Στο Ν. 4711/2020 οι ρυθμίσεις για τη θήρα αγριόχοιρων και τις εγκαταστάσεις χειρισμού θηραμάτων

Δημοσιεύτηκε στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4711/2020 «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145).

Προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 261 του ν.δ. 86/1969 και στο άρθρο 57 του ν. 998/1979

Με το άρθρο 14 παρέχεται εξουσιοδότηση έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης που δύναται να επιτρέπει τη θήρα αγριόχοιρων και ημίαιμων χοίρων και σε περιοχές όπου δεν επιτρέπεται η θήρα, κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις, και ορίζεται ότι επιτρέπεται η επέμβαση σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα για τη δημιουργία εγκαταστάσεων χειρισμού θηραμάτων, υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2, 4 και 8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979.

Πιο συγκεκριμένα:

Με την παρ. 1 του άρθρου 14, προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 261 του ν.δ. 86/1969 (Α ́ 7) ως εξής:

«8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμοδίου Υπουργού, είναι δυνατόν να επιτρέπεται η θήρα αγριόχοιρων και ημίαιμων χοίρων κατά τη διάρκεια του κυνηγετικού έτους ή της κυνηγετικής περιόδου κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις και σε περιοχές όπου δεν επιτρέπεται αυτή για λόγους δημόσιας υγείας, επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, υγείας και προστασίας των ζώων, καθώς και για λόγους προστασίας της αγροτικής παραγωγής και πρόληψης σοβαρών ζημιών στις καλλιέργειες.».

Ενώ με τη παρ. 2 προστίθεται παρ. 10 στο άρθρο 57 του ν. 998/1979 (Α ́ 289) ως εξής:

«10. Επιτρέπεται η επέμβαση σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα για τη δημιουργία εγκαταστάσεων χειρισμού θηραμάτων, καθώς και των συνοδών αυτών έργων. Δικαιούχος της ανωτέρω επέμβασης είναι ο εκάστοτε αρμόδιος φορέας ή το εκάστοτε αρμόδιο όργανο της κεντρικής ή αποκεντρωμένης διοίκησης ή της περιφέρειας ή ο οικείος Ο.Τ.Α., οι κατά χωρική αρμοδιότητα αντιστοίχως συνεργαζόμενοι με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κυνηγετικές ομοσπονδίες και κυνηγετικοί σύλλογοι, κατόπιν εκδόσεως έγκρισης επέμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 998/1979, με την επιφύλαξη της παρ. 4 της ανωτέρω διάταξης, και με τις υποχρεώσεις που θέτει η παρ. 8 της ιδίας διάταξης.».

Ενδιαφέρον, μεταξύ άλλων, παρουσιάζουν:

  • Το άρθρο 4 για τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
  • Το άρθρο 5 που αφορά ρυθμίσεις για αδικήματα ζωοκλοπής, ιχθυοκλοπής, ζωοκτονίας και ιχθυοκτονίας.
  • Το άρθρο 6 που αφορά τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ)
  • Το άρθρο 16 για τις σταβλικές εγκαταστάσεις.
Σχετικό αρχείο:
Νόμος 4711/2020 (Α΄ 145) Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Άρθρο 1 Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας

Άρθρο 2 Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας κτηνιατρικών δραστηριοτήτων

Άρθρο 3 Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς

Άρθρο 4 Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Άρθρο 5 Αδικήματα ζωοκλοπής, ιχθυοκλοπής, ζωοκτονίας και ιχθυοκτονίας

Άρθρο 6  Ρυθμίσεις Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ)

Άρθρο 7  Αξιοποίηση αγροτικού κεφαλαίου

Άρθρο 8  Δαπάνες Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

Άρθρο 9  Καθορισμός ανώτατου ορίου καταβολής αποζημιώσεων από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) σε δικαιούχους

Άρθρο 10 Εναρμόνιση κανονισμού κατάστασης προσωπικού ΕΛ.Γ.Α. με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α ́ 26)

Άρθρο 11 Εισφορά γάλακτος

Άρθρο 12  Υποχρεωτική επισήμανση προέλευσης στο γάλα – Αξιολόγηση εφαρμογής μέτρων

Άρθρο 13  Ειδικά εποικιστικά θέματα

Άρθρο 14  Θήρα αγριόχοιρων – εγκαταστάσεις χειρισμού θηραμάτων

Άρθρο 15  Ρυθμίσεις κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

Άρθρο 16  Σταβλικές εγκαταστάσεις

Άρθρο 17 Απαγόρευση χρησιμοποίησης κάθε είδους ζώου σε κάθε είδους θεάματα και άλλες συναφείς δραστηριότητες

Άρθρο 18  Αλιεία με κυκλικά δίχτυα ημέρας

Άρθρο 19 Αναγκαστική απαλλοτρίωση γεωργικών κλήρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 20 Τελικές διατάξεις

Άρθρο 21 Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 22 Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 23 Έναρξη ισχύοςΚατηγορίεςΘήρα, Νομοθεσία

Tags: , , , , ,

1 reply

  1. Έχω μια απορία:
    Το σχετικό νομοσχέδιο που δόθηκε για διαβούλευση προέβλεπε στο άρθρο 8 να επιτρέπεται “η εγκατάσταση και λειτουργία σε δασικές εκτάσεις και δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 3, καταφυγίων κάθε είδους αδέσποτων ζώων.”
    Γιατί στο Νόμο δεν υπάρχει, για να είναι αντιμέτωπη η Υπηρεσία με τους τοπικούς ΟΤΑ;;;???…

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: