ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ: Τι αλλάζει στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως νέα απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Ταγαρά, με την οποία τροποποιείται το Κεφάλαιο 8 «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠ.Ε.Α.» του τεύχους «Θέματα ανάρτησης έως την κύρωση των δασικών χαρτών», που συνοδεύει την υπ ́αρ. 146776/2459/21.10.2016 απόφαση Υ.Π.ΕΝ. (Β ́ 3532), όπως ισχύει.

Πιο συγκεκριμένα, με την υ.α. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/92364/2651/25.09.2020 (Β΄ 4367) αντικαθίσταται ολόκληρο το Κεφ. 8 «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠ.Ε.Α.» της υπ ́ αρ. 146776/2459/21.10.2016 απόφασης, ως εξής:

ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/92364/2651/25.09.2020 Αριθ. 146776/2459/21.10.2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8:
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠ.Ε.Α.

8.1 Συγκρότηση των ΕΠ.Ε.Α.

Η Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει, συγκροτείται για μία ή περισσότερες τοπικές ή δημοτικές κοινότητες (πρώην δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα) ή έναν Δήμο, όπως αυτοί ορίζονται μετά τον ν. 3852/2010 (Α’ 87), στους οποίους αφορά η ανάρτηση των δασικών χαρτών.

Για τη συγκρότηση της ΕΠ.Ε.Α. εκδίδεται απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση του αρμοδίου Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται και η έδρα της επιτροπής. Η εν λόγω απόφαση εκδίδεται το αργότερο είκοσι (20) μέρες μετά από την ημερομηνία λήξης της υποβολής αντιρρήσεων.

Οι ΕΠ.Ε.Α. μπορεί να είναι περισσότερες από μία ανά περιοχή στην οποία αφορά η ανάρτηση, ανάλογα με τον όγκο των αντιρρήσεων, όπως επίσης στην ίδια επιτροπή, μπορεί να ανατίθεται με απόφαση του ως άνω οργάνου, η εξέταση αντιρρήσεων για περισσότερες από μία περιοχές, ανάλογα με την πορεία και τον όγκο των σχετικών εργασιών. Σε κάθε ΕΠ.Ε.Α. θα πρέπει να μετέχει τουλάχιστον ένα μέλος το οποίο να γνωρίζει γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8:
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠ.Ε.Α.

8.1 Συγκρότηση των ΕΠ.Ε.Α.

Η Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Ν. 3889/2010, συγκροτείται για μία ή περισσότερες τοπικές ή δημοτικές κοινότητες (πρώην δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα) ή έναν Δήμο, όπως αυτοί ορίζονται μετά τον Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α’), στους οποίους αφορά η ανάρτηση των δασικών χαρτών.

Για τη συγκρότηση της ΕΠ.Ε.Α. εκδίδεται απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με το σχετικό Υπόδειγμα, μετά από εισήγηση του αρμοδίου Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται και η έδρα της επιτροπής. Η εν λόγω απόφαση εκδίδεται το αργότερο είκοσι (20) ημέρες μετά από την ημερομηνία λήξης της υποβολής αντιρρήσεων.

Οι ΕΠ.Ε.Α. μπορεί να είναι περισσότερες από μία ανά περιοχή στην οποία αφορά η ανάρτηση, ανάλογα με τον όγκο των αντιρρήσεων, όπως επίσης στην ίδια επιτροπή, μπορεί να ανατίθεται με απόφαση του ως άνω οργάνου, η εξέταση αντιρρήσεων για περισσότερες από μία περιοχές, ανάλογα με την πορεία και τον όγκο των σχετικών εργασιών. Σε κάθε ΕΠ.Ε.Α. θα πρέπει να μετέχει τουλάχιστον ένα μέλος το οποίο να γνωρίζει γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών. 

8.1.1 Επιλογή των μελών των ΕΠ.Ε.Α.

Για την επιλογή των μελών των ΕΠ.Ε.Α., προηγείται αλληλογραφία του αρμοδίου Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών:

Α) Με τον οικείο δικηγορικό σύλλογο ή άλλον της Επικράτειας, από τον οποίο ζητείται να συνταχθούν κατάλογοι με προτεινόμενους δικηγόρους τουλάχιστον παρ’ εφέταις ή να υποδειχθούν απευθείας μέλη τους ως Πρόεδροι των επιτροπών. Για τη δυνατότητα συμμετοχής του στην επιτροπή, ο δικηγόρος προσκομίζει υπεύθυνη δήλωσή του, σύμφωνα με την οποία δεν χειρίζεται υποθέσεις της δασικής νομοθεσίας που εκκρεμούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων ή διοικητικών επιτροπών, ώστε να διασφαλίζονται οι εγγυήσεις της αμερόληπτης κρίσης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του ν. 2690/1999 (Α’45). Με την ίδια αλληλογραφία, ζητούνται αντίστοιχα και τα αναπληρωματικά μέλη.

Β) Με τις διοικητικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της οικείας Περιφέρειας και των οικείων Δήμων, για να αποστείλουν καταλόγους με τις ειδικότητες των υπηρετούντων δασολόγων, μαζί με τα ειδικότερα προσόντα τους, όπως αυτά καθορίζονται παρακάτω, προκειμένου να οριστούν ως μέλη των επιτροπών. Με την ίδια αλληλογραφία ζητούνται και κατάλογοι για τη στελέχωση των θέσεων γραμματέων και των αναπληρωτών τους.

Εφόσον δεν καλυφθούν οι θέσεις των μελών δασολόγων και των γραμματέων των ΕΠ.Ε.Α., με την προαναφερθείσα διαδικασία, είναι δυνατό να ζητηθούν κατάλληλοι υποψήφιοι από Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλους φορείς του ευρύτερου Δημοσίου, που εδρεύουν στην περιοχή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Γ) Με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ή το οικείο περιφερειακό τμήμα του, από το οποίο ζητείται να συνταχθούν κατάλογοι ή να υποδειχθούν απευθείας μέλη τους ως μέλη των επιτροπών, με προτεινόμενους μηχανικούς με πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία, που έχουν δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος. Για τη δυνατότητα συμμετοχής στην επιτροπή προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση, περί τήρησης των προβλεπομένων στο άρθρο 7 του ν. 2690/1999 (Α’45).

Η ως άνω αλληλογραφία άρχεται κατά κανόνα με την κοινοποίηση της απόφασης θεώρησης του δασικού χάρτη στο αρμόδιο τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών.

8.1.1 Επιλογή των μελών των ΕΠ.Ε.Α.

Για την επιλογή των μελών των ΕΠ.Ε.Α., προηγείται αλληλογραφία του αρμοδίου Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών με τις διοικητικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Περιφέρειας και των Ο.Τ.Α., για να αποστείλουν καταλόγους με τις ειδικότητες των υπηρετούντων δασολόγων, δασοπόνων, γεωπόνων Π.Ε. ή Τ.Ε. και τοπογράφων Π.Ε. ή Τ.Ε., μαζί με τα ειδικότερα προσόντα τους, όπως αυτά καθορίζονται παρακάτω. Με την ίδια αλληλογραφία ζητούνται και κατάλογοι διοικητικού προσωπικού (Δ.Ε.), για τη στελέχωση των θέσεων γραμματέων.

Εφόσον δεν καλυφθούν οι θέσεις μελών των ΕΠ.Ε.Α., με την προαναφερθείσα διαδικασία, είναι δυνατό να ζητηθούν κατάλληλοι υποψήφιοι από ΝΠΔΔ ή άλλους φορείς του ευρύτερου Δημοσίου.

Με αντίστοιχη αλληλογραφία με τον οικείο δικηγορικό σύλλογο ή το δικηγορικό σύλλογο Αθηνών ή άλλον της Επικράτειας, ζητείται να συνταχθούν κατάλογοι με προτεινόμενους δικηγόρους τουλάχιστον παρ’ εφέταις ή να υποδειχθούν απευθείας μέλη τους ως μέλη των επιτροπών. Για τη δυνατότητα συμμετοχής του στην επιτροπή, ο δικηγόρος προσκομίζει υπεύθυνη δήλωσή του, σύμφωνα με την οποία δεν χειρίζεται υποθέσεις δασικού χαρακτήρα που εκκρεμούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων ή διοικητικών επιτροπών.

Η ως άνω αλληλογραφία άρχεται κατά κανόνα με την κοινοποίηση της απόφασης θεώρησης του δασικού χάρτη στο αρμόδιο τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών.

8.1.2  ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠ.Ε.Α.

Τα ειδικότερα προσόντα των μελών των ΕΠ.Ε.Α. καθορίζονται ως ακολούθως:

I.  Για τον παρ’ εφέταις δικηγόρο, Πρόεδρο:

•  Γνώση διοικητικού δικαίου, εμπραγμάτου δικαίου και δασικής νομοθεσίας.

II.  Για τον δασολόγο κατηγορίας ΠΕ, μέλος:

•  Υπάλληλος του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εξαιρουμένων αυτών που στελεχώνουν το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών που προβαίνει στην ανάρτηση του οικείου Δασικού Χάρτη ή άλλων που έχουν συμμετάσχει στην κατάρτιση έως και την θεώρηση και ανάρτησή του.
•  Εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο χαρακτηρισμού εκτάσεων και προστασίας για τα τελευταία πέντε (5) τουλάχιστον έτη.
• Επιθυμητή γνώση γεωγραφικών συστημάτων πληροφορικών.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό που να πληροί τα ανωτέρω προσόντα, επιλέγονται οι πλέον έμπειροι υπάλληλοι της ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων.

III. Για τον μηχανικό (ιδιώτη ή υπάλληλο του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα), μέλος:

•   Πενταετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία.
•  Μέλος ΤΕΕ με δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος.
•   Γνώση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.

IV. Για τον γραμματέα:

•   Υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ.
•  Υπάλληλοι του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1256/1982.

•  Επαρκής γνώση ηλεκτρονικού κειμενογράφου και λογιστικών φύλλων (Microsoft word, excel).

Τα μέλη και η διαδικασία αναπλήρωσης των υπό στοιχεία (II) και (III) μελών, καθορίζονται από την ΥΑ περί κατάρτισης Μητρώου των ΕΠ.Ε.Α., της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3889/2010.

 

8.1.2  ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠ.Ε.Α.

Τα ειδικότερα προσόντα των μελών των ΕΠ.Ε.Α. καθορίζονται ως ακολούθως:

I.  Για τον δασολόγο Πρόεδρο:

Υπάλληλος με Α’ βαθμό, πλην αυτών που στελεχώνουν το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών που προβαίνει στην ανάρτηση του Δασικού Χάρτη.

•  Εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο χαρακτηρισμού εκτάσεων και προστασίας για τα τελευταία 6 τουλάχιστον έτη.
•  Προαιρετικά, γνώση γεωγραφικών συστημάτων πληροφορικής

II.  Για τα μέλη:

α. Για τον δασολόγο και δασοπόνο

•  Υπάλληλος με Α’ ή Β’ βαθμό. Τα λοιπά όμοια με παραπάνω.

β. Για τον γεωπόνο Π.Ε. ή Τ.Ε.

•   Υπάλληλος με Α’ ή Β’ βαθμό.
•  Συμμετοχή στις πρώην Επιτροπές Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (παρ. 3 άρθρου 10 Ν. 998/1979).
•  Προαιρετικά γνώση γεωγραφικών συστημάτων πληροφορικής.

γ. Για τον τοπογράφο Π.Ε. ή Τ.Ε.

•   Υπάλληλος με Α’ ή Β’ βαθμό.
•  Προαιρετικά γνώση γεωγραφικών συστημάτων πληροφορικής

III.  Για τον παρ’ εφέταις δικηγόρο:

•   Γνώση εμπραγμάτου δικαίου και δασικής νομοθεσίας

IV. Για τον γραμματέα:

•   Υπάλληλος Δ.Ε. Διοικητικού ή Δ.Ε. Γεωτεχνικών.
•  Επαρκή γνώση ηλεκτρονικού κειμενογράφου και λογιστικών φύλλων (Microsoft word, excel).

Στην περίπτωση που οι ως άνω θέσεις θα πρέπει να καλυφθούν από στελέχη φορέων του ευρύτερου δημοσίου, οι αντίστοιχοι βαθμοί των υπαλλήλων τροποποιούνται αντίστοιχα με τα ισχύοντα στον εκάστοτε φορέα.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό που να πληρεί τα ανωτέρω προσόντα, οι ΕΠ.Ε.Α. στελεχώνεται από τους πλέον έμπειρους ανά κατηγορία και ειδικότητα.

8.2 Λειτουργία των ΕΠ.Ε.Α.

1. Αμέσως μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης συγκρότησης της ΕΠΕΑ, με πρωτοβουλία του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και σε συνεργασία με τους προέδρους των επιτροπών και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δασών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία αυτών, αποφασίζονται θέματα που αφορούν στο χώρο και στο χρόνο που θα πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις των επιτροπών, στον προγραμματισμό εξέτασης των αντιρρήσεων, στην υλικοτεχνική τους υποστήριξη καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία τους. Η διάθεση οχημάτων και προσωπικού (οδηγών) για τις περιπτώσεις που θα απαιτηθεί διενέργεια αυτοψιών είναι ευθύνη της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Γενικά οι ΕΠ.Ε.Α. υποστηρίζονται σε όλα τα θέματα της απαιτούμενης, για την άρτια λειτουργία τους, και υποδομής τους, από τις υπηρεσίες της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την εξασφάλιση της λειτουργίας της.

2. Οι συνεδριάσεις των ΕΠ.Ε.Α. ανακοινώνονται στα οικεία δημοτικά καταστήματα και στις αρμόδιες Διευθύνσεις Δασών δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την πραγματοποίησή τους, με μνεία των υποθέσεων που θα εξετάσουν ανά συνεδρίαση.

3. Η ΕΠ.Ε.Α. είναι αρμόδια για τον έλεγχο του παραδεκτού των αντιρρήσεων, της ύπαρξης έννομου συμφέροντος από τον ασκούντα τις αντιρρήσεις για την έκταση που περιλαμβάνεται στο δασικό χάρτη και στη συνέχεια τον έλεγχο του δασικού, χορτολιβαδικού ή μη χαρακτήρα αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Επιπλέον, η ΕΠ.Ε.Α. έχει αρμοδιότητα επί της ορθής απεικόνισης, εφαρμογής και ελέγχου της ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και της σύννομης αλλαγής χρήσης επί των εκτάσεων που καταλαμβάνουν, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 4 της υπ’αρ. 64663/2956/03.07.2020 απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’2773) όσον αφορά τις πράξεις της Διοίκησης καθώς και στο Κεφάλαιο 3 της υπ’ αρ. 158576/1579/04.07.2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ. (Β’2373) όσον αφορά τις λοιπές περιπτώσεις. Η κρίση της επιτροπής για το δασικό, χορτολιβαδικό ή μη χαρακτήρα διαμορφώνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες του Υ.Π.ΕΝ., καθώς και τις Τεχνικές Προδιαγραφές κατάρτισης των Δασικών Χαρτών. Η απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2690/1999 (Α’45) και θα πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη και αιτιολογημένη. Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιείται έλεγχος εφαρμογής των σχετικών διοικητικών πράξεων και φωτοερμηνεία, όπου προβλέπεται, των σχετικών αεροφωτογραφιών και αν κρίνεται αναγκαίο (σε περιπτώσεις κυρίως αμφιβολιών λόγω κακής ποιότητας αεροφωτογραφιών) διενεργείται αυτοψία, στην οποία συμμετέχει και υπάλληλος της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών ή του οικείου Δασαρχείου με άριστη γνώση της συγκεκριμένης περιοχής. Τα έξοδα των μετακινήσεων και των αντίστοιχων δικαιούμενων αποζημιώσεων κατά τις κείμενες διατάξεις βαρύνουν τον προϋπολογισμό της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

4. Κατά την εξέταση δεν προβάλλονται και δεν εξετάζονται θέματα ιδιοκτησίας και ούτε θίγονται ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Δημοσίου ή των ιδιωτών. Στην περίπτωση που οι αντιρρήσεις αφορούν σε αναγνωρισμένη έναντι του Δημοσίου ιδιωτική χορτολιβαδική έκταση [των περ. 5Α’ και 5Β’ του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α’ 289)] διαπιστώνεται η αναγνώριση, ώστε να εξαιρεθεί αυτομάτως της εφαρμογής των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας η έκταση.

5. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο αίτημα εκπροσώπησης από τεχνικό σύμβουλο, αυτός ειδοποιείται μέσω του ενδιαφερομένου ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του από τον Γραμματέα της ΕΠ.Ε.Α. με τηλεομοιοτυπία ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου πρόσφορου τρόπου, για να προσέλθει ενώπιον της και να διατυπώσει τις απόψεις του παριστάμενος μετά ή δια του ενδιαφερομένου.

6. Ο προγραμματισμός της εξέτασης των αντιρρήσεων γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να τηρηθεί η τετράμηνη προθεσμία που ορίζει ο νόμος.

7. Για κάθε συνεδρίαση συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται οι συμμετέχοντες και συμπληρώνεται πίνακας με τις υποθέσεις που εξετάστηκαν και τις αποφάσεις που ελήφθησαν. Στο πρακτικό αυτό προσαρτώνται οι αποφάσεις επί των υποθέσεων που εξετάστηκαν, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν επαρκή αιτιολόγηση. Η αιτιολόγηση περιλαμβάνει ειδική και εμπεριστατωμένη κρίση επί των στοιχείων που εξετάστηκαν (π.χ. φωτοερμηνεία, αυτοψία, πράξεις διοίκησης, λοιπά στοιχεία φακέλου κ.λπ.), την γνώμη της μειοψηφίας και την τελική απόφαση, σε ενδεικτική θέση του εντύπου της απόφασης. Όταν οι παραπάνω αποφάσεις αναιρούν ή τροποποιούν τα στοιχεία (οριογραμμές, πολύγωνα) του αναρτηθέντος ή κυρωθέντος δασικού χάρτη (όταν οι αντιρρήσεις γίνονται αποδεκτές πλήρως ή εν μέρει), στην απόφαση αναφέρονται οι συντεταγμένες των κορυφών της τροποποιητικής γραμμής και περιγράφονται με το χαρακτήρα που αποκτούν τα νέα πολύγωνα που δημιουργούνται. Κάθε απόφαση, υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη, δημοσιεύεται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και επισυνάπτεται στις αντιρρήσεις που αναφέρεται. Στο τέλος κάθε συνεδριάσεως το πρακτικό υπογράφεται από τον πρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα της επιτροπής και φυλάσσεται με μέριμνα του προέδρου της.

8. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων ετοιμάζεται από τον γραμματέα της επιτροπής συνοπτικός κατάλογος, υπό μορφή πίνακα, με τις αποφάσεις της, ο οποίος αποστέλλεται υποχρεωτικά σε ψηφιακή μορφή (*.pdf και *xls) στην οικεία Διεύθυνση Δασών, στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. και στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», προκειμένου με μέριμνα του τελευταίου να αναρτηθεί στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών. Ο συνοπτικός κατάλογος περιέχει κατ’ ελάχιστον τον αρ. πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν, την Περιφερειακή Ενότητα, τον Δήμο, και τη Δημοτική/Τοπική Κοινότητα όπου υπάγεται διοικητικώς η έκταση για την οποία υποβλήθηκαν οι αντιρρήσεις, τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης της απόφασης της ΕΠ.Ε.Α. και την αποδοχή ή απόρριψη των υποβληθεισών αντιρρήσεων, σύμφωνα με την απόφαση της ΕΠ.Ε.Α. Επίσης, μαζί με το συνοπτικό κατάλογο επιστρέφονται στην οικεία Διεύθυνση Δασών, και οι φάκελοι των αντιρρήσεων και οι αποφάσεις επ’ αυτών, σε αναλογική και ψηφιακή μορφή, μαζί με τα πρακτικά της επιτροπής.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’αρ. 146776/2459/21.10.2016 απόφαση Υ.Π.ΕΝ. «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με τα εδάφια β’, γ’, δ’ και ε της παρ. 1.

 

8.2 Λειτουργία των ΕΠ.Ε.Α.

1. Αμέσως μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης συγκρότησης, με πρωτοβουλία του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και σε συνεργασία με τους προέδρους των επιτροπών και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δασών και την ΕΚΧΑ Α.Ε. και προκειμένου να εξασφαλιστεί της η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργίας αυτών αποφασίζονται θέματα που αφορούν στο χώρο και στο χρόνο που θα πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις των επιτροπών, στον προγραμματισμό εξέτασης των αντιρρήσεων, στην υλικοτεχνική τους υποστήριξη καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία τους. Η διάθεση οχημάτων και προσωπικού (οδηγών) για τις περιπτώσεις που θα απαιτηθεί διενέργεια αυτοψιών είναι ευθύνη της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Γενικά οι ΕΠ.Ε.Α. υποστηρίζονται σε όλα τα θέματα της απαιτούμενης, για την άρτια λειτουργία τους, υποδομής τους, από τις υπηρεσίες της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την εξασφάλιση της.

2. Οι συνεδριάσεις των ΕΠ.Ε.Α. ανακοινώνονται στα οικεία δημοτικά καταστήματα και τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δασών δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την πραγματοποίησή τους, με μνεία των υποθέσεων που θα εξετάσουν ανά συνεδρίαση.

3. Η ΕΠ.Ε.Α. έχει αποκλειστικά αρμοδιότητα τον καταρχήν έλεγχο της ύπαρξης έννομου συμφέροντος από τον ασκούντα την αντίρρηση για την έκταση που περιλαμβάνεται στο Δ.Χ. και στη συνέχεια τον έλεγχο του δασικού, χορτολιβαδικού ή μη χαρακτήρα αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η κρίση της επιτροπής για το δασικό, χορτολιβαδικό ή μη χαρακτήρα διαμορφώνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες του Υ.Π.ΕΝ., καθώς και τις Τεχνικές Προδιαγραφές κατάρτισης των Δασικών Χαρτών. Η απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45Α’) και θα πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη και αιτιολογημένη. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιείται φωτοερμηνεία των σχετικών αεροφωτογραφιών και έλεγχος εφαρμογής των σχετικών διοικητικών πράξεων και αν κρίνεται αναγκαίο (σε περιπτώσεις κυρίως αμφιβολιών, κακής ποιότητας αεροφωτογραφιών, ενδεχομένων προσφάτων αλλοιώσεων λόγω εκχερσώσεων κ.λπ.) διενεργείται αυτοψία, στην οποία συμμετέχει και υπάλληλος της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών ή του οικείου Δασαρχείου με άριστη γνώση της συγκεκριμένης περιοχής. Τα έξοδα των οδοιπορικών εξόδων και των ημερήσιων αποζημιώσεων βαρύνουν τον προϋπολογισμό της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

4. Κατά την εξέταση δεν προβάλλονται και δεν εξετάζονται θέματα ιδιοκτησίας και ούτε θίγονται ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Δημοσίου ή των ιδιωτών.

5. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο αίτημα εκπροσώπησης από τεχνικό σύμβουλο, αυτός ειδοποιείται μέσω του ενδιαφερομένου ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του από τον Γραμματέα της ΕΠ.Ε.Α. με τηλεομοιοτυπία ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου πρόσφορου τρόπου, για να προσέλθει ενώπιων της και να διατυπώσει τις απόψεις του.

6. Σε περίπτωση που ανακύψουν νομικά ή και τεχνικά ζητήματα κατά το στάδιο εξέτασης των αντιρρήσεων, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 3 άρθρου 18 Ν. 3889/2010 και η απόφαση εκδίδεται αμέσως μετά την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών.

7. Ο προγραμματισμός της εξέτασης των αντιρρήσεων γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να τηρηθεί η τετράμηνη προθεσμία που ορίζει ο νόμος, λαμβανομένης υπόψη της ταξινόμησης και των υπομνημάτων που τις συνοδεύουν.

8. Για κάθε συνεδρίαση συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται οι συμμετέχοντες και συμπληρώνεται πίνακας με τις υποθέσεις που εξετάστηκαν και τις αποφάσεις που ελήφθησαν. Στο πρακτικό αυτό προσαρτώνται οι αποφάσεις επί των υποθέσεων που εξετάστηκαν, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν επαρκή αιτιολόγηση. Η αιτιολόγηση αναφέρεται στην καταγραφή της κρίσης του κάθε μέλους, με σύντομη περιγραφή επί των στοιχείων που εξετάστηκαν (φωτοερμηνεία, αυτοψία, λοιπά στοιχεία φακέλου αντίρρησης κ.λπ.) και στην πρότασή του, σε ενδεικτική θέση του εντύπου της απόφασης. Όταν οι παραπάνω αποφάσεις αναιρούν ή τροποποιούν τα στοιχεία (οριογραμμές, πολύγωνα) του αναρτηθέντος Δ.Χ. (όταν οι αντιρρήσεις γίνονται αποδεκτές πλήρως ή εν μέρει), στην απόφαση αναφέρονται οι συντεταγμένες των κορυφών της τροποποιητικής γραμμής και περιγράφονται με το χαρακτήρα που αποκτούν, τα νέα πολύγωνα που δημιουργούνται. Κάθε απόφαση, υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη και επισυνάπτεται στην αντίρρηση που αναφέρεται. Στο τέλος κάθε συνεδριάσεως το πρακτικό υπογράφεται από τον πρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα της επιτροπής και φυλάσσεται με μέριμνα του προέδρου της.

9. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων ετοιμάζεται από τον γραμματέα της επιτροπής συνοπτικός κατάλογος με τις αποφάσεις της, ο οποίος αποστέλλεται στον αρμόδιο φορέα διενέργειας της ανάρτησης, προκειμένου με μέριμνά του να αναρτηθεί στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών. Επίσης, μαζί με το συνοπτικό κατάλογο επιστρέφονται στον φορέα διενέργειας της ανάρτησης, οι φάκελοι των αντιρρήσεων και οι αποφάσεις επ’αυτών, σε αναλογική και ψηφιακή μορφή, μαζί με τα πρακτικά της επιτροπής.

 

Σχετικό αρχείο:
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/92364/2651/25.09.2020 (Β΄ 4367) Τροποποίηση της υπ ́ αρ.146776/2459/21.10.2016 απόφασης Υ.Π.ΕΝ. «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παρ. 1 εδάφια Β ́, Γ ́, Δ ́ και Ε ́ του άρθρου 21 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει» (Β ́3532).
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [161.01 KB]ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: