Εγκύκλιος: Παροχή οδηγιών επί της γνωμοδοτικής διαδικασίας για την έκδοση ΑΕΠΟ

Στη παροχή συμπληρωματικών οδηγιών επί της αδειοδοτικής γνωμοδοτικής διαδικασίας, στο πλαίσιο εκδόσεως αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), προχώρησε η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ.

Η εγκύκλιος που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δασών, Κων/νος Αραβώσης, και αποστέλλεται στις Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, αναφέρει τα εξής:

«Προς επίσπευση της ακολουθητέας γνωμοδοτικής αδειοδοτικής διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης αντιστοίχου κατηγορίας έργων ή δραστηριοτήτων εφαρμοζομένης της παραγράφου 5 του άρθρου 45 ν. 998/1979 ως ισχύει, προκειμένου εκδόσεως αποφάσεως της παραγράφου 4 της ανωτέρω διάταξης, συνδυαστικά των οριζομένων στην διάταξη του άρθρου 47 ν. 4915/2022, και εν προκειμένω λόγω αναγκαιότητας περαίωσής της εντός των χρονικών δεσμεύσεων, παραθέτουμε συμπληρωματικά της ανωτέρω σχετικής οδηγίας [υπ’ αρ. 151907/357/20-1-2017 (ΑΔΑ: Ω8ΩΛ4653Π8-7Μ3) εγκ. οδηγία ΥΠΕΝ], τα κάτωθι:

Κατόπιν υποβολής του σχετικού φακέλου στην οικεία δασική Αρχή ήτοι: Δασαρχείο ή Δ/νση Δασών άνευ Δασαρχείου, η υπηρεσία γνωμοδοτεί άμεσα κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 45 ν. 998/1979 ως ισχύει, αποστέλλοντας τη γνωμοδότηση στην Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής ή στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ κατά αντιστοιχία κατηγορίας έργου, κοινοποιώντας τη γνωμοδότησή της στις ιεραρχικά υπερκείμενες Δασικές Υπηρεσίες χωρικής αρμοδιότητας της προκειμένου η γνωμοδότησή τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών (εφόσον διαφοροποιείται επ’ αυτής), να ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο περαίωσης της γνωμοδοτικής αδειοδοτικής διαδικασίας.

Παρακαλούμε όπως η παρούσα κοινοποιηθεί στις Δασικές Υπηρεσίες των αντιστοίχως περιοχών δικαιοδοσίας σας, προς ενημέρωση και πιστή εφαρμογή της, στα πλαίσια ασκήσεως των αρμοδιοτήτων τους.».

Σχετικά αρχεία:
Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/76221/4318/21.07.2022 (ΑΔΑ: Ψ1ΑΖ4653Π8-ΧΛΤ) «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών επί της αδειοδοτικής γνωμοδοτικής διαδικασίας, στο πλαίσιο εκδόσεως αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ)»
Εγκύκλιος 151907/357/20.01.2017 (ΑΔΑ: Ω8ΩΛ4653Π8-7Μ3) Περί της διαδικασίας γνωμοδότησης των δασικών υπηρεσιών για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) σε επίπεδο Υπουργού.


ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: