Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Αγριόγιδο των Βαλκανίων

 

 

Στην έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) για το Αγριόγιδο των Βαλκανίων (Rupicapra rupicapra balcanica) προχώρησε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Γιώργος Αμυράς.

Σκοπός του ΕΣΔ για το Αγριόγιδο των Βαλκανίων είναι η συμβολή στη διασφάλιση της επιβίωσης του είδους στην Ελλάδα.

Στόχος του ΕΣΔ είναι η λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της διατήρησης και την επαύξηση αφενός του πληθυσμιακού μεγέθους και αφετέρου της γεωγραφικής εξάπλωσης του αγριόγιδου των Βαλκανίων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Οι ειδικότεροι στόχοι του ΕΣΔ είναι:

 1. Η βελτίωση της σημερινής πληθυσμιακής κατάστασης και η επίτευξη ανοδικής πληθυσμιακής τάσης,
 2. Η βελτίωση της κατάστασης των χαρακτηριστικών του ενδιαιτήματος,
 3. Η διατήρηση της υφιστάμενης γεωγραφικής εξάπλωσης και η αύξηση αυτής τουλάχιστον κατά 10%, με παράλληλη διατήρηση και αύξηση του εύρους εξάπλωσης,
 4. Η επίτευξη ικανής έκτασης και καταλληλότητας του ενδιαιτήματος για κάθε πληθυσμό,
 5. Ο προσδιορισμός κρίσιμων ζωνών και η διασφάλιση συνδεσιμότητας μεταξύ των επιμέρους περιοχών εξάπλωσης.

Η στρατηγική για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΔ περιλαμβάνει μια σειρά από προτεινόμενες δράσεις, οι οποίες εντάσσονται στις παρακάτω δέσμες μέτρων:

 1. Πληθυσμιακή διατήρηση και βελτίωση,
 2. Διατήρηση ενδιαιτημάτων,
 3. Διατήρηση και επέκταση της ζώνης εξάπλωσης – μείωση κατακερματισμού,
 4. Καθορισμός θεσμικού πλαισίου,
 5. Επικοινωνία και εκπαίδευση,
 6. Διακρατική συνεργασία.

Περιοχές εφαρμογής των επιμέρους δράσεων είναι οι περιοχές εξάπλωσης του είδους όπως αναφέρονται αναλυτικά, ανά δράση, στο πρόγραμμα υλοποίησης δράσεων του Παραρτήματος ΙΙ της απόφασης.

Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και Φορείς είναι οι αρμόδιες Δημόσιες Αρχές σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο του άρθρου 26 του ν. 4685/2020 (Α΄92), o Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) του άρθρου 27 του ν. 4685/2020 (Α΄92), καθώς και λοιποί ιδιωτικοί φορείς που συνδέονται με τις προτεινόμενες δράσεις/ μέτρα του ΕΣΔ.

Το ΕΣΔ υλοποιείται, παρακολουθείται και εποπτεύεται από την Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας (ΔΔΦΠΒ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. και τις λοιπές
προαναφερόμενες εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς, κατά περίπτωση.

Το Σχέδιο Δράσης συντάχθηκε από τον Παπαϊωάννου Δημήτριο- Χαράλαμπο, Δρ. Βιολόγο, εξωτερικό συνεργάτη του ΥΠΕΝ, στο πλαίσιο του Έργου LIFE-IP «Ολοκληρωμένες Δράσεις για τη Διατήρηση και Διαχείριση των Περιοχών του Δικτύου Natura 2000, των Ειδών, των Οικοτόπων και των Οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» (LIFE16 IPE/GR/000002) – Δράση Α.1 «Εκπόνηση και Θεσμοθέτηση Σχεδίων Δράσης Ειδών και Οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος» που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πράσινου Ταμείου.

Σχετικά αρχεία:
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/68093/2153/16.07.2021 (ΑΔΑ: ΡΜΨΝ4653Π8-ΛΗΘ) Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Αγριόγιδο των Βαλκανίων (Rupicapra rupicapra balcanica)
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Αγριόγιδο των Βαλκανίων (Rupicapra rupicapra balcanica) (Παράρτημα Ι)
Πρόγραμμα υλοποίησης δράσεων του ΕΣΔ για το Αγριόγιδο των Βαλκανίων (Παράρτημα ΙΙ)

 ΚατηγορίεςΆγρια Ζωή, Προστατευόμενες περιοχές

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: