Διαδικασία ανάθεσης αντιδιαβρωτικών και αντιπληµµυρικών ορεινών υδρονοµικών έργων

Στην επίλυση του προβλήματος έγκαιρης ανάθεσης αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων σε ορεινές εκτάσεις που πλήττονται από πυρκαγιές ή πλημμυρικά φαινόμενα στοχεύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 74 του ν. 4843/2021 (Α΄ 193/20.10.2021). Πιο συγκεκριμένα, με το άρθρο 74 προστίθεται παρ. 5 στο άρθρο 16 του ν. 998/1979 περί δασοτεχνικών έργων.

Άρθρο 74
Διαδικασία ανάθεσης ειδικών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών ορεινών υδρονομικών έργων – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 16 του ν. 998/1979

Στο άρθρο 16 του ν. 998/1979 (Α ́ 289), περί δασοτεχνικών έργων,  ως εξής:

«5.α. Κατά τη μελέτη και εκτέλεση αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών ορεινών υδρονομικών έργων με σκοπό την αποκατάσταση περιοχών που έχουν πληγεί από πυρκαγιές ή πλημμυρικά φαινόμενα, με αποτέλεσμα να έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, εφαρμόζεται η περ. στ ́ της παρ. 3 του άρθρου 25, περί δασικών εργασιών και κατασκευών σε επικίνδυνες περιοχές, και μπορούν να ανατίθενται με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της περ. γ ́ της παρ. 2 του άρθρου 32 και του άρθρου 32α του ν. 4412/2016 (Α ́ 147) ή με προσφυγή στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118, κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ως άνω νόμου. Στις περιπτώσεις αυτές, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, υπό την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου:

αα) το σύνολο των πράξεων της διαδικασίας ανάθεσης εκδίδονται από την αρμόδια δασική υπηρεσία χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση ή εισήγηση άλλου οργάνου,

ββ) η διαδικασία ανάθεσης ολοκληρώνεται εντός δέκα (10) ημερών, από τη σχετική πρόσκληση, με αντίστοιχη σύντμηση, όπου είναι αναγκαίο, των προθεσμιών του ν. 4412/2016 και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας,

γγ) δεν απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), της υποπερ. δδ ́ της περ. γ ́ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α ́ 204).

Η παρούσα εφαρμόζεται στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων που εκκινούν εντός της προθεσμίας κήρυξης των περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Για τις προσφυγές κατά της διαδικασίας εφαρμόζεται το άρθρο 364 του ν. 4412/2016.

β. Για την εκπόνηση των μελετών και την εκτέλεση των έργων της παρούσας παραγράφου, δεν απαιτείται η συναίνεση της παρ. 4 εκ μέρους των ιδιοκτητών ή των διακατόχων δασών και δασικών εκτάσεων, για την ανάληψη της μέριμνας της υλοποίησής τους από την δασική υπηρεσία.»

Με τις εν λόγω ρυθμίσεις, όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας του ΥΠΕΝ, «επιδιώκεται η επιτάχυνση των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων δασοτεχνικών έργων και μελετών με αντικείμενο την αντιδιαβρωτική και αντιπλημμυρική προστασία σε ορεινές εκτάσεις που πλήττονται από πυρκαγιές ή πλημμυρικά φαινόμενα και στις οποίες απαιτείται η λήψη άμεσων μέτρων προστασίας των κατάντη περιοχών. Προϋπόθεση για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης αποτελεί η κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Τα αναγκαία ορεινά υδρονομικά έργα πρέπει να ολοκληρώνονται άμεσα μετά την εκδήλωση πυρκαγιών, ώστε να θωρακίζονται αποτελεσματικά οι καμένες περιοχές ήδη πριν την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες, ενώ στην περίπτωση εκδήλωσης καταστροφικών πλημμυρών, είναι επιτακτική η τάχιστη αποκατάσταση της ομαλής ροής των χειμάρρων, προς αποφυγή περαιτέρω καταστροφής υποδομών ή επανάληψης των επιπτώσεων σε περίπτωση επανεμφάνισης των καταστροφικών φαινομένων.

»Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι εξαιρετικά επείγουσες και σημαντικές για την προστασία της ανθρώπινης ζωής ανάγκες που οφείλονται σε γεγονότα μη προβλέψιμα από την αναθέτουσα αρχή, που δεν ανάγονται στη σφαίρα της ευθύνης της ή σε έλλειψη επιμέλειας από την ίδια (υπ’ αρ. Δ 107/2018 γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων · Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ), και με δεδομένο ότι καθίσταται ανέφικτη η τήρηση των προθεσμιών του ν. 4412/2016 (Α 147) για τις ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες, αξιοποιούνται οι εξαιρετικές διαδικασίες του εν λόγω νόμου, στο πλαίσιο μιας ταχύτερης διαδικασίας εκπόνησης και ανάθεσης. Επισημαίνεται ότι η επίκληση της παρούσας διάταξης περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο μέτρο, δηλαδή στην κάλυψη των απολύτως απαραίτητων αναγκών της αναθέτουσας αρχής, που προέκυψαν λόγω της συνδρομής των επικαλούμενων από εκείνη απρόβλεπτων γεγονότων και σε καμία περίπτωση στην κάλυψη τακτικών αναγκών (συναφώς Ελ. Συν., Τμήμα Μείζονος Σύνθεσης, απόφαση 2772/2011 και Τμήμα VI, αποφάσεις 3723/2009, 2845/2010, 9/2014,149/2017)».

Σχετικό αρχείο:
Νόμος 4843/2021 (Α΄ 193) Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018… και άλλες επείγουσες διατάξεις.


ΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις, Δασικές Μελέτες, Δασική Υπηρεσία, Νομοθεσία, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: