Παραπομπή της Πολωνίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη διαχείριση των δασών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Πολωνία στο Δικαστήριο της ΕΕ διότι απέτυχε στη θέσπιση κατάλληλων διασφαλίσεων για την προστασία δασικών οικοτόπων και φυτικών και ζωικών ειδών, όπως απαιτείται σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ) και την οδηγία για τα πτηνά (οδηγία 2009/147/ΕΚ).

Οι εν λόγω οδηγίες θεσπίζουν το δίκτυο Natura 2000, το πανευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών, με σκοπό τη διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με την εν λόγω νομοθεσία, τα σχέδια διαχείρισης των δασών —τα οποία ρυθμίζουν δραστηριότητες όπως η υλοτομία— πρέπει να υπόκεινται, προτού εγκριθούν, σε εκτίμηση των επιπτώσεών τους στο δίκτυο Natura 2000. Τόσο η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία όσο και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα υποδεικνύουν ότι είναι ζωτικής σημασίας για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητας μέσω της προστασίας και της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας.

Στην Πολωνία αυτές οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται, αλλά το πολωνικό δίκαιο δεν παρέχει το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη όσον αφορά τα σχέδια διαχείρισης δασών. Δεδομένου ότι τα σχέδια αυτά μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στους τόπους Natura 2000, το κοινό στερείται, με τον τρόπο αυτό, πραγματικής δικαστικής προστασίας.

Επιπλέον, η Πολωνία εξαιρούσε τη διαχείριση των δασών από την τήρηση των υποχρεώσεων αυστηρής προστασίας των ειδών που προβλέπονται στην οδηγία για τα πτηνά και την οδηγία για τους οικοτόπους τους το 2016, κάτι που θέτει σε κίνδυνο το απαιτούμενο καθεστώς προστασίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή τον Ιούλιο του 2018, την οποία ακολούθησε αιτιολογημένη γνώμη τον Ιούλιο του 2019. Σε απάντηση, η Πολωνία συμφώνησε να εξετάσει το ενδεχόμενο τροποποίησης της νομοθεσίας όσον αφορά τις εξαιρέσεις για τη διαχείριση των δασών. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί πρόοδος. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Να σημειώσουμε ότι η Πολωνία είχε παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και για το σχέδιο υλοτομίας του δάσους Μπιαλοβιέζα. Τον Απρίλιο του 2018, το Δικαστήριο αποφάσισε ότι με την εφαρμογή υλοτόμησης σε μεγάλη κλίμακα στο αρχέγονο δάσος της Μπιαλοβιέζα η Πολωνία παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία της φυσικής κληρονομιάς (δείτε ΕΔΩ).

Δικαστήριο της ΕE: Η Βαρσοβία παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία με την υλοτόμηση στο δάσος της Μπιαλοβιέζα

 

 ΚατηγορίεςΔασικά Οικοσυστήματα, Προστατευόμενες περιοχές

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: