Ομάδα Διοίκησης Έργου για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων

Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κ. Χατζηδάκη, συγκροτείται Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων, αποτελούμενη από μέλη – υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και από μέλη – εξωτερικούς εμπειρογνώμονες με εξειδικευμένες γνώσεις.

Ως μέλη της ΟΔΕ ορίζονται οι εξής:

  1. Μαρία Κοζυράκη, Δασολόγος-Αρχιτέκτων Τοπίου, Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
  2. Ευάγγελος Γκουντούφας, Δασολόγος, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, ΥΠΕΝ.
  3. Ιωάννης Μητσόπουλος, Δρ Δασολογίας, Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας, ΥΠΕΝ.
  4. Μαρία Μοσχότη, Δρ Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  5. Βασίλειος Γιαννακόπουλος, Δασολόγος, Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, ΥΠΕΝ.
  6. Σταύρος Τσιλίκουνας, Δασολόγος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών, ΥΠΕΝ.
  7. Γρηγόριος Βάρρας, Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
  8. Βασιλική Μαρία Τζατζάκη, Δρ Νομικής, Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  9. Μαρία Ψυχογιού, Τοπογράφος Μηχανικός, Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Από τα παραπάνω μέλη, Συντονίστρια της ΟΔΕ ορίζεται η Μαρία Κοζυράκη. Καθήκοντα γραμματέα της ΟΔΕ ασκεί η Μούρκου Μαρία .

Αντικείμενο της ΟΔΕ αποτελεί η παρακολούθηση της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η ΟΔΕ αναλαμβάνει επιμέρους δράσεις και πρωτοβουλίες όπως είναι, η εκπόνηση της στρατηγικής του έργου των αναδασώσεων, η διασύνδεση και συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία καθώς και εθνικούς και ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, η διασφάλιση της τεχνικής υποστήριξης καθώς και της επικοινωνιακής διαχείρισης του έργου, η σύνταξη αναλυτικού χρονοδιαγράμματος των εργασιών, η εκπόνηση ετήσιων σχεδίων δράσης, η σύνταξη ετήσιου απολογισμού των εργασιών, η συνεργασία με τη Διοίκηση και αρμόδια στελέχη σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο και γενικότερα, ενέργειες για την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Αναδάσωσης 2030.

Η ΟΔΕ δύναται να εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτελεσματική υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων.

Η ΟΔΕ συνεδριάζει κατ’ ελάχιστο κάθε μήνα, μετά από πρόσκληση της Συντονίστριας, σε κατάστημα του ΥΠΕΝ που ορίζεται από τη Συντονίστρια ή με τηλεδιάσκεψη.

Για τη διευκόλυνση του έργου της και τον αποτελεσματικότερο τρόπο λειτουργίας της, η ΟΔΕ έχει τη δυνατότητα να συστήνει υποομάδες εργασίας για την επεξεργασία ειδικών επιμέρους θεματικών ενοτήτων.

Στις συνεδριάσεις της ΟΔΕ δύνανται να συμμετέχουν επικουρικά, κατόπιν πρόσκλησης της Συντονίστριας, παρέχοντας πληροφόρηση και εκφράζοντας γνώμη, εξωτερικοί ειδικοί εμπειρογνώμονες.

Στις συνεδριάσεις τηρούνται συνοπτικά πρακτικά, από την ορισμένη γραμματέα της ΟΔΕ, τα οποία κοινοποιούνται στα μέλη της. Για την εύρυθμη εκτέλεση των δράσεων που αναλαμβάνει η ΟΔΕ καθώς και για τον ικανό συντονισμό των μελών της, κατά την υλοποίηση των καθηκόντων τους, συντάσσονται με ευθύνη της Συντονίστριας τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου, οι οποίες υποβάλλονται για ενημέρωση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στα μέλη της ΟΔΕ δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

Η θητεία των μελών της ΟΔΕ άρχεται από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και έχει διάρκεια τριών ετών. Με απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να παραταθεί το παραπάνω διάστημα.

 


 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: