Εκπαίδευση Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων

Με απόφαση του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ρυθμίζονται ζητήματα εκπαίδευσης (διάρκειας έως ενός -1- μήνα) των Πυροσβεστών δασικών Επιχειρήσεων, και ειδικότερα, καθορίζονται ο τόπος και ο χρόνος εκπαίδευσης, τα διδασκόμενα μαθήματα καθώς και συναφείς λεπτομέρειες.

Τόπος εκπαίδευσης

Ως τόπος πραγματοποίησης της εκπαίδευσης των Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, ορίζονται κατάλληλοι χώροι στις Περιφερειακές Ενότητες όπου εδρεύουν οι Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4892/2022 (Α’ 28).

Χρόνος εκπαίδευσης

1. Οι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων υποβάλλονται σε θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση διάρκειας έως ενός (1) μήνα.

2. Σε περίπτωση που εκπαιδευόμενος απουσιάζει από την εκπαίδευση, συνεχόμενα ή τμηματικά, για λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το 1/3 της συνολικής εκπαίδευσης, ή σε περίπτωση διαπίστωσης κύησης προσληφθείσας, η φοίτησή τους αναστέλλεται και συνεχίζεται σε κατάλληλο τόπο και χρόνο με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.).

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα –  Διδασκόμενα μαθήματα

1. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καθορίζεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Την ευθύνη και την εποπτεία της πραγματοποιούμενης εκπαίδευσης, έχουν οι κατά τόπους Συντονιστές Επιχειρήσεων.

2. Τα διδασκόμενα μαθήματα ορίζονται ως εξής:
α) Δασικές Πυρκαγιές.
β) Πυροσβεστική Τέχνη.
γ) Κανονισμός Ασκήσεων.
δ) Μηχανολογία αυτοκινήτου – Αντλίες.
ε) Διασώσεις – Πρώτες Βοήθειες.
στ) Πυροσβεστική Νομοθεσία.

3. Το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ.

4. Η εκπαίδευση δύναται να περιλαμβάνει και άλλες θεματικές ενότητες συναφείς προς την επιχειρησιακή λειτουργία και δράση του Πυροσβεστικού Σώματος, με τη μορφή διαλέξεων.

5. Οι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων, οι οποίοι κατά την βαθμολόγηση των αντικειμενικών κριτηρίων για την κατάταξή τους, σύμφωνα με το π.δ 18/2022 (Α’ 53), έλαβαν μόρια ως κάτοχοι άδειας οδήγησης κατηγορίας C ή D, υποχρεούνται στην απόκτηση υπηρεσιακής άδειας οδήγησης σύμφωνα με το π.δ. 62/2018 (Α’ 121), οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται αναλογικά.

Λοιπά θέματα

1. Με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ., ορίζεται η ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης, ο τόπος φοίτησης και η τοποθέτησή τους στις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.)

2. Στους εκπαιδευόμενους δεν παρέχεται σίτιση με δαπάνες της Υπηρεσίας.

3. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ως άνω εκπαίδευσης, η τοποθέτησή τους στις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) διενεργείται με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ.

4. Η σειρά αρχαιότητας των Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, αντιστοιχεί στη σειρά κατάταξης τους στον πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού με τον οποίο προσλήφθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Σχετικό αρχείο:
Υ.Α. 12213 οικ. Φ.109.1/08.04.2022 (Β΄ 1784) Εκπαίδευση Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων.

 ΚατηγορίεςΕκπαίδευση - Επιμόρφωση, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: