Παραπομπή στο Ευρωδικαστήριο για τους χάρτες επικινδυνότητας πλημμυρών και την εισαγωγή χωροκατακτητικών ξένων ειδών

Οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας θα πρέπει να καλύπτουν τις γεωγραφικές περιοχές που θα μπορούσαν να πλημμυρίσουν, ενώ οι χάρτες κινδύνων πλημμύρας δείχνουν τις πιθανές αρνητικές συνέπειες που συνδέονται με αυτά τα σενάρια πλημμύρας. Οι εν λόγω χάρτες αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας. Επιπρόσθετα η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα μαζί με άλλες χώρες να εφαρμόσουν τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1143/2014 για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών, που αποτελούν μία από τις πέντε κύριες αιτίες απώλειας βιοποικιλότητας στην Ευρώπη και παγκοσμίως.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά της Ελλάδας και άλλων κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Η Επιτροπή υπενθυμίζει στη Ελλάδα καθώς και σε άλλες έξι χώρες μέλη της ΕΕ την υποχρέωσή τους να παρέχουν επικαιροποιημένους χάρτες κινδύνων πλημμύρας. Επιπλέον καλεί την Ελλάδα και άλλα 14 κράτη μέλη να προστατεύσουν το περιβάλλον από τα χωροκατακτητικά ξένα είδη.

Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα μαζί με τη Βουλγαρία, την Κύπρο, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία να επικαιροποιήσουν τους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και τους χάρτες κινδύνων πλημμύρας, όπως απαιτείται από την οδηγία για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας (2007/60/ΕΚ). Οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας θα πρέπει να καλύπτουν τις γεωγραφικές περιοχές που θα μπορούσαν να πλημμυρίσουν, ενώ οι χάρτες κινδύνων πλημμύρας δείχνουν τις πιθανές αρνητικές συνέπειες που συνδέονται με αυτά τα σενάρια πλημμύρας. Οι εν λόγω χάρτες αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας.

Τα κράτη μέλη όφειλαν να κοινοποιήσουν έως τον Δεκέμβριο του 2019 τις επικαιροποιήσεις που πραγματοποίησαν στους πρώτους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και τους χάρτες κινδύνου πλημμύρας. Στόχος είναι να διατηρηθεί η καταλληλότητα των χαρτών για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού τους και να μειωθούν οι αρνητικές συνέπειες των πλημμυρών για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και την οικονομική δραστηριότητα.

Η προθεσμία για την ενημέρωση της Επιτροπής σχετικά με την επανεξέταση και την επικαιροποίηση των εν λόγω χαρτών έληξε τον Μάρτιο του 2020. Δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν έλαβε καμία πληροφορία σχετικά με τη διαδικασία από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές σε αυτά κράτη μέλη. Τα εν λόγω επτά κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να άρουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Επιπρόσθετα η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα μαζί με το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Κύπρο, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και την Τσεχία να μεταφέρουν διάφορες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών. Τα χωροκατακτητικά ξένα είδη είναι φυτά και ζώα τα οποία, ως αποτέλεσμα ανθρώπινης παρέμβασης, εισάγονται τυχαία ή σκοπίμως σε φυσικό περιβάλλον στο οποίο δεν απαντώνται κανονικά. Το γεγονός αυτό έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες για το νέο περιβάλλον τους. Τα χωροκατακτητικά ξένα είδη αποτελούν μία από τις πέντε κύριες αιτίες απώλειας βιοποικιλότητας στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Η αντιμετώπισή τους αποτελεί σημαντική πτυχή του στόχου της ΕΕ για ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας, όπως διατυπώνεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030.

Τα εν λόγω 15 κράτη μέλη δεν εκπόνησαν, δεν εφάρμοσαν και δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή σχέδιο δράσης (ή δέσμη σχεδίων δράσης) για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων διαδρομών εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών που προκαλούν ανησυχία στην ΕΕ. Μεγάλο ποσοστό των χωροκατακτητικών ξένων ειδών εισάγονται στην Ένωση ακούσια. Είναι συνεπώς ζωτικής σημασίας η αποτελεσματικότερη ιεράρχηση και διαχείριση των διαδρομών ακούσιας εισαγωγής των ειδών αυτών. Επιπλέον, η Ελλάδα, η Βουλγαρία, και η Ρουμανία δεν έχουν ακόμη θεσπίσει σύστημα επιτήρησης των χωροκατακτητικών ξένων ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος, ούτε το έχουν συμπεριλάβει στο υφιστάμενο σύστημά τους, μολονότι όφειλαν να το πράξουν μέχρι τον Ιανουάριο του 2018.

Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή σε 18 κράτη μέλη τον Ιούνιο του 2021. Δεδομένου ότι οι απαντήσεις 15 από τα εν λόγω κράτη μέλη δεν ήταν ικανοποιητικές, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: https://www.ieidiseis.grΚατηγορίεςΥδατικοί πόροι

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: