Σε δημόσια διαβούλευση οι διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο ΥΠΕΝ

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε από χθες Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 23:30 το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0’ και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Δεδομένης της σπουδαιότητας του σχεδίου νόμου, ο υπουργός Εσωτερικών καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους επί των σχετικών ρυθμίσεων στον Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων opengov.gr/ypes/?p=8167

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2022 και ώρα 23:30.

Οι διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποτελούν το Β΄ μέρος (άρθρα 9 έως 17) του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διατάξεις του άρθρου 26 «Μεταρρύθμιση καθεστώτος επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας».

Οι δαπάνες λειτουργίας των δασικών υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν από τις δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το τρίτο άρθρο της από 13.8.2021 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α΄ 156), στις οποίες περιλαμβάνεται και η μισθοδοσία του προσωπικού, βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων από τις οποίες μεταφέρονται, μέχρι την 31η Μάϊου 2022. Από 1ης Ιουνίου 2022 οι δαπάνες του πρώτου εδαφίου βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σύμφωνα με το άρθρο 10, οι Γενικές Διευθύνσεις Δασών, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετονομάζονται σε Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής και αποτελούν οργανωτικές δομές επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης.

Στις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ανατίθενται, επιπλέον των ήδη ασκούμενων αρμοδιοτήτων τους, και αρμοδιότητες για τη διαχείριση θεμάτων προϋπολογισμού, ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και πληρωμής δαπανών, η άσκηση των αρμοδιοτήτων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 24, καθώς και των άρθρων 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 (Α’ 143), για δαπάνες που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν έκδοσης επιτροπικού εντάλματος, καθώς και η διαχείριση θεμάτων προμηθειών (άρθρο 11).

Το άρθρο 12 προβλέπει ότι οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (Ε.Ε.Δ.Π.), επιπλέον των υφισταμένων αρμοδιοτήτων τους, ασκούν και τις αρμοδιότητες προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών ως προς τις εγκρίσεις αναλήψεων υποχρέωσης, τον έλεγχο, την εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμών.

Οι Διευθύνσεις Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων υπάγονται διοικητικά στις Γενικές Διευθύνσεις Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, οι οποίες μετονομάζονται σε Γενικές Διευθύνσεις Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής (άρθρο 16).

Άρθρο 17 Μεταβατική διάταξη για τις δαπάνες λειτουργίας

Οι δαπάνες λειτουργίας των δασικών υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν από τις δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το τρίτο άρθρο της από 13.8.2021 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α΄ 156), στις οποίες περιλαμβάνεται και η μισθοδοσία του προσωπικού, βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων από τις οποίες μεταφέρονται, μέχρι την 31η Μάϊου 2022. Από 1ης Ιουνίου 2022 οι δαπάνες του πρώτου εδαφίου βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: