Δυο συμβάσεις στο LIFE IP 4 NATURA – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσκαλεί εξειδικευμένους επιστήμονες, με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται παρακάτω, σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση Συμβάσεων Έργου σε δυο (2) εξωτερικούς συνεργάτες, με αντικείμενο την υλοποίηση δράσεων του Έργου:
«Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα – Integrated actions for conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece» Κωδ. LIFE16 IPE/GR/000002 – LIFE IP 4 NATURA.

H σύμβαση Έργου αφορά δυο θέσεις για Επιστήμονες Περιβάλλοντος.

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο Πανεπιστημίου Δασολογίας ή Πολιτικού Μηχανικού από ελληνικό πανεπιστήμιο ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού.
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών από ελληνικό πανεπιστήμιο ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού, με ειδίκευση σε θέματα περιβάλλοντος, προστατευόμενων περιοχών, ή διαχείρισης υδάτων
  • Τουλάχιστον 5ετή γενική επαγγελματική εμπειρία.
  • Γνώση ή εξειδίκευση στη χρήση του λογισμικού πακέτου ArcGis και γνώση διαχείρισης γεωχωρικών βάσεων δεδομένων.
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Πρόσθετα προσόντα (τα οποία θα συνεκτιμηθούν):

Διδακτορικός Τίτλος σπουδών από ελληνικό πανεπιστήμιο ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού, σε ζητήματα φύσης και βιοποικιλότητας και διαχείρισης χερσαίων και θαλάσσιων βιολογικών πόρων.

Αμοιβή

Η συνολική αμοιβή ανά Σύμβαση παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 57.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ καθώς και όλων των νόμιμων κρατήσεων και εισφορών υπέρ Δημοσίου ή οποιοδήποτε τρίτου), για 20 μήνες απασχόλησης (με ημερήσιο κόστος 160 ευρώ), με χρονική διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης έως τις 30/11/2023. Σε περίπτωση υπογραφής της σύμβασης μετά την 1/04/2022 το συνολικό ποσό της σύμβασης αναπροσαρμόζεται ανάλογα.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις/προτάσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2022 και ώρα 14:00 και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη.

Αναλυτικές πληροφορίες στη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: