Αρμοδιότητες των Υπηρεσιών σχετικά με την εκτέλεση καθαρισμών στις κοίτες χειμάρρων

Με εγκύκλιο που συνυπογράφουν οι υπουργοί Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, παρέχονται οδηγίες στις Περιφέρειες αναφορικά με τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών στην εκτέλεση καθαρισμών στις κοίτες (ορεινές και πεδινές) χειμάρρων.

Πιο αναλυτικά, η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

Σε συνέχεια των σχετικών εγκυκλίων [(α) και (β)] , υπενθυμίζεται ότι η αρμοδιότητα του καθαρισμού των κοιτών των υδατορεμάτων ορίζεται στο άρθρο 224 του ν. 4555/2018 (Κλεισθένης), σύμφωνα με το οποίο το αντικείμενο του καθαρισμού των υδατορεμάτων αποτελεί εξ ολοκλήρου αρμοδιότητα των Περιφερειών της χώρας, ανεξαρτήτως του καθορισμού ορεινής και πεδινής κοίτης αυτών. Υπενθυμίζεται, επιπροσθέτως, ότι σε περίπτωση ανάγκης απομάκρυνσης τυχόν φυόμενης δασικής βλάστησης επί υδατορεμάτων, εντός ή εκτός της κοίτης τους, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.δ. 86/1969 περί δασικού κώδικα σχετικά με την σύνταξη πινάκων υλοτομίας, έγκρισή τους και έκδοσης, αρμοδίως, απόφασης έκτακτης κάρπωσης απόληψης δασικών προϊόντων, με αντίστοιχο ορισμό του τρόπου διάθεσης και διακίνησης των παραχθέντων δασικών προϊόντων.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι οι εν λόγω καθαρισμοί αφορούν το σύνολο του χώρου που διαμορφώνει ένα υδατόρεμα, δηλαδή την κοίτη, τα πρανή και εν γένει τη γραμμή πλημμύρας, ό,τι, δηλαδή, αποτελεί δια της απόφραξής του εν δυνάμει απειλή για τις κατάντη περιοχές, σε περίπτωση εμφάνισης ακραίων πλημμυρικών φαινομένων.

Οι καθαρισμοί αυτοί, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συγχέονται με τους καθαρισμούς των δασών, που εκτελούνται από τη Δασική Υπηρεσία κατόπιν εκπόνησης σχετικής μελέτης και που έχουν ως βασικό στόχο την αντιπυρική προστασία, τη διευκόλυνση πρόσβασης των πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, αλλά και την εκπλήρωση των σκοπών της δασικής διαχείρισης εν γένει.

Τέλος, σε περίπτωση που οι αρμόδιες δασικές υπηρεσίες, κατ΄ εφαρμογή των προστατευτικών διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, εντοπίσουν σε ορεινές κοίτες των υδατορεμάτων συχνή και έντονη απόθεση φερτών υλικών ή παρουσία δασικής βλάστησης, που ανακόπτει την ορθή λειτουργία των χειμάρρων, ο καθαρισμός των συγκεκριμένων υδατορεμάτων θα πρέπει να γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας μετά την σύμφωνη γνώμη και έγκριση της οικείας δασικής υπηρεσίας και της ακολουθητέας ως άνω διαδικασίας στο πλαίσιο της επίτευξης του στόχου της κανονικής λειτουργίας των υδατορεμάτων. Τούτο, σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται απεμπόληση της εκ του νόμου ορισθείσας αρμοδιότητας των Περιφερειών της χώρας να προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες (π.χ. διενέργεια τακτικών αυτοψιών) που θα διασφαλίσουν την έγκαιρη ανταπόκρισή τους και την κατάλληλη προετοιμασία τους για την εκτέλεση των κατά περίπτωση απαιτούμενων καθαρισμών.

Εν κατακλείδι και σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα, επισημαίνουμε την ευθύνη σας για τις ενέργειες των καθαρισμών των υδατορεμάτων στις περιοχές χωρικής αρμοδιότητάς σας, σε συνεργασία με τις τοπικές δασικές υπηρεσίες για την έγκριση της απομάκρυνσης της δασικής βλάστησης στις περιπτώσεις που τούτο απαιτείται.

Σχετικά:

α. Η ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/95856/2749/06.10.2020 (ΑΔΑ: Ψ2ΤΝ4653Π8-Θ5Π) εγκύκλιος
β. Η 7767/30.10.2019/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΑΔΑ: ΩΧΦΧ46ΜΚ6Π-ΩΛΨ) εγκύκλιος

Σχετικό αρχείο:
Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/81818/2774/05.08.2022 (ΑΔΑ: 6ΗΛΣ4653Π8-Ξ94) Αρμοδιότητες των Υπηρεσιών σχετικά με την εκτέλεση καθαρισμών στις κοίτες (ορεινές και πεδινές) χειμάρρων.

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Υδατικοί πόροι

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: