Εγκύκλιος για τις διαδικασίες ελέγχου της «Δάσωσης γεωργικών γαιών»

Με εγκύκλιο – εγχειρίδιο που απέστειλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στα δασαρχεία και τις διευθύνσεις δασών άνευ δασαρχείων περιγράφονται οι διαδικασίες επιτόπιων ελέγχων του Μέτρου 221 «Πρώτη Δάσωση γεωργικών γαιών».

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει δύο κύριες ενότητες. Στη πρώτη αναλύονται οι υποχρεώσεις των γεωργών-δικαιούχων του μέτρου και στη δεύτερη η διαδικασία ελέγχου από το φορέα υλοποίησης (Δασική Υπηρεσία).

Δασοπεριβαλλοντικός φάκελος

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο κάθε γεωργός-δικαιούχος του μέτρου υποχρεούται να τηρεί δασοπεριβαλλοντικό φάκελο με τα απαραίτητα υποστηρικτικά έγγραφα από το 1ο έτος εφαρμογής και μέχρι τη στιγμή του ελέγχου και να είναι διαθέσιμος αν ζητηθεί από τις ελεγκτικές αρχές. Ο δασοπεριβαλλοντικός φάκελος πρέπει να περιέχει:

 1. Αντίγραφο των παραστατικών ένταξης
 2. Απόφαση έγκρισης της επένδυσης και τυχόν τροποποιήσεις
 3. Αντίγραφα των ετήσιων αιτήσεων πληρωμής
 4. Δήλωση Εφαρμογής
 5. Αντίγραφα εντύπων επιτόπιου ελέγχου –εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί και ο δικαιούχος έχει κρατήσει αντίγραφο
 6. Κάθε άλλο έγγραφο που αφορά το Μέτρο (εγκρίσεις δασικής υπηρεσίας για διενέργεια δασοκομικών παρεμβάσεων, μητρώα, τιμολόγια, κ.α.)

Βασικές δεσμεύσεις 

Οι επενδυτές, εφόσον οι φυτείες τους έχουν υπερβεί το 7ο έτος ηλικίας και αυτές βρίσκονται σε συνθήκες καλής κατάστασης δύναται να προβαίνουν σταδιακά στις κατάλληλες καλλιεργητικές δασοκομικές επεμβάσεις (όπως αραιώσεις και κλαδεύσεις). Οι επεμβάσεις αυτές, εγκρίνονται αρμοδίως από την οικεία Δασική Υπηρεσία ύστερα από αίτημα του επενδυτή ή μετά από διαπίστωση της αρμόδιας επιτροπής μη δημόσιας δασοπονίας. Οι αραιώσεις έχουν την έννοια του καθαρισμού με σκοπό την απομάκρυνση των δένδρων που υπολείπονται σε αύξηση και την ενίσχυση εκείνων των ατόμων που έχουν το καλύτερο μορφότυπο (επιλεκτικές υλοτομίες).

Σε κάθε περίπτωση από τις οποιεσδήποτε τεχνικές επεμβάσεις δεν θα μειώνεται το μέγεθος της έκτασης της επένδυσης. Συγκεκριμένα ο ελάχιστος αριθμός των φυτών, μετά το έβδομο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων και καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης και ανά περίπτωση όπως ορίζονται παρακάτω:

 1. δεν είναι μικρότερος από τα 70 φυτά το στρέμμα για τις φυτείες στις οποίες προβλέπονταν η φύτευση με 160 ή 250 φυτά το στρέμμα, και
 2. για τις φυτείες των ευγενών πλατύφυλλων και λοιπών ειδών, για τις οποίες προβλέπονταν φύτευση με 28 φυτά το στρέμμα, ο αριθμός των φυτών δεν είναι μικρότερος από 20 φυτά το στρέμμα.

Σε κάθε περίπτωση τηρείται σχετική ομοιομορφία κατανομής των δενδρυλλίων στο αγροτεμάχιο. Οι εν λόγω αραιώσεις δύναται να πραγματοποιηθούν εφάπαξ.

 • Οι επενδυτές οφείλουν να διατηρούν την φυτεία σε καλή κατάσταση (καλή ζωτικότητα φυτών, καθαρός υποόροφος για αποφυγή διάδοσης ασθενειών, αποφυγή πυρκαγιάς).
 • Δεν επιτρέπεται η συγκαλλιέργεια με δέντρα μη επιλέξιμα για το Μέτρο.
 • Δεν επιτρέπεται η καλλιέργεια δέντρων με σκοπό την εμπορία τους για τα Χριστούγεννα.

Αντικείμενο ελέγχου

Τουλάχιστον το 2,5% των δικαιούχων που έχει παρέλθει το πέμπτο έτος από την πρώτη παραλαβή της επένδυσης καλύπτει το δείγμα επιτόπιων ελέγχων που εξάγεται μηχανογραφικά από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με βάση τα ακόλουθα:

 • Τυχαία επιλογή που καλύπτει το 20-25% του δείγματος
 • Επιλογή, βάσει ανάλυσης κινδύνου, που καλύπτει το 75-80% του δείγματος.

Ο έλεγχος πραγματοποιείται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές όπου ο ένας είναι δασολόγος ή δασοπόνος, όπως αυτοί ορίζονται από το φορέα υλοποίησης (Δασική Υπηρεσία). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δασολόγος ή δασοπόνος τότε με απόφαση του φορέα υλοποίησης καθορίζεται άλλος υπάλληλος με σχετική εμπειρία. Με τον όρο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο στόχος του ελέγχου, μπορεί να προαναγγελθεί η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων. Η προαναγγελία περιορίζεται αυστηρά στο απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα και δεν υπερβαίνει τις 14 ημέρες.

Οι επιτόπιοι έλεγχοι πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των υποχρεώσεων των δεσμεύσεων του επενδυτή καθώς και το σύνολο των επί πλέον δεσμεύσεων, που μπορούν να ελεγχθούν κατά την στιγμή της επίσκεψης.

Ο επιτόπιος έλεγχος αποσκοπεί στην επιβεβαίωση του μεγέθους της δηλωθείσας έκτασης που πραγματοποιείται με μέτρηση με GPS και στην επιβεβαίωση της επιλεξιμότητας που πραγματοποιείται με τον έλεγχο των δεσμεύσεων του μέτρου στο 100% των ενταγμένων στο μέτρο αγροτεμαχίων. Η μη επιβεβαίωση των άνω οδηγεί σε κυρώσεις.

Γενικές αρχές επιτόπιου ελέγχου

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό μέσω της ειδοποίησης να ενημερωθεί ο επενδυτής ότι θα πρέπει πριν τον έλεγχο να έχει στη διάθεσή του ελεγκτή τον δασοπεριβαλλοντικό φάκελο, με πληρότητα δικαιολογητικών.

Ο επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται παρουσία του κατόχου της εκμετάλλευσης ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, ο οποίος υποχρεούται να προσκομίσει στους ελεγκτές όλα τα απαιτούμενα μητρώα, αρχεία και παραστατικά, να διευκολύνει τη μετάβαση των ελεγκτών σε κάθε αγροτεμάχιο, που περιλαμβάνει η εκμετάλλευσή του και να απαντήσει σε κάθε ερώτηση σχετική με την τήρηση των απαιτήσεων.

Ο έλεγχος των δασοπεριβαλλοντικών δράσεων αποτελείται από δύο τμήματα: Ο έλεγχος πραγματοποιείται σε επίπεδο αγροτεμαχίου με τη χρήση κωδικών λαθών στο φύλλο Β του εντύπου Επιτόπιου ΑΕΕ όπως περιγράφεται στην εγκύκλιο και σε επίπεδο εκμετάλλευσης σε χωριστά φύλλα ελέγχου ανά Δράση.

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο σχετικό αρχείο που ακολουθεί.

Σχετικό αρχείο:
Εγκύκλιος 59614/14.10.2021 (ΑΔΑ: 6ΕΔΒ46ΨΧΞΧ-ΠΜ5) Εγκύκλιος – Εγχειρίδιο διαδικασιών ελέγχου Μέτρου 221/08 «Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών».


ΚατηγορίεςΔάσωση Γεωργικών Γαιών

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: