ΦΕΚ: Εξουσιοδότηση υπογραφής για τις Δασικές Υπηρεσίες

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση με την οποία παρέχεται η εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και «Με εντολή Υπηρεσιακού Γραμματέα» του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά λόγο αρμοδιότητας, στους Προϊσταμένους των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (ΕΕΔΠ) της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υ.Π.ΕΝ. και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Δασαρχείων καθώς και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτές, ως εξής:

Άρθρο 1
Προϊστάμενοι Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής

Στους Προϊσταμένους των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής παρέχεται η εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υπηρεσιακού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και λοιπών διοικητικών πράξεων, που αφορούν σε:

 1. Τοποθέτηση νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων καθώς και υπαλλήλων που αποσπώνται ή μετατάσσονται στην ΕΕΔΠ.
 2. Διαπιστωτικές πράξεις λύσης της υπαλληλικής σχέσης από οποιαδήποτε αιτία των υπαλλήλων που υπάγονται στις οργανικές μονάδες της ΕΕΔΠ.
 3. Υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υ.Π.ΕΝ. αναφορικά με τον ετήσιο και πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων καθώς και μετατάξεων και αποσπάσεων στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ).
 4. Αποφάσεις ανάθεσης παράλληλων καθηκόντων, σύμφωνα με του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολι- τικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26).
 5. Διαπιστωτικές πράξεις μισθολογικής και βαθμολογικής κατάταξης των υπαλλήλων των οργανικών μονάδων της ΕΕΔΠ και αποφάσεις μισθολογικής και βαθμολογικής εξέλιξης.
 6. Ερωτήματα προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της ΕΕΔΠ σχετικά με τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών και αδειών άνευ αποδοχών, άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με ή χωρίς αμοιβή, σχετικά με τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και πάσης φύσεως μετατάξεις του προσωπικού καθώς και την απονομή επαίνου σε υπαλλήλους.
 7. Αποφάσεις αναγνώρισης συνάφειας τίτλων σπουδών, προϋπηρεσίας, εντός και εκτός του δημόσιου τομέα, έγκρισης αδειών άνευ αποδοχών και άσκησης ιδιωτικού έργου μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της ΕΕΔΠ.
 8. Απαντήσεις σε αιτήματα πολιτών που αφορούν σε επανεξέταση θεμάτων ή αναφορές παραπόνων ή παραλείψεων υπηρεσιακών οργάνων, για τα οποία έχει ήδη δώσει απάντηση ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύ- θυνσης που υπάγεται απευθείας σε αυτούς.
 9. Έγγραφα αρμοδιότητας περισσότερων του ενός Προϊσταμένων των Διευθύνσεων που υπάγονται απευθείας σε αυτούς.
 10. Εισήγηση για υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για θέματα για τα οποία έχουν αρμοδιότητα τελικής υπογραφής.
 11. Συγκρότηση μη αμειβόμενων συλλογικών οργάνων για θέματα αρμοδιότητάς τους.
 12. Έγκριση παρακολούθησης προγραμμάτων επιμόρφωσης των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων των οργανικών μονάδων αρμοδιότητάς τους.
 13. Έγκριση κανονικών και κάθε είδους αδειών των Προϊσταμένων Διευθύνσεων που ανήκουν στην ΕΕΔΠ στην οποία προΐσταται.
 14. Εντολές μετακίνησης στο εσωτερικό των Προϊσταμένων Διευθύνσεων που ανήκουν στην ΕΕΔΠ και των υπαλλήλων του γραφείου τους.
 15. Θεωρήσεις των ημερολογίων κίνησης, οδοιπορικών εξόδων, δαπανών διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης για μετακινήσεις εκτός έδρας στο εξωτερικό και στο εσωτερικό των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας σε αυτούς καθώς και των υπαλλήλων του γραφείου τους.
 16. Συμβάσεις εργασίας υπαλλήλων ιδιωτικού διακαίου ορισμένου χρόνου και κάθε άλλη πράξη που απαι- τείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψής τους.
 17. Συμβάσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ΙΕΚ συναφούς αντικειμένου με αυτό των Δασικών Υπηρεσιών στις οργανικές μονάδες της ΕΕΔΠ και κάθε άλλη πράξη που απαιτείται για διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης.
 18. Αποφάσεις τοποθέτησης ωφελούμενων προγραμμάτων ΟΑΕΔ, έγκριση δικαιολογητικών αποζημίωσής τους και κάθε άλλη πράξη που απαιτείται για την ολοκλήρωση του προγράμματος.
 19. Απόφαση καθορισμού εργασίας κλάδων μόνιμων υπαλλήλων και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των οργανικών μονάδων της ΕΕΔΠ κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών, τις νυχτερινές ώρες καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες [εδάφιο δ της παρ. 3 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/ 27-6-2006 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β’ 769)].
 20. Αποφάσεις συγκρότησης Συνεργείων Υπερωριών των οργανικών μονάδων της ΕΕΔΠ και έγκριση κατανομής πιστώσεων για την υπερωριακή εργασία.
 21. Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων της ΕΕΔΠ εκτός των ορίων της περιοχής αρμοδιότητας των οργανικών μονάδων (Διευθύνσεων και Δασαρχείων) που υπάγονται σε αυτήν και εκτός ορίων της περιοχής αρμοδιότητας της ΕΕΔΠ.

Άρθρο 2
Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Δασαρχείων των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής

Στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Δασαρχείων των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής παρέχεται η εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υπηρεσιακού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και λοιπών διοικητικών πράξεων της οργανικής μονάδας της οποίας προΐστανται και αφορούν σε:

 1. Απαντήσεις σε αιτήματα επανεξέτασης ή αναφορές παραπόνων ή παραλείψεων υπηρεσιακών οργάνων της οργανικής μονάδας τους.
 2. Έγκριση παρακολούθησης προγραμμάτων επιμόρφωσης των υπαλλήλων και Προϊσταμένων Τμημάτων της οργανικής μονάδας τους.
 3. Εντολές μετακίνησης στο εσωτερικό των Προϊσταμένων Τμημάτων και των υπαλλήλων της οργανικής μονάδας τους.
 4. Θεωρήσεις των ημερολογίων κίνησης, οδοιπορικών εξόδων, δαπανών διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης για μετακινήσεις εκτός έδρας στο εσωτερικό των υπαλλήλων και προϊσταμένων Τμημάτων της οργανικής μονάδας τους.
 5. Έγκριση κανονικών και κάθε είδους αδειών των υπαλλήλων και των προϊσταμένων Τμημάτων που ανήκουν στην οργανική μονάδα τους.
 6. Έγκριση εντολής κίνησης των υπηρεσιακών οχημά- των της οργανικής μονάδας τους.
 7. Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών για θέματα της οργανικής μονάδας τους, όπως καταστροφή υλικού – παγίων, εκκαθάρισης του αρχείου κ.λπ.

Άρθρο 3
Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής παρέχεται, πέραν των παραπάνω, η εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υπηρεσιακού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και λοιπών διοικητικών πράξεων σε θέματα της Διεύθυνσής τους που αφορούν σε:

 1. Πρακτικό ορκωμοσίας νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων.
 2. Βεβαιώσεις στοιχείων υπηρεσιακής κατάστασης για πλήρωση θέσεων ευθύνης (άρθρο 86 Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.).
 3. Έγγραφα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσπασης ή/και μετάταξης στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ).
 4. Εντολές για δημοσίευση στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο.
 5. Έγγραφα κλήσης σε ακρόαση των ενδιαφερομένων πριν από την έκδοση δυσμενών διοικητικών πράξεων.
 6. Αποφάσεις εγκρίσεις αναρρωτικών αδειών και παραπομπή αιτήσεων με συνημμένες ιατρικές γνωματεύσεις στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή.

Άρθρο 4
Προϊστάμενοι Τμημάτων Υποστηρικτικής Λειτουργίας

Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Υποστηρικτικής Λειτουργίας των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής παρέχεται η εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υπηρεσιακού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και λοιπών διοικητικών πράξεων σε θέματα των Τμημάτων τους που αφορούν σε:

 1. Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως όλων των πράξεων που αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση του πάσης φύσεως προσωπικού αναφορικά με τις αρμοδιότητες κάθε Τμήματος.
 2. Έκδοση Πιστοποιητικών Υπηρεσιακών Μεταβολών και Βεβαιώσεων Υπηρεσιακής Κατάστασης που προκύπτουν από τα στοιχεία του υπηρεσιακού φακέλου κάθε υπαλλήλου.
 3. Αποστολή στην Υπηρεσία Συντάξεων δικαιολογητικών συνταξιοδότησης των υπαλλήλων της ΕΕΔΠ μέσω της σχετικής πλατφόρμας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Σχετική απόφαση:
ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/68754/2347/19.07.2022 (Β΄ 4041) Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και «Με εντολή Υπηρεσιακού Γραμματέα», του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.), κατά λόγο αρμοδιότητας, στους Προϊσταμένους των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υ.Π.ΕΝ. και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Δασαρχείων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτές.

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: