ΚΥΑ του Οργανισμού του ΟΦΥΠΕΚΑ – Σύσταση Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η κοινή απόφαση των συναρμόδιων υπουργών με την οποία εγκρίνεται ο Οργανισμός του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)».

Ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. έχει την ακόλουθη διάρθρωση:

 1. Γενική Διεύθυνση Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
 2. Διεύθυνση Αειφόρου Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής.
 3. Διεύθυνση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών ( Τομέας Α).
 4. Διεύθυνση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Τομέας Β)
 5. Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού.
 6. Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων και Τεχνολογιών Πληροφορικής.
 7. Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Ερευνητικών Έργων και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

Στον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. λειτουργεί επίσης Γραφείο Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμ- βούλου.

Το σύνολο των οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ανέρχεται σε τριάντα έξι (36) και κατανέμονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως εξής:

Οι θέσεις Δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής ανέρχονται σε τρεις (3).

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Στον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. συστήνονται 24 οργανικές Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ) σε επίπεδο Τμήματος, οι οποίες υπάγονται στις Διευθύνσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Τομέας Α και Τομέας Β).

Σκοπός των ΜΔΠΠ είναι η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα, η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η προώθηση και η υλοποίηση δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Αρμοδιότητες των ΜΔΠΠ

 1. Συμμετοχή στην κατάρτιση, εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και επικαιροποίηση των σχεδίων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της χωρικής αρμοδιότητάς τους, καθώς και παρακολούθηση της κατάστασης των ειδών και των τύπων οικοτόπων διεθνούς, ενωσιακού και εθνικού ενδιαφέροντος στις περιοχές της χωρικής αρμοδιότητάς τους.
 2. Κατάρτιση ετήσιας έκθεσης για τις προστατευόμενες περιοχές της χωρικής αρμοδιότητάς τους.
 3. Κατάρτιση μελετών και διεξαγωγή ερευνών, καθώς και συμμετοχή στην εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων που περιλαμβάνονται στα οικεία σχέδια διαχείρισης και είναι απαραίτητα για την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών.
 4. Διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, τους παραγωγικούς φορείς και κάθε άλλον εμπλεκόμενο κατά περίπτωση φορέα, εντός των περιοχών ευθύνης τους σε οποιαδήποτε περίπτωση απαιτείται, με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση, την αποτελεσματική προστασία και την ανάδειξη των αξιών των προστατευόμενων περιοχών, καθώς και την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής παραμέτρου στα τοπικά αναπτυξιακά πρότυπα και προγράμματα.
 5. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και των παραγωγικών φορέων σε θέματα αναγόμενα στο έργο και τους σκοπούς του ΟΦΥΠΕΚΑ. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΜΔΠΠ μπορούν να ιδρύουν και να λειτουργούν κέντρα πληροφόρησης και να αναλαμβάνουν σχετική εκδοτική δραστηριότητα έντυπης ή και ηλεκτρονικής μορφής.
 6. Διοργάνωση και συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης, καθώς και σε συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια και σε άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις, για την προώθηση και ανάδειξη των στόχων της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών.
 7. Συμμετοχή στον έλεγχο της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς και των ειδικότερων όρων και ρυθμίσεων που αφορούν κάθε περιοχή.
 8. Συμμετοχή στον τοπικό αντιπυρικό σχεδιασμό στις περιοχές ευθύνης τους σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
 9. Κατάρτιση Τοπικών Σχεδίων Δράσεων Προτεραιοτήτων (ΤΣΔΠ).
 10. Συγκέντρωση επιστημονικών πληροφοριών και αξιόπιστων στατιστικών δεδομένων που προέρχονται από ερευνητικά και άλλα προγράμματα στις περιοχές ευθύνης τους και οργάνωση σε κατάλληλη υποδομή θεματικών και χωρικών βάσεων των δεδομένων που αφορούν τα προστατευτέα αντικείμενα της χωρικής ευθύνης τους.
 11. Εισήγηση για αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και εσόδων από οικοτουριστικές και λοιπές δραστηριότητές τους για την ανάδειξη τοπικών προϊόντων του πρωτογενούς τομέα και την υλοποίηση έργων και δράσεων προώθησης της περιφερειακής και της τοπικής ανάπτυξης.
 12. Συμμετοχή στην εκτέλεση εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων και δράσεων σχετικών με την περιοχή ευθύνης τους, τα οποία προάγουν ή προβάλλουν τους σκοπούς των ΜΔΠΠ.
 13. Σύνταξη σχεδίων φύλαξης των περιοχών αρμοδιότητάς τους, η συνεπικουρία με τους αρμόδιους φορείς μέσω των Μνημονίων Συνεργασίας του άρθρου 37 του ν. 4685/2020 και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους.
 14. Συμμετοχή σε Προγραμματικές Συμβάσεις και Μνημόνια Συνεργασίας με άλλες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς κατά τις διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του ν. 4685/2020.
 15. Προώθηση, υποστήριξη, οργάνωση και υλοποίηση οικοτουριστικών δράσεων και έγκριση δραστηριοτήτων ξενάγησης εντός των προστατευόμενων περιοχών της χωρικής τους ευθύνης.
 16. Μέριμνα για εξωστρεφείς λειτουργίες του Οργανισμού στην περιοχή της χωρικής αρμοδιότητάς τους, περιλαμβανομένης της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 του ν. 4685/2020 (Α ́92).
 17. Εισήγηση στην αντίστοιχη Διεύθυνση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για τη γνωμοδότηση για τη δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων κάθε έργου ή/και δραστηριότητας στις προστατευόμενες περιοχές ευθύ- νης της, τα οποία δύνανται να επηρεάσουν την ακεραιό- τητα της περιοχής και των προστατευτέων αντικείμενων.

Προϊστάμενοι των Mονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Ο Προϊστάμενος σε κάθε ΜΔΠΠ απαιτείται να έχει τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε συναφή θέση και να προέρχεται από τις εκπαιδευτικές βαθμίδες ΠΕ ή ΤΕ του προσωπικού του Φορέα. Τοποθετείται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, το οποίο μπορεί να ανανεώνεται.

Αν κενωθεί η θέση τοποθετείται νέος Προϊστάμενος κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου. Τον Προϊστάμενο Τμήματος, που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντα του υπάλληλος της ιδίας Μονάδας, ο οποίος δικαιούται το προβλεπόμενο για τη θέση επίδομα από την έναρξη της αναπλήρωσης.

Οι Προϊστάμενοι των Μονάδων προΐστανται των Μονάδων τους και μεριμνούν για την εύρυθμη λειτουρ- γία τους, εξειδικεύοντας τους στόχους και τον προγραμματισμό της δράσης τους.

Κάθε Προϊστάμενος Μονάδας ειδικότερα ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. Εισηγείται για θέματα τις αρμοδιότητάς του στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
 2. Ενημερώνει τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για κάθε ζήτημα που προκύ- πτει από την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Μονάδας Τμήματος.
 3. Παρακολουθεί, ελέγχει και εποπτεύει το προσωπικό που εργάζεται στη Μονάδα στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

Θέσεις προσωπικού των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Το προσωπικό των ΜΔΠΠ διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο.

Τακτικό είναι το προσωπικό που υπηρετεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και καλύπτει τις προβλεπόμενες από τον παρόντα Οργανισμό οργανικές θέσεις.

Έκτακτο είναι το προσωπικό (επιστημονικό ή άλλο) που εξυπηρετεί έκτακτες ή πρόσκαιρες ανάγκες ή που προσλαμβάνεται με σκοπό την εκπόνηση μελετών, ερευνών, την εφαρμογή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή την εκτέλεση διαφόρων εργασιών των ΜΔΠΠ και συνδέεται με τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους ή μερικής απασχόλησης ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την υλοποίηση, διεθνών, ευρωπαϊκών, συγχρηματοδοτούμενων έργων ή προγραμμάτων.

Σε κάθε ΜΔΠΠ δύναται να συστήνεται Σώμα Φύλαξης Φύσης, το οποίο υπάγεται στον Προϊστάμενο της κάθε μονάδας και στελεχώνεται από υπαλλήλους που προσλαβάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή υπηρετούν με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου με τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ο αριθμός των τελευταίων δεν δύναται να ξεπερνά τους πενήντα (50).

Με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζονται τα προσόντα πρόσληψης των υπαλλήλων αυτών και το χρονικό διάστημα απασχόλησής τους, το οποίο δύναται να υπερβαίνει τους 24 μήνες στο πλαίσιο εκπλήρωσης ενωσιακών και διεθνών υποχρεώσεων, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004.

Το σύνολο των οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του ν. 4685/2020, όπως ισχύει, ανέρχεται σε τριακόσιους τριάντα (330)

Προσόντα πρόσληψης

Τα κατά ειδικότητα και εξειδίκευση τυπικά και πρόσθετα προσόντα πρόσληψης καθορίζονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον καθορισμό των προσόντων πρόσληψης σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα.

Για τις θέσεις που συγκροτούνται από περισσότερες ειδικότητες ο αριθμός των θέσεων κατά εξειδίκευση καθορίζεται κατά περίπτωση με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων της οικείας ειδικότητας ή με την απόφαση μετάταξης, εάν η θέση πληρούται με μετάταξη.

Σχετική απόφαση
ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/72683/2709/11.10.2021 (B΄ 4768) Έγκριση του Οργανισμού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)».ΚατηγορίεςΠροστατευόμενες περιοχές

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: