Διαδικασία και προϋποθέσεις απόκτησης ιδιότητας εθελοντή πυροσβέστη

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος με την οποία καθορίζονται η διαδικασία και οι  απόκτησης ιδιότητας εθελοντή πυροσβέστη καθώς και συναφή θέματα εθελοντών πυροσβεστών.

Προϋποθέσεις

Την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη αποκτούν Έλληνες πολίτες, καθώς και πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ηλικίας 18 έως 55 ετών, που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία και πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις, όπως αυτές ρητά εξειδικεύονται στο άρθρο 16 του ν. 4029/ 2011 (Α ́ 245).

Οι εθελοντές πυροσβέστες διακρίνονται, ανάλογα με τα προσόντα τους, στις εξής δύο (2) κατηγορίες προσωπικού:

 1. μάχιμοι εθελοντές πυροσβέστες και
 2. οδηγοί-χειριστές πυροσβεστικών οχημάτων – μηχανημάτων.

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για να αποκτήσουν την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη υποβάλλουν στην πλησιέστερη επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής στην οποία διαμένουν μόνιμα, σχετική αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α ́ της απόφασης, η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας.
 2. Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή, ελλείψει αυτού, φωτοαντίγραφο των σελίδων διαβατηρίου.
 3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
 4. Φωτοαντίγραφο, σε ισχύ, πολιτικής άδειας οδήγησης Β ́ κατηγορίας και άνω (για τους υποψήφιους Εθελοντές Πυροσβέστες που επιθυμούν να ενταχθούν στην κατηγορία οδηγών χειριστών πυροσβεστικών οχημάτων – μηχανημάτων).
 5. Έγγραφο (βεβαίωση) απόδοσης αριθμού φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ή εκκαθαριστικό σημείωμα αρμόδιας ΔΟΥ.
 6. Ειδικότερα, για τους πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι αα) διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία και ββ) ότι ομιλούν και γράφουν την ελληνική γλώσσα.
 7. Για την πιστοποίηση της καλής σωματικής και ψυχικής υγείας, απαιτείται η προσκόμιση ιατρικών γνωματεύσεων: (α) παθολόγου, (β) καρδιολόγου και (γ) ψυχιάτρου, είτε από Δημόσιους Φορείς είτε από ιδιώτη ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας. Στην Ιατρική Γνωμάτευση αναγράφεται υποχρεωτικά η ομάδα αίματος του υποψηφίου.
 8. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 4029/2011 (Α ́ 245) κωλύματα.
 9. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι: αα) δεν ανήκουν στο μόνιμο εν ενεργεία πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και ββ) δεν έχουν την ιδιότητα του πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης.


ΚατηγορίεςΠυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , ,

1 reply

 1. ΔΥΣΤΥΧΩΣ στη Χώρα μας, με 65% Δασικά Εδάφη της χερσαίας έκτασής της, με 30% Γεωργοδενδροκομικές Καλλιέργειες και με μόλις 8% των Ιδιωτικών Δασών έχει σταδιακά εκλείψει η έννοια του ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ, τόσο σαν όνομα, όσο και σαν ειδικότητα. Σε διαδικτυακή συζήτηση στο παρελθόν με Πυροσβέστη, μάλλον 5ετούς θητείας, σε επισήμανσή μου ότι δεν υπάρχουν πλέον Δασοπυροσβέστες ισχυρίσθηκε ότι εκείνος είναι Δασοπυροσβέστης. Του αντέτεινα ότι δεν είναι και επειδή επέμενε του έφερα ένα παράδειγμα για τη διαφορά του Δασοπυροσβέστη από τον Πυροσβέστη: Βρίσκεσαι του λέω στον τόπο επιφυλακής με το Π.Ο. και ειδοποιείσαι ότι υπάρχει δασική πυρκαγιά σε συγκεκριμένο σημείο της περιοχής ευθύνης σου και ξεκινάς για εκεί. Καθ΄ οδόν ακούς από τον ασύρματο για ατύχημα και κινδυνεύουν άνθρωποι. Αυτονόητα επιβάλλεται να επιληφθείς του ατυχήματος όπως οφείλει να πράξει ο κάθε άνθρωπος. Αν ήσουν ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ στον ασύρματό σου δεν θα παρεμβάλλονταν η περιστατικό του ατυχήματος. Η Δασοπυροσβεστική Υπηρεσία θα σε ενημέρωνε για ατύχημα μόνο σε εξαιρετική περίπτωση που δεν θα υπήρχε Πυροσβεστική Υπηρεσία…
  Υ.Γ. Ανατρέχοντας στην ιστοσελίδα του Π.Σ. βρήκα το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΑΘΗΝΑ 2009. Από τις 48 σελίδες του μόλις 6 (38-43) αναφέρονται στη πυρκαγιές Δασών. Στο μυαλό μου ήλθε το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ της Δασικής Υπηρεσίας -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1992 με μόνο αντικείμενο του τίτλου σε 152 σελίδες.
  https://www.fireservice.gr/dynamic/c167541/attach/EGX_low1_el_GR.pdf

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: