Εγκύκλιος για την υλοτομία καμένων δέντρων από αγρούς και αυλές

Εγκύκλιο για την ενιαία αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν τη διαδικασία αδειοδότησης, υλοτομίας, απόληψης και απομάκρυνσης ιστάμενων καμένων δασικών ειδών, φυόμενων επί ιδιωτικών εκτάσεων, εκτός ορίων οικισμού και μη υπαγομένων στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, εξέδωσε η Γενική Διεύθυνση Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος, «στα πλαίσια υποβολής αιτημάτων πολιτών, για την υλοτομία και απομάκρυνση καμένων δασικών ειδών, και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που ορίζει η διάταξη του άρθρου 2 της αριθ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/79833/4393/30-8-2021 Υπ. Απόφασης, τα αρμόδια δασικά όργανα των οικείων δασικών υπηρεσιών διενεργούν άμεσα αυτοψία, ώστε να σημανθούν, καταμετρηθούν και εκτιμηθεί ο απολήψιμος ξυλώδης όγκος.

»Πρόκειται για καμένα δασικά είδη που φύονται σε εκτάσεις μη διεπόμενες από τις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, εκτός ορίων οικισμού, τα οποία διατίθενται
για την κάλυψη ατομικών αναγκών, ακολουθώντας τα διαλαμβανόμενα της αρμοδίως εκδοθείσης Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης. Σημειώνεται η αναγκαιότητα μεταξύ των απαιτούμενων δικαιολογητικών της αναγραφής στην αίτηση και της προσκόμισης τίτλων ιδιοκτησίας, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 της απόφασης, και ελλείψει αυτών την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 4 του άρθρου 8 ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι: “Είμαι ιδιοκτήτης αγροτικής έκτασης εμβαδού … τ.μ., στη θέση …, Δ.Ε. …, του Δήμου …, δεν έχω επίσημους τίτλους και δεν έχω υποβάλει δήλωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο“.

»Στην περίπτωση παρέλευσης της τασσόμενης χρονικής δέσμευσης των είκοσι (20) ημερών για την έκδοση ατελούς αδείας, ο αιτών – ενδιαφερόμενος ενημερώνει το αρμόδιο Δασαρχείο/Δ/νση Δασών (άνευ Δασαρχείου) για τις υλοτομικές εργασίες, ενώ η απομάκρυνση και μεταφορά των καμένων δένδρων πραγματοποιείται κατόπιν εκδόσεως της σχετικής αδείας και του δελτίου μεταφοράς δασικών προϊόντων. Ελλείψει των ανωτέρω, συνεπάγεται αρμοδίως την λήψη μέτρων κατασταλτικού χαρακτήρα.

»Η αναγκαιότητα περαιώσεως της περιγραφείσης διαδικασίας στο ορισθέντα χρόνο, συμφώνως της σχετικής Υπ. Απόφασης, συναρτάται με την αποτροπή ενδεχόμενου κινδύνου πτώσης των καμένων ιστάμενων δένδρων που γειτνιάζουν ή προσεγγίζουν άμεσα οικείες, κτίσματα κατοικιών ή λοιπών αποθηκευτικών χώρων, και την αποφυγή κάθε μορφής ανάπτυξης – δημιουργίας εστιών – δευτερογενών προσβολών και μετάδοσής τους σε εύρωστα και υγιή δασικά είδη.»

Για το ίδιο θέμα: Πως θα γίνεται η υλοτομία καμένων δένδρων σε ιδιωτικές εκτάσεις

Σχετικό αρχείο:
Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/87055/4796/20.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΑ144653Π8-1ΚΗ) «Περί υλοτομιών και απόληψης καμένων ιστάμενων δέντρων της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 176 ν.δ. 86/1969, ως ισχύει»
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.54 MB]

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: