Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία της Νήσου Χρυσή και έγκριση Σχεδίου Δράσης

Στον καθορισμό όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης, της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής της Νήσου Χρυσή και στην έγκριση Σχεδίου Δράση προχώρησαν τα υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος με την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης.

Η σχετική ΚΥΑ αποσκοπεί στην αποτελεσματική προστασία και διαχείριση των σημαντικών τύπων οικοτόπων και πληθυσμών ειδών χλωρίδας και πανίδας της Νήσου Χρυσή μέσω της θεσμοθέτησης ειδικών όρων και περιορισμών κατά ζώνες, Ειδικότερα, επιδιώκεται η διατήρηση και διαχείριση των σπανίων τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας που απαντώνται στη συγκεκριμένη περιοχή και η θεσμοθέτηση διαδικασιών και μέτρων για την εξασφάλιση της αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Όπως ορίζεται στη ΚΥΑ, η περιοχή που περιλαμβάνει τις νησίδες Χρυσή και Μικρονήσι του Δήμου Ιεράπετρας χωρίζεται σε κλιμακούμενης κλιμακούμενης προστασίας ζώνες προστασίας. Σε όλη την έκταση των νησίδων Χρυσή και Μικρονήσι επιτρέπονται:

 1. Η επιστημονική έρευνα των στοιχείων του οικοσυστήματος με την προϋπόθεση ότι, δεν δημιουργούνται προβλήματα υποβάθμισης στα οικοσυστήματα και στους πληθυσμούς των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας καθώς και ότι, εξασφαλίζεται ο μέγιστος βαθμός προστασίας της βιοποικιλότητας και του τοπίου.
 2. Η εκτέλεση έργων και εργασιών που αποσκοπούν στην προστασία, διατήρηση, βελτίωση ή/και αποκατάσταση των χαρακτηριστικών του οικοσυστήματος.
 3. Η συστηματική παρακολούθηση οικολογικών παραμέτρων, η εκτέλεση ειδικών διαχειριστικών έργων και η εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην αποκατάσταση, προστασία, διατήρηση, βελτίωση και ανάδειξη των ειδών και των οικοτόπων της περιοχής, εφόσον τεκμηριώνεται επαρκώς η σκοπιμότητα – αναγκαιότητα και η αποτελεσματικότητά τους και, περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης της περιοχής.
 4. Η ημερήσια επίσκεψη και ξενάγηση επισκεπτών με βασικό σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης και την αναψυχή.
 5. Έργα συντήρησης υφιστάμενων μονοπατιών.
 6. Η εγκατάσταση πινακίδων για τη σήμανση των ορίων των προστατευόμενων ζωνών και την ενημέρωση των επισκεπτών.
 7. Η εκτέλεση αρχαιολογικών έργων.

Στη Ζώνη Α1, ισχύουν τα παραπάνω και επιπλέον επιτρέπονται:

 1. Η κίνηση και ξενάγηση επισκεπτών, υπό όρους και προϋποθέσεις, μόνο στα σημανθέντα μονοπάτια με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης και την αναψυχή.
 2. Εφαρμογή διαχειριστικών και δασοκομικών μέτρων με στόχο τον περιορισμό επέκτασης της τραχείας πεύκης (Pinus brutia), έργα αντιπυρικής προστασίας και, δράσεις διαχείρισης των εν γένει δασικών εκτάσεων με σκοπό την προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, μετά από εγκεκριμένες μελέτες.
 3. Οι φυτεύσεις αυτοφυών ειδών χλωρίδας, εφ’ όσον περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης της περιοχής, και οι οργανωμένες δράσεις ενίσχυσης της φυσικής αναγέννησης των ειδών της υφιστάμενης βλάστησης.

Στη Ζώνη Α2 επιπλέον επιτρέπονται:

 1. Η χρήση, συντήρηση και βελτίωση των υφιστάμενων μονοπατιών.
 2. Η ελεύθερη μετακίνηση επισκεπτών κατά τη διάρκεια της ημέρας και στη βάση των επιτρεπόμενων ωρών επίσκεψης της περιοχής, με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης και την αναψυχή.
 3. Έργα διαχείρισης της βλάστησης εφ’ όσον περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης της περιοχής.

Στη Ζώνη Β επιπλέον επιτρέπονται:

 1. Η κατασκευή και λειτουργία ήπιων υποδομών με αποκλειστικό στόχο τη διαχείριση και φύλαξη, καθώς και η λήψη μέτρων και η εκτέλεση έργων εφ’ όσον περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης της περιοχής.
 2. Η κατασκευή και λειτουργία μικρών εγκαταστάσεων αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας, αποκλειστικά και μόνο για την ηλεκτροδότηση των υποδομών προστασίας και φύλαξης της περιοχής καθώς και των υποδομών αναψυχής και ασφάλειας των επισκεπτών.
 3. Η εκτέλεση έργων προστασίας, συντήρησης, ανάδειξης και ανασκαφών στους ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 4. Η κατασκήνωση και διανυκτέρευση αυστηρά σε οργανωμένους για τη χρήση αυτή χώρους, αποκλειστικά και μόνο για το επιστημονικό προσωπικό και/ή το προσωπικό φύλαξης και διαχείρισης της περιοχής.
 5. Η εγκατάσταση και λειτουργία υποδομής, προσωρινού ή μόνιμου χαρακτήρα, για την οργάνωση και εξυπηρέτηση των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων, υπό τον όρο ότι δεν αλλοιώνει το χαρακτήρα της φύσης και του τοπίου.
 6. Η εγκατάσταση και λειτουργία υποδομής, προσωρινού ή μόνιμου χαρακτήρα, για την εξυπηρέτηση των αναγκών αναψυχής και ασφάλειας των επισκεπτών, υπό τον όρο ότι δεν αλλοιώνει το χαρακτήρα της φύσης και του τοπίου.
 7. Η εγκατάσταση κατάλληλης λιμενικής υποδομής, για την ασφαλή πρόσδεση τουριστικών σκαφών, στην περιοχή «Βουγιού Μάτι» βάσει εγκεκριμένης Λιμενικής Μελέτης.
 8. Η κυκλοφορία ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος ATV για κίνηση αποκλειστικά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για τις ανάγκες φύλαξης ή για συγκεκριμένες και προγραμματισμένες εργασίες προστασίας και διαχείρισης της περιοχής.

Στη Ζώνη Γ ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3937/2011 για την προστασία και διαχείριση των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000. Ειδικότερες ρυθμίσεις για τη ζώνη αυτή δύνανται να καθοριστούν μετά από σχετική Διαχειριστική μελέτη, η οποία προβλέπεται να εκπονηθεί στο Σχέδιο Δράσης της περιοχής.

Γενικοί όροι και περιορισμοί

1. Για όλα τα επιτρεπόμενα από την παρούσα απόφαση έργα και δραστηριότητες ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 (Α’ 209).

2. Σε όλη την έκταση της περιοχής ισχύουν, επί πλέον, τα κάτωθι:

Δεν επιτρέπεται:

 1. Η κάθε είδους δόμηση, εκτός μικρών, κατάλληλα χωροθετημένων και προσαρμοσμένων στο περιβάλλον, αναγκαίων υποδομών.
 2. Η θήρα.
 3. Η εισαγωγή και η απελευθέρωση – εγκατάσταση μη ιθαγενών ειδών της άγριας πανίδας/ορνιθοπανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας.
 4. Η βόσκηση.
 5. Η κάθε είδους γεωργική καλλιέργεια.
 6. Η μελισσοκομία.
 7. Η κάθε είδους αλλοίωση φυσικών και γεωλογικών σχηματισμών.
 8. Η συλλογή, κοπή, εκρίζωση, κατοχή, μεταφορά δειγμάτων κάθε φυτικού είδους, η εμπορία, βλάβη, καταστροφή και η απευθείας ή η πρόκληση θανάτωσής τους σε κάθε στάδιο του βιολογικού τους κύκλου.
 9. Η σύλληψη ή θανάτωση καθώς επίσης και η αιχμαλωσία δειγμάτων ειδών της άγριας πανίδας, σε όλα τα στάδια ζωής των ζώων, η καταστροφή φωλεών και η καταστροφή και συλλογή των αυγών στο φυσικό περιβάλλον, καθώς επίσης και κάθε ενέργεια με δυσμενείς επιπτώσεις στην άγρια πανίδα. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατόν αυστηρά και μόνο για επιστημονικούς – ερευνητικούς λόγους να επιτραπεί η συλλογή αυγών ή/και νεογνών, η δακτυλίωση ή η παρακολούθηση ειδών με άλλο, αποδεκτό από την κοινή επιστημονική πρακτική, τρόπο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά από σχετική άδεια.
 10. Κάθε εργασία που επιφέρει, άμεσα ή έμμεσα, αποψίλωση της δασικής βλάστησης.
 11. Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία (γρι – γρι, ανεμότρατες και πεζότρατες) στη Ζώνη Γ, όπου απαντώνται λιβάδια Ποσειδωνίας.
 12. Η κάθε είδους αλλοίωση της ακτής και του πυθμένα της θαλάσσιας ζώνης, καθώς και η καταστροφή ή η επιβάρυνση των παράκτιων και θαλάσσιων οικοτόπων.
 13. Η συλλογή απολιθωμάτων ή άλλων στοιχείων του εδάφους ή της παραλίας.
 14. Η παραμονή επισκεπτών κατά τη διάρκεια της νύκτας, με την εξαίρεση των αναγκών φύλαξης, επιστημονικής μελέτης και διαχείρισης της περιοχής. Σε περιπτώσεις αποκλεισμού λόγω καιρικών συνθηκών δύναται να υπάρχει εξυπηρέτηση διανυκτέρευσης των επισκεπτών στις επιτρεπόμενες υποδομές.
 15. Η μεταφορά προς την περιοχή και η εκφόρτωση και απόθεση επί αυτής, κάθε είδους οικοδομικών και λοιπών υλικών και μέσων κατασκευής, πέραν αυστηρά εκείνων που απαιτούνται για τη δημιουργία των επιτρεπόμενων υποδομών.

Διαβάστε ολόκληρο το ΦΕΚ στο σχετικό αρχείο που ακολουθεί.

ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/79116/2511/25.08.2021 (Δ΄ 617) Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης, της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής της Νήσου Χρυσή και έγκριση Σχεδίου Δράσης.
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.14 MB]ΚατηγορίεςΠροστατευόμενες περιοχές

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: