Προστασία των ζώων: Κατατέθηκε η τροπολογία για την αυστηροποίηση των ποινικών κυρώσεων

Την αυστηροποίηση των ποινικών κυρώσεων για τους παραβάτες της νομοθεσίας περί μεταχείρισης ζώων προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6 § 1ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις»

Με την υπόψη τροπολογία, που είχε προαναγγείλει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης, προβλέπονται τα ακόλουθα:

Τροποποιούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας των ζώων (ν. 1197/1981 και ν. 4039/2012) και ειδικότερα, επανακαθορίζονται (κατά βάση αυστηροποιούνται) οι ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες της σχετικής περί μεταχείρισης ζώων νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων:

  1. Επιβάλλεται ποινή κάθειρξης έως δέκα (10) έτη κατ’ ανώτατο όριο, σε όποιον φονεύει ή βασανίζει ζώα καθώς και με χρηματική ποινή μέχρι πεντακόσιες (500) ημερήσιες μονάδες, το ύψος των οποίων ορίζεται από πενήντα (50) έως εκατό (100) ευρώ έκαστη. (Κατά τα ισχύοντα, προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή από 5.000 έως 15.000 ευρώ).
  2. Επανακαθορίζεται η χρηματική ποινή, που επιβάλλεται στους παραβάτες των διατάξεων σχετικά με τη μεταχείριση ζώων και ζώων συντροφιάς (εγκατάλειψη, εισαγωγή, εμπορία. αναπαραγωγή ακρωτηριασμένων σκύλων και συμμετοχή ακρωτηριασμένων ζώων σε εκθέσεις, κακοποίηση, βάναυση μεταχείριση, ευθανασία κ.λπ.). Η εν λόγω χρηματική ποινή ορίζεται μέχρι τριακόσιες εξήντα (360) ημερήσιες μονάδες, το ύψος των οποίων ορίζεται από δέκα (10) ως πενήντα (50) ευρώ κάθε μία. αντί από 5.000 έως 15.000 ευρώ που ισχύει σήμερα, πέραν της ποινής φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους που ήδη προβλέπεται.
  3. Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με την αφαίρεση οριστικά των ζώων από τους παραβάτες της σχετικής για την προστασία αυτών νομοθεσίας και προβλέπεται ότι, προσωρινή αφαίρεση του ζώου πραγματοποιείται μόνο εφόσον ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος για τη μη διασφάλιση συνθηκών ευζωίας ή την κακοποίηση του κατοικίδιου του δηλώσει ότι, αναλαμβάνει το κόστος αποκατάστασης της υγείας του ζώου, την κτηνιατρική φροντίδα και τη διαβίωση αυτού. Σε περίπτωση μη καταβολής των απαιτούμενων κατά τα ανωτέρω ποσών, η προσωρινή αφαίρεση του ζώου μετατρέπεται σε οριστική.
  4. Επανακαθορίζεται ο τρόπος διάθεσης των εσόδων των δήμων από τα προβλεπόμενα πρόστιμα που επιβάλλονται στους παραβάτες της κείμενης νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς.

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 2:
Οι υφιστάμενες διατάξεις του ν. 1197/1981 «Περί προστασίας των ζώων» (Α’ 240] και του ν. 4039/2012 [Α’ 15) «Για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό», που τιμωρούν ποινικά ως πλημμελήματα [με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή) περιπτώσεις βασανισμού ή θανάτωσης ζώων, ακόμη και όταν οι πράξεις αυτές γίνονται με εσκεμμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία των ζώων, δεν αποδίδουν την ηθικό κοινωνική απαξία που αναλογεί, στο πλαίσιο μιας σύγχρονης ευνομούμενης πολιτείας, σε τέτοιου είδους πράξεις. Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η αυστηροποίηση των ποινικών κυρώσεων.

Επίσης, αντικαθίσταται το άρθρο 19 του ν. 4039/2012, θεσπιζομένης μίας ενδελεχούς και σαφούς διαδικασίας, σχετικά με την προσωρινή ή οριστική αφαίρεση ζώου από την κατοχή παραβάτη ή υπόπτου για την παράβαση των διατάξεων της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 5 και του άρθρου 16 του ν. 4039/2012, ενώ με τη διάταξη της παρ. 7 προβλέπεται η αντικατάσταση της παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 4039/2012, έτσι ώστε τα έσοδα από τα πρόστιμα του νόμου αυτού να εγγράφονται σε ειδικό κωδικό στον προϋπολογισμό του δήμου και να διατίθενται αποκλειστικά για τη δημιουργία και τη βελτίωση των δημοτικών καταφυγίων και δημοτικών κτηνιατρείων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
……….

Άρθρο 2
Προστασία των ζώων – Ποινικές κυρώσεις

1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1197/1981 (Α’ 240) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Όποιος κακοποιεί ζώα, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, ή τα εγκαταλείπει έκθετα ή αδέσποτα, τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 8.».

2. Μετά από την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1197/1981, προστίθεται παρ. 2α ως εξής: «2α. Όποιος φονεύει ή βασανίζει ζώα, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, τιμωρείται με ποινή κάθειρξης μέχρι δέκα (10) έτη.».

3. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1197/1981 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι παραβάτες των παρ. 1,2 και 4 του άρθρου 1, των άρθρων 2 και 3 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 4, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης ενός (1) τουλάχιστον έτους και με χρηματική ποινή μέχρι τριακόσιες εξήντα (360) ημερήσιες μονάδες, το ύφος εκάστης των οποίων ορίζεται από δέκα (10) ως πενήντα (50) ευρώ.».

4. Η περ. α’ του άρθρου 16 του ν. 4039/2012 (Α’ 15) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Με την επιφύλαξη ειδικά προβλεπόμενων περιπτώσεων της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, καθώς και του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 9, απαγορεύεται:
αα) η κακοποίηση και η κακή και βάναυση μεταχείριση οποιουδήποτε είδους ζώου και
αβ) ο φόνος και ο βασανισμός των ζώων, με την εσκεμμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία τους, ιδίως με δηλητηρίαση, κρέμασμα, πνιγμό, κάψιμο, σύνθλιψη και ακρωτηριασμό. Η στείρωση του ζώου, καθώς και κάθε άλλη κτηνιατρική πράξη με θεραπευτικό σκοπό, δεν θεωρούνται ακρωτηριασμός.».

5. Το άρθρο 19 του ν. 4039/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 19
Συμπληρωματικές διατάξεις προστασίας των ζώων
1. Με γνώμονα το συμφέρον του ζώου, ο αρμόδιος εισαγγελέας αφαιρεί οριστικά το ζώο συντροφιάς ή ζώο άλλης κατηγορίας από την κατοχή του παραβάτη της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 5 και του άρθρου 16 και το ζώο παραδίνεται στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων του αρμόδιου Δήμου ή σε ενδιαφερόμενη φιλοζωική οργάνωση ή σωματείο. Ο εισαγγελέας μπορεί να απαγορεύσει την απόκτηση άλλου ζώου από τον παραβάτη.
2. Με γνώμονα το συμφέρον του ζώου, ο εισαγγελέας μπορεί να αφαιρέσει προσωρινά το ζώο, μόνον στην περίπτωση κατά την οποία ο ύποπτος ή ο κατηνορούμενος για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα δηλώνει ότι αναλαμβάνει το κόστος που συνδέεται με την αποκατάσταση της υγείας του ζώου, την κτηνιατρική φροντίδα και τη διαβίωσή του, όπως προκύπτει από παραστατικά, τα οποία του αποστέλλονται με κάθε πρόσφορο τρόπο από τον εκάστοτε φορέα φιλοξενίας του ζώου. Η καταβολή για την κάλυψη του κόστους της παρούσας πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση. Αν ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος ή τρίτος που ενεργεί για λογαριασμό τους δεν καταβάλλει τα απαιτούμενα ποσά γία την κάλυψη του κόστους αποκατάστασης της υγείας του ζώου, κτηνιατρικής φροντίδας και διαβίωσης, η προσωρινή αφαίρεση τρέπεται σε οριστική με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα.
3. Ο αρμόδιος Εισαγγελέας, όταν επιλαμβάνεται δημοσιεύματος ή καταγγελίας, μπορεί, έπειτα από επιτόπια αυτοψία, να διαπιστώσει τις συνθήκες που επικρατούν σε οποιοδήποτε καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς ή εκτροφείο. Αν οι συνθήκες της παρούσας δεν είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 και τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία τους, ο αρμόδιος εισαγγελέας καθορίζει με προσωρινή διάταξη του τα μέτρα που οφείλει να λάβει ο ιδιοκτήτης του καταφυγίου ή του εκτροφείου και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου οφείλει να συμμορφωθεί.».

6. Η παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4039/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι παραβάτες των περ. γ’ και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 5, των περ. γ’ και δ’ της παρ. 3 του άρθρου 6, της παρ. 4 του άρθρου 7, καθώς και της υποπερ. αα’ της περ. α’ του άρθρου 16 τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης ενός (1) τουλάχιστον έτους και χρηματική ποινή μέχρι τριακόσιες εξήντα (360) ημερήσιες μονάδες, το ύψος εκάστης των οποίων ορίζεται από δέκα (10) έως πενήντα (50) ευρώ. Οι παραβάτες της υποπερ. αβ’ της περ. α’ του άρθρου 16 τιμωρούνται με ποινή κάθειρξης μέχρι δέκα (10) έτη και με χρηματική ποινή μέχρι πεντακόσιες (500) ημερήσιες μονάδες, το ύψος εκάστης των οποίων ορίζεται από πενήντα (50) έως εκατό (100) ευρώ.».

7. Η παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 4039/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Τα έσοδα από τα πρόστιμα του παρόντος εγγράφονται σε ειδικό κωδικό στον προϋπολογισμό του δήμου και διατίθενται αποκλειστικά για τη δημιουργία και βελτίωση των δημοτικών καταφυγίων και δημοτικών κτηνιατρείων.».


 ΚατηγορίεςΕπικαιρότητα

Tags: , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: