Στο ν. 4843/2021 η νέα παράταση των δασικών χαρτών


Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4843/2021 που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει και διάταξη (άρθρο 70) για τη παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες.

Άρθρο 70
Παράταση προθεσμίας για δασικούς χάρτες

Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α ́ 182), όπως παρατάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4801/2021 (Α ́ 83) για τους δασικούς χάρτες, που η ανάρτησή τους υλοποιείται εντός του 2021, παρατείνεται, από τη λήξη της, για τέσσερις (4) μήνες. Η ως άνω παράταση επεκτείνεται για είκοσι (20) επιπλέον ημέρες για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή.

Σχετικό αρχείο:
Νόμος 4843/2021 (Α΄ 193) Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018… και άλλες επείγουσες διατάξεις.

 ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες, Νομοθεσία

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: