Προειδοποιητική επιστολή στην Πολωνία για το δάσος της Białowieża

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την ΠΟΛΩΝΙΑ να εφαρμόσει την απόφαση του Δικαστηρίου σχετικά με την προστασία της φύσης στο δάσος της Białowieża

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Πολωνία να εκτελέσει την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο της ΕΕ επειδή η εν λόγω χώρα δεν τήρησε τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ) και της οδηγίας για τα πτηνά (οδηγία 2009/147/ΕΚ), όσον αφορά την προστασία του δάσους της Białowieża. Οι εν λόγω οδηγίες προβλέπουν διάφορες υποχρεώσεις για τα κράτη μέλη, όπως τη λήψη μέτρων για την πρόληψη της υποβάθμισης των οικοτόπων και της διατάραξης των ειδών, την εξακρίβωση του κατά πόσον ένα έργο ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε τόπο του δικτύου Natura 2000 πριν από τη χορήγηση άδειας, και τη θέσπιση συστήματος αυστηρής προστασίας για ορισμένα είδη. Επίσης, τόσο η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία όσο και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα υποδεικνύουν ότι είναι καίριας σημασίας για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητας μέσω της προστασίας και της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στην απόφαση που εξέδωσε στις 17 Απριλίου 2018, καταδίκασε την Πολωνία επειδή δεν διασφάλισε ότι το σχέδιο διαχείρισης δασών για τη δασική περιοχή Białowieża δεν θα επηρεάσει αρνητικά την ακεραιότητα των τόπων Natura 2000. Επιπλέον, η Πολωνία δεν θέσπισε τα αναγκαία μέτρα διατήρησης για τα προστατευόμενα είδη και οικοτόπους, ούτε διασφάλισε την αυστηρή προστασία των προστατευόμενων ειδών και των πτηνών όσον αφορά την εκ προθέσεως θανάτωση ή διατάραξη, ή την υποβάθμιση ή καταστροφή των τόπων αναπαραγωγής ή των φωλιών τους στη δασική περιφέρεια Białowieża.

Η Πολωνία δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί πλήρως με την απόφαση. Το σημαντικότερο είναι ότι η Πολωνία δεν κατάργησε και δεν αντικατέστησε το παράρτημα του σχεδίου διαχείρισης δασών για τη δασική περιοχή Białowieża, το οποίο θεσπίστηκε το 2016, με μέτρα που να διαφυλάττουν την ακεραιότητα του τόπου, να διασφαλίζουν τη διατήρηση και να προστατεύουν τα είδη και τους οικοτόπους. Οι δράσεις που προβλέπονται από την Πολωνία δεν συνάδουν με τις οδηγίες ούτε με την απόφαση του Δικαστηρίου. Παρά τις συναντήσεις και τις ανταλλαγές σε τεχνικό επίπεδο, κατά τις οποίες η Επιτροπή εξέφρασε τις ανησυχίες της και παρείχε συμβουλές σχετικά με την ορθή εφαρμογή της απόφασης, η κατάσταση στην Πολωνία δεν έχει αλλάξει.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει σήμερα στην Πολωνία προειδοποιητική επιστολή, με την οποία την καλεί να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Η Πολωνία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις ανησυχίες που εξέφρασε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αναπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ, προτείνοντας την επιβολή οικονομικών κυρώσεων.ΚατηγορίεςΔασικά Οικοσυστήματα, Προστατευόμενες περιοχές

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: