτηση μέτρων διαχείρισης καύσιμης ύλης.
 • Συμβολή στη δημιουργία Συστήματος Λήψης Αποφάσεων για αποτελεσματική διαχείριση δασικής καύσιμης ύλης.

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ Δασολόγου σχολής της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Εργασιακή εμπειρία στη χωρική προσομοίωση εξάπλωσης των δασικών πυρκαγιών με χρήση ειδικού λογισμικού και στην αυτοματοποίηση διαδικασιών και ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών σε περιβάλλον GIS για την ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων που σχετίζονται με δασικές πυρκαγιές.
 • Εργασιακή εμπειρία σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα/προγράμματα με αντικείμενο τις δασικές πυρκαγιές.
 • Επιστημονικές εργασίες/δημοσιεύσεις σχετικές με τις δασικές πυρκαγιές.

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της έως την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του Έργου, ήτοι την 31-01-2021. Το κόστος για το Έργο ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ (15.200,00€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016. Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Η αμοιβή θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου.

Για την πραγμάτωση του έργου παρέχεται η δυνατότητα στον/-ην ανάδοχο να εκτελεί το ανατεθέν σε αυτόν/-ην έργο, ολικά ή μερικά στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων (οδός Τέρμα Αλκμάνος, 11528, Ιλίσια, Αθήνα) ή όπου αλλού επιβάλλουν οι ανάγκες του Έργου.

Επισημαίνεται ότι η αμοιβή του/της αναδόχου καλύπτει και τις μετακινήσεις που θα πραγματοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου.

[/su_tab]
[su_tab title=”ΣΥΜΒΑΣΗ Β” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

To έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ένας/μία (1) ανάδοχος αφορά στη(ν):

 • Συμβολή στη συλλογή στοιχείων (στατιστικά στοιχεία δασικών πυρκαγιών, χάρτες, μετεωρολογικά δεδομένα, κλπ.) και οργάνωση βάσεων δεδομένων.
 • Υποστήριξη στη λεπτομερή τεκμηρίωση επιλεγμένων μεγάλων πυρκαγιών, την ανάλυση της πορείας και της αντιμετώπισής τους, και την προετοιμασία αντίστοιχης βάσης δεδομένων.
 • Συμβολή στην ανάλυση των ανωτέρω βάσεων δεδομένων για την αναγνώριση των παραγόντων που επηρεάζουν την εξέλιξη των μεγάλων πυρκαγιών.
 • Συμβολή στη βιβλιογραφική επισκόπηση και αξιολόγηση μοντέλων συμπεριφοράς πυρκαγιών για τον καθορισμό των ορίων επιτυχούς αντιμετώπισης πυρκαγιάς σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της καύσιμης ύλης.
 • Συμβολή στην περιγραφή βέλτιστων μεθόδων διαχείρισης καύσιμης ύλης για την αποφυγή μεγάλων πυρκαγιών και στη συγγραφή τεχνικού εγχειριδίου για τον σκοπό αυτό.
 • Συμβολή στη δημιουργία Συστήματος Λήψης Αποφάσεων για αποτελεσματική διαχείριση δασικής καύσιμης ύλης με στόχο να είναι δυνατή η αντιμετώπιση των πυρκαγιών

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Δασολόγου σχολής της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
 • Διδακτορικό τίτλο σπουδών σχετικό με τις δασικές πυρκαγιές σχολής της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).
 • Εργασιακή εμπειρία σε έργα ή μελέτες που σχετίζονται με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και την διαχείριση δασικών πυρκαγιών καθώς και με την πρόβλεψη συμπεριφοράς των πυρκαγιών και την ανάλυση κινδύνου τους.
 • Εργασιακή εμπειρία στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στην πράξη τουλάχιστον δύο (2) ετών.

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της έως την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του Έργου, ήτοι την 31-1-2021. Το κόστος για το Έργο ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (13.300,00€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016. Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Η αμοιβή θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου.

Για την πραγμάτωση του έργου παρέχεται η δυνατότητα στον/-ην ανάδοχο να εκτελεί το ανατεθέν σε αυτόν/-ην έργο, ολικά ή μερικά στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων (οδός Τέρμα Αλκμάνος, 11528, Ιλίσια, Αττικής) ή όπου αλλού επιβάλλουν οι ανάγκες του Έργου.

Επισημαίνεται ότι η αμοιβή του/της αναδόχου καλύπτει και τις μετακινήσεις που θα πραγματοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου.

[/su_tab]
[/su_tabs]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.22 MB]

 ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: