Αποτίμηση της οικονομικής αξίας της βόσκησης των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΩΣ ΟΔΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ.

Παππάς, Ιωάννης*

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αποτίμηση της οικονομικής αξίας της βόσκησης των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων της χώρας στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το λόγο αυτό καταγράφηκαν για το σύνολο της χώρας: οι άμεσες ενισχύσεις, ο αριθμός των επιλέξιμων κτηνοτρόφων και οι βοσκότοποι της Κ.Γ.Π.. Στη συνέχεια υπολογίστηκαν η συνολική αξία της βόσκησης, η αρχική μοναδιαία αξία δικαιωμάτων των κτηνοτρόφων, η μέση ετήσια πρόσοδος της βόσκησης και η χωρική κατανομή της σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι η συνολική αξία των ανωτέρω εκτάσεων ανέρχεται σε 3 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου για την περίοδο 2015-2020, με μέση ετήσια αξία 496.200.167 εκατομμύρια ευρώ. Η μέση ετήσια πρόσοδος της βόσκησης ανέρχεται σε 308,8 ευρώ ανά εκτάριο, σημαντικά αυξημένη κατά 2,2 φορές σε σχέση με την αντίστοιχη τιμή της Υ.Α., για την εκτίμηση της δασικής γης στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα παραπάνω τόσο οι δασικές όσο και οι χορτολιβαδικές εκτάσεις αποτελούν σημαντικό οικονομικό πόρο για την ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Λέξεις κλειδιά: δασικοί βοσκότοποι, άμεσες ενισχύσεις, ετήσια πρόσοδος, διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, δασοπροστασία.

Η εργασία παρουσιάστηκε στο 18ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο (Έδεσσα, 2017)

Εισαγωγή

Η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και η ανάγκη για κάλυψη των διατροφικών του αναγκών, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες συνθήκες οικονομικής κρίσης, κλιματικής αλλαγής και στρεβλώσεων του παγκόσμιου εμπορίου, δημιουργούν ένα ισχυρά μεταβαλλόμενο πεδίο οικονομικών συναλλαγών (προϊόντων, υπηρεσιών, κεφαλαίων κ.α.) μεταξύ των κρατών που επηρεάζει και την γεωργική τους πολιτική. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Κοινή Γεωργική Πολιτική (Κ.Γ.Π.) αποτελεί την πιο σημαντική ενιαία οικονομική πολιτική καθώς αντιπροσωπεύει το 39% του συνολικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το έτος 2015 (145 δισεκατομμύρια ευρώ) (European Commission 2017). Στηρίζεται στην καταβολή ενισχύσεων για την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας και την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, στοχεύοντας παράλληλα στην αντιμετώπιση των σύγχρονων παγκόσμιων προκλήσεων (Viagi κ.α. 2013). Βάσει των ανωτέρω η Ευρωπαϊκή Ένωση αναθεώρησε την (Κ.Γ.Π.) για την προγραμματική περίοδο 2015-2020, με κύριους στόχους την επισιτιστική επάρκεια-ασφάλεια των κρατών-μελών της, τη μείωση του κόστους παραγωγής ζωικών και φυτικών προϊόντων, την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, τη δημιουργία υπεραξίας μέσω τεχνολογικών καινοτομιών και την ανάδειξη της προέλευσης, την αποδοτικότητα χρησιμοποίησης των εισροών και την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων (έδαφος, νερό, δάση, βοσκότοποι) για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας (Brady κ.α. 2009, Candel κ.α. 2014).

Γι’ αυτό στη νέα περίοδο οι άμεσες ενισχύσεις (βασική ενίσχυση) καταβάλλονται βάσει της έκτασης (εκτατικά δικαιώματα) αποσυνδεμένες σε μεγάλο βαθμό από την παραγωγή προϊόντων, όπου ένα (1) δικαίωμα αντιστοιχεί σε έκταση ενός επιλέξιμου εκταρίου (1 ha) τα οποία καταγράφονται και διαχειρίζονται στο Ολοκληρωμένο Συστήμα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε) (E.Κ.1306/2013). Επιπλέον, η καταβολή του 30% των άμεσων ενισχύσεων (πράσινη ενίσχυση) συνδέεται με την εφαρμογή γεωργικών πρακτικών που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον και συγκεκριμένα: α) τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών, β) τη διατήρηση των υφιστάμενων μόνιμων βοσκοτόπων και γ) την ύπαρξη περιοχής οικολογικής εστίασης στη γεωργική έκταση. Ακόμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο τη σταδιακή σύγκλιση των ενισχύσεων στο 90% του Ευρωπαϊκού μέσου όρου, έδωσε τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να διαμορφώσουν τον Εθνικό τους Φάκελο κατανομής των ενισχύσεων κατά περιφέρειες, βάσει εθνικών τους επιλογών. Σύμφωνα με τον Ελληνικό Φάκελο οι εκτάσεις της χώρας διαιρέθηκαν σε τρεις περιφέρειες (ΠΕ1= Βοσκότοποι, ΠΕ2= Αρόσιμες εκτάσεις και ΠΕ3= Δενδρώδεις εκτάσεις), ενώ τα ποσοστά κατανομής των ετήσιων άμεσων ενισχύσεων στις τρεις περιφέρειες ανέρχονται σε 25%, 48% και 27%, αντίστοιχα (Υ.Α. 104/7056/22-05-2015 (ΦΕΚ 147 Β).

Η κατανομή αυτή καταδεικνύει την αναγκαιότητα μείωσης του σταθερού εμπορικού ελλείμματος ζωοκομικών προϊόντων (κρέας, γάλα) αλλά και ζωοτροφών που παρατηρείται στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες, μέσω της άμεσης ενίσχυσης των ελλήνων κτηνοτρόφων, για τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη σταθεροποίηση του εισοδήματός τους. Σύμφωνα με τους AlKhalidi κ.α. (2013), Yilmaz κ.α. (2016) η διατροφή των ζώων αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα του συνολικού κόστους (>65%) των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (μικρών και μεγάλων μηρυκαστικών). Το συνολικό ζωϊκό κεφάλαιο της χώρας ανέρχεται σε 13.5 εκατομμύρια, εκ των οποίων 29,6% αίγες, 65,9% πρόβατα και 4,4% βοοειδή, γεγονός που κατατάσσει την πρώτη σε αίγες και τέταρτη σε πρόβατα, σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Ε. (Eurostat 2015), ενώ παράλληλα αναδεικνύει τη διαφορετικότητα τόσο των διατροφικών αναγκών των βόσκοντων ζώων όσο και των προϊόντων τους (φέτα, γιαούρτι, κρέας). Επιπλέον, το μεγαλύτερο τμήμα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων βρίσκεται στην ημιορεινή και ορεινή ζώνη, εφαρμόζοντας το ημι-εντατικό σύστημα εκτροφής με βόσκηση των δασικών και χορτολιβαδικων εκτάσεων το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του έτους, ενώ ένα μικρό ποσοστό των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (≈10%) στην πεδινή ζώνη, μετακινεί το ζωϊκό του κεφάλαιό στην ορεινή ζώνη, για τη βόσκηση των χορτολιβαδικών εκτάσεων κατά τη διάρκεια του θέρους.

Με βάση τα παραπάνω σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αποτίμηση της οικονομικής αξίας της βόσκησης των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων της Ελλάδας στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως οδικό χάρτη για την αειφορική διαχείριση και προστασία τους.

Υλικά και Μέθοδοι

Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας καταγράφηκαν για το σύνολο της χώρας οι άμεσες ενισχύσεις (δικαιώματα βασικής ενίσχυσης), η αρχική μοναδιαία αξία δικαιωμάτων (Α.Μ.Α.Δ.) των κτηνοτρόφων και οι βοσκότοποι (επιλέξιμοι και μη) του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε) του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). Με τον όρο «δικαίωμα βασικής ενίσχυσης» νοείται ο άυλος τίτλος, ο οποίος συνδέεται με ορισμένη επιλέξιμη έκταση και το οποίο δημιουργεί δικαίωμα καταβολής ενίσχυσης, ίσης με τη μοναδιαία αξία των δηλωθέντων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

Η αρχική μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση τις επιλέξιμες εκτάσεις που δηλώνουν οι κτηνοτρόφοι το 2015 και την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών δικαιωμάτων, που κατείχε ο κτηνοτρόφος το 2014, σύμφωνα με τον τύπο:

Α.Μ.Α.Δ. (ευρώ/ha) = (αξία δικαιωμάτων που κατείχε ο κτηνοτρόφος έτους 2014 × σταθερό ποσοστό %) / αριθμός δικαιωμάτων έτους 2015

όπου σταθερό ποσοστό = ανώτατο όριο βασικής ενίσχυσης έτους 2015 / συνολική αξία όλων των δικαιωμάτων έτους 2014.

Επιπλέον, για τη γεωγραφική κατανομή της οικονομικής αξίας της βόσκησης στο σύνολο της επικράτειας χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω γεωχωρικά δεδομένα:

α) Όρια διοικητικής διαίρεσης της χώρας (όρια Δήμων, Νομών, προ καποδιστριακών ΟΤΑ) σε μορφή σχηματικού πολυγωνικών αρχείων (τύπου shapefile) τα οποία είναι ανηρτημένα δημόσια στον ιστοχώρο geodata.gov.gr

β) Ψηφιακό σχηματικό αρχείο (shapefile) χρήσεων γης κλίμακας 1:5000 στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ ΄87) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Από το αρχείο αυτό χρησιμοποιήθηκαν τα πολύγωνα που χαρακτηρίζονται ως βοσκότοποι, καθώς και η πληροφορία για τους συντελεστές επιλεξιμότητας (πυκνότητα ξυλώδους βλάστησης) των εκτάσεων αυτών. Τέλος όλα τα ανωτέρω επίπεδα πληροφοριών συνδυάστηκαν με τη χρήση της εντολής Ένωση (Union) του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ArcMap 10.0), με συνέπεια τη δημιουργία μιας νέας πολυγωνικής βάσης δεδομένων, όπου κάθε πολύγωνο εμπεριέχει όλες τις ανωτέρω πληροφορίες.

Αποτελέσματα

Από τα δεδομένα του Πίνακα 1 γίνεται φανερή η μεγάλη οικονομική αξία των εκτάσεων της χώρας που χρησιμοποιούνται ως βοσκότοποι στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία ανέρχεται σε 3 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου για την Προγραμματική Περίοδο 2015-2020, με μέση ετήσια πρόσοδο 496.200.167 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1307 (Καν. Ε.Ε. 1307/2013) ως μόνιμος βοσκότοπος νοείται η γη που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη αγρωστωδών ή άλλων ποωδών κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο (αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά επί πέντε έτη ή περισσότερο, μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη, όπως θάμνους και/ή δένδρα που προσφέρονται για βοσκή, υπό τον όρο ότι επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά, καθώς και, εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση των κρατών μελών, γη που προσφέρεται για βοσκή και εντάσσεται σε καθιερωμένες τοπικές πρακτικές όπου τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά παραδοσιακά δεν επικρατούν στις εκτάσεις βοσκής. Με βάση τον παραπάνω ορισμό τόσο οι δασικές όσο και οι χορτολιβαδικές εκτάσεις μπορούν να αξιοποιηθούν ως επιλέξιμοι μόνιμοι βοσκότοποι για τις ανάγκες του Κανονισμού, ωστόσο, για την οικονομική ενίσχυση των ανωτέρω εκτάσεων, κύριο κριτήριο επιλεξιμότητας αποτελεί η πυκνότητα της ξυλώδους βλάστησης (βαθμός συγκόμωσης), καθώς καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την πρόσβαση των αγροτικών ζώων στη διαθέσιμη βοσκήσιμη ύλη.

Πίνακας 1. Εθνικά ανώτατα ποσά (εκ. ευρώ) άμεσων ενισχύσεων και κατανομή τους ανά περιφέρεια βάσει του Εθνικού Φακέλου.
Table 1. Maximum national amounts (million euros) of direct payment and their distribution by regions based on National File.

Εικόνα 1Α. Κατανομή εκτάσεων (εκτάρια) βοσκοτόπων κατά κλάσεις πυκνότητας ξυλώδους βλάστησης.
Figure 1A. Distribution of rangelands area (hectares) per woody vegetation density range.

Εικόνα 1Β. Κατανομή εκτάσεων επιλέξιμων βοσκοτόπων (εκτάρια) κατά κλάσεις πυκνότητας ξυλώδους βλάστησης.
Figure 1Β. Distribution of eligible rangelands area (hectares) per woody vegetation density range.

Σημαντική κρίνεται η επίδραση της πυκνότητας της ξυλώδους βλάστησης στην κατανομή των εκτάσεων των επιλέξιμων βοσκοτόπων της χώρας (Εικόνες 1Α,Β), καθώς η συνολική έκταση των βοσκοτόπων ανέρχεται σε 2.215.854 εκατομμύρια εκτάρια ενώ η αντίστοιχη των επιλέξιμων βοσκότοπων σε 1.370.405 εκτάρια. Ειδικότερα, οι εκτάσεις με αραιή ξυλώδη βλάστηση (<30%) αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των επιλέξιμων βοσκοτόπων (51%), ενώ αντίθετα οι εκτάσεις με πυκνή ξυλώδη βλάστηση (50-70%) το μικρότερο ποσοστό (20%). Σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του Συστήματος Αναγνώρισης Γεωτεμαχίων του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε) η πυκνότητα της ξυλώδους βλάστησης διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες (Ι:0-10%, ΙΙ:10-30%, ΙΙΙ:30-50% και ΙV:50-70%) στις οποίες εφαρμόζονται αντίστοιχα οι συντελεστές επιλεξιμότητας (I:100%, ΙΙ:80%, III:60% και IV:37,5%), ώστε να προκύψουν οι επιλέξιμοι βοσκότοποι (Καν. ΕΕ. 1306/2013).

Εικόνα 2. Χωρική κατανομή της ετήσιας προσόδου της βόσκησης (ευρώ/εκτάριο) των επιλέξιμων βοσκοτόπων ανά Περιφερειακή Ενότητα.
Figure 2. Spatial distribution of annual revenue of grazing (euro/hectare) of eligible rangelands per Regional Unit.

Όσον αφορά τη χωρική κατανομή της ετήσιας προσόδου της βόσκησης (ΑΜΑΔ: ευρώ ανα εκτάριο) των επιλέξιμων βοσκοτόπων, παρατηρείται μια ανισοκατανομή στις διάφορες περιφερειακές ενότητες της χώρας (Εικόνα 2). Στο μεγαλύτερο τμήμα της επικράτειας (47,3% των Περιφερειακών Ενοτήτων), η ετήσια πρόσοδος κυμαίνεται από 305 εως 500 ευρώ, στο 43,6% από 3 εως 300 ευρώ ενώ μέγιστες τιμές από 502 εως 800 ευρώ παρατηρούνται στο 9,1%, με μέση τιμή τα 308,8 ευρώ ανα εκτάριο. Το γεγονός αυτό μπορεί να αποδοθεί στις διαφορετικές οικονομικές ενισχύσεις των κτηνοτρόφων ανα Περιφερειακή Ενότητα στις προηγούμενες προγραμματικές περίοδους της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, βάσει του αριθμού του ζωϊκού κεφαλαίου (Nori και Gemini 2011).

Εικόνα 3. Μέσοι όροι ετήσιας προσόδου (ευρώ/εκτάριο) της βόσκησης των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων βάσει της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της Ε.Ε και της Υ.Α με αριθμ. 115963/6070/22-10-2014 (ΦΕΚ Β’ 2980).
Figure 3.
Means of annual revenue (euro/hectare) of grazing of woodlands and grasslands based on Common Agricultural Policy of E.U. and Ministerial Decision
Νο 115963/6070/22-10-2014 (FEK B’ 2980).

Σύμφωνα με την Εικόνα 3 σημαντική είναι η επίδραση της μεθόδου αποτίμησης της οικονομικής αξίας της βόσκησης των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων της χώρας. Ειδικότερα, η μέση ετήσια πρόσοδος της βόσκησης, στα πλαίσια εφαρμογής της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρέθηκε σημαντικά αυξημένη κατά 2.2 φορές σε σχέση την τιμή που υπολογίστηκε στην αριθμ. 115963/6070/22-10-2014 (ΦΕΚ Β’ 2980) Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) (μέσος όρος τριών κατηγοριών βλάστησης: αείφυλλα πλατύφυλλα, φρυγανικά οικοσυστήματα και χορτολιβαδικές εκτάσεις). Το γεγονός αυτό μπορεί να αποδοθεί στους παρακάτω παράγοντες: α) στη γενικευμένη εκτίμηση της Υ.Α. ότι το σύνολο των ανωτέρω εκτάσεων μπορεί να βοσκηθεί, χωρίς τη διάκριση κατηγοριών πρόσβασης για βόσκηση βάση του βαθμού συγκόμωσης τους, β) στη χαμηλή παραγωγικότητα των ανωτέρω εκτάσεων, γ) στην οικονομική αποτίμηση μόνο της κρεατοπαραγωγής βάσει της μεθόδου των τιμών αγοράς και όχι της γαλακτοπαραγωγής και της αξίας μεταποίησης της σε γαλακτοκομικά προϊόντα (φέτα, γιαούρτι κ.α.) και δ) στη μη ενσωμάτωση της ετήσιας προσόδου που λαμβάνει ο τομέας της κτηνοτροφίας από την ίδρυση της κοινής αγοράς της Γεωργικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συμπεράσματα

Η μεγάλη οικονομική αξία της βόσκησης των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων της χώρας στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθιστά επιτακτική την ανάγκη σύνταξης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, τα οποία θα συμβάλλουν στην αειφορική διαχείρισή τους, αλλά και την αναθεώρηση της ετήσιας αξίας βόσκησης ως κίνητρο για την προστασία τους, καθώς αποτελούν έναν πολύτιμο ανανεώσιμο φυσικό πόρο για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα και της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.

Αναγνώριση βοήθειας

Θερμές ευχαριστίες στις Διευθύνσεις Πληροφορικής και Τεχνικών Ελέγχων του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε) και τη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ευγενική προσφορά του αρχείου τους.

Βιβλιογραφία

AlKhalidi, K.M., Alassaf, A.A., AlShudiefat, M.F., AlTabini, R.J., 2013. Economic performance of small ruminant production in a protected area: a case study from Tell Ar-Rumman, a Mediterranean ecosystem in Jordan. Agric. Food Econ.1:1-8.

Brady, M., Kellermann, K., Sahrbacher, C., Jelinek, L., 2009. Impacts of decoupled agricultural support on farm structure, biodiversity and landscape mosaic: Some EU results. J. Agric. Econ. 60 (3): 563-585.

European Commission, 2017. CAP Expenditure in the total EU expenditure. DG Agriculture and Rural Development (Financial Report).

Eur-Lex, 2013. EU Legislation.< http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1307/oj>.

Eur-Lex, 2013. EU Legislation.< http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1306/oj>.

Candel, J.J.L,, Breeman, G.E., Stiller, S.J., Termeer, C.J.A.M., 2014. Disentangling the consensus frame of food security: The case of the EU Common Agricultural Policy reform debate. Food Pol. 44:47-58.

Nori, S.,Gemini, M., 2011. The Common Agricultural Policy vis -a -vis European pastoralists: principles and practices. Pastoralism: Res., Policy and Pract.1:27.

Schmid, E., Sinabell, R., 2007. On the choice of farm management practices after the reform of the Common Agricultural Policy in 2003. J. Environ. Manage. 82 (3): 332-340.

Eurostat 2016. Agriculture, forestry and fishery statistics. < http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-FK-16-001&gt;.

Viagi, D., Paloma, S.G., Mishra, A., Raggi, M., 2013. The role of the EU Common Agricultural Policy: Assessing multiple effects in alternative policy scenarios. Land Use Pol. 31: 99-101.

Υ.Α. 115963/6070/22-10-2014 (ΦΕΚ Β’ 2980):Έγκριση του «Οδηγού Εφαρμογής Υποδείγματος για την Εκτίμηση της Αξίας Δασικής Γης στην Ελλάδα», για τον προσδιορισμό της αξίας δάσους, δασικής έκτασης και των εκτάσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, όπως ισχύει.

Υ.Α. 104/7056/22-01-2015 (ΦΕΚ Β’ 147): Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Yilmaz, H., Gül, M., Akkoyun, S., Parlakay, O., Bilgili, M.E., Vurarak, Y., Hizli, H., Kilicalp, N. 2016. Economic analysis of dairy cattle farms in east Mediterranean region of Turkey. R. Bras. Zootec. 45(7):409-416.

EVALUATION OF ECONOMIC VALUE OF GRAZING OF WOODLANDS AND GRASSLANDS OF GREECE UNDER THE FRAMEWORK OF COMMON AGRICULTURAL POLICY OF EUROPEAN UNION, AS ROADMAP FOR THEIR SUSTAINABLE MANAGEMENT AND CONSERVATION.

Pappas, Ioannis*

Abstract

The aim of the present study was the economic evaluation of grazing of woodlands and grasslands of Greece under the framework of Common Agricultural Policy (C.A.P.) of European Union. For the above reason direct payments, number of eligible farmers and area of rangelands under C.A.P. were recorded for whole country. Afterwards total economic value, initial unit value of farmers, mean annual income of grazing and its spatial distribution per Regional Unit were calculated. The results revealed the high economic value of the above areas which comes up to 2.5 billion Euros in total for the Programming Period 2015-2020, with mean annual value of 423.181.029 million Euros. Mean annual revenue of grazing was 308.8 euro per hectare, 2.2 times higher than the value estimated in the Ministerial Decision for the economic evaluation of forest land in Greece. Based on the above woodlands and grasslands form a significant renewable economic resource for the development of Greek livestock farming.

……………

*Ο κ. Ιωάννης Παππάς είναι Δρ. Δασολογός-Περιβαλλοντολόγος, πρώην Δασάρχης Καλαβρύτων και μόνιμος υπαλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος Π.Ε. Λαρισας της Περιφέρειας ΘεσσαλίαςΚατηγορίεςΔασική Έρευνα, Κτηνοτροφία - Βοσκότοποι

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: