Ν. 4964/2022 «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης,… και λοιπές διατάξεις»

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4964/2022 «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 150).

O νέος νόμος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περιέχει συνολικά 201 άρθρα. Μεταξύ της πληθώρας των διατάξεων του περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις με τις οποίες τίθεται σε λειτουργία η διαδικτυακή πλατφόρμα του «Ελληνικού Κτηματολογίου» για τη τακτοποίηση των δασικών αυθαιρέτων (Οικιστικές πυκνώσεις) και δίδεται μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του έτους 2022 προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εξαίρεση από την κατεδάφιση τους. Επιπλέον, αναστέλλονται τα καταλογισμένα πρόστιμα που είχαν επιβληθεί για τα εν λόγω αυθαίρετα κτίσματα.

Επίσης, παρέχεται πλέον η δυνατότητα αναμόρφωσης μερικώς ή ολικώς κυρωμένων δασικών χαρτών, προκειμένου να ενσωματωθούν σε αυτούς διορθώσεις προδήλων σφαλμάτων.

Ειδικότερα, το Κεφάλαιο Ε΄ έχει τίτλο «Διατάξεις για την προστασία των δασών» και περιλαμβάνει τα άρθρα 20 έως 28:

  • Άρθρο 20: Επιτροπή Δασολογίου – Αντικατάσταση παρ. 6, προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 3 ν. 3208/2003
  • Άρθρο 21: Εξέταση αντιρρήσεων σε περίπτωση έκδοσης ακυρωτικής απόφασης – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 19 ν. 3889/2010
  • Άρθρο 22: Διόρθωση προδήλων σφαλμάτων δασικού χάρτη – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 20 ν. 3889/2010
  • Άρθρο 23: Προθεσμία υποβολής αιτήματος υπαγωγής – Τροποποίηση παρ. 4 και 6 άρθρου 52 ν. 4685/2020
  • Άρθρο 24: Κάλυψη δαπανών αποζημίωσης των μελών των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων – Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 6Α ν. 3889/2010
  • Άρθρο 25: Επέκταση εγκαταστάσεων τουριστικού χαρακτήρα – Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 49 ν. 998/1979
  • Άρθρο 26: Ζητήματα συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021
  • Άρθρο 27: Ζητήματα συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις επικίνδυνες περιοχές του π.δ. 575/1980 – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 37 ν. 4765/2021
  • Άρθρο 28: Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής από Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας και προθεσμία εγκατάστασης αυτών στο δάσος, για τις κηρυγμένες σε έκτακτη ανάγκη πολιτικής προστασίας περιοχές της Βόρειας Εύβοιας.
Σχετικό αρχείο:
Ν. 4964/2022 (Α΄ 150) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.» 

 



ΚατηγορίεςΔόμηση - Αυθαίρετα, Δασικοί Χάρτες, Νομοθεσία

Tags: , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: