Ενσωμάτωση των προτάσεων του ΣτΠ στο νόμο «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και της Πολεοδομικής Νομοθεσίας»


Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο του νέου νόμου 4759/2020 «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας».

Ειδικότερα, με το άρθρο 111 του νόμου που αφορά τις κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους και την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ, τροποποιείται η παράγραφος 4 του άρθρου 20 του Ν.4067/2012 και προβλέπεται ότι είναι δυνατή εκτός της ρυμοτομικής γραμμής η τοποθέτηση κινητών ή προσωρινών κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, μετά από αιτιολογημένη έγκριση της οικείας Περιφερειακής Επιτροπής Προσβασιμότητας, που εκδίδεται μετά από τη σύμφωνη γνώμη του οικείου δήμου.

Πρόκειται για πρόταση προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την οποία είχε συμπεριλάβει ο Συνήγορος του Πολίτη και στην Ετήσια Έκθεση για το έτος 2019, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι η Διοίκηση συχνά επικαλείται την απαγόρευση οποιασδήποτε κατασκευής εκτός ρυμοτομικής γραμμής (παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν. 4067/2012), προκειμένου να μην επιτρέψει τη δημιουργία ράμπας για την πρόσβαση ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια.

Με το άρθρο 13 (Βιομηχανικές δραστηριότητες) του Ν. 4635/2019 καταργήθηκε κάθε αναφορά στην κείμενη νομοθεσία σε υψηλή, μέση και χαμηλή όχληση και εφεξής νοείται ως αναφορά στις κατηγορίες Α1, Α2 και Β αντίστοιχα της περιβαλλοντικής κατάταξης. Με τον τρόπο αυτό, ρυθμίστηκε η αντιστοίχιση των χρήσεων γης των πολεοδομικών διαταγμάτων με τις κατηγορίες δραστηριοτήτων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Όπως είχε επισημάνει η Ανεξάρτητη Αρχή στην Ειδική Έκθεση «Επιχειρηματική Δράση και Προστασία του Περιβάλλοντος» (2016), αποτελεί πρόβλημα στην αδειοδότηση και την ενιαία καταγραφή των βιομηχανικών-βιοτεχνικών δραστηριοτήτων η διαφορετική κατάταξή τους ανάλογα με το βαθμό όχλησης σε Χαμηλή, Μέση, Υψηλή όχληση, σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία, αλλά σε Α (Α1 και Α2) και Β κατηγορία, σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία. Επιπλέον, κατατάσσονται κατά αύξοντα Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Για τους λόγους αυτούς, πρότεινε την ενιαία κατάταξη των κατηγοριών βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων ανάλογα με το βαθμό όχλησης, δεδομένου ότι η υφιστάμενη κατάταξη έχει καταστεί για πολλές περιπτώσεις προβληματική.

Στο άρθρο 45 του νέου νόμου προβλέπεται η έκδοση Υπουργικής απόφασης, με την οποία θα αντιστοιχίζονται οι χρήσεις γης με τους ΚΑΔ και η αντιστοίχισή τους με τις κατηγορίες δραστηριοτήτων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, καθώς και με κατηγορίες χρήσεων γης που προβλέπονται από παλαιότερες διατάξεις και έχουν καθοριστεί από ισχύοντα πολεοδομικά σχέδια. Με τον τρόπο αυτό, υιοθετείται η πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη και, υπό την προϋπόθεση της άμεσης έκδοσης της προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης, θα επιλυθεί ένα χρόνιο πρόβλημα που θα συμβάλει στον αποτελεσματικό έλεγχο και παρακολούθηση των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, στη βελτίωση της επιχειρηματικής δράσης και την προστασία του περιβάλλοντος.

www.synigoros.gr

 ΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: