Αναστολή οικοδομικών αδειών και εργασιών: τι ορίζει ο νόμος και πώς μπορεί να προστατευθεί ο ιδιοκτήτης

Παναγιώτης Γαλάνης,
Δικηγόρος Περιβαλλοντικού – Πολεοδομικού Δικαίου
και Δικαίου της Ενέργειας

Υπ. Δρ. Νομικής ΕΚΠΑ
panagiotisgln@gmail.com

Κατά τη διαδικασία του πολεοδομικού σχεδιασμού, είναι συνήθης η επιβολή της λεγόμενης αναστολής οικοδομικών αδειών και εργασιών. Η απόφαση αυτή τάσσεται για λόγους περιβαλλοντικούς και πολεοδομικούς και αφορά τόσο τις άδειες για τη δόμηση, όσο και τις επιμέρους οικοδομικές εργασίες.

Εν συντομία εδώ επισκοπείται το νομικό (νομοθετικό/νομολογιακό) πλαίσιο για την αναστολή των οικοδομικών αδειών/εργασιών.

Αν και το μέτρο αυτό καταρχήν είναι επιτρεπτό, με τους όρους που τάσσει ο νόμος, εντούτοις σε κάποιες περιπτώσεις υπερβαίνει τα νόμιμα.

Για τα Σχέδια Πόλεως (Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια)

Κατά πρώτον, Κατά τη διαδικασία εκπόνησης των ΤΠΣ, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, μπορεί να αναστέλλεται η χορήγηση οικοδομικών αδειών ή και εργασιών στην περιοχή ή σε τμήματά της και να απαγορεύονται οι κατατμήσεις των ιδιοκτησιών πέρα από το οριζόμενο στην ίδια απόφαση όριο εμβαδού. Η σχετική απόφαση αναστολής οικοδομικών εργασιών ή αδειών μπορεί επομένως, να αφορά και τμήμα μόνον οικοδομικού τετραγώνου, αδιακρίτως αν πρόκειται για την αρχική πράξη επιβολής του μέτρου ή για πράξη παράτασης της αναστολής (ΣτΕ 2051/2002 Τμ. Ε’ )

Η αναστολή και απαγόρευση ισχύει μέχρι την έγκριση του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.

Περαιτέρω παράταση της αναστολήςαυτής είναι δυνατόν να χορηγείται για ένα (1) ακόμα έτος, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εφόσον διαπιστωθεί ότι οι εργασίες εκπόνησης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου έχουν σημαντική πρόοδο, με αποκλειστικό σκοπό την ολοκλήρωση και έγκρισή του. Ο συνολικός χρόνος ισχύος των ανωτέρω αποφάσεων δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.

Συνεπώς, τα 3 έτη αποτελούν ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΝΕΚΤΟ ΟΡΙΟ της επιβολής του μέτρου.

Υπέρβασή τους μπορεί να στοιχειοθετήσει σχετικό λόγο ακύρωσης στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια.

Για τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΕΠΣ)

Κατά τη διαδικασία εκπόνησης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου και εφόσον η προτεινόμενη ανάπτυξη αφορά σε δημόσιο ή δημοτικό φορέα, μπορεί να επιβάλλεται, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Κεντρικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών για ορισμένες χρήσεις είτε σε όλη την περιοχή του σχεδίου είτε σε μέρος αυτής, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών

Το μέτρο της αναστολής εκδόσεως οικοδομικών αδειών και εκτελέσεως οικοδομικών εργασιών δεν συνιστά απαλλοτρίωση ή αφαίρεση της ιδιοκτησίας της αιτούσας χωρίς αποζημίωση, αλλά επιτρεπτό, προσωρινό, επί εύλογο χρονικό διάστημα, περιορισμό της εκμεταλλεύσεως του επίδικου ακινήτου που επιβλήθηκε όχι μετά την λήξη άλλου, αντίστοιχου, προσωρινού μέτρου.

Για περισσότερα, βλ. https://www.pgalanislaw.gr/blog/

 ΚατηγορίεςΔόμηση - Αυθαίρετα

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: