«Η ΔΑΣΟΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΒΥΤΙΝΗΣ» (16/9/1900)

Πανοραμική εικόνα Βυτίνας
[πηγή: Αρχείο Δασαρχείο Βυτίνας, vitinaarkadias.blogspot.gr ]

Αποσπάσματα από το χρονογράφημα του Τάκη Κανδηλώρου στην εφημερίδα “ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ” (φύλλο 16ης Σεπτεμβρίου 1900)

Ἐντός γραφικωτάτης κοιλάδος περιβαλλομένης ἐκ τῶν ἐλατοσκεπῶν ὀρέων τοῦ Θαυμασίου, τῆς Μαδάρας καί τοῦ πανυψήλου Διασέλου τῆς Ἀλωνισταίνης εἶν’ ἐκτισμένη ἡ πεδινωτέρα κωμόπολις τῆς Γορτυνίας, ἡ τουρκοπατηθεῖσα Βυτίνα…

Ὁ Παν. Τριανταφυλλίδης ὑπῆρξε τῆς Βυτίνης εὐκλεές τέκνον… καί κετέλιπε ὁλόκληρον τήν περιουσίαν του εἰς τό ἔθνος πρός ἵδρυσιν Γεωργικῶν σχολῶν… Τό ὡραῖον κτίριον τῆς Σχολῆς ἰδρύθη ἀπό τοῦ 1893. Ἡ φοίτησις εἶνε διετής. Δίδακτρα δέν ζητοῦνται. Λαμβάνουν μάλιστα 24 ἐκ τῶν μαθητῶν καί μικρόν ἐπίδομα ἐκ τοῦ κληροδοτήματος, τό μέν πρῶτον ἔτος 14 δρ. μηνιαίως ἕκαστος, τό δεύτερον δέ 20, 25, μέχρι 30.

Προσόντα πρός ἐγγραφήν εἶνε τό ἀπολυτήριον σχολαρχείου, δεκαπενταετής τουλάχιστον ἡλικία καί πιστοποιητικά ἀρτιμελείας καί μή τιμωρίας οὐδ’ ἐπί πλημμελήματι. Οἱ μαθηταί τρέφονται καί κατοικοῦσιν ἐκτός τῆς σχολῆς.

Τά διδασκόμενα μαθήματα εἶνε τό μέν πρῶτον ἔτος Ἀριθμητική, Δασική, Ζωολογία, Βοτανική, και Καλλιγραφία, κατά δέ τό β’ Δασονομική, Ὑλωρική, Ὑλοχρηστική, Δασική Νομοθεσία, Θηραματική καί Τοπική ὑπηρεσία δασοφύλακος. Ἡ σχολή λειτουργεῖ τακτικώτερον ἀπό τοῦ 1896, ὅτε ἐφοίτησαν καί προήχθησαν 10 μαθηταί. Εἰς τά 1898 δέν ἀπελύθη κανείς, εἰς τά 1899 ἑπτά, καί έφέτος ἔνδεκα. Ὅλοι αὐτοί μόλις ἀπολυθέντες διωρίσθησαν ὑποχρεωτικῶς δασοκόμοι. Καί δασοφυλάκων μέν ὑπάρχουν δύο τάξεις, μέ μηνιαῖον μισθόν 70 καί 80 δρ. Ἀρχιφυλάκων δέ ἕτεραι δύο, μέ μισθόν 90 καί 100 δραχμῶν. Ἐφέτος εἰσήχθησαν 25 ἐν συνόλω μαθηταί.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: «ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΘΕΑΤΗΣ»
που περιλαμβάνει 200 χρονογραφήματα του Τάκη Κανδηλώρου σε εφημερίδες
https://fliphtml5.com/kwskx/wireΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: