Πρό 60 ἐτῶν

apeirosgaia.wordpress.com

Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ

Ἐκ τῆς δασικῆς ὑπηρεσίας τοῦ ὑπουργείου Γεωργίας ἐτέθησαν ὑπό δασικήν ἐκμετάλλευσιν τά δημόσια δάση Περπιανῆς-Πρεβέζης, Ἀηδόνος-Καλαμπάκας, Φλαμπουρίου-Μετσόβου, Κακάβου-Ἀρναίας καί Πριονίων-Καλαμπάκας, συνολικῆς ἐκτάσεως 3.400 ἑκταρίων. Ἐπίσης ἐνεκρίθησαν οἱ πίνακες ὑλοτομίας τῶν μή δημοσίων δασῶν Μεγαρίδος καί διετέθησαν εἰς τό ἐμπόριον 1.950 κ.μ. τεχνητῆς ξυλείας. Ἐν τῷ μεταξύ ἐνεκρίθησαν αἱ τεχνικαί μελέται διά τήν χάραξιν νέων δασικῶν ὁδῶν μεταξύ τῶν δασικῶν συμπλεγμάτων Ὑπάτης-Δάφνης, Ὁμαλαίων-Γραμμένης, Ὀξυᾶς-Ναυπακτίας καί Καπεντώζης-Πάρνηθος.

Ἐφημερίς «Ἑστία» (Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 1962)

ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥΔΙΑΣ ΣΕ 50 ΔΑΣΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ

Τό ὑπουργείο Γεωργίας δι’ ἐγγράφου του πρός τα Δασικάς Ἀρχάς τοῦ Κράτους ἐντέλλεται ὅπως ἀπό τῆς ἐρχόμενης Ἀνοίξεως καλλιεργηθοῦν ἐντατικῶς εἰς 50 δασικά φυτώρια τοῦ Κράτους δενδρύλλια καστανιᾶς καί καρυδιᾶς. Εἵς τό ἔγγραφον ἐπίσης τονίζεται ὅτι λόγῳ τῶν σοβαρῶν ἀποδόσεών των εἰς ξύλον, τά ὡς ἄνω δασοπονικά εἴδη πρέπει νά τύχουν εὐρυτέρας καλλιεργείας εἰς τήν χώραν μας.

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» (Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 1962)

ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΩΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ

Ὁ ὑφυπουργός Γεωργίας κ. Π. Σταυρόπουλος ὑπέγραψε ἀποφάσεις δια τῶν ὁποίων ἐγκρίνεται ἡ ἐκτέλεσις δασοτεχνικῶν ἔργων ὀρεινῆς διευθετήσεως τῶν χειμάρρων Λιασκοβόρεμα καί Μαρίτσα τῆς λεκάνης Σπερχειοῦ, ὡς καί τῶν χειμάρρων Λαγοβουνίου, Κανδάνου, Πριολίθου καί Καλιφονίου τῆς λεκάνης Βουραικοῦ – Ἀχαΐας. Ἡ συνολική δαπάνη των ἀνωτέρῳ ἔργων προϋπελογίσθη εἰς 18.140.000 δραχμάς.

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» (Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 1962)ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: