ΚΥΑ: Ρύθμιση θεμάτων για τη χρησιμοποίηση θηρευτικών ιεράκων για τη θήρα

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χρησιμοποίηση εκτρεφόμενων θηρευτικών ιεράκων για την Θήρα, με την παρουσία ή μη κυνηγετικού σκύλου, καθώς και η ρύθμιση λοιπών θεμάτων που αφορούν στη δυνατότητα χρησιμοποίησης εκπαιδευμένων ιεράκων για την απομάκρυνση ειδών της πανίδας στο φυσικό και αστικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΚΥΑ, οι τιθέμενοι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χρησιμοποίηση εκτρεφόμενων θηρευτικών ιεράκων για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν, καθιερώνονται προκειμένου η χρησιμοποίησή τους στο φυσικό ή ανθρωπογενές περιβάλλον, να γίνεται με τρόπο ελεγχόμενο και περιοριστικό, σύμφωνα με το γενικότερο πλαίσιο διατήρησης και προστασίας της άγριας πανίδας.

(Διαβάστε παρακάτω στο άρθρο 8 για τη θήρα και εκγύμναση με θηρευτικούς ιέρακες εκτροφής και στο άρθρο 11 για τα τέλη έκδοσης αδειών χειριστού θηρευτικών ιεράκων)

Ορισμοί (Άρθρο 2)

1. Θηρευτικοί Ιέρακες: Ως θηρευτικοί ιέρακες για τις ανάγκες της ΚΥΑ, ορίζονται εκτρεφόμενα αρπακτικά πτηνά που έχουν γεννηθεί και εκτραφεί αποκλειστικά σε αιχμαλωσία σε εγκεκριμένες και αδειοδοτημένες κατά τις κείμενες διατάξεις επιχειρήσεις εκτροφής (εκτροφεία), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 865/2006 της επιτροπής της 4ης Μαΐου 2006,«για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 338/1997 για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, κατέχονται νόμιμα και δύναται να χρησιμοποιηθούν ιερακοθηρικά.

Η προέλευση των εκτρεφόμενων θηρευτικών ιεράκων πιστοποιείται με την έκδοση σχετικών εγγράφων/πιστοποιητικών προέλευσης, που εκδίδονται από τις εγκεκριμένες επιχειρήσεις εκτροφής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η νόμιμη κατοχή και η επιτρεπόμενη διακίνηση τους καθώς και η έκδοση των προβλεπόμενων κάθε φορά αδειών/πιστοποιητικών για την εξαγωγή/διακίνηση αυτών, ορίζονται από τις διατάξεις της υπ’ αρ. 125188/246/2013 κοινής απόφασης των Yπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας» (Β’ 285).

Στους θηρευτικούς ιέρακες γίνεται υποχρεωτική σήμανση με ειδικό δακτυλίδι ή μικροτσίπ, ενώ κατά την άσκηση στην ύπαιθρο είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση κατάλληλου πομπού «σήμανσης και ανεύρεσης». Το ειδικό δακτυλίδι σήμανσης είναι έγχρωμο, κλειστού τύπου.

2. Ιερακοθήρας (Γερακάρης): Ως Ιερακοθήρας (Γερακάρης) ορίζεται ο πιστοποιημένος, ιδιοκτήτης ή κάτοχος εκτρεφόμενου θηρευτικού ιέρακος, ο οποίος έχει αποκτήσει τη δυνατότητα και τη δεξιότητα χειρισμού του, μετά από ειδική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση που έχει παρακολουθήσει με επιτυχία στο θεσμικά προβλεπόμενο εκπαιδευτικό φορέα και έχει λάβει τη σχετική «άδεια χειριστή θηρευτικού ιέρακος» από την αρμόδια Δασική Αρχή η οποία αποτελεί και την πιστοποίησή του για τη δυνατότητα ελέγχου και αποτελεσματικού χειρισμού των θηρευτικών ιεράκων.

3. Ιερακοθηρία: Ορίζεται ως η άσκηση θηρευτικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις, από τους πιστοποιημένους χειριστές – ιερακοθήρες, με σκοπό την κάρπωση θηρεύσιμων ειδών της άγριας πανίδας αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση εκτρεφόμενων αρπακτικών ιεράκων. Για την άσκηση των θηρευτικών δραστηριοτήτων, καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του άρθρου 1 απαιτείται η έκδοση άδειας ειδικού τύπου «άδεια χειριστή θηρευτικού ιέρακος», η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Δασική Αρχή.

4. Άμεσα εποπτεύουσες αρχές: Είναι οι Δασικές Υπηρεσίες, (Δασαρχεία ή οι Διευθύνσεις Δασών άνευ Δασαρχείων), που ασκούν καθήκοντα ελέγχου και εποπτείας της θηρευτικής δραστηριότητας σε τοπικό επίπεδο ή η οικεία Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι ανωτέρω υπηρεσίες στην περιοχή αρμοδιότητας των οποίων έχουν την έδρα τους οι σύλλογοι ιερακοτροφίας ή ιερακοθηρίας σύμφωνα με το καταστατικό λειτουργίας τους είναι αρμόδιες για την επίλυση ζητημάτων σχετικά με την ιερακοθηρία. Οι προαναφερόμενοι σύλλογοι ιερακοθηρίας – ιερακοτροφίας δεν υπάγονται στην κατηγορία του άρθρου 266 του Δασικού Κώδικα.

5. Ανωτέρα εποπτεύουσα αρχή: Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία στο πλαίσιο της παρούσας έχει την αρμοδιότητα παροχής οδηγιών, συντονισμού και εφαρμογής των μέτρων και των πολιτικών που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, από τις «άμεσα εποπτεύουσες αρχές».

6. Επίπεδα χειριστών αρπακτικών ιεράκων: Διακρίνονται τρία επίπεδα δεξιοτήτων χειρισμού των θηρευτικών ιεράκων που χρησιμοποιούνται για την ιερακοθηρία, κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 4685/2020, ανάλογα με τo επίπεδο πιστοποίησής τους, ως ακολούθως α. αρχάριοι χειριστές β. μεσαίου επιπέδου χειριστές και γ. υψηλού επιπέδου χειριστές – αρχιγερακάρηδες (master).

7. Ελεγκτικά όργανα της ιερακοθηρίας: Οι δασικοί υπάλληλοι του άρθρου 39 του ν. 1845/1989, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει και οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων του άρθρου 267 του ν.δ. 86/1969, για παραβάσεις των διατάξεων περί θήρας και προστασίας της άγριας πανίδας, που διαπιστώνονται κατά την άσκηση των ελεγκτικών τους καθηκόντων στο χώρο άσκησης των καθ’ ύλη αρμοδιοτήτων τους. Σε περιπτώσεις συγκρότησης μεικτών συνεργείων για τη διαπίστωση – βεβαίωση παραβάσεων του δασικού Κώδικα, στα οποία συμμετέχει προσωπικό άλλων υπηρεσιών ή φορέων, την ποινή του προστίμου επιβάλλει το κατά περίπτωση όργανο που παρίσταται κατά τον έλεγχο.

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση «άδειας χειριστή θηρευτικού ιέρακος» (Άρθρο 3)

Για τη χορήγηση «άδειας χειριστή θηρευτικού ιέρακος» με σκοπό τη χρήση τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας, οι υποψήφιοι ιερακοθήρες πρέπει κατ ελάχιστον:

 1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 2. Να παρακολουθήσουν επιτυχώς θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 5 της παρούσας.
 3. Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που προβλέπεται στο Δασικό Κώδικα και αφορά στην άγρια ζωή ή τη θήρα (αιχμαλώτιση άγριας ζωής, λαθροθηρία κ.λπ.).
 4. Να μην έχουν σοβαρή νοητική ή σωματική αναπηρία που αναστέλλει τον ασφαλή χειρισμό ενός εκτρεφόμενου αρπακτικού πτηνού η οποία πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση ειδικού παθολόγου ή γενικού ιατρού.
 5. Να είναι μέλη, πιστοποιημένου από την Association for Falconry and the Conservation of Birds of Prey (Ι.A.F) Συλλόγου Ιερακοτροφίας ή και Iερακοθηρίας, στους καταστατικούς σκοπούς του οποίου περιλαμβάνεται η ιερακοθηρία κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 4685/2020 και λειτουργεί κατά τις κείμενες διατάξεις περί σωματείων.
 6. Να πληρούν τις προϋποθέσεις της υπ’ αρ. 12594/ 346/28-01-2013 απόφασης «Διαδικασία και δικαιολογητικά έκδοσης άδειας θήρας» και να έχουν συμμετάσχει με επιτυχία στη διαδικασία εξετάσης της κρίσης νέων κυνηγών της παρ. (Γ) αυτής.

Στην περίπτωση που οι αιτούντες έχουν εκδώσει Γενική, Περιφερειακή ή Τοπική άδεια θήρας κατά τις κείμενες περί θήρας διατάξεις, αρκεί η προσκόμιση της πλέον πρόσφατα εκδοθείσας άδειας Θήρας.

Εκπαιδευτική διαδικασία (Άρθρο 4)

 1. Περιεχόμενο εκπαίδευσης: Η εκπαίδευση των υποψηφίων χειριστών «θηρευτικών ιεράκων» περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό σκέλος και η εκπαίδευση γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Οι εκπαιδευόμενοι εξετάζονται στο τέλος της εκπαίδευσης κάθε σκέλους και η επάρκειά τους στα θεωρητικά και πρακτικά μέρη αυτής πιστοποιείται από ειδική επιτροπή που συστήνεται για το σκοπό αυτό.
 2. Φορέας Εκπαίδευσης: Με μέριμνα και αντίστοιχη εισήγηση της «ανώτερης εποπτεύουσας αρχής» (Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος-Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών), δύναται η εκπαίδευση να παρέχεται από μη κρατικό – ανεξάρτητο φορέα.

Στους εκπαιδευτικούς φορείς μπορεί να περιλαμβάνονται ν.π.δ.δ ή ν.π.ι.δ που δύναται να παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες ή και αυτοτελώς οι νομίμως λειτουργούντες Σύλλογοι Ελληνικής Ιερακοτροφίας-Ιερακοθηρίας οι οποίοι είναι αναγνωρισμένα μέλη της International Association for Falconry and the Conservation of Birds of Prey (IAF) και στους σκοπούς της λειτουργίας τους περιλαμβάνεται η ιερακοθηρία.

 1. Διοικητική διαδικασία: Η «ανωτέρα εποπτεύουσα αρχή» καθορίζει το περιεχόμενο των θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων, καθώς και κάθε λεπτομέρεια που αφορά στην εξεταστική διαδικασία για την πιστοποίηση των υποψηφίων χειριστών και ενημερώνει σχετικά τους φορείς εκπαίδευσης που έχουν αναλάβει την υλοποίηση των εκπαιδεύσεων. Η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων (αριθμός εκπαιδεύσεων ανά έτος, αριθμός εκπαιδευομένων, αναλυτικά προγράμματα, τόπος, κ.λπ.) και η πιστοποίηση των υποψηφίων χειριστών πραγματοποιούνται με μέριμνα των Τοπικών Δασικών Υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους φορείς εκπαίδευσης (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) που έχουν οριστεί σύμφωνα με τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της «ανωτέρας εποπτεύουσας αρχής».
 2. Πιστοποίηση χειριστών-ιερακοθήρων: Για την πιστοποίηση των υποψηφίων ιερακοθήρων, η ανωτέρα εποπτεύουσα αρχή ορίζει μία ή περισσότερες πενταμελείς εξεταστικές επιτροπές σε κεντρικό ή αποκεντρωμένο επίπεδο (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις-Δασικές Υπηρεσίες) στις οποίες συμμετέχουν ειδικοί επιστήμονες και εμπειροτέχνες που καλύπτουν τους αντίστοιχους τομείς του θεωρητικού μέρους της εκπαίδευσης.

Στις επιτροπές δύναται να συμμετέχουν:

 1. Έμπειροι ιερακοθήρες που καλύπτουν την επάρκεια των εκπαιδευομένων αναφορικά με τη δραστηριότητα- τέχνη-της ιερακοθηρίας, οι οποίοι προτείνονται από τους πιστοποιημένους Συλλόγους Ιερακοθηρίας-Ιερακοτροφίας, με τους αναπληρωτές τους.
 2. Δασολόγοι ή Δασοπόνοι της ανωτέρας ή της άμεσα εποπτεύουσας Δασικής Αρχής, με γνώση για το πλαίσιο άσκησης της θήρας στην Ελλάδα, με τους αναπληρωτές τους.
 3. Δασολόγοι – θηραματολόγοι ή βιολόγοι με γνώση για την οικολογία και τη διαχείριση των θηραμάτων, προτεινόμενοι από ανώτατο εκπαιδευτικό ή ερευνητικό ίδρυμα ή τους φορείς που έχουν αναλάβει την εκπαίδευση.
 4. Κτηνίατροι με εξειδίκευση ή γνώση στην εκτροφή και ιατρική άγριων πτηνών, προτεινόμενοι από τους φορείς που έχουν αναλάβει την εκπαίδευση ή τους πιστοποιημένους Συλλόγους Ιερακοτροφίας και Ιερακοθηρίας ή προτείνονται από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
 5. Ειδικοί επιστήμονες, δασολόγοι ή βιολόγοι ή περιβαλλοντολόγοι που προτείνονται από τους εκπαιδευτικούς φορείς ή από θεματικές περιβαλλοντικές οργανώσεις πανελλήνιας εμβέλειας, για τα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και των ειδών της άγριας πανίδας και την αποφυγή μη επιθυμητών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ειδών.

Η αμοιβή των μελών της εξεταστικής επιτροπής γίνεται με μέριμνα των φορέων που έχουν αναλάβει την εκπαίδευση, ανάλογα με την απασχόλησή τους κατά την εξεταστική διαδικασία, τις διδαχθείσες από τα μέλη της επιτροπής ώρες, κατά τις κείμενες μισθολογικές διατάξεις για την παροχή έργου εκτός εργασίας μετά από άδεια του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, εφόσον πρόκειται για υπαλλήλους των δασικών ή κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Οι θεωρητικές εξετάσεις διεξάγονται κάθε έξι (6) μήνες και οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα εξέτασης μέχρι τρεις (3) συνεχόμενες φορές. Εάν αποτύχουν, έχουν δικαίωμα να επανέλθουν μετά παρέλευση διετίας από την τρίτη αποτυχημένη εξέτασή τους.

Οι υποψήφιοι χειριστές έχουν το δικαίωμα να παρακολουθήσουν και να πιστοποιηθούν στο πρακτικό σκέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εφόσον έχουν περάσει επιτυχώς το θεωρητικό σκέλος.

Περιεχόμενο εκπαιδευτικών ενοτήτων θεωρητικής εκπαίδευσης (Άρθρο 5)

Το διδακτικό περιεχόμενο των εκπαιδευτικών ενοτήτων θεωρητικής εκπαίδευσης εγκρίνεται από την Γενική Διεύθυνση Δασών και Δ.Π.-Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών (Ανωτέρα Εποπτεύουσα Αρχή) και περιλαμβάνει τουλάχιστον, τους παρακάτω θεματικούς άξονες:

 1. Ιστορία – πολιτισμό και σύγχρονες εφαρμογές ιερακοθηρίας.
 2. Νομοθεσία που διέπει τη θήρα στην Ελλάδα καθώς και τη διατήρηση και προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος. Ισχύον πλαίσιο για την κατοχή, διακρατική μετακίνηση και διακίνηση εντός της Ε.Ε. αρπακτικών πτηνών και τη θήρα με αυτά (Δασικός κώδικας, υπ’ αρ.125188/246/2013 (Β’ 285) κοινή υπουργική απόφαση, Σύμβαση CITES, Ευρωπαϊκών Κανονισμών για την εφαρμογή της Σύμβασης CITES, Διεθνείς Συμβάσεις και Συμφωνίες (Βέρνη, Βόννη, AEWA κ.λπ.) και Ενωσιακές Οδηγίες – Άγρια Πτηνά/Οικοτόποι κ.ο.κ).
 3. Αναγνώριση κοινών ειδών αρπακτικών πτηνών, επιτρεπομένων θηραμάτων και προστατευόμενων ειδών, όπως και οικολογία και διαχείριση αυτών.
 4. Επιλογή κατάλληλου είδους, κατοχή, ευζωία, εκτροφή και πρώτες βοήθειες αρπακτικών πτηνών.
 5. Χρήσεις σε αστικές περιοχές, αεροδρόμια και την εκπαίδευση.
 6. Συνεργασία με Κέντρα Περίθαλψης Ειδών της Άγριας Πανίδας και σταθμούς πρώτων βοηθειών για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης περιθαλπόμενων ειδών, ενόψει της απελευθέρωσής τους στη φύση. Υποβοήθηση της δυνατότητας επιβίωσής τους στις συνθήκες απελευθέρωσής τους.
 7. Αξιολόγηση των εκπαιδευομένων.

Οι παραπάνω ενότητες αναλύονται και εξειδικεύονται θεματικά στο αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο δύναται να αναμορφώνεται ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες.

Πρακτική εκπαίδευση-άσκηση (Άρθρο 6)

1. Γενικά.

Η πρακτική εκπαίδευση πραγματοποιείται από ειδικούς, «μεσαίου ή υψηλού επιπέδου χειριστές»-(μέντορες ή αρχιγερακάρηδες) οι οποίοι ορίζονται κατά τα πέντε (5) πρώτα έτη εφαρμογής της παρούσας από την «ανωτέρα εποπτεύουσα αρχή», μετά από πρόταση των πιστοποιημένων από την I.A.F. συλλόγων ιερακοτροφίας και ιερακοθηρίας και αξιολόγησή τους. Στα επόμενα, μετά την παρέλευση της πενταετίας, έτη επιλέγονται από την ίδια αρχή, με βάση τη διαθεσιμότητα πιστοποιημένων χειριστών-αρχιγερακάρηδων, τον τόπο δραστηριοποίησής τους και την περιοχή διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης καθώς και την εμπειρία στο χειρισμό των θηρευτικών πτηνών.

Βασικός σκοπός της πρακτικής εκπαίδευσης – άσκησης είναι η εξασφάλιση των δεξιοτήτων χειρισμού αρπακτικών πτηνών από τον υποψήφιο, η ασφάλεια των θηρευτικών πτηνών και η προστασία της άγριας πανίδας με την οποία αλληλεπιδρούν αυτά στο φυσικό περιβάλλον. Με την πρακτική άσκηση αποκτώνται επίσης δεξιότητες για τον έλεγχο των αρπακτικών πτηνών και την εν γένει αποφυγή αρνητικών αλληλεπιδράσεων με ανθρώπους, με τα υπόλοιπα είδη της άγριας ή μη πανίδας ή με τους ίδιους τους χειριστές.

2. Περιεχόμενο πρακτικής άσκησης και διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευομένων:

Στην πρακτική άσκηση των υποψηφίων χειριστών αρπακτικών πτηνών περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα:

 1. Ανάπτυξη των βασικών τεχνικών και πρακτικών διαχείρισης και ελέγχου των θηρευτικών πτηνών.
 2. Εφαρμογή στην πράξη των τεχνικών και πρακτικών ελέγχου των θηρευτικών πτηνών και επίβλεψη της προόδου και των ικανοτήτων χειρισμού τους σε αυτές. Στο στάδιο αυτό οι υποψήφιοι εκτελούν υποχρεωτικά τις προβλεπόμενες εκπαιδευτικές εξόδους ανά μήνα, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα πρακτικής εκ- παίδευσης που έχει καθοριστεί.
 3. Ανάπτυξη στους εκπαιδευομένους των εφαρμοζόμενων τεχνικών και πρακτικών ιερακοθηρίας, ανάλογα με το επίπεδο χειριστή για το οποίο αξιολογούνται και ενημέρωση αναφορικά με την υποχρέωση τήρησης των όρων ευζωίας των θηρευτικών πτηνών.
 4. Για τους μεσαίου ή υψηλού επιπέδου υποψηφίους χειριστές, η ανάπτυξη ειδικών τεχνικών και δεξιοτήτων για την υποστήριξη της δυνατότητας εκγύμνασης πτηνών που προέρχονται από Κέντρα Περίθαλψης, ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη και ασφαλής επιβίωση τους στη φύση.
 5. Η πιστοποίηση της ικανότητας των υποψηφίων να χειριστούν με ασφάλεια τα είδη θηρευτικών πτηνών που αντιστοιχούν στο επίπεδό τους.

Οι μεσαίου ή υψηλού επιπέδου γερακάρηδες (μέντορες ή αρχιγερακάρηδες), οι οποίοι αναλαμβάνουν την πρακτική άσκηση των υποψηφίων χειριστών αρπακτικών πτηνών, έχουν τη δυνατότητα να επιβλέπουν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης περισσότερους από έναν υποψηφίους.

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης βεβαιώνονται, από τον επιβλέποντα, μεσαίου ή υψηλού επιπέδου χειριστή για κάθε εκπαιδευόμενο που επιβλέπει: Ο χρόνος διάρκειας της πρακτικής άσκησης-εκπαίδευσης, το επίπεδο της πρακτικής (αρχάριος χειριστής ή μεσαίου επιπέδου), οι έξοδοι και οι χειρισμοί πτηνών στην ύπαιθρο από τον εκπαιδευόμενο και κάθε στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο για την αξιολόγηση των ικανοτήτων χειρισμού θηρευτικών ιεράκων από τον εκπαιδευόμενο.

Στη βεβαίωση διαπιστώνεται η επάρκεια του εκπαιδευομένου στη διαχείριση του αρπακτικού πτηνού για το αντίστοιχο επίπεδο εκπαίδευσης και προτείνεται η πιστοποίησή του ή μη από την αρμόδια Δασική Αρχή.

3. Αξιολόγηση εκπαιδευόμενων: Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων χειριστών αποτελεί το τελικό στάδιο για την πιστοποίηση της ικανότητας χειρισμού αρπακτικών. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τις βεβαιώσεις καλής παρακολούθησης της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης που εκδίδονται αντίστοιχα από τον εκπαιδευτικό φορέα και τον υπεύθυνο της πρακτικής άσκησης. Με βάση τις χορηγούμενες στον υποψήφιο γερακάρη βεβαιώσεις θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης-άσκησης για το αντίστοιχο επίπεδο εκπαίδευσής του, οι οποίες υποβάλλονται με αίτημα του ιδίου του υποψηφίου στην οικεία Δασική Αρχή με συνημμένα τα απαραίτητα λοιπά δικαιολογητικά διαπιστώνεται η επάρκεια του εκπαιδευομένου στη διαχείριση του αρπακτικού ιέρακα και ακολουθεί η έκδοση από αυτήν «άδειας χειριστή θηρευτικού πτηνού» κατηγορίας αντίστοιχης με το επίπεδο της εκπαίδευσης του. Η άδεια χειριστή θηρευτικού ιέρακα από την αρμόδια Δασική Αρχή ισχύει δια βίου και αποτελεί το πιστοποιητικό της ικανότητας του χειριστή αυτού.

4. Χρόνος πρακτικής άσκησης – εκπαίδευσης – διάκριση ικανοτήτων χειριστού: Οι υποψήφιοι χειριστές θηρευτικών ιεράκων, πρέπει να έχουν συμπληρώσει ελάχιστη πρακτική εκπαίδευση ως ακολούθως:

 1. πρακτική άσκηση διάρκειας έξι (6) μηνών για να εξεταστούν και να πιστοποιηθούν ως αρχάριοι χειριστές,
 2. πρακτική άσκηση διάρκειας ενός (1) έτους για να εξεταστούν και να πιστοποιηθούν ως μεσαίου επιπέδου χειριστές και
 3. πρακτική άσκηση διάρκειας ενάμιση (1,5) έτους για να εξεταστούν και να πιστοποιηθούν ως υψηλού επιπέδου χειριστές – αρχιγερακάρηδες.

Η μετάβαση από το ένα επίπεδο πιστοποίησης στο επόμενο, γίνεται μετά από πρακτική εξάσκηση σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στο παρόν άρθρο και επιτυχή εξέταση των υποψηφίων στις δεξιότητες χειρισμού της αντίστοιχης κατηγορίας.

1. Οι αρχάριοι χειριστές, για να έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να πιστοποιηθούν για το επόμενο ανώτερο επίπεδο, πρέπει να ασκήσουν για δύο (2) έτη την τέχνη της ιερακοθηρίας στο επίπεδο που διαθέτουν σχετική πιστοποίηση.

Οι μεσαίου επιπέδου χειριστές, για να έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν πιστοποίηση στο επόμενο ανώτερο επίπεδο και να κριθούν ως υψηλού επιπέδου χειριστές (αρχιγερακάρηδες), πρέπει να έχουν ασκήσει συνολικά πέντε (5) έτη την τέχνη της Ιερακοθηρίας.

Είδη και αριθμός θηρευτικών ιεράκων εκτροφής ανά επίπεδο πιστοποίησης των χειριστών (Άρθρο 7)

Οι πιστοποιημένοι χειριστές θηρευτικών ιεράκων ανάλογα με το επίπεδο πιστοποίησης τους έχουν το δικαίωμα να κατέχουν και να χειρίζονται ορισμένα είδη κυνηγετικών ιεράκων και συγκριμένο αριθμό από αυτά ως ακολούθως:

1. Αρχάριοι χειριστές: Στο επίπεδο αυτό οι πιστοποιημένοι χειριστές δύναται να κατέχουν και να χειρίζονται οποιοδήποτε είδος της υποοικογένειας των Γερακινών (Βuteo sp.) Accipitrinae, Αετίδες (Αccipitridae), συμπεριλαμβανομένης της Ερημογερακίνας (Harris hawk Parabuteo unicinctus) και του Βραχοκιρκίνεζου (Falco tinnunculus) και του Αμερικανικού Βραχοκιρκίνεζου καθώς και των υβριδίων αυτών. Οι αρχάριοι χειριστές, μετά την πιστοποίησή τους, επιτρέπεται να χειρίζονται το 1ο έτος ένα θηρευτικό ιέρακα και το 2ο έτος δύο (2) θηρευτικούς ιέρακες.

2. Μεσαίου επιπέδου χειριστές: Στο επίπεδο αυτό οι πιστοποιημένοι χειριστές δύναται να κατέχουν και να χειρίζονται όλα τα είδη της υποοικογένειας των ακιπτερίνων (Αccipitrinae), όλα τα είδη της οικογένειας των φαλκονίδων (Falconidae) και τα υβρίδιά τους. Από αυτή τη διαβάθμιση εξαιρείται το Ασπρογέρακο (Falco rusticolus).

Σε αυτό το επίπεδο, ο πιστοποιημένος χειριστής-γερακάρης δύναται να κατέχει μέχρι τέσσερα (4) αρπακτικά πτηνά.

3. Υψηλού επιπέδου χειριστές ή αρχιγερακάρηδες (Master): Στο επίπεδο αυτό οι πιστοποιημένοι χειριστές δύναται να κατέχουν και να χειρίζονται όλα τα είδη που προαναφέρθηκαν στα προηγούμενα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του Ασπρογέρακου (Falco rusticolus) και ειδών αετών (Αquila).

Η εισαγωγή ή η μεταφορά στη χώρα ειδών θηρευτικών ιεράκων με βάση τα προβλεπόμενα υγειονομικά πιστοποιητικά και διαδικασίες, καθώς και η κατοχή τους, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 4685/2020, εγκρίνεται κατά τις κείμενες διατάξεις από τις αρμόδιες για τα θέματα αυτά Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δ.Π. του ΥΠΕΝ, την Κεντρική και τις Περιφερειακές Αρχές CITES και η διαχείρισή τους για τους σκοπούς της παρούσας γίνεται επίσης μετά από σχετική άδεια, που εκδίδεται μετά από επιτυχή εκπαίδευση του υποψηφίου κατόχου – χειριστή θηρευτικού ιέρακα, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια του χειριστή και του πτηνού, καθώς και η αποφυγή ανεπιθύμητων αλληλεπιδράσεων με άλλα είδη της άγριας ή μη πανίδας.

Οι υψηλού επιπέδου χειριστές ή αρχιγερακάρηδες (Master) δύνανται να διατηρούν περισσότερα των τεσσάρων (4) θηρευτικών ιεράκων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τις αναγκαίες εγκαταστάσεις (κλωβούς και χώρους παραμονής) και συμμορφώνονται με τις ισχύουσες απαιτήσεις για την υγεία και την προστασία των ζώων, ώστε να διασφαλίζονται οι προβλεπόμενοι όροι ευζωίας και η βέλτιστη κτηνιατρική κατάσταση των πτηνών που έχουν στην κατοχή τους.

Οι παραπάνω αριθμοί και τα είδη πτηνών αφορούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατόχους-χειριστές θηρευτικών ιεράκων και δεν ισχύουν για τα νομίμως λειτουργούντα εκτροφεία, τα οποία λειτουργούν κατά τις κείμενες δια- τάξεις για σκοπούς εκτροφής και μόνο και δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρούσας.

Επισημαίνεται ότι για όλες τις κατηγορίες χειριστών θηρευτικών ιεράκων όταν ασκείται η ιερακοθηρία είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση στο πτηνό κατάλληλου πο- μπού σήμανσης και ανεύρεσης, ώστε να είναι δυνατή η συνεχής παρακολούθηση του για να μην υπάρχει κίνδυνος διαφυγής στο φυσικό περιβάλλον.

Λοιπά αρπακτικά πτηνά που δεν συμπεριλαμβάνονται στις αναφερόμενες κλάσεις ή στην εξειδίκευση των οικογενειών και των ειδών εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης, θεωρούμενα ως ακατάλληλα για την χρησιμοποίησή τους για ιερακοθηρία ή την προβλεπόμενη χρήση τους για τους λοιπούς σκοπούς του άρθρου 1 της παρούσας.

Θήρα και εκγύμναση με θηρευτικούς ιέρακες εκτροφής (Άρθρο 8)

 1. Για την άσκηση θηρευτικών δραστηριοτήτων ο κάτοχος «άδειας χειριστή θηρευτικού ιέρακος», απαιτείται να διαθέτει ετήσια άδεια θήρας κατά τις κείμενες διατάξεις.
 2. Για την έκδοση ή ανανέωση της ετήσιας άδειας θήρας, οι πιστοποιημένοι χειριστές θηρευτικού ιέρακος ακολουθούν την προβλεπόμενη κατά τις κείμενες διατάξεις διαδικασία.
 3. Επιπροσθέτως, για την ιερακοθηρία στο πλαίσιο της παρούσας απαιτείται και η κατοχή «άδειας χειριστή θηρευτικού ιέρακος» που προβλέπεται στην παρούσα. Η άδεια θήρας στην περίπτωση αυτή μπορεί να χορηγηθεί από την ηλικία των 18 ετών.
 4. Η ιερακοθηρία πραγματοποιείται αποκλειστικά με δακτυλιωμένα αρπακτικά πτηνά εκτροφής, τα οποία φέρουν πομπό παρακολούθησης (σήμανσης και ανεύρεσης).
 5. Απαγορεύεται η ιερακοθηρία με ταυτόχρονη χρήση πυροβόλου όπλου και ο γερακάρης δεν μπορεί να φέρει πυροβόλο όπλο ή να συνοδεύεται από κυνηγό που φέρει πυροβόλο όπλο.
 6. Η ιερακοθηρία διενεργείται στα χρονικά διαστήματα που ορίζονται από τις σχετικές ετήσιες ρυθμιστικές αποφάσεις θήρας, κατά τις κείμενες διατάξεις για τη διεξαγωγή της Θήρας και τους ειδικούς περιορισμούς αναφορικά με τα θηρεύσιμα είδη ή τα καθοριζόμενα στα ειδικά προγράμματα θήρας των Ε.Κ.Π. και η άσκηση της περιορίζεται μέχρι δυο (2) κατά μεγιστο μέρες της εβδομάδας.
 7. Επιπλέον, η ιερακοθηρία απαγορεύεται να ασκείται εντός Καταφυγίων Άγριας Ζωής και σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από τα όρια περιοχών για τις οποίες ισχύουν γενικές ή τοπικές απαγορεύσεις θήρας. Επιπλέον:
 • Δεν επιτρέπεται το κυνήγι των υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών, που περιλαμβάνονται στο σχετικό «πίνακα των θηρεύσιμων ειδών» της κατ έτος εκδιδόμενης απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο…».
 • Δεν επιτρέπεται η ιερακοθηρία στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας του δικτύου NATURA
 • Δεν επιτρέπται η ιερακοθηρία κοντά σε χώρους κουρνιάσματος πουλιών δυο (2) ώρες μετά την ανατολή του ηλίου και τρεις (3) ώρες πριν τη δύση του.
 • Δεν επιτρέπεται να ασκείται σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από παραλίες και όχθες υγροτόπων.
 • Δεν επιτρέπεται να ασκείται στις περιοχές που εχουν χαρακτηριστεί ως «Ζώνες Διαβασης των αποδημητικών πουλιών» σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, όπως αυτές ισχύουν.
 1. Στην ετήσια ρυθμιστική απόφαση για τη Θήρα δύναται να συμπεριληφθούν, μετά από προτάσεις των θεματικών περιβαλλοντικών οργανώσεων ή και των πιστοποιημένων Συλλόγων Ιερακοτροφίας-Ιερακοθηρίας, ειδικότερες περιοριστικές ρυθμίσεις για την ασφαλή άσκηση της ιερακοθηρίας, τον περιορισμό των καρπώσεων στα θηρεύσιμα είδη, όταν αυτό απαιτείται, καθώς και ρυθμίσεις που αφορούν στην προστασία της άγριας πανίδας, ιδίως οι απαραίτητες αποστάσεις από τα όρια των υγροτόπων, τα χρονικά διαστήματα απαγόρευσης της ιερακοθηρίας μετά την ανατολή και πριν τη δύση του ηλίου κ.λπ., ώστε να αποφεύγονται αρνητικές αλληλεπιδράσεις με τα μη θηρεύσιμα είδη.
 2. Η έκδοση ετήσιων αδειών θήρας σε πιστοποιημένους ιερακοθήρες γίνεται, είτε μέσω των Δασικών Αρχών, είτε μέσω των συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Κυνηγετικών Συλλόγων κατά τις κείμενες διατάξεις.
 3. Οι πιστοποιημένοι ιερακοθήρες έχουν ατομική ευθύνη για τη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις χρήση στην ύπαιθρο των θηρευτικών ιεράκων που έχουν στην κατοχή τους ή τους χειρίζονται στο ανθρωπογενές περιβάλλον για τους σκοπούς της παρούσας και πρέπει να διαθέτουν αναφορικά με τη δραστηριότητα της ιερακοθηρίας την προβλεπόμενη ασφαλιστική κάλυψη.
 4. Εκγύμναση θηρευτικών ιεράκων: Στους πιστοποιημένους γερακάρηδες παρέχεται η δυνατότητα εκγύμνασης των θηρευτικών ιεράκων εκτροφής. Η εκγύμναση πραγματοποιείται και μετά το πέρας της κυνηγετικής περιόδου, στις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές (Ε.Κ.Π) και στις υφιστάμενες ζώνες εκγύμνασης σκύλων ή σε χώρους εκγύμνασης θηρευτικών ιεράκων που καθορίζουν οι Δασικές Υπηρεσίες. Η εκγύμναση των εκτρεφόμενων θηρευτικών ιεράκων πραγματοποιείται αποκλειστικά με ομοιώματα πτηνών ή θηλαστικών. Απαγορεύεται η εξαπόλυση του ιέρακα εναντίον ελεύθερου θηράματος κατά την περίοδο αυτή. Για τη διενέργεια της εκγύμνασης εκδίδεται σχετική έγκριση από την οικεία Δασική Αρχή, μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου για την περιοχή και το χρόνο που διενεργείται.
 5. Οι πιστοποιημένοι ιερακοθήρες – γερακάρηδες, πρέπει εντός της κυνηγετικής περιόδου να φέρουν την «άδεια χειριστή θηρευτικού ιέρακος» και την ισχύουσα ετήσια άδεια θήρας, ενώ εκτός της κυνηγετικής περιόδου υποχρεούνται να φέρουν την «άδεια χειριστή θηρευτικού ιέρακος» και την ειδική άδεια εκγύμνασης θηρευτικού ιέρακος. Επιπλέον, φέρουν τα σχετικά πιστοποιητικά κατοχής και προέλευσης για τα εν λόγω θηρευτικά πτηνά που συνοδεύουν. Ο χειρισμός των παραβάσεων των περί θήρας διατάξεων και των σχετικών απαγορεύσεων θήρας, είτε κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, είτε κατά το χρονικό διάστημα της εκγύμνασης, διενεργείται στο πλαίσιο των ισχυόντων ειδικών διατάξεων για τη θήρα και τις ισχύουσες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

Ρυθμίσεις πληθυσμών ειδών της πανίδας (Άρθρο 9)

1. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση εκτρεφόμενων θηρευτικών ιεράκων για την ρύθμιση πληθυσμών ειδών της πανίδας σε αγροτικές ή δασικές περιοχές, αεροδρόμια, αστικές και βιομηχανικές περιοχές, αστικούς χώρους πρασίνου, άλση και πάρκα πόλεων για την αντιμετώπιση ζημιών και κινδύνων που οφείλονται στην αύξηση του πληθυσμού των ειδών της άγριας ή μη πανίδας και στην αλληλεπίδρασή τους με τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Για τη ρύθμιση των λεπτομερειών εφαρμογής της δυνατότητας αυτής εκδίδεται σχετική εγκύκλιος οδηγία του ΥΠΕΝ κατόπιν σύμφωνης γνώμης του εμπλεκόμενου- συναρμόδιου φορέα ή υπηρεσίας.

Τα είδη της πανίδας που συλλαμβάνονται ή θανατώνονται στο πλαίσιο της ανωτέρω έγκρισης, καταχωρούνται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών του ΥΠΕΝ στο σύστημα HaBiDeS του EIONET και συμπεριλαμβάνονται στην σχετική ετήσια έκθεση σε εφαρμογή του άρθρου 9 της οδηγίας 2019/147/ΕΚ «Περί διατηρήσεως των αγρίων πτηνών», ως παρεκκλίσεις.

2. Η ρύθμιση πληθυσμών ειδών της άγριας πανίδας κατά το παρόν άρθρο διενεργείται αποκλειστικά από μεσαίου επιπέδου χειριστές (Αdvanced), καθώς και υψηλού επιπέδου χειριστές (αρχιγερακάρηδες-Master) με τα προβλεπόμενα ανά επίπεδο πιστοποίησης είδη θηρευτικών ιεράκων, που προβλέπονται στην παρούσα. Οι ανωτέρω πρέπει να φέρουν και να επιδεικνύουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα καθώς και την ειδική άδεια για τη ρύθμιση του πληθυσμού ειδών της πανίδας για τη συγκεκριμένη περιοχή και ημέρα. Η εργασία στους χώρους της παρ. 1 (αγροτικές ή δασικές περιοχές, αεροδρόμια, αστικές και βιομηχανικές περιοχές, αστικούς χώρους πρασίνου, άλση και πάρκα πόλεων), με σκοπό τη ρύθμιση πληθυσμών, πραγματοποιείται με ατομική αστική ευθύνη του δικαιούχου της έγκρισης «μεσαίου επιπέδου χειριστή (Αdvanced) ή υψηλού επιπέδου χειριστή – αρχιγερακάρη (master)» έναντι τρίτων και γίνεται με τρόπο που εξασφαλίζεται η μικρότερη δυνατή όχληση στα υπόλοιπα είδη της άγριας πανίδας και τα ενδιαιτήματά τους.

Τήρηση μητρώου πιστοποιημένων χειριστών – «Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση καταγραφής των πιστοποιημένων χειριστών θηρευτικών ιεράκων» (Άρθρο 10)

Με μέριμνα της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών, δημιουργείται «Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση καταγραφής των πιστοποιημένων χειριστών θηρευτικών ιεράκων», όλων των επιπέδων καθώς και των ειδών θηρευτικών ιεράκων που έχουν στην κατοχή τους.

Στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση καταχωρούνται τα ατομικά στοιχεία των πιστοποιημένων χειριστών θηρευτικών ιεράκων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμό Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ισοδύναμου εγγράφου, όπως δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο), και επιπροσθέτως τηρούνται απαρεγκλίτως οι διατάξεις «περί προσωπικών δεδομένων» (ν. 4624/2019 και ο ΚΑΝ. 2016/679), καθώς και πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν στην αναγνώριση των θηρευτικών ιεράκων (όπως είδος, φύλο, κτήση, στοιχεία δακτυλίωσης ή ηλεκτρονικής σήμανσης κ.λπ.).

Οι Διευθύνσεις Διαχείρισης Δασών και Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δ.Π. ΥΠΕΝ παρέχουν την απαραίτητη πληροφόρηση στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΕΝ για τη ρύθμιση των απαιτούμενων λεπτομερειών για το περιεχόμενο, τη διαδικασία συμπλήρωσης των στοιχείων καταχώρισης και κάθε θέμα που αφορά στην τήρηση του μητρώου του παρόντος άρθρου.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, καθορίζεται το περιεχόμενο του ανωτέρω μητρώου πιστοποιημένων χειριστών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής του για τη δημιουργία, την επέκταση της λειτουργικότητας (αναβάθμιση και βελτιστοποίηση), συντήρηση και τεχνική υποστήριξή του.

Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών χειριστού θηρευτικών ιεράκων (Άρθρο 11)

1. Καθορίζουμε το ύψος των πάγιων τελών που καταβάλλονται άπαξ για την έκδοση «άδειας χειριστή θηρευτικού ιέρακος» για την άσκηση θηρευτικών δραστηριοτήτων, κατά τις κείμενες διατάξεις, καθώς και τη χρήση εκπαιδευμένων ιεράκων για τη ρύθμιση πληθυσμών ειδών της πανίδας στο φυσικό και αστικό περιβάλλον, στο πλαίσιο αντιμετώπισης προβλημάτων στην πρωτογενή παραγωγή, στη δημόσια υγεία καθώς και για την απομάκρυνση πτηνών από αεροδρόμια και λοιπές εγκαταστάσεις, ως ακολούθως:

Α. Άδεια χειριστή θηρευτικού ιέρακος για θήρα (άδεια χειριστή τύπου Ι-αρχάριοι χειριστές)

 1. Για την έκδοση άδειας χειριστή θηρευτικού ιέρακος αποκλειστικά για την άσκηση θηρευτικών δραστηριοτήτων, κατά την παρ. 11 του άρθρου 255 του ν.δ. 86/1969 καταβάλλεται πάγιο τέλος ύψους 150 ευρώ.
 2. Για κάθε επέκταση της άδειας χειριστή θηρευτικού αρπακτικού από την κατηγορία των αρχαρίων χειριστών (άδεια χειριστή τύπου Ι) στην κατηγορία των «μεσαίου επιπέδου χειριστών» (άδεια χειριστή τύπου ΙΙ) και στην κατηγορία των «υψηλού επιπέδου χειριστών» (αρχιγερακάρηδες – άδεια χειριστή τύπου ΙΙΙ), καταβάλλεται πάγιο τέλος ύψους 150 ευρώ.

Η χρήση εκπαιδευμένων θηρευτικών ιεράκων για τη ρύθμιση πληθυσμών ειδών της πανίδας, στο πλαίσιο αντιμετώπισης προβλημάτων στην πρωτογενή παραγωγή, στη δημόσια υγεία καθώς και για την απομάκρυνση πτηνών από αεροδρόμια και λοιπές εγκαταστάσεις γίνεται αποκλειστικά από τις κατηγορίες «μεσαίου επιπέδου χειριστών» (Αdvanced) (άδεια χειριστή τύπου ΙΙ) και «υψηλού επιπέδου χειριστών» (αρχιγερακάρηδες) (Master) (άδεια χειριστή τύπου ΙΙΙ).

Τα ανωτέρω τέλη, ανά κατηγορία άδειας χειριστή, καταβάλλονται ανεξάρτητα από τα ετήσια τέλη που καταβάλλονται για την έκδοση άδειας θήρας. Το ύψος αυτών καθώς και κάθε λεπτομέρεια καταβολής τους καθορίζονται σε ετήσια βάση με κοινές αποφάσεις των Υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 262 του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3170/2003 «Περί ζώων συντροφιάς κ.λπ.» (Α΄ 91).

Τα καταβαλλόμενα τέλη έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και αφορούν στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στη δημιουργία και συμπλήρωση μητρώου που αφορά στην εποπτεία και έλεγχο της δραστηριότητας της ιερακοθηρίας.

 1. Υπήκοοι Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ομογενείς, υπήκοοι ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, διπλωματικοί υπάλληλοι και ημεδαποί που έχουν αποκτήσει άδεια χειριστή θηρευτικού ιέρακος στη χώρα τους ή αντίστοιχο πιστοποιητικό δεξιότητας, εφόσον ασκούν τις δραστηριότητες της πα- ρούσας, δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης «άδειας χειριστή θηρευτικού ιέρακος» και της καταβολής των τελών της παρούσας.

Για την έκδοση της σχετικής άδειας χειριστή θηρευτικού ιέρακος για την κατηγορία αυτή, αντί των δικαιολογητικών της παρ. 2 της παρούσας, προσκομίζεται η ισχύουσα στη χώρα τους άδεια χειριστή θηρευτικού ιέρακος ή το πιστοποιητικό δεξιότητας τους, καθώς και αντίγραφο του παραστατικού καταβολής των προβλεπόμενων τελών.

 1. Υπήκοοι ξένων κρατών (εκτός μελών Ε.Ε.) που δια- θέτουν άδεια χειριστή θηρευτικού ιέρακος ή σχετικού επιπέδου πιστοποίηση για τη χρήση ιεράκων και λοιπών αρπακτικών για θήρα στη χώρα τους.

Οι κυνηγοί αυτής της κατηγορίας μπορούν να κυνηγούν κατ’ εξαίρεση μόνο στις ελεγχόμενες δημόσιες ή ιδιωτικές κυνηγετικές περιοχές (Ε.Κ.Π.) και για το σκοπό αυτό δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης «άδειας χειριστή θηρευτικού ιέρακος» και της καταβολής των τελών της παρούσας απόφασης.

Για την έκδοση της σχετικής άδειας χειριστή θηρευτικού ιέρακος για την κατηγορία αυτή, αντί των δικαιολογητικών της παρ. 2 της παρούσας, προσκομίζεται η ισχύουσα στη χώρα τους άδεια χειριστή θηρευτικού ιέρακος ή το πιστοποιητικό δεξιότητας τους καθώς και αντίγραφο του παραστατικού καταβολής των προβλεπόμενων τελών.

Οι κυνηγοί της κατηγορίας αυτής καταβάλλουν επιπροσθέτως και τέλη για την έκδοση άδειας θήρας, το ύψος των οποίων καθορίζεται σε ετήσια βάση με την κοινή απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 262 του ν.δ. 86/1969.

Κυρώσεις (Άρθρο 12)

 1. Όταν κατά την εφαρμογή της παρούσας διαπιστώνεται παράβαση των περί θήρας διατάξεων εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 251 έως 267 του ν.δ. 86/1969 (Α΄ 7), όπως ισχύει, καθώς και των αντίστοιχων περί θήρας διατάξεων των κοινών υπουργικών αποφάσεων που αφορούν τα πτηνά με την υπό στοιχεία 414985/1985 «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (Β’ 757), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 87578/703/2007 (Β’ 581), 99098/5881/2006 (Β’ 1570), 331794/99 (Β’ 281) και ισχύει σήμερα και η υπό στοιχεία Η.Π. 37338/1807/Ε.103/2010 (Β’ 1495), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 8353/276/Ε103/2012 (Β’ 415) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών – Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ισχύει σήμερα.
 2. Στην περίπτωση παράβασης των όρων της χορηγούμενης άδειας ιερακοθηρίας ή χρήσης των αρπακτικών κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας (ιδίως στην περίπτωση παραβίασης των ορίων κάρπωσης, την αγνόηση περιορισμών στις περιοχές ή τη μεθοδολογία της έρευνας ιερακοθηρίας κ.λπ.) ή όχληση στα είδη της άγριας πανίδας ή των οικοτόπων τους, τιμωρείται επιπλέον με αφαίρεση (αναστολή ισχύος) της άδειας ιερακοθηρίας και επιβολή χρηματικού προστίμου ανερχόμενου στο διπλάσιο του ποσού που καταβλήθηκε για την έγκρισή της στα πλαίσια της παρούσας.
 3. Στους παραβάτες των σχετικών όρων των διαδικασιών που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 125188/246/2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί «Εμπορίας των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας» (Β’ 285), όπως ισχύει, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 10 αυτής.
 4. Παραβάσεις που συνίστανται στην μη τήρηση της κείμενης κτηνιατρικής νομοθεσίας αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικά ειδικές διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν και επιβάλλονται οι αντίστοιχες κυρώσεις.

Μεταβατικές διατάξεις (Άρθρο 13)

Οι κάτοχοι θηρευτικών ιεράκων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που προτίθενται να τα χρησιμοποιήσουν για τη Θήρα στο πλαίσιο της παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92), υποχρεούνται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας να δηλώσουν στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών της Γ.Δ.Δ & ΔΠ του ΥΠΕΝ, τα ατομικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμό Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ισοδύναμου εγγράφου), το σύλλογο ιερακοτροφίας στον οποίο δραστηριοποιούνται και τη μέχρι σήμερα χρήση των πτηνών, καθώς και πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν στην αναγνώριση των θηρευτικών ιερά- κων που κατέχουν (όπως είδος, φύλο, κτήση, στοιχεία δακτυλίωσης ή ηλεκτρονικής σήμανσης, άδεια CITES κ.λπ.). Η Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών της Γ.Δ.Δ και Δ.Π. τηρεί απαρεγκλίτως τις διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων (ν. 4624/2019 και ΚΑΝ. 2016/679), κατά την τήρηση και καταγραφή στο αρχείο της των κατόχων – χρηστών θηρευτικών ιεράκων.

Παραρτήματα (Άρθρο 14)

Για την εφαρμογή της παρούσας και την καταγραφή των κατόχων – χειριστών καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο του εντύπου καταγραφής των κατόχων αρπακτικών πτηνών που είναι πιστοποιημένοι χειριστές αρπακτικών, σύμφωνα με το κατωτέρω παράρτημα (Ι) το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Παράρτημα I: Έντυπο καταγραφής των κατόχων – χειριστών αρπακτικών πτηνών για την ιερακοθηρία.

Γενικά-Δημοσίευση – ισχύς (Άρθρο 15)

1. Με την παρούσα δε θίγονται οι διατάξεις της κτηνιατρικής νομοθεσίας και σε κάθε περίπτωση, οι πιστοποιημένοι χειριστές θηρευτικών ιεράκων οφείλουν να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες απαιτήσεις για την υγεία και την προστασία των ζώων.

2. Η χρησιμοποίηση των θηρευτικών ιεράκων για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 1 της παρούσας διενεργείται σύμφωνα με τις βιολογικές απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά του κάθε είδους και τους ειδικούς όρους που τίθενται στο πλαίσιο της ειδικής ετήσιας ρυθμιστικής απόφασης για κάθε ένα εξ αυτών.

Η παρούσα απόφαση ισχύει μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2021

         Οι Υπουργοί          

Αναπληρωτής Υπουργός        Υφυπουργός

Οικονομικών                   Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

Σχετικό αρχείο:
ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/89961/2915/28.09.2021 (Β΄ 4574) Ρύθμιση θεμάτων για τη χρησιμοποίηση θηρευτικών ιεράκων για τη Θήρα με την παρουσία ή μη κυνηγετικού σκύλου και για τη χρησιμοποίηση εκπαιδευμένων ιεράκων για τη ρύθμιση πληθυσμών ειδών της πανίδας στο φυσικό και αστικό περιβάλλον, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 4685/2020.
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [227.43 KB]ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: