Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εισαγωγή 21 Υποψηφίων Διδακτόρων

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εισαγωγή 21 Υποψηφίων Διδακτόρων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.) του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος κατόπιν έγκρισης της υπ’ αριθμ. 19/17.02.2021 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΦ 15/11849/28.07.2020 απόφασης έγκρισης του οικείου Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ 3519/25.08.2020 τ.Β’), προκηρύσσει 21 θέσεις υποψηφίων διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στα παρακάτω επιστημονικά πεδία:

Γνωστικό αντικείμενο Μέλος ΔΕΠ Τηλέφωνο Θέσεις
1. Δασικές Πυρκαγιές Ι. Ραυτογιάννης rafto@for.ihu.gr 1
2. Προστασία Δασικών Δέντρων και Οικοσυστημάτων 1
3. Μανιταρολογία 1
4. Ψηφιακές Τεκμηριώσεις Φυσικού Περιβάλλοντος με Τρισδιάστατη Γεωμετρία και Ποιοτική Πληροφορία Α. Στυλιάδης

 

styliadis@ath.forthnet.gr

 

1
5.    Σχεδίαση και Ανάπτυξη μίας cloud-based connected planning platform για την έξυπνη διασύνδεση χρήσεων, λειτουργιών, δεδομένων και διαδικασιών στο Φυσικό Περιβάλλον (Big data, Data analytics, DLT & Blockchain τεχνολογίες) 1
6. Τεχνολογία Ξύλου & Βιοσυνθετικά Υλικά Α. Παπαδόπουλος antpap@for.ihu.gr 1
7. Οικολογία Αποκατάστασης Ι. Τάκος – Π. Ξόφης

 

itakos@for.ihu.gr,

pxofis@for.ihu.gr

1
8. Δασική Οικολογία 1
9. Αστική Οικολογία 1
10. Εφαρμοσμένη Τηλεπισκόπηση και Διαχρονική Παρακολούθηση Δασικών Οικοσυστημάτων 1
11.Εφαρμοσμένη Τηλεπισκόπηση και Δασική Διαχείριση 1
12. Ανάλυση και Διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών με σύγχρονα εργαλεία και καινοτόμες μεθόδους Δ. Εμμανουλούδης demmano@teiemt.gr 2
13. Αυξητικά και Αποδοτικά Πρότυπα Δασικών Ειδών Δ. Ράπτης d_rapt@for.ihu.gr 1
14. Δασική Κυκλική Βιοοικονομία Β. Καζάνα vkazana@for.ihu.gr 1
15. Εργαλεία Λήψης Απόφασης για Πολύ-Λειτουργική Δασική Διαχείριση 1
16. Αξιολόγηση γαι Αποτίμηση Οικοσυστημικών Υπηρεσιών 1
17. Δασική Βοτανική – Γεωβοτανική Σ. Τσιφτσής stsiftsis@for.ihu.gr 1
18. Οικολογία και Διαχείριση Άγριας Πανίδας Β. Λιόρδος liordos@for.ihu.gr 3

Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

I. Στο Π.Δ.Σ. του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 5 του οικείου Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 3519/25.08.2020 τ.Β’),, γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν πτυχιούχοι Δασολογικών Σχολών και πτυχιούχοι Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης συγγενών γνωστικών αντικειμένων της ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι συγγενούς γνωστικού αντικειμένου ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής ή είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του ν. 4485/2017.

Α. O βαθμός του πτυχίου θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του «7,0» (επτά). Κατ’ εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί από το τμήμα χαμηλότερος του επτά βαθμός, κατόπιν αιτιολογημένης τεκμηρίωσης εκ μέρους του Τμήματος, ο οποίος δεν μπορεί να είναι χαμηλότερος του «6,5» (έξι και πέντε).

Β. Ο βαθμός του μεταπτυχιακού διπλώματος θα πρέπει να είναι:- Για σπουδές στην Ελλάδα, μεγαλύτερος ή ίσος με«8,0» (οκτώ).

– Για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο μεγαλύτερος ή ίσος με «55%».
– Για σπουδές στις ΗΠΑ υψηλότερος ή ίσος με «Β».
– Για σπουδές σε άλλες χώρες, υψηλότερος ή ίσος με το «Β» των ΗΠΑ.

 Γ. Ο βαθμός του ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του ν. 4485/2017, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του «7,0» (επτά). Κατ’ εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί από το τμήμα χαμηλότερος του επτά βαθμός, κατόπιν αιτιολογημένης τεκμηρίωσης εκ μέρους του τμήματος, ο οποίος δεν μπορεί να είναι χαμηλότερος του «6,5» (έξι και πέντε).

ΙΙ. Διδακτορική διατριβή δύνανται να εκπονήσουν τυχόν υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών(ΙΚΥ), οι οποίοι πέτυχαν στο σχετικό διαγωνισμό διδακτορικών σπουδών εσωτερικού προκηρυχθέντος γνωστικού αντικειμένου, καθώς και τυχόν υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους.

III. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γίνονται δεκτοί/ές ως υποψήφιοι/ες διδάκτορες και μη κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
i. Να διαθέτουν εμπειρία ερευνητικής ή/και επαγγελματικής ενασχόλησης σε ερευνητικά κέντρα ή εταιρείες ή οργανισμούς ή αυτοδύναμη δραστηριότητα σε θέματα και δράσεις που άπτονται του ειδικού αντικειμένου της διδακτορικής διατριβής και
ii. Έχουν συναφή προς το αντικείμενο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής πρόσφατη ερευνητική δραστηριότητα, όπως αυτή τεκμηριώνεται από τη συμμετοχή τους σε δημοσιεύματα σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή και βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων.

IV. Διαθέτουν αποδεδειγμένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους, σύμφωνα με το π.δ. 50/2001:

 • Πιστοποιητικό Proficiency των ΠανεπιστημίωνCambridge ή Michigan ή άλλων πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα, ή Ελληνικό Κρατικό πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2/C2 (αντίστοιχο του Proficiency).
 • TOEFL Paper ≥ 550/677 ή TOEFLIBT ≥ 80/120 ήIELTS Academic ≥ 6,5 που αποκτήθηκε εντός της προηγούμενης διετίας.
 • Οποιοδήποτε αναγνωρισμένο (από το ΔΟΑΤΑΠ) πτυχίο ή δίπλωμα Αγγλόφωνου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής ή πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης δύο τουλάχιστον ετών σε Αγγλόφωνο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος ή μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης Αγγλόφωνου ΑΕΙ.
 • Πτυχίο ξένων γλωσσών μετάφρασης και διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
 • Απολυτήριος τίτλος Αγγλόφωνων σχολών ισότιμων των ελληνικών σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Πτυχίο τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής.
 • Πιστοποιητικό διδακτικού έργου σε Αγγλόφωνο ίδρυμα τριτοβάθμιας ή της αλλοδαπής διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους. 

Δικαιολογητικά συμμετοχής
Συνολικά, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποστέλλονται ταχυδρομικά σε έντυπη μορφή (φάκελος υποψηφιότητας) από τους/τις υποψήφιους/ες στη Γραμματεία του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος έχουν ως εξής:

 1. Αίτηση Υποψηφίου/ας (Doc)
  Προαιρετικά ο/η υποψήφιος/α στην αίτηση του/της μπορεί να προτείνει ο/η ίδιος/ίδια, ως επιβλέποντα/ουσα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, ο/η οποίος/α είναι κατάλληλος/η για να αναλάβει την επίβλεψη της διδακτορικής  του/της διατριβής.
 2. Αναλυτικό Bιογραφικό Σημείωμα.
 3. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου
 4. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών, με συνημμένη αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
 5. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας.
 6. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος (αν υπάρχει),με συνημμένη αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχειαποκτηθεί από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
 7. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας των μεταπτυχιακών σπουδών.
 8. Αποδεικτικά στοιχεία (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων) γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
  Σε περίπτωση αλλοδαπού υποψήφιου υποβάλλεται βεβαίωση επιπέδου Β2 του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθηνών ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή Πιστοποιητικό επιπέδου Β2 του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 9. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές σε σφραγισμένους φακέλους.
  Οι συστατικές επιστολές αποστέλλονται από τους συντάκτες απευθείας στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος και φέρουν το ονοματεπώνυμο, τίτλο, διεύθυνση και τηλέφωνο του/της υπογράφοντος/ουσας. Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να αναγράφονται και στην αίτηση του/της υποψηφίου/ας.
 10. Περίληψη διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας
 11. Πλήρη αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, βεβαιώσεις σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας, κ.λπ. (εφόσον υπάρχουν)
 12. Ερευνητική Πρόταση Υποψηφίου/ας (Doc)
  Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιο/ες παρακαλούνται να επικοινωνούν με τα αντίστοιχα μέλη ΔΕΠ πριν διαμορφώσουν την ερευνητική τους πρόταση. 

Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων

Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, και με βάση την συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου, ορίζει τριμελή επιτροπή από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ανά κατηγορία αιτήσεων. Κάθε τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους/τις υποψηφίους/ες σε συνέντευξη. Κατόπιν η κάθε Επιτροπή υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος/α  πληροί ή όχι τις προϋποθέσεις ώστε να γίνει αποδεκτός/ή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, τον/την προτεινόμενο/η επιβλέπων/ουσα εφόσον αυτός/ή δεν έχει προταθεί από τον/την υποψήφιο/α και τα δύο επιπλέον μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Η Συνέλευση του Τμήματος, συνεκτιμώντας το υπόμνημα της Επιτροπής εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/της υποψηφίου/ας. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται και η γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής της διδακτορικής διατριβής. Στην ίδια απόφαση η Συνέλευση δύναται να καθορίσει ως προϋπόθεση για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής του/της υποψηφίου, την παράλληλη επιτυχή παρακολούθηση μαθήματος/των ή άλλες συναφείς με την επιστημονική έρευνα υποχρεώσεις του/της υποψηφίου/ας.

Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων

Η ταχυδρομική αποστολή του φακέλου υποψηφιότητας πραγματοποιείται από Δευτέρα 1 Mαρτίου 2021 έως Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 στη διεύθυνση:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1ο ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ – ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
66100 ΔΡΑΜΑ

———

Πληροφορίες
Για διευκρινίσεις και επιμέρους πληροφορίες οι υποψήφιοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και στα τηλέφωνα 2521060402, 413, 463 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@for.ihu.gr.

Ολόκληρη η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  (pdf)


 ΚατηγορίεςΕκπαίδευση - Επιμόρφωση

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: