Προσλήψεις 28 ατόμων για τη στελέχωση Μονάδων Διαχείρισης του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

O Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με είκοσι οκτώ (28) φυσικά πρόσωπα με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση, με αντικείμενο την αρχική στελέχωση και εκκίνηση λειτουργίας των νεοσύστατων Μονάδων Διαχείρισης του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1: Υποστήριξη της λειτουργίας της Πράξης «Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών Natura 2000» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5130700 που χρηματοδοτείται από ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» – ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.

Η πρόσκληση αφορά τη στελέχωση επτά (7) Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και σε κάθε Μονάδα αναλογούν τέσσερις συμβάσεις [Συνεργάτες Περιβάλλοντος (2), Συνεργάτης Μηχανικός (1) και Συνεργάτης Οικονομικού – Διοικητικού (1)]. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις/προτάσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 21-04-2022 και ώρα 17:00.

Αμοιβή
Η συνολική αμοιβή της κάθε σύμβασης μίσθωσης έργου ανέρχεται στο ποσό των
45.000,00 ευρώ €, (ήτοι € 2.500,00/μήνα) με χρονική διάρκεια από την ημερομηνία
υπογραφής της Σύμβασης έως τις 31/12/2023.

Διαβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΕΔΩ)

982646ΜΑΖΤ-ΒΑΒΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: