Δ/νση Δασών Λευκάδας: Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αντιρρήσεων


Με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Λευκάδας παρατείνεται, μέχρι τη 31η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη, η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου Δασικού Χάρτη ΠΕ Λευκάδας.

Η σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Λευκάδας αναφέρει τα εξής:

«Τροποποιούμε την αρ. 7169/15.01.2021 Απόφασή μας, κατά το μέρος που αφορά στις προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής: «Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις ή αιτήματα προδήλων σφαλμάτων εντός της προθεσμίας η οποία πλέον λήγει την 31η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη. Η προθεσμία είναι καταληκτική και για τους κατοίκους εξωτερικού.

Κατά τα λοιπά η με αρ. 7169/15.012.2021 (ΑΔΑ: ΨΚΤ8ΟΡ1Φ-ΒΝΖ) Απόφασή μας παραμένει και ισχύει ως έχει.».

ΘΕΑΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: