ΟΣΕΑΔΕ: Δικαστική δικαίωση για συνάδελφο δασολόγο

Ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδας (ΟΣΕΑΔΕ) σχετικά με την αρ. 98/2021 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Χανίων και μια σύντομη περίληψη της απόφασης.

Περίληψη της υπ’ αρ. 98/2021 απόφασης Δ.Ε.Χ.: Η πράξη τοποθέτησης αναπληρωτή προϊσταμένου Τμήματος Διευθύνσεως Δασών, κατ’ άρθρο 87 παρ. 2 και 4 του ν. 3528/2007, είναι συναφής με την πράξη απαλλαγής του αναπληρωτή προϊσταμένου του εν λόγω Τμήματος από τα καθήκοντά του συνεπεία πλημμελούς ασκήσεώς τους και παραδεκτώς συμπροσβάλλονται με την κρινομένη αίτηση ακυρώσεως. Αντίθετα, η πράξη τοποθέτησης αναπληρωτή προϊσταμένου της ως άνω Διευθύνσεως δεν είναι συναφής με την πράξη απαλλαγής του αναπληρωτή προϊσταμένου της εν λόγω Διευθύνσεως από τα καθήκοντά του και απαραδέκτως συμπροσβάλλονται με την κρινομένη αίτηση. Η διάταξη του άρθρου 86 παρ. 10 εδάφιο β’ του ν. 3528/2007, που προβλέπει τη δυνατότητα απαλλαγής προϊσταμένου οργανικής μονάδας από τα καθήκοντά του για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο που αφορά την πλημμελή άσκησή τους, δεν δύναται ν’ αποτελέσει νόμιμο έρεισμα και για την παύση του από τα καθήκοντά του. Κρίνεται μη νόμιμη και ακυρωτέα η προσβαλλομένη απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Κρήτης, με την οποία ο αιτών δασικός υπάλληλος απαλλάχθηκε από τα καθήκοντα του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος της οικείας Διευθύνσεως Δασών και η συνεπεία αυτής, απαλλαγή από τα καθήκοντά του και του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της ως άνω Διευθύνσεως. Ομοίως κρίνεται μη νόμιμη και ακυρωτέα και η συμπροσβαλλομένη απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτή προϊσταμένου του ως άνω Τμήματος.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: