Δ/νση Δασών Αχαΐας: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων


Ανακοίνωση της 2ης τροποποίησης της αριθ. 35623/26-02-2021 (ΑΔΑ: 69ΧΡΟΡ1Φ-1ΜΘ) απόφασης ανάρτησης δασικών χαρτών στο σύνολο των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. περιοχής Καλλικρατικών Δήμων Πατρέων, Καλαβρύτων, Αιγιαλείας, Ερυμάνθου & Δυτικής Αχαΐας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και πρόσκλησης για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αυτού, αποκλειστικά και μόνο ως προς την προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων και την καταληκτική ημερομηνία αυτής

Από την Διεύθυνση Δασών Αχαΐας, ανακοινώνεται ότι με την με αριθ. 195672/26-10-2021 (ΑΔΑ: 67ΦΧΟΡ1Φ-Ν3Τ) απόφαση, την οποία επισυνάπτουμε, τροποποιείται η αριθ. 35623/26-02-2021 (ΑΔΑ: 69ΧΡΟΡ1Φ-1ΜΘ) απόφασή μας ως εξής:

1. Τροποποιούμε την αριθ. 35623/26-02-2021 (ΑΔΑ: 69ΧΡΟΡ1Φ- 1ΜΘ) απόφασή μας, που αφορά ανάρτηση του δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αυτού, αποκλειστικά και μόνο ως προς μέρος της παραγράφου Β. και ειδικότερα ως προς την προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων και την καταληκτική ημερομηνία αυτής ως εξής:

«Β. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών, η οποία αρχίζει την 12-03-2021 ημέρα Παρασκευή.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 26-04-2022 ημέρα Τρίτη.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 16-05-2022 ημέρα Δευτέρα.»

2. Επιπλέον στο τέλος της αριθ. 35623/26-02-2021 (ΑΔΑ: 69ΧΡΟΡ1Φ-1ΜΘ) απόφασής μας προστίθεται παράγραφος ως εξής:

«Διορθώσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία προδήλου σφάλματος, όπως καθορίζονται στην παρ. Α ́ της υπ’ αριθ. 153394/919/12-04-2017 (ΦΕΚ 1366/Β ́) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υλοποιούνται και ενσωματώνονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες δύο (2) μήνες πριν από το πέρας της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, ήτοι στις 25/02/2022. Η ενσωμάτωση προδήλων σφαλμάτων εκτελείται με πράξη της οικείας Διεύθυνσης Δασών, η οποία δημοσιεύεται στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Κατά των διορθώσεων επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων, σύμφωνα με
το άρθρο 15 του ν. 3889/2010, εντός της ανωτέρω προθεσμίας».

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 35623/26-02-2021 (ΑΔΑ: 69ΧΡΟΡ1Φ-1ΜΘ) απόφασή μας.

Ο Διευθυντής Δασών Αχαΐας

Γεώργιος Παναγιωτόπουλος
Δείτε τις σχετικές αποφάσεις της Διεύθυνσης Δασών Αχαΐας.

Σχετικά αρχεία:
Η υπ’ αρ. 195672/26-10-2021 (ΑΔΑ: 67ΦΧΟΡ1Φ-Ν3Τ) απόφαση «2η τροποποίηση της αριθ. 35623/26-02-2021 (ΑΔΑ: 69ΧΡΟΡ1Φ-1ΜΘ) απόφασης ανάρτησης δασικών χαρτών στο σύνολο των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. περιοχής Καλλικρατικών Δήμων Πατρέων, Καλαβρύτων, Αιγιαλείας, Ερυμάνθου & Δυτικής Αχαΐας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και πρόσκλησης για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αυτού, αποκλειστικά και μόνο ως προς την προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων και την καταληκτική ημερομηνία αυτής.»
Απόφαση αριθ. 35623/26-02-2021 (ΑΔΑ: 69ΧΡΟΡ1Φ-1ΜΘ) Ανάρτηση δασικών χαρτών στο σύνολο των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. περιοχής Καλλικρατικών Δήμων Πατρέων, Καλαβρύτων, Αιγιαλείας, Ερυμάνθου & Δυτικής Αχαΐας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: