Δασική Υπηρεσία: Απόφαση εξουσιοδότησης υπογραφής Υπουργού, Υφυπουργού και Γενικού Γραμματέα


Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση με την οποία παρέχεται η εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού ΠΕΝ» του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «Με εντολή Υφυπουργού ΠΕΝ» του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δασών» του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά λόγο αρμοδιότητας, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υ.Π.ΕΝ., στους Προϊστάμενους των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής και στους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων, Δασαρχείων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτές, καθώς και στους αναπληρωτές αυτών, ως εξής: 

Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος (άρθρο 1)

Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και στον αναπληρωτή αυτού, παρέχεται η εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού ΠΕΝ», «Με εντολή Υφυπουργού ΠΕΝ» και «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δασών» αποφάσεων, εγγράφων και λοιπών διοικητικών πράξεων που αφορούν σε:

1. Έγκριση του προγράμματος αναδασώσεως ανά πενταετία καταρτιζόμενου από τις Διευθύνσεις Δασών (παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 998/1979, Α’ 289), εκτός των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αττικής και Μακεδονίας- Θράκης που καταρτίζονται από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Αναδασώσεων.

2. Έκδοση απόφασης, δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, περί της ανάθεσης στις Διευθύνσεις Δασών της εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων και οιουδήποτε άλλου έργου αναφερόμενου στην προστασία και την ανάπτυξη των δασών που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών (παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 998/1979, Α’ 289).

3. Προσωρινή διάθεση προσωπικού στο Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της οικείας Διεύθυνσης Δασών, από τις λοιπές υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, για την υποστήριξη του έργου της κατάρτισης, του ελέγχου, της θεώρησης και γενικά των εργασιών μέχρι την κύρωση του δασικού χάρτη (παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010, Α’ 182).

Προϊστάμενοι Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (άρθρο 2)

Στους Προϊσταμένους των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, καθώς και στους αναπληρωτές αυτών, παρέχεται η εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού ΠΕΝ», «Με εντολή Υφυπουργού ΠΕΝ» και «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δασών» αποφάσεων, εγγράφων και λοιπών διοικητικών πράξεων των υπηρεσιών των οποίων προΐστανται και αφορούν σε:

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ

1. Έγκριση των διαχειριστικών εκθέσεων, σχεδίων ή εκθέσεων κάρπωσης των μη δημοσίων δασών και τροποποιήσεις αυτών, άνω των 300 κ.μ., έπειτα από τη θεώρησή τους από τη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών (παρ. 2 του άρθρου 141 του ν.δ. 86/1969, Α’ 7, παρ. Δγ7 του άρθρου 1 του β.δ. 709/1970, Α’ 235 και π.δ. 332/1983).

2. Έγκριση, αναθεώρηση ή τροποποίηση των προσωρινών ή μονίμων δασοπονικών σχεδίων και εκθέσεων των δημοσίων δασών, έπειτα από τη θεώρηση τους από τη Διεύθυνση Συντονισμού και επιθεώρησης Δασών (άρθρο 64 του ν.δ. 86/1969, παρ. Δγ1 του άρθρου 1 του β.δ. 709/1970 και π.δ. 332/1983).

3. Πράξεις παραχώρησης νομής δημοσίων δασών σε Δήμους (άρθρο 41 του ν.δ. 86/1969 και παρ. 19 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014, Α’159)

4. Πράξεις συγκρότησης Επιτροπής Διαχωρισμού της αγροτολιβαδικής και δασικής περιουσίας των Μονών και του ΟΔΕΠ (παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1811/1988, Α’ 231).

5. Παραχώρηση στους Δασικούς Συνεταιρισμούς της εκμετάλλευσης των προς υλοτομία δασών που ανήκουν στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Τομέα, ανάθεση των εργασιών βελτίωσης και συντήρησης των, καθώς και παράταση του χρόνου εκμετάλλευσης (παρ. 1 του άρθρου 3, άρθρο 4 και παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 126/1986, Α’ 44, παρ. 4 του άρθρου 3 του π.δ. 126/1986, όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 48 του ν. 4423/2016, Α’ 182 και παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 2169/1993, η οποία εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με το εδάφιο β της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4384/2016, Α’ 78).

6. Πράξεις μείωσης των ποσοστών απόδοσης εισφοράς υπέρ του Πράσινου Ταμείου – Ειδικού Φορέα Δασών από αγροτικούς δασικούς συνεταιρισμούς (άρθρο 7 του π.δ. 126/1986, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 48 του ν. 4423/2016, Α’182).

7. Απόφαση λύσης πολυετούς σύμβασης διάθεσης ετοίμων δασικών προϊόντων απολαμβανομένων με αυτεπιστασία από δημόσια δάση (παρ. 2 του άρθρου 139 του ν.δ. 86/1969).

8. Παραχώρηση της εκμετάλλευσης των υπό διαχείριση συστάδων, χωρίς μίσθωμα, στις πρωτοβάθμιες ΔΑ.Σ.Ο. της περιφέρειας τους (άρθρο 136Α ν.δ. 86/1969, όπως προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 48 του ν. 4423/2016).

9. Καθορισμός του ύψους τιμήματος διάθεσης κατασχεμένων δασικών προϊόντων εφόσον αφορούν αποκλειστικά την κατηγορία των καυσόξυλων που καταβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή διακάτοχο δάσους, εάν αυτός δεν ενέχεται στην παράνομη υλοτομία και δεν αποζημιώθηκε με οποιονδήποτε τρόπο για τη μη γενομένη στο δάσος του υλοτομία στην περίπτωση μη δημοσίου δάσους (παρ. 1 του άρθρου 271 του ν.δ. 86/1969, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4280/2014).

10. Έγκριση της εκδοθείσας απόφασης του Διευθυντή Δασών, περί μη συμμόρφωσης του δασοκτήμονα με την υποχρέωση διάθεσης ποσοστού των καθαρών εσόδων για δασικά έργα και έργα προστασίας δασών (άρθρο 17 του ν. 998/1979).

11. Πράξεις παραχώρησης καστανοτεμαχίων (Άρθρο 66 του ν. 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 38 του ν.4280/2014 καθώς και με την παρ. 7 του άρθρου 130 του ν. 4685/2020, Α’ 92, και παρ. 13 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014).

12. Απόφαση περί της ενδεικνυομένης ασκήσεως ή μη του δικαιώματος προτιμήσεως εκ του Δημοσίου στην περίπτωση που ιδιοκτήτης δάσους ή δασικής εκτάσεως, (εμβαδού άνω των 50 στρεμμάτων) προτίθεται να πουλήσει τούτο ή ταύτη προς οιονδήποτε τρίτον (Άρθρο 72 του ν. 998/1979).

13. Πρόσκληση του δηλούντος, στην περίπτωση που το Δημόσιο είναι υπέρ της αγοράς του δάσους ή της δασικής εκτάσεως στην προσφερόμενη τιμή, όπως προσέλθει ενώπιον συμβολαιογράφου για την υπογραφή του πωλητηρίου συμβολαίου επί τη εις αυτόν καταβολή του δηλωθέντος τιμήματος (παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 998/1979).

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ

1. Σύνταξη διαπιστωτικής πράξης για υφιστάμενα κοιμητήρια σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις (παρ. 16 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014).

2. Συγκρότηση Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων επί των πράξεων χαρακτηρισμού που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 998/1979. Οι Επιτροπές γνωμοδοτούν και για κάθε άλλο θέμα που παραπέμπεται σε αυτές σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις (παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 998/1979, όπως αντικατα- στάθηκε με το άρθρο 24 του ν. 435120/15, Α’164).

3. Άσκηση αντιρρήσεων, ατελώς, κατά της πράξης του Δασάρχη ή των εγγράφων πληροφοριακού χαρακτήρα, ενώπιον της κατά το άρθρο 10 του ν. 998/1979 επιτροπής του νομού, στην οποία βρίσκεται η υπό αμφισβήτηση έκταση ή το μεγαλύτερο τμήμα αυτής (Άρθρο 14 του ν. 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του ν. 4280/2014, Α’159).

4. Πράξεις σχετικές με την απαγόρευση της διέλευσης τροχοφόρων οχημάτων στο δασικό οδικό δίκτυο, για λόγους προστασίας της άγριας πανίδας, της αυτοφυούς χλωρίδας και των βιοτόπων του (παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 998/1979, όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 2637/1998, Α’ 200).

5. Απόφαση έγκρισης υπό όρους ή απαγόρευσης της εισαγωγής κάθε είδους ξυλείας, φυτών, σπόρων, φυτοχώματος ή άλλων υλικών ή προϊόντων που είναι φορείς βλαπτικών οργανισμών ή φυτονόσων της δασικής βλάστησης και των προϊόντων της, καθώς και η χρήση χημικών ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή φθορά στη δασική βλάστηση και γενικότερα στο δασικό περιβάλλον, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά (παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 998/1979, όπως προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3208/2003, Α’ 303).

6. Απόφαση να επιτρέπεται υπό όρους ή και να απαγορεύεται εντελώς στο σύνολο της έκτασης όπου η Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής διατηρεί την κατά τόπο αρμοδιότητα, η εκ του εξωτερικού εισαγωγή παντός είδους ξυλείας, μεταποιημένης υπό οιανδήποτε μορφή ξύλινων σκευών, επίπλων ως και φυτών, σπόρων, φύλλων ανθέων, φυτικής γης, χωμάτων, έρματος πλοίων εκ χώματος ως και χολικών και άμμου περιεχόντων χώματα προς πρόληψη μετάδοσης ασθενειών, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά (άρθρο 221 του ν.δ. 86/1969).

7. Αποφάσεις κήρυξης αναδασωτέων εκτάσεων (παρ. 1 του άρθρου 38 και παρ. 1 και 3 του άρθρου 41 του ν. 998/1979).

8. Ανάκληση ή τροποποίηση της απόφασης κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας για οποιαδήποτε πραγματική ή νομική αιτία καθώς και άρση της αναδάσωσης (παρ. 4 του άρθρου 44 του ν. 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4280/2014 και παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 3889/2010, όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου δεύτερου του ν. 4462/2017, Α’ 39).

9. Άρση αποφάσεων κήρυξης εκτάσεων ως δασωτέων ή αναδασωτέων που αφορούν πάρκα και άλση κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας μετά τη δημιουργία ή αναδημιουργία της δασικής βλάστησης (παρ. 7 του άρθρου 58 του ν. 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014).

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΒΟΣΚΗΣ

1. Απόφαση χαρακτηρισμού μη δημοσίων δασικών εκτάσεων ως κυνηγετικών περιοχών επί αιτήσεων των ιδιοκτητών, εκτός της θήρας πτηνών (παρ. 13 του άρ- θρου 254 του ν.δ. 86/1969 και άρθρο 11 της υπ’ αρ. 414985/85 κοινής υπουργικής απόφασης, Β’ 757).

2. Πράξεις ίδρυσης κρατικών εκτροφείων θηραμάτων (άρθρο 253 και την παρ. 1 του άρθρου 254 του ν.δ. 86/1969 και π.δ. 94/1993, Α’ 40).

3. Πράξεις ίδρυσης εκτροφείων θηραμάτων από ιδιώτες, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ (παρ. 2 του άρθρου 254 του ν.δ. 86/1969, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 3208/2003).

4. Απόφαση έγκρισης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης (παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4351/2015, Α’164) και αποτύπωσης των αντίστοιχων βοσκήσιμων γαιών (παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4351/2015, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4691/2020, Α’108).

5. Πράξεις καθορισμού τύπου, μορφής κ.λπ. ειδικής άδειας κυνηγίου (παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 453/1977 και π.δ. 94/1993).

6. Πράξεις αναγνώρισης κυνηγετικών συλλόγων ως συνεργαζομένων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (άρθρο 266 του ν.δ. 86/1969, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 177/1975 και ν. 2647/1998, Α’ 237).

7. Πράξεις αναγνώρισης ιδιωτικών φυλάκων θήρας και η πειθαρχική δίωξη αυτών (παρ. 3 του άρθρου 267 του ν.δ. 86/1969, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 55 του ν. 4178/2013, Α’174 και β.δ. 733/1969).

8. Πράξεις καθορισμού αρμόδιας δασικής αρχής για ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή (παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 453/1977, Α’ 141 και π.δ. 94/1993).

9. Χαρακτηρισμός επιβλαβών θηραμάτων εντός Ε.Κ.Π. εκτός αυτών που χαρακτηρίζονται για όλη τη χώρα (παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ. 453/1977 και π.δ. 332/1983).

10. Πράξεις τοποθέτησης προσωπικού σε ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές (παρ. 15 του άρθρου 254 του ν.δ. 86/1969 και π.δ. 94/1993).

11. Πράξεις σχετικές με τον χαρακτηρισμό περιοχών ως καταφυγίων άγριας ζωής και προστατευομένων τοπίων και φυσικών σχηματισμών, όταν αυτές δεν εμπίπτουν σε περιοχές προστασίας της βιοποικιλότητας και εθνικά πάρκα (παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4685/20, Α’ 92).

12. Έγκριση μελετών εμπλουτισμού των βιοτόπων με θηράματα (υπ’ αρ. 98161/4136/29-9-2008 απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Β’ 637/2009).

13. Πράξεις σχετικές με την απαλλοτρίωση ή την αγορά εκτάσεων για ίδρυση εκτροφείων θηραμάτων κ.λπ. (παρ. 3 του άρθρου 254 ν.δ. 86/1969).

14. Αποφάσεις απαγόρευσης και χορήγησης άδειας θήρας σε ορισμένες περιφέρειες και ορισμένα άτομα για λόγους εθνικής ασφάλειας ή ανάκλησης χορηγηθείσας άδειας (παρ. 4 και 5 του άρθρου 264 του ν.δ. 86/1969 και β.δ. 733/1969).

Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1. Θεώρηση προγράμματος έργων και εργασιών για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών και υποβολή για έγκριση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας (παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 3208/2003).

2. Έγκριση και τροποποίηση των ετησίων προγραμμάτων εκτελέσεως δασικών έργων και εργασιών δημόσιας και μη δημόσιας δασοπονίας, εντός των χορηγουμένων πιστώσεων και για τα αναφερόμενα στο πρόγραμμα έργα, ύστερα από πρόταση των Διευθύνσεων Δασών.

3. Άδεια εγκατάστασης ξύλινων λυόμενων οικημάτων, εντός των δασών και δασικών εκτάσεων, με σκοπό την εξυπηρέτηση των εργαζόμενων στα δάση δασικών υπαλλήλων, υλοτόμων και λοιπών δασεργατών και άδεια εγκατάστασης ξύλινων λυόμενων οικημάτων σε επιλεγμένες θέσεις των ανωτέρω περιοχών και σε περιορισμένο αριθμό, μη δυνάμενο να υπερβούν τα τριάντα, για την παροχή καταλυμάτων σε επισκέπτες των δασών (παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 3208/2003).

4. Έγκριση εκτέλεσης δημοσίου δασικού έργου από ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με δαπάνη του, χωρίς καμία επιβάρυνση του Δημοσίου (παρ. 3 του άρθρου 49 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του ν. 4782/2021, Α’ 36).

5. Πράξεις εγγραφής στον προϋπολογισμό των Δήμων ποσοστού εκ των προσόδων της βοσκής για έργα αναδάσωσης και εγγραφής στους προϋπολογισμούς Ν.Π. πιστώσεων για τον αυτό σκοπό (άρθρο 201 του ν.δ. 86/1969).

6. Πράξεις ανάθεσης της εκπόνησης των μελετών διευθέτησης των χειμάρρων, ελέγχου, επεξεργασίας και έγκρισης αυτών (παρ. 2.γ του άρθρου 8 του π.δ. 46/1991, Α’ 25 και π.δ. 94/1993).

7. Πράξεις έγκρισης αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου για εκμίσθωση δασικών εκτάσεων ή χορτολιβαδι- κών για αναδάσωση από τρίτους (παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 998/1979).

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ – ΔΑΣΟΛΟΓΙΟΥ

1. Συγκρότηση επιτροπής Δασολογίου περιοχής αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης Δασών και με αρμοδιότητα τον, κατά τις παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, ειδικότερο χαρακτηρισμό των περιλαμβανομένων στον αναρτημένο δασικό χάρτη περιοχών δασικού χαρακτήρα. (παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 3208/2003, όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 141 του ν. 4483/2017 και εν συνεχεία με το άρθρο 20 του ν. 4964/2022, Α’ 150).

2. Συγκρότηση της Επιτροπής Εξέτασης των Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) κατά του περιεχομένου του αναρτηθέντος προσωρινού δασικού χάρτη και αντικατάσταση μέλους της επιτροπής σε περίπτωση κωλύματος ή αδικαιολόγητης απουσίας (παρ. 1 και 6 του άρθρου 18 του ν. 3889/2010).

3. Διαπιστωτική πράξη λήξης της θητείας των μελών των ΕΠ.Ε.Α. (παρ. 8 του άρθρου 17 και παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3889/2010).

4. Διαβίβαση ερωτήματος της ΕΠ.Ε.Α. για την επίλυση νομικών και τεχνικών ζητημάτων μείζονος σημασίας που ανακύπτουν κατά το στάδιο της εξέτασης των αντιρρήσεων προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας (παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3889/2010).

5. Εισήγηση για άσκηση της αγωγής κατά ανακριβούς πρώτης εγγραφής στις διαδικασίες τού Εθνικού Κτηματολογίου (άρθρο 6 του ν. 2664/1998, Α’ 275).

6. Απόφαση ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών κατάρτισης δασικών χαρτών σε ιδιωτικά γραφεία εκπόνησης δασικών μελετών της κατηγορίας 24 του άρθρου μόνου του π.δ. 541/1978 (Α’ 116) (παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010).

Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών (άρθρο 3)

Στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, καθώς και στους αναπληρωτές αυτών, παρέχεται η εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού ΠΕΝ», «Με εντολή Υφυπουργού ΠΕΝ» και «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δασών», αποφάσεων, εγγράφων και λοιπών διοικητικών πράξεων σε θέματα της Διεύθυνσης τους που αφορούν σε:

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ

1. Πράξεις θεώρησης διαχειριστικών εκθέσεων, σχεδίων ή εκθέσεων κάρπωσης των μη δημοσίων δασών και τροποποιήσεις αυτών άνω των 300 κ.μ. (παρ. 2 του άρθρου 141 του ν.δ. 86/1969, παρ. Δγ7 του άρθρου 1 του β.δ. 709/1970, παρ. 6α Bβ του άρθρου 18Α του π.δ. 1231/1981, Α’ 300, π.δ. 332/1983).

2. Πράξεις θεώρησης, αναθεώρησης ή τροποποίησης των προσωρινών ή μονίμων δασοπονικών σχεδίων και εκθέσεων δημοσίων δασών (άρθρο 64 του ν.δ. 86/1969, παρ. ΔΓ1 του άρθρου 1 του β.δ. 709/1970, παρ. 6α Bβ του άρθρου 18 Α του π.δ. 1231/1981, π.δ. 332/1983).

3. Έγκριση, θεώρηση και τροποποίηση πινάκων υλοτομίας των δημοσίων και μη δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων άνω των 300 κ.μ. (παρ. 2 του άρθρου 141, άρθρα 63 και 64 του ν.δ. 86/1969).

4. Παράταση του αρχικώς και επί τη βάσει δασοπονικών μελετών ή πινάκων υλοτομίας άνω των 300 κ.μ. ή ειδικών διαταγών εγκριθέντος χρόνου καρπώσεως σε μη δημόσια δάση (παρ. 1 του άρθρου 142 του ν.δ. 86/1969).

5. Πράξεις έγκρισης της εκδοθείσας από τον Δασάρχη δασικής αστυνομικής διάταξης που ρυθμίζει θέματα απόληψης δασικών προϊόντων γενικά εκτός του βαλανιδιού, καθώς και αυτών της ρητίνευσης και η τροποποίηση ή η άρση αυτών (άρθρο 66 του ν.δ. 86/1969).

6. Αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπών Δασικής Προστασίας σε ΟΤΑ (παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 1845/1989).

7. Απόφαση σχετικά με τις ενστάσεις κατά των πρωτοκόλλων εξέλεγξης συντασσομένων από τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Δασών άνευ Δασαρχείων (άρθρο 96 του ν.δ. 86/1969).

8. Έγκριση της απόφασης Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου για τη χωρίς δημοπρασία εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης κοινοτικών ή δημοτικών δασών σε δασικούς συνεταιρισμούς (παρ. 2 του άρθρου 147 του ν.δ. 86/1969).

9. Αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Έργων Μη Δημόσιας Δασοπονίας και Καταμέτρησης Δασικών Προϊόντων που παράγουν οι δασικοί συνεταιρισμοί με το π.δ. 126/1986 (υπ’ αρ. 393155/22.9.1992 υπουργική απόφαση, Β’ 579).

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΒΟΣΚΗΣ

1. Πράξεις έγκρισης λειτουργίας κυνηγετικών οργανώσεων (Καταστατικά Κυνηγετικών Συλλόγων κ.λπ.) πλην Συνομοσπονδιών (άρθρο 266 του ν.δ. 86/1969).

2. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων και προϋπολογισμού της οικείας Κυνηγετικής Ομοσπονδίας και συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου αυτής (άρθρο 266 του ν.δ. 86/1969 και υπ’αρ. 93770/1728/5-4-2005 υπουργική απόφαση, Β’492).

3. Έκδοση αιτήματος σύγκλησης της Επιστημονικής Αρχής για θέματα κατ’ εφαρμογή της διεθνούς σύμβασης CITES και του κανονισμού (ΕΚ) 338/1997.

4. Έκδοση των αδειών εισαγωγής, εξαγωγής, επανεξαγωγής, πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων σχετικών με τη διακίνηση των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας που καταλογραφούνται στα παραρτήματα της σύμβασης CITES και τους πίνακες των εκάστοτε ισχυόντων εφαρμοστικών αυτής κανονισμών.

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1. Έγκριση των μελετών δασοτεχνικών έργων και ο καθορισμός του τρόπου (αυτεπιστασία, εργολαβία) εκτέλεσης αυτών, σε ό,τι αφορά περιοχές ευθύνης Διευθύνσεων Δασών άνευ Δασαρχείων (άρθρα 5 και 7 του π.δ. 437/1981 και παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 998/1979).

2. Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων και εργασιών σε δημόσια δάση, δασικές εκτάσεις και στις δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις υπαγόμενες στις παρ. 5α και 5β του άρθρου 3 του ν. 998/1979, καθώς και σε διακατεχόμενα και ιδιωτικά δάση, σε ό,τι αφορά περιοχές ευθύνης Διευθύνσεων Δασών άνευ Δασαρχείων (παρ. 3 και 4 του άρθρου 16 του ν. 998/1979).

3. Θεώρηση και έγκριση μελέτης για την αναδάσωση δημόσιων και ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων ή διακατεχομένων δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων, εκτός των περιοχών ευθύνης των Διευθύνσεων Αναδασώσεων Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του ν. 998/1979).

4. Θεώρηση του ετήσιου προγράμματος δασοτεχνικών έργων για τη δημόσια και μη δημόσια δασοπονία.

5. Αποφάσεις επί αιτήσεων θεραπείας δασοτεχνικών έργων και μελετών (άρθρα 174 και 198 του ν. 4412/2016 και άρθρο 6 του π.δ. 146/1988).

6. Πράξεις εκ των υστέρων έγκρισης απόφασης του Διευθυντή Δασών για επισκευές δασοτεχνικών έργων (π.δ. 437/1981).

7. Η μέριμνα κατανομής του μηχανικού εξοπλισμού στις Διευθύνσεις Δασών και η παρακολούθηση της αξιοποίησης αυτού.

8. Αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των εκτελούμενων με αυτεπιστασία έργων (άρθρο 13 του π.δ. 437/1981).

9. Έκδοση απόφασης συγκρότησης τριμελούς επιτρο- πής της παρ. 2β του άρθρου 7 και της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 4280/2014 και διαπιστωτικής απόφασης για την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων έργων υποδομής σε δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις όπου απαιτούνται έργα αποκατάστασης και αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος, όπως η αναδάσωση και δάσωση κατά τις διατάξεις του ν. 998/1979 και η υποβολή διαχειριστικού σχεδίου προστασίας, συντήρησης και διαχείρισης των εκτάσεων αυτών που αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο (παρ. 2β του άρθρου 7 και παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 4280/2014).

10. Αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπής Διαπίστωσης Ζημιών στα με αυτεπιστασία δασοτεχνικά έργα (άρθρο 14 του π.δ. 437/1981).

Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ και ΔΑΣΟΛΟΓΙΟΥ

1. Απόφαση συγκρότησης προσωρινού Σημείου Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ) (παρ. 10 του άρθρου 17 του ν. 3889/2010).

2. Απόφαση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των παραδοτέων εργασιών κατάρτισης του δασικού χάρτη από το ιδιωτικό γραφείο εκπόνησης δασικών μελετών (παρ. 9 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010).

3. Παράταση της προθεσμίας εξέτασης των αντιρρήσεων από τις ΕΠ.Ε.Α. (παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3889/2010).

Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Δασών (άρθρο 4)

Στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Δασών, καθώς και στους αναπληρωτές αυτών, παρέχεται η εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού ΠΕΝ», «Με εντολή Υφυπουργού ΠΕΝ» και «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δασών», αποφάσεων, εγγράφων και λοιπών διοικητικών πράξεων σε θέματα της Διεύθυνσης τους που αφορούν σε:

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ

1. Έγκριση παράστασης εκπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή διορισμός δικηγόρου σε δίκη κατά δασικού υπαλλήλου (άρθρο 38 του ν. 1845/1989, π.δ. 94/1993).

2. Ορισμός αντιπροσώπων του Δημοσίου, οι οποίοι θα δηλώνουν παράσταση πολιτικής αγωγής για υποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 294 του ν.δ. 86/1969.

3. Απόφαση ενοικίασης δασικών κτηρίων (άρθρο 305 του ν.δ. 86/1969 και β.δ. 709/1970).

4. Υποβολή Δήλωσης – Αίτησης διόρθωσης – Ένστασης στις κτηματογραφήσεις για τις δημόσιες δασικού χαρα- κτήρα και τις εκτάσεις των περ. α και β της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 σε εφαρμογή του ν. 2308/1995 (άρθρα 2 έως 7 του ν. 2308/1995, Α’114) και της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 2664/1998.

5. Πράξη επιβολής διοικητικού προστίμου (παρ. 12 του άρθρου 45 του ν. 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014).

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΒΟΣΚΗΣ

1. Πράξεις έγκρισης ετήσιου προγράμματος εργασιών και θήρας καθώς και κανονισμό λειτουργίας της Ε.Κ.Π. (παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 4 του π.δ. 453/1977 και π.δ. 332/1983).

2. Πράξεις έγκρισης προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων των Ε.Κ.Π. (άρθρο 9 του π.δ. 453/1977 και π.δ. 332/ 1983).

3. Πράξεις καθορισμού του χρόνου θήρας λοιπών ειδών (παρ. 6 του άρθρου 7 του π.δ. 453/1977 και π.δ. 94/1993).

4. Συγκρότηση της επιτροπής οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των Κυνηγετικών Συλλόγων (άρθρο 266 του ν.δ. 86/1969, υπ’ αρ. 91068/1725/5.4.2001 υπουργική απόφαση).

5. Πράξεις έγκρισης διάθεσης στα σχολεία της περιφέρειας της Ε.Κ.Π. των αναγκαίων μέσων για την κατασκευή φωλεών και λοιπών κατασκευών, χρημάτων κ.λπ. για την προστασία των θηραμάτων και της μικροπανίδας (παρ. 14 του άρθρου 2 του π.δ. 453/1977, π.δ. 94/1993).

6. Πράξεις σχετικές με τη διαδικασία διαπίστωσης, εκτίμησης κ.λπ. ζημιών σε γεωργικές εκτάσεις και κτηνοτροφία εντός των Ε.Κ.Π. (παρ. 3 του άρθρου 5 του π.δ. 453/1977, π.δ. 94/1993).

7. Πράξη ορισμού δασολόγου για την εκτίμηση ζημιών (παρ. 1 περ. ζ, 2, 3 του άρθρου 5 του π.δ. 453/1977, π.δ. 332/1983).

8. Αποφάσεις για την προστασία, διοίκηση και διαχείριση του θηραματικού πλούτου, απαγορεύσεις ορισμένου χρόνου (παρ. 5 του άρθρου 258 του ν.δ. 86/1969, όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 177/1975, π.δ. 94/1993).

9. Πράξεις σχετικές με τον έλεγχο βιβλίων διαχείρισης (παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 453/1977, π.δ. 94/1993).

10. Πράξεις σχετικές με την έγκριση υποβολής ειδικής έκτακτης εισφοράς σε μέλη Κυνηγετικών Συλλόγων για την προμήθεια μέσων μεταφοράς κ.λπ. για φιλοθηραματικούς σκοπούς (παρ. 4 του άρθρου 267 του ν.δ. 86/1969, β.δ. 733/1969).

11. Πράξεις σχετικές με την καταβολή μερίσματος σε ιδιοκτήτες εκτάσεων εντός ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών (παρ. 12 του άρθρου 254, όπως αντικατα- στάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 4 του ν. 177/1975, π.δ. 94/1993).

12. Πράξεις σχετικές με τη λήψη ειδικών μέτρων βελτίωσης των βιοτόπων της άγριας πτηνοπανίδας (διατήρηση ή δημιουργία ζωντανών φρακτών στα όρια των ιδιοκτησιών, ίδρυση δεντροστοιχιών κατά μήκος αγροτικών δρόμων κ.λπ. (παρ. 5 του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 414985/85 κοινής υπουργικής απόφασης, Β’ 757).

13. Πράξεις σχετικές με τη ρύθμιση καθηκόντων δικαιωμάτων κ.λπ. Σώματος Βοηθών Κυνηγών (παρ. 5 του άρθρου 4 του π.δ. 453/1977, π.δ. 94/1993).

14. Πράξεις σχετικές με την εποπτεία και τον έλεγχο των ιδιωτικών Φυλάκων Θήρας των Κυνηγητικών Οργανώσεων στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης.

15. Πράξεις έγκρισης απαγόρευσης βοσκής εκχερσώσεως εκτάσεως ή υλοτομίας ή αποκλάδωσης δένδρων και συστάδων καθώς και της εκτέλεσης έργων ή εργασιών που μπορούν να διαταράξουν την οικολογική ισορροπία στις περιοχές της παρ. 1 του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 414985/85 κοινής υπουργικής απόφασης, για σκοπούς προστασίας και αναπαραγωγής ζώων και πτηνών (παρ. 3 του άρθρου 259 του ν.δ. 86/1969, εδάφιο δ’ της παρ. 3 του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 414985/85 κοινής υπουργικής απόφασης, β.δ. 733/1969 και π.δ. 94/1993).

16. Απόφαση επιβολής Διοικητικού προστίμου (παρ. 5 του άρθρου 288Α του ν.δ. 86/1969, που προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 57 του ν. 2637/1998, Α’ 200, υπ’ αρ. ΗΠ 37338/1807/Ε.103/2010 κοινή υπουργική απόφαση Β’ 1495).

17. Πράξεις επιβολής προστίμου για παραβάσεις της παρ. 6 του άρθρου 258 του ν.δ. 86/1969 (παρ. 5 του άρθρου 288Α του ν.δ. 86/1969, όπως προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 57 του ν. 2637/1998 και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 48 του ν. 4280/2014).

18. Πράξεις επιβολής διοικητικού προστίμου για παραβάσεις θήρας σύμφωνα με την υπό στοιχεία Η.Π. 37338/1807/Ε103/2010 κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Η.Π. 8353/276/Ε103/12 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 415).

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ

1. Πράξεις ανάθεσης σε ιδιώτες δασολόγους της σύνταξης δασοπονικών εκθέσεων δημοσίων δασών (παρ. 4 του άρθρου 117 του ν.δ. 86/1969, παρ. 43 του άρθρου 1 του β.δ. 709/70, π.δ. 94/1993).

2. Έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος ιδιώτη δασοπόνου και ανάκληση της (παρ. 2 του άρθρου 143 του ν.δ. 86/1969).

3. Πράξεις έγκρισης και τροποποίησης πινάκων υλοτομίας των μη δημοσίων δασών άνω των 50 κ.μ. και μέχρι τα 300 κ.μ. (παρ. 2 του άρθρου 141 του ν.δ. 86/1969, π.δ. 332/1983).

4. Πράξεις έγκρισης και τροποποίησης πινάκων υλοτομίας των δημοσίων δασών άνω των 50 κ.μ. και μέχρι τα 300 κ.μ.

5. Πράξεις έγκρισης διαχειριστικών εκθέσεων, σχεδίων μέχρι 300 κ.μ. των μη δημοσίων δασών και οι τροποποιήσεις αυτών (άρθρο 141 του ν.δ. 86/1969, π.δ. 332/1983).

6. Πράξεις αναθεώρησης των ενεργούμενων καταλογισμών σε υλοτομίες δασών (άρθρο 97 του ν.δ. 86/1969). 7. Απόφαση επί αντιρρήσεων του ενοικιαστού δάσους κατά του πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως (άρθρο 88 του π.δ. 19/1928, Α’ 252, β.δ. 709/1970).

8. Απόφαση απόληψης προϊόντων κρατικών εκμεταλλεύσεων δημοσίων δασών από συνεταιρισμούς (άρθρο 137 του ν.δ. 86/1969, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 48 του ν. 4423/2016).

9. Απόφαση επί ενστάσεων πρωτοκόλλων εξέλεγξης συντασσομένων από τους προϊσταμένους Δασαρχείων (ν.δ. 86/1969).

10. Απόφαση αναθεώρησης καταλογισμών για ζημίες από υλοτομούμενα δάση (άρθρο 48 του π.δ. 19/1928, β.δ. 709/1970).

11. Απόφαση απόληψης δασικών προϊόντων χωρίς δημοπρασία σε δασικούς συνεταιρισμούς καθώς και ο καθορισμός του μισθώματος (άρθρο 134 του ν.δ. 86/ 1969).

12. Απόφαση για την ποινική ή όχι δίωξη παραβατών παρανόμου υλοτομίας και μεταφοράς σε περιπτώσεις συντηρητικής κατάσχεσης (άρθρο 274 του ν.δ. 86/1969)

13. Απόφαση για τη χωρίς δημοπρασία διάθεση ετοίμων δασικών προϊόντων που παρήχθησαν σε δημόσια δάση με αυτεπιστασία και δημοπρατήθηκαν δύο φορές χωρίς να κατακυρωθούν καθώς και ο καθορισμός του τιμήματος (άρθρο 138 του ν.δ. 86/1969).

14. Απόφαση καθορισμού ποσοστού φθοράς της επεξεργαζόμενης στα πριονιστήρια ξυλείας (παρ. 3 του άρθρου 61 του π.δ. 19/1928, β.δ. 709/1970).

15. Απόφαση διαλύσεως μισθώσεων απόληψης δασικών προϊόντων σε δημόσια δάση (άρθρο 98 του π.δ. 19/1928, β.δ. 709/1970).

16. Απόφαση κήρυξης έκπτωτου του μισθωτή πολυετούς μίσθωσης δημοσίου δάσους στην περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του (άρθρο 121 του ν.δ. 86/1969).

17. Απόφαση κήρυξης έκπτωτου του τελευταίου αναδειχθέντος πλειοδότου δημοπρασίας διάθεσης δικαιώματος απόληψης δασικών προϊόντων σε δημόσια δάση (άρθρο 124 του π.δ. 19/1928, β.δ. 709/1970).

18. Απόφαση με την οποία επιτρέπεται η ενέργεια εξέλεγξης δασικών προϊόντων από ένα δασικό υπάλληλο ή περισσότερους από δύο (παρ. 3 του άρθρου 90 του ν.δ. 86/1969).

19. Απόφαση σύστασης Δευτεροβάθμιας Επιτροπής τελικής επιθεώρησης ρητινευόμενων δημοσίων δασών (παρ. 3 του άρθρου 4 του β.δ. 439/1968, Α’ 150).

20. Πράξεις έγκρισης αλλαγής του τόπου πρώτης αποθήκευσης και τόπου συγκέντρωσης και εξέλεγξης δασικών προϊόντων σε θέσεις έξω από τα όρια του Δασαρχείου, στο οποίο έγινε η παραγωγή (άρθρο 85 του ν.δ. 86/1969 και β.δ. 733/1969).

21. Πράξεις έγκρισης επανάληψης της δημοπρασίας ενοικίασης του δικαιώματος της ρητίνευσης και κατά τη διάρκεια ολόκληρου του μηνός του Φεβρουαρίου (παρ. 2 του άρθρου 2 του β.δ. 439/1968, άρθρο 102 του ν.δ. 86/1969).

22. Πράξεις έγκρισης ή τροποποίησης των συντασσόμενων πρωτοκόλλων καταλογισμού ρητινευόμενων δη- μοσίων δασών από τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή (παρ. 4 του άρθρου 4 του β.δ. 439/1968).

23. Πράξεις έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας εκποίησης δασικών προϊόντων που παρήχθησαν σε δημόσια δάση με αυτεπιστασία (εδάφιο στ της παρ. 1 του άρθρου 138 του ν.δ. 86/1969, π.δ. 963/1979).

24. Πράξεις σχετικές με τεχνολογική εποπτεία και ο τεχνολογικός έλεγχος των δασικών βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων (β.δ. 427/1970, Α’ 140).

25. Πράξεις τροποποίησης ή άρσης της επιβληθείσης απαγόρευσης ρητίνευσης σε παράνομα ρητινευθέντα δέντρα από τον Δασάρχη (παρ. 2 του άρθρου 5 του β.δ. 439/1968).

26. Πράξεις κατανομής εσόδων μεταξύ δημοσίου και ΝΠΔΔ από την εκμετάλλευση δασών (παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 998/1979, π.δ. 94/1993).

27. Αποφάσεις ορισμού υπαλλήλων για τον τεχνολογικό έλεγχο των βιομηχανιών και βιοτεχνιών ξύλου πρίσεως – ξηράνσεως, ατμίσεως εμποτισμού – επεξεργασίας ρητίνης και κατασκευής ξυλοκιβωτίων διακινήσεως γεωργικών προϊόντων (άρθρο 4 του β.δ. 427/1970 και β.δ. 709/1970).

28. Πράξεις καθορισμού μισθώματος μεριδίου του Δημοσίου στα συνιδιόκτητα δάση (από 7.10.1934 π.δ., άρθρο 152 του ν.δ. 86/1969).

29. Πράξεις καθορισμού αυξημένου μισθώματος σε περιπτώσεις διάθεσης χωρίς δημοπρασία καρπώσεων εκ των καέντων δημοσίων δασών (παρ. 4 του άρθρου 164 του ν.δ. 86/1969).

30. Πράξεις έγκρισης αδειών υλοτομίας για μικροϋλοτομικές ανάγκες και ο καθορισμός του μισθώματος (άρθρο 127 του ν.δ. 86/1989).

31. Πράξεις έγκρισης απόληψης δασικών προϊόντων από δημόσια δάση χωρίς δημοπρασία για τις ανάγκες: α) υδρόμυλων, υδροτριβείων και λοιπών αγροτικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον των δασών β) μεταλλείων γ) λιγνιτωρυχείων καθώς και ο καθορισμός του μισθώματος (άρθρα 128 και 132 του ν.δ. 86/1969).

32. Απόφαση σύστασης Επιτροπής τελικής εξέλεγξης και επιθεώρησης δημοσίων δασών (άρθρα 46 έως 58 και 70 του π.δ. 19/1928, άρθρα 92 έως 95 του ν.δ. 86/1969, β.δ. 709/1970).

33. Πράξεις έγκρισης συμψηφισμού πλεονασμάτων ή ελλειμμάτων μεταφερομένων δασικών προϊόντων (άρ- θρο 11 του Κ.Δ. 15/30.09.1941, Α’ 323, β.δ. 709/1970).

34. Πράξεις έγκρισης πώλησης των ατελώς συλλεγόμενων καυσόξυλων και θάμνων στην περιφέρεια άλλου συνορεύοντος Δασαρχείου, ως και ο καθορισμός μισθώματος ή φόρου στις περιπτώσεις διαθέσεως τούτων σε εργοστάσια, ασβεστοκάμινους κ.λπ. (παρ. 1β του άρθρου 177 του ν.δ. 86/1969).

35. Πράξεις έγκρισης υλοτομίας αναγνωρισμένων δασοτεμαχίων εκτάσεως μέχρι 50 στρεμμάτων (από 6.9.1931 π.δ., άρθρο 141 του ν.δ. 86/1969, β.δ. 733/1969).

36. Απόφαση διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση του αποκλειστικού δικαιώματος υλοτομίας και καρπώσεων δημοσίων δασών οποτεδήποτε (παρ. 5 του άρθρου 123 του ν.δ. 86/1969).

37. Απόφαση βεβαίωσης για τη μη συμμόρφωση στην υποχρέωση διάθεσης ποσοστού από τα έσοδα εκμετάλλευσης ιδιωτικών δασών για την εκτέλεση δασικών έργων (παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 998/1979).

38. Απόφαση αναστολής ενεργούμενης υλοτομίας στην περίπτωση μη τήρησης από τους δασοκτήμονες ή μισθωτές των σχετικών βιβλίων (άρθρο 15 του Κ.Δ. 15/30.09.1941, Α’ 323, β.δ. 709/1970).

39. Απόφαση απόληψης δασικών προϊόντων χωρίς δημοπρασία που προέρχονται από τη διάνοιξη αντιπυρικών λωρίδων, τη διάνοιξη οδών ή χώρων για ίδρυση οιωνδήποτε εγκαταστάσεων ή ενέργεια μεταλλευτικών ερευνών εντός δημοσίων δασών καθώς και ο καθορισμός του μισθώματος (άρθρα 130 και 132 του ν.δ. 86/1969).

40. Απόφαση διάθεσης προϊόντων ΚΕΔ με πρόχειρη δημοπρασία ή χωρίς δημοπρασία μέχρι του ποσού των 10 κ.μ., έγκρισης των πρακτικών του προχείρου διαγωνισμού και καθορισμού του τιμήματος διάθεσης χωρίς δημοπρασία (παρ. 1γ του άρθρου 138 του ν.δ. 86/1969).

41. Απόφαση κάρπωσης δημοσίων δασών χωρίς δημοπρασία, στα οποία ισχύει το καθεστώς δουλείας καθώς και ο καθορισμός του μισθώματος (άρθρο 133 τουν.δ. 86/1969).

42. Απόφαση παραχώρησης χωρίς δημοπρασία του δικαιώματος συλλογής υπολειμμάτων της υλοτομίας δημοπρασιών δασών ή και της διαμόρφωσης αυτών σε καυσόξυλο ή ξυλάνθρακες καθώς και ο καθορισμός του μισθώματος (άρθρα 131 και 132 του ν.δ. 86/1969).

43. Απόφαση χαρακτηρισμού σκευών και εργαλείων ως δασικών προϊόντων (άρθρο 4 του του Κ.Δ. 15/30.09.1941, Α’ 323, β.δ. 709/1970).

44. Απόφαση παράτασης του χρόνου μισθώσεως του αποκλειστικού δικαιώματος υλοτομίας και καρπώσεως δημοσίων δασών (άρθρο 125 του ν.δ. 86/1969, π.δ. 733/1969).

45. Απόφαση ρητίνευσης σε δένδρα, των οποίων η στηθαία περίμετρος με τον φλοιό είναι μικρότερη των 0,80 μ. και χρησιμοποίησης χημικών ερεθιστικών ουσιών ρητίνευσης (άρθρο 1 παρ. 3 και 7 του β.δ. 439/1968).

46. Απόφαση συντηρητικώς κατασχεθέντων δασικών προϊόντων (παρ. 2 του άρθρου 274 του ν.δ. 86/1969).

47. Πράξεις έγκρισης απαγόρευσης της ρητίνευσης σε προστατευτικά δάση ή σε δάσος που έγινε έντονη ρητίνευση και για λόγους διακοσμητικούς, αισθητικούς κ.λπ. (παρ. 1 του άρθρου 7 του β.δ. 439/1968).

48. Πράξεις έγκρισης απόληψης δασικών προϊόντων από δημόσια δάση χωρίς δημοπρασία για την κατασκευή καλυβών ή παραπηγμάτων για την αποθήκευση των δασικών προϊόντων των δημοσίων δασών καθώς και ο καθορισμός του μισθώματος (άρθρα 129 και 132 του ν.δ. 86/1969, β.δ. 192/1972, β.δ. 709/1970).

49. Πράξεις έγκρισης μεταφοράς ξυλείας παραγόμε- νης στα πριονιστήρια χωρίς δασονομικά έγγραφα και απόφαση αναγνώρισης σφραγίδας ξυλοβιομηχανίας (παρ. 1 και 2 του άρθρου 42, άρθρα 3 και 6 του του Κ.Δ. 15/30.09.1941, Α’ 323, β.δ. 709/1970).

50. Πράξεις έγκρισης διάθεσης δικαιώματος ρητίνευσης χωρίς δημοπρασία σε δασικούς συνεταιρισμούς καθώς και ο καθορισμός του μισθώματος (παρ. 1 του άρθρου 8 του β.δ. 439/1968).

51. Πράξεις έγκρισης ή μη κάρπωσης στα μη δημόσια δάση (παρ. 5 του άρθρου 183 του ν.δ. 86/1969, β.δ. 709/1970).

52. Πράξεις σχετικές με τη διάνοιξη αντιπυρικών λωρίδων, φρυγάνευση, θάμνευση, καλλιεργητικές υλοτομίες και την κάρπωση ατελώς ή με ελαττωμένο μίσθωμα σε δημόσια ή μη δάση (παρ. 4 του άρθρου 168 του ν.δ. 86/1969, β.δ. 709/1970).

53. Πράξεις έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για τη διάθεση του δικαιώματος απόληψης δασικών προϊόντων σε δημόσια δάση (άρθρο 113 του π.δ. 19/1928, π.δ. 733/1969).

54. Πράξεις έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας εκποίησης αδέσποτων δασικών προϊόντων που το εκπλειστηρίασμα είναι μεγαλύτερο από τις 10.000 δρχ. (άρθρο 99 του ν.δ. 86/1969).

55. Πράξεις έγκρισης χορήγησης παράτασης μίσθωσης ρητίνευσης των δασών (παρ. 1 του άρθρου 8 του β.δ. 439/1968).

56. Απαγορευτικές διατάξεις ρητίνευσης σε πάρκα, άλση, δάση γύρω από ιστορικούς χώρους κ.λπ. (παρ. 2 του άρθρου 7 του β.δ. 439/1968).

57. Αποφάσεις περί παρατάσεως καρπώσεως μη δημοσίων δασών (άρθρο 142 του ν.δ. 86/1969, β.δ. 733/1969, β.δ. 709/1970).

58. Πράξεις καθορισμού τιμήματος κατασχεμένων προϊόντων κ.λπ. (παρ. 2 του άρθρου 271 του ν.δ. 86/1969, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4280/2014).

59. Καθορισμός του ύψους τιμήματος διάθεσης κατασχεμένων δασικών προϊόντων (παρ. 2β του άρθρου 271 του ν.δ. 86/1969, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4280/2014).

60. Πράξεις καταλογισμού στο ελάχιστο των βεβαιωθέντων δικαιωμάτων του δημοσίου κατά την καταμέτρηση και έκδοση αδείας υλοτομίας δασικών προϊόντων (άρθρο 98 του ν.δ. 86/1969 και άρθρο 62 του π.δ. 19/1928).

61. Πράξεις έγκρισης απόληψης δασικών προϊόντων από δημόσια δάση χωρίς δημοπρασία: α) για τις ανάγκες των πολιτικών και στρατιωτικών υπηρεσιών μέχρι του ποσού 200 κυβικών μέτρων, β) για τις ανάγκες των ενοι- κιαστών ιχθυοτροφείων του κράτους ή δημοσίων αλυ- κών (άρθρα 129 και 132 του ν.δ. 86/1969, β.δ. 192/1972, π.δ. 709/1970).

62. Πράξεις εκκαθάρισης δαπανών από σύνταξη διαχειριστικών εκθέσεων ιδιωτικών δασών παρά δασολόγων δημοσίων υπαλλήλων (άρθρο 143 του ν.δ. 86/1969).

63. Πράξεις έγκρισης έκτακτης κάρπωσης (άρθρο 35 του π.δ. 19/1928).

64. Εισήγηση προς τον/την Προϊστάμενο/η της Ε.Ε.Δ.Π. του ποσοστού διάθεσης από το προϊόν εισιτηρίου εισόδου σε προστατευόμενες περιοχές (εδάφιο 3β της παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 2040/1992).

Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1. Έγκριση μελετών διαχείρισης των πάρκων και αλσών (παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014).

2. Έγκριση μελέτης για τη χωροθέτηση, χάραξη και κατασκευή νέου ορειβατικού – πεζοπορικού μονοπατιού με την έγκριση επέμβασης (παρ. 2 του άρθρου 14 της υπ’ αρ. 151344/165/17 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Β’ 206).

3. Έκδοση πτυχίου εργολήπτη δημοσίων δασοτεχνικών έργων σε Δασολόγους και Δασοπόνους και την προαγωγή ή ανανέωση αυτού καθώς και την ανάκλησή του (άρθρα 16, 17, 18, 19 του π.δ. 437/1981).

4. Έγκριση των μελετών δασοτεχνικών έργων και καθορισμό του τρόπου (αυτεπιστασίας, εργολαβία) εκτέλεσης αυτών σε Διευθύνσεις με Δασαρχεία (άρθρα 5 και 7 του π.δ. 437/1981, παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 998/1979).

5. Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων και εργασιών σε δημόσια δάση, δασικές εκτάσεις και στις δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις υπαγόμενες στις παρ. 5α και 5β του άρθρου 3 του ν. 998/1979, καθώς και σε διακατεχόμενα και ιδιωτικά δάση σε Διευθύνσεις με Δασαρχεία (παρ. 3 και 4 του άρθρου 16 του ν. 998/1979).

6. Πράξεις έγκρισης ανάθεσης βοηθητικών εργασιών της μελέτης δασικών έργων σε ιδιώτες Δασολόγους (παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 437/1981, π.δ. 94/1993).

7. Πράξεις έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας στα με αυτεπιστασία έργα (παρ. 4 του άρθρου 11 του π.δ. 437/1981).

8. Πράξεις έγκρισης πρακτικών παραλαβής προσωρινής και οριστικής των δασοτεχνικών έργων (άρθρο 12 και παρ. 5 του άρθρου 13 του π.δ. 437/1981).

9. Κάθε έγγραφο ή απόφαση που αφορά την εκτέλεση του προγράμματος έργων και εργασιών με εργολαβία ή αυτεπιστασία (ν. 4412/2016, π.δ. 437/1981).

10. Πράξεις σχετικές με τη μελέτη και εκτέλεση τοπογραφήσεων, χωροσταθμήσεων και πάσης φύσεως τεχνικής εργασίας διευθετήσεως χειμάρρων, διαχειρίσεως και εκμεταλλεύσεως δασών, αναδασώσεων, φυτωρίων, περιφράξεων, δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων, δασικής οδοποιίας και βελτιώσεως ορεινών βοσκοτόπων (άρθρο 222 του ν.δ. 86/1969).

11. Πράξεις σχετικές με τη δημιουργία χώρων δασικής αναψυχής στα δάση και τις δασικές εκτάσεις (υπ’ αρ. 66102/970/23-2-1995 υπουργική απόφαση, παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 2040/1992).

12. Σύσταση -μη αμειβόμενης- Συμβουλευτικής Επιτροπής Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ.) (παρ. 1 του άρθρου 15 της υπ’ αρ. 151344/165/17 υπουρ- γικής απόφασης, Β’ 206, άρθρο 28Α του ν. 4325/2015).

13. Έγκριση έκθεσης της Σ.Ε.Π.Ο.Δ που υποβάλλεται στη οικεία Διεύθυνση Δασών του Νομού (παρ. 5 του άρθρου 15 της υπ’ αρ. 151344/165/17 υπουργικής απόφασης, Β’ 206, άρθρο 28Α του ν. 4325/2015).

14. Πράξεις σχετικές με την επικαιροποίηση τιμολογίων και αναμόρφωση του προϋπολογισμού μελετών των Διευθύνσεων Δασών (ν. 4412/2016, υπ’ αρ. 81180/1236/8.9.1992 Διαταγή του Υπ. Γεωργίας).

15. Έγκριση της δασοτεχνικής μελέτης και των πράξεων σχετικά με την ανάθεση και εκτέλεση αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών ορεινών υδρονομικών έργων στις περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές ή πλημμυρικά φαινόμενα και οι οποίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας (παρ. 5α του άρθρου 16 του ν. 998/1979, όπως προστέθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4843/2021, Α’193).

Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Αναδασώσεων Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (άρθρο 5)

Στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Αναδασώσεων Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και στους αναπληρωτές αυτών, παρέχεται η εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού ΠΕΝ», «Με εντολή Υφυπουργού ΠΕΝ» και «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δασών», αποφάσεων, εγγράφων και λοιπών διοικητικών πράξεων σε θέματα της Διεύθυνσης τους που αφορούν σε:

1. Έγκριση μελέτης για την αναδάσωση δημόσιων και ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων ή διακατεχομένων δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων στις περιοχές όπου έχουν την κατά τόπο αρμοδιότητα (παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του ν. 998/1979).

2. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας αρμοδιότητες που αφορούν την εκτέλεση των αναδασωτικών εργασιών λευκοκαλλιέργειας των ζωνών έργων των ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα, που βρίσκονται εκτός του Νομού Θεσσαλονίκης (υπ’ αρ. 156939/811/6.3.1979 υπουργική απόφαση).

Προϊστάμενοι Δασαρχείων και Διευθύνσεων Δασών άνευ Δασαρχείων (άρθρο 6)

Στους Προϊσταμένους των Δασαρχείων και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων άνευ Δασαρχείων, καθώς και στους αναπληρωτές αυτών, παρέχεται η εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού ΠΕΝ», «Με εντολή Υφυπουργού ΠΕΝ» και «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δασών», αποφάσεων, εγγράφων και λοιπών διοικητικών πράξεων σε θέματα της Διεύθυνσης τους που αφορούν σε:

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΒΟΣΚΗΣ

1. Ρύθμιση διαδικασίας καταγραφής θηρευόμενων θηραμάτων κ.λπ. (παρ. 13 του άρθρου 7 του π.δ. 453/1977, π.δ. 94/1993).

2. Πράξεις έγκρισης θήρας επιβλαβών θηραμάτων εντός κατοικημένων χώρων (παρ. 1 του άρθρου 256 του ν.δ. 86/1969, υπ’ αρ. 414985/85 κοινή υπουργική απόφαση, Β’ 757, π.δ. 733/1969, π.δ. 94/1993).

3. Λήψη μέτρων προς διατήρηση, διαφύλαξη και αύξηση του θηραματικού πλούτου σε λίμνες, ποταμούς, ελώδεις εκτάσεις κ.λπ. (παρ. 2 του άρθρου 257 του ν.δ. 86/1969 και παρ. 4 και 5 του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 414985/1985 κοινής υπουργικής απόφασης, Β’ 757).

4. Έκδοση απόφασης περί απαγόρευσης της θήρας σε περιπτώσεις μεγάλων χιονοπτώσεων και λόγω ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών (εδάφιο στ της παρ. 3 του άρθρου 258 του ν.δ. 86/1969, παρ. 4 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 414985/1985 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 757), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 87578/703/2007 κοινή υπουργική απόφαση, Β’ 581).

5. Έγκριση επιβολής ειδικής εισφοράς σε μέλη Κυνηγετικών Συλλόγων για την προμήθεια μέσων μεταφοράς κ.λπ. (παρ. 4 του άρθρου 267 του ν.δ. 86/1969).

6. Πράξεις σχετικές με την Εποπτεία και Άσκηση Οικονομικού – Διαχειριστικού ελέγχου ως και την έγκριση και τροποποίηση του προϋπολογισμού και απολογισμού των Κυνηγετικών Συλλόγων (παρ. 3, 7, 8, 10 του άρθρου 266 του ν.δ. 86/1969).

7. Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής κρίσεως ικανότητας για τους αιτούμενους έκδοση άδειας θήρας για πρώτη φορά (παρ. 6 του άρθρου 262 του ν.δ. 86/1969, υπ’ αρ. 12594/346/13 υπουργική απόφαση, Β’ 224/2013).

8. Έκδοση Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας, ύστερα από τη σχετική απόφαση του ΥΠΕΝ (παρ. 5 του άρθρου 258 του ν.δ. 86/1969, όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 177/1975).

9. Έγκριση χορήγησης άδειας θήρας σε κυνηγούς που έχουν καταδικασθεί: α) για πταισματική παράβαση των διατάξεων περί θήρας μετά πάροδο δύο (2) ετών από την έκτιση της ποινής και β) για παραβάσεις που αναφέρονται στις περ. α, β, γ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 177/1975 σε βαθμό πλημμελήματος μετά πάροδο πέντε (5) ετών από της εκτίσεως της ποινής (παρ. 1 του άρθρου 264 του ν.δ. 86/1969, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 177/1975).

10. Καθορισμός ζώνης ασφαλείας στην περίπτωση θήρας καθ’ ομάδας και ειδικά μέτρα προστασίας θηραμάτων (παρ. 3 του άρθρου 258 και εδάφια α και β της παρ. 2 του άρθρου 259 του ν.δ. 86/1969).

11. Ο διορισμός ταμία και τρίτου μέλους εξελεγκτικής Επιτροπής των Κυνηγετικών Συλλόγων (παρ. 7 του άρθρου 266 του ν.δ. 86/1969, υπ’ αρ. 25234/1637/7.4.1976 υπουργική απόφαση).

12. Πράξεις τροποποίησης ή άρσης απαγόρευσης βοσκής επί αναδασωτέων εκτάσεων (παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.δ. 86/1969).

13. Έκδοση αδειών θήρας (διαδικασία και δικαιολογητικά έκδοσης αδειών θήρας) (υπ’ αρ. 12594/346/28.1.2013 υπουργική απόφαση, Β’ 224).

14. Απόφαση ανάκλησης άδειας θήρας για την τέλεση παράβασης της νομοθεσίας περί Θήρας.

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ

1. Έγκριση αλλαγής του τόπου πρώτης αποθήκευσης και του τόπου συγκέντρωσης και εξέλεγξης δασικών προϊόντων (άρθρο 1 του Κ.Δ. 15/30.09.1941, Α’ 323).

2. Απόφαση έγκρισης χορήγησης άδειας υλοτομίας οικοδομήσιμου ξυλείας ατομικών αναγκών με καταβολή του ημίσεως μισθώματος του πίνακα διατίμησης (άρθρο 168 του ν.δ. 86/1969).

3. Καθορισμός τιμήματος κατασχεμένων προϊόντων κ.λπ. (παρ. 2 του άρθρου 271 του ν.δ. 86/1969).

4. Έγκριση για την πώληση των ατελώς συλλεγομένων καυσόξυλων και θάμνων, στην περιφέρεια άλλου συνορεύοντος Δασαρχείου, ως και καθορισμό μισθώματος ή φόρου στις περιπτώσεις διάθεσης τούτων σε εργοστάσια, ασβεστοκάμινους κ.λπ. (εδάφιο 2 της παρ. 1β του άρθρου 177 του ν.δ. 86/1969).

5. Απόφαση περί επιβολής κατάσχεσης ζώων και τροχοφόρων δια των οποίων μεταφέρονται δένδρα Χριστουγέννων από αναδασωτέες εκτάσεις (παρ. 4 του άρθρου 270 του ν.δ. 86/1969).

6. Διακήρυξη δημοπρασιών των κατά τις διατάξεις των άρθρων 137 και 139 του ν.δ. 86/1969 παραγομένων πρωτογενών ή δευτερογενών δασικών προϊόντων (παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 963/1979).

7. Η εκποίηση δια δημοπρασίας των με αυτεπιστασία παραγομένων δασικών προϊόντων εντός δημοσίων δασών (παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 963/79 και εδάφιο στ της παρ. 1 του άρθρου 138 του ν.δ. 86/1969).

8. Η μίσθωση δια δημοπρασίας της κάρπωσης προϊόντων εντός δημοσίων δασών (άρθρο 120 του ν.δ. 86/1969).

9. Έκδοση Δασικής Αστυνομικής Διάταξης η οποία ρυθμίζει τη μεταφορά των δασικών προϊόντων (άρθρο 14 του Κ.Δ. 15/30.09.1941, Α’ 323, άρθρο 101 του ν.δ. 86/1969, β.δ. 709/1970).

10. Πράξεις τροποποίησης ή ανανέωσης των υπό του δασάρχη εκδιδομένων δασικών αστυνομικών διατάξεων βοσκής, εφόσον δεν προβλέπεται προς τούτο διαφορετική διαδικασία (παρ. 5 του άρθρου 113 του ν.δ. 86/1969).

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ – ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

1. Πράξεις σχετικές με την απαγόρευση βοσκής σε καμένα δάση (παρ. 2 και 3 του άρθρου 107 του ν.δ. 86/1969).

2. Πράξεις σχετικές με την απαγόρευση αιγοβοσκής σε δάση (άρθρο 110 του ν.δ. 86/1969, π.δ. 94/1993).

3. Πράξεις σχετικές με τη ρύθμιση βοσκής κατοικίδιων ζώων (άρθρο 111 του ν.δ. 86/1969).

4. Πράξεις σχετικές με τη ρύθμιση βοσκής σε αγρούς που βρίσκονται μέσα σε δάση (παρ. 3 του άρθρου 109 του ν.δ. 86/1969).

Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Απόφαση καθορισμού λεπτομερειών κατασκευής και τοποθέτησης ρυθμιστικών πληροφοριακών πινακίδων δασικού περιεχομένου (παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 998/1979).

Γενικές Διατάξεις (άρθρο 7)

1. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, καθώς και ο αναπληρωτής του εξουσιοδοτείται να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού ΠΕΝ», «Με εντολή Υφυπουργού ΠΕΝ» και «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δασών», πράξεις σχετικές με τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στα εδάφια 21 έως και 34 της παρ. II του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), με την επιφύλαξη όσων αρμοδιοτήτων αναφέρονται στις λοιπές διατάξεις της παρούσας.

2. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα, θα διενεργείται από τον Γενικό Γραμματέα Δασών, εκτός και εάν ειδικές διατάξεις νόμων ορίζουν διαφορετικά.

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικό αρχείο:

ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/83988/2740/25.08.2022 (Β΄ 4528) Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «Με εντολή Υφυπουργού» του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δασών» του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά λόγο αρμοδιότητας, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υ.Π.ΕΝ., στους Προϊστάμενους των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής και στους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων, Δασαρχείων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτές.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: