Συμμετοχή του Τμήματος Δασολογίας Γ.Π.Α. σε νέο ερευνητικό πρόγραμμα

Ξεκίνησε το νέο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Ecosystem-based Adaptation and Changemaking to Shape, Protect and Maintain the Resilience of Tomorrow’s Forests», eco2adapt το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» για την έρευνα και την καινοτομία, 2021-2027, HORIZON EUROPE, Grant Agreement N° 101059498), και θα έχει διάρκεια 60 μήνες. Στο πρόγραμμα συμμετέχει το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Καρπενήσι.

Το eco2adapt στοχεύει στην ανάπτυξη ενός δυναμικού πλαισίου προσαρμογής των δασικών οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή βάσει των χαρακτηριστικών τους (EbA), με λύσεις εμπνευσμένες από την ίδια τη φύση (Nature-Based Solutions NBS). Το πλαίσιο θα αξιοποιεί τη βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των δασών με τελικό σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δασικών οικοσυστημάτων ως εγγύηση και για την κοινωνική-οικολογική βιωσιμότητα. Οι δράσεις του προγράμματος που αφορούν την ελληνική συμμετοχή, θα υλοποιηθούν στο δάσος βαλανιδιάς του Ξηρόμερου Αιτωλοακαρνανίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δοκιμές σε πειραματικές επιφάνειες (Living Labs) στην Ευρώπη και την Κίνα, σε περιοχές που βρίσκονται σε κλιματικά ευαίσθητα γεωγραφικά σημεία (hotspot), και θα υιοθετηθεί μια πρωτοποριακή προσέγγιση για την διερεύνηση διαχειριστικών πρακτικών που ενσωματώνουν τις διαταραχές και την ευπάθεια κάθε δασικού οικοσυστήματος στη λήψη αποφάσεων που το αφορούν. Θα επιχειρηθεί να συνδυαστεί η διεπιστημονική γνώση, από επιστήμονες και ενδιαφερόμενους φορείς στην Ευρώπη και την Κίνα, ώστε να γίνει κατανοητή η αντίληψη του δάσους στο επίπεδο των οικοσυστημικών υπηρεσιών του, από το σύνολο όσων λαμβάνουν μέρος στη λήψη αποφάσεων που το αφορούν. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για να δοθούν κίνητρα και να ενισχυθεί η υιοθέτηση λύσεων EbA, μέσω τοπικών σχεδίων ανάπτυξης ικανοτήτων και εθνικών πολιτικών για τη διαχείριση των δασών.

Στόχος είναι η προώθηση καινοτόμων τεχνικών οικονομικών μηχανισμών και μηχανισμών διακυβέρνησης σε περιφερειακό επίπεδο, όπως η δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τη φιλοξενία δεδομένων FAIR και η δημιουργία μιας εφαρμογής SmartPhone (που θα ονομάζεται OneForest ToolBox) που θα επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση και να προσθέτουν δεδομένα σχετικά με ανθεκτικά στο κλίμα δασικά είδη, προελεύσεις, μείξη ειδών, τεχνικές διαχείρισης και υπηρεσίες οικοσυστήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις μελλοντικές αβεβαιότητες και πιέσεις που αφορούν στο κλίμα και τις κοινωνικές αλλαγές (αλλαγές χρήσεων γης, πυρκαγιές, κ.α.). Θα δημιουργηθούν επίσης μια σειρά εργαλείων αιχμής για την παρακολούθηση της τρωτότητας (ευαισθησίας) και της ανθεκτικότητας των δασικών οικοσυστημάτων (βιοποικιλότητα ειδών, υγεία εδαφών, εισβλητικά είδη, κ.α.).

Συμπεριλαμβάνοντας εξατομικευμένη επικοινωνία, θα προσεγγισθεί ένα ευρύ κοινό που θα έχει την ικανότητα να προκαλέσει θετικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας – από τον ενεργό πολίτη έως τον υπεύθυνο για τη χάραξη πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
ΚατηγορίεςΔασική Έρευνα

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: