Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων στις Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κ. Σκρέκα, συστήνονται πενταμελή Υπηρεσιακά Συμβούλια σε εκάστη Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής
(ΕΕΔΠ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), ως εξής:

 1. Στην ΕΕΔΠ Αττικής συστήνεται πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο με έδρα την Αθήνα.
 2. Στην ΕΕΔΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας συστήνεται πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο με έδρα την Λάρισα.
 3. Στην ΕΕΔΠ Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας συστήνεται πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο με έδρα τα Ιωάννινα.
 4. Στην ΕΕΔΠ Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου συστήνεται πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο με έδρα την Πάτρα.
 5. Στην ΕΕΔΠ Αιγαίου συστήνεται πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο με έδρα τον Πειραιά.
 6. Στην ΕΕΔΠ Κρήτης συστήνεται πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο με έδρα το Ηράκλειο.
 7. Στην ΕΕΔΠ Μακεδονίας – Θράκης συστήνεται πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Έκαστο εκ των ανωτέρω Υπηρεσιακών Συμβουλίων αποτελείται από:

 1. Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους και τους αναπληρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα εκάστου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύουν στο Νομό αυτό.
  Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι εκάστης ΕΕΔΠ με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να οριστούν μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι από άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν επαρκεί για τη συγκρότηση του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της έδρας του Νομού αυτού, που πληρούν τις προϋποθέσεις.
  Ο αριθμός των μελών που ορίζεται από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 του συνόλου των μελών, εφόσον σε εκάστη ΕΕΔΠ υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό και εφόσον τα μέλη που ορίζονται είναι πάνω από ένα (1). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραια μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.
 2. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων.

Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση τακτικού αιρετού μέλους του Συμβουλίου, τακτικό μέλος ορίζεται ο επόμενος στη σειρά εκλογής, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας.

 1. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα μονίμου προσωπικού, μετέχουν σε αυτό ως μέλη, οι αιρετοί εκπρόσωποι των μονίμων υπαλλήλων εκάστης ΕΕΔΠ.
 2. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μετέχουν σε αυτό ως μέλη, οι αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκάστης ΕΕΔΠ.

Εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου, ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών εκάστης ΕΕΔΠ, με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο του Τμήματος Υποστηρικτικής Λειτουργίας της ως άνω Διεύθυνσης.

Ο Εισηγητής δεν έχει δικαίωμα ψήφου, εκτός αν είναι μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η ιδιότητα του εισηγητή του Συμβουλίου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους αυτού.

Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και νόμιμος αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος εκάστης ΕΕΔΠ κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ.

Τα ως άνω Υπηρεσιακά Συμβούλια είναι αρμόδια για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων εκάστης ΕΕΔΠ, με εξαίρεση την πειθαρχική ευθύνη των υπαλλήλων και τα θέματα που αφορούν στην επιλογή προϊσταμένων.

Σχετικό αρχείο:
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/62523/4545/17.06.2022 (Β’ 3264) Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων στις Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (ΕΕΔΠ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

 

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: