Κυνηγετικά γεράκια: Μαθήματα και εξετάσεις για την πιστοποίηση των υποψηφίων χειριστών

Στον καθορισμό του περιεχομένου των θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων, καθώς και κάθε λεπτομέρειας που αφορά στην εξεταστική διαδικασία για την πιστοποίηση των υποψηφίων χειριστών θηρευτικών ιεράκων προχώρησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Ειδικότερα, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών, Κων/νου Αραβώση, εγκρίνεται το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών ενοτήτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των υποψηφίων ιερακοθήρων σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 3, 4, 5, 6 και 7 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/89961/2915/2021 (4574 Β ́) Κοινής Υπουργικής Απόφασης ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης – πιστοποίησης, ως ακολούθως:

Α. Θεωρητική εκπαίδευση

1. Εκπαίδευση πρώτου επιπέδου – Αρχάριοι Χειριστές

Περιεχόμενο: Η διαδικασία της θεωρητικής εκπαίδευσης για το πρώτο επίπεδο (αρχάριοι χειριστές) περιλαμβάνει τις κατωτέρω τέσσερις (4) διδακτικές ενότητες:

Διδακτική ενότητα Ώρες διδασκαλίας
(α) Ιστορία – πολιτισμός και σύγχρονες εφαρμογές ιερακοθηρίας 4
(β) Νομοθεσία που διέπει τη Θήρα στην Ελλάδα καθώς και τη διατήρηση και προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος:

Ισχύον πλαίσιο για την κατοχή, διακρατική μετακίνηση και διακίνηση εντός της Ε.Ε. αρπακτικών πτηνών και τη Θήρα με αυτά (Δασικός κώδικας, υπ’ αρ.125188/246/2013 (Β’ 285) κοινή υπουργική απόφαση, Σύμβαση CITES, Ευρωπαϊκών Κανονισμών για την εφαρμογή της Σύμβασης CITES, Διεθνείς Συμβάσεις και Συμφωνίες (Βέρνη, Βόννη, AEWA κ.λπ.) και Ενωσιακές Οδηγίες – Άγρια Πτηνά/Οικοτόποι κ.ο.κ).

4
(γ) Αναγνώριση κοινών ειδών αρπακτικών πτηνών, επιτρεπόμενων θηραμάτων και προστατευόμενων ειδών, όπως και οικολογία και διαχείριση αυτών. 10
(δ) Επιλογή κατάλληλου είδους, κατοχή, ευζωία, εκτροφή και πρώτες βοήθειες αρπακτικών πτηνών 6
Σύνολο διδακτικών ωρών 24

 

2. Εκπαίδευση δεύτερου επιπέδου – Μεσαίου επιπέδου Χειριστές

Περιεχόμενο: Η διαδικασία της θεωρητικής εκπαίδευσης για την μετάβαση-πιστοποίηση ιερακοθήρων στο δεύτερο επίπεδο (Μεσαίου επιπέδου Χειριστές), περιλαμβάνει τις ακόλουθες τέσσερις (4) διδακτικές ενότητες:

Διδακτική ενότητα Ώρες διδασκαλίας
(α) Αναγνώριση κοινών ειδών αρπακτικών πτηνών, επιτρεπόμενων θηραμάτων και προστατευόμενων ειδών, όπως και οικολογία και διαχείριση αυτών. 8
(β) Επιλογή κατάλληλου είδους, κατοχή, ευζωία, εκτροφή και πρώτες βοήθειες αρπακτικών πτηνών. 2
(γ) Χρήσεις Ιερακοθηρίας σε αστικές περιοχές, αεροδρόμια και την εκπαίδευση 6
(δ) Συνεργασία με Κέντρα Περίθαλψης Ειδών της Άγριας Πανίδας και σταθμούς πρώτων βοηθειών για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης περιθαλπόμενων ειδών, ενόψει της απελευθέρωσής τους στη φύση. Υποβοήθηση της δυνατότητας επιβίωσής τους στις συνθήκες απελευθέρωσής τους. 8
Σύνολο διδακτικών ωρών 24

 

3. Εκπαίδευση τρίτου επιπέδου – Αρχιγερακάρηδες

Η διαδικασία της θεωρητικής εκπαίδευσης για την μετάβαση-πιστοποίηση ιερακοθήρων στο τρίτο επίπεδο εκπαίδευσης (υψηλού επιπέδου χειριστές- Αρχιγερακάρηδες) περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις (3) εκπαιδευτικές ενότητες:

Διδακτική ενότητα Ώρες διδασκαλίας
(α) Αναγνώριση κοινών ειδών αρπακτικών πτηνών, επιτρεπόμενων θηραμάτων και προστατευόμενων ειδών, όπως και οικολογία και διαχείριση αυτών 4
(β) Επιλογή κατάλληλου είδους, κατοχή, ευζωία, εκτροφή και πρώτες βοήθειες αρπακτικών πτηνών 3
(γ) Συνεργασία με Κέντρα Περίθαλψης Ειδών της Άγριας Πανίδας και σταθμούς πρώτων βοηθειών για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης περιθαλπόμενων ειδών, ενόψει της απελευθέρωσής τους στη φύση. Υποβοήθηση της δυνατότητας επιβίωσής τους στις συνθήκες απελευθέρωσής τους 3
Σύνολο διδακτικών ωρών 10

Στην συγκεκριμένη κατηγορία οι υποψήφιοι θα διδαχθούν επιμέρους θέματα που αφορούν στην ιερακοθηρική χρήση αετών και την εκτροφή απειλουμένων ειδών και επιπροσθέτως θα επανεξεταστούν στην ύλη των ενοτήτων που έχουν διδαχθεί στα προηγούμενα στάδια (αρχάριων και μεσαίου επιπέδου χειριστών).

Β. Πρακτική εκπαίδευση (άσκηση)

Η πρακτική άσκηση των υποψηφίων «χειριστών θηρευτικών ιεράκων» πραγματοποιείται υπό την εποπτεία ειδικών, μεσαίου ή υψηλού επιπέδου, χειριστών και περιλαμβάνει εκπαιδευτικές εξόδους στην ύπαιθρο, όπου αναπτύσσονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα:

 1. Ανάπτυξη των βασικών τεχνικών και πρακτικών διαχείρισης και ελέγχου των θηρευτικών πτηνών.
 2. Εφαρμογή στην πράξη των τεχνικών και πρακτικών ελέγχου των θηρευτικών πτηνών και επίβλεψη της προόδου και των ικανοτήτων χειρισμού των εκπαιδευμένων σε αυτές.
 3. Ανάπτυξη στους εκπαιδευομένους των εφαρμοζόμενων τεχνικών και πρακτικών ιερακοθηρίας, ανάλογα με το επίπεδο χειριστή για το οποίο αξιολογούνται και ενημέρωση τους αναφορικά με την υποχρέωση τήρησης των όρων ευζωίας των θηρευτικών πτηνών.
 4. Ειδικά για τις κατηγορίες «μεσαίου ή υψηλού επιπέδου» υποψήφιοι χειριστές διδάσκονται επιπροσθέτως ειδικές τεχνικές και δεξιότητες για την εκγύμνασης πτηνών που προέρχονται από Κέντρα Περίθαλψης, ώστε να εξασφαλίζεται η ενδυνάμωση τους και η ικανότητα ελεύθερης και ασφαλούς επιβίωση τους στη φύση.
 5. Για όλες τις κατηγορίες των εκπαιδευομένων (αρχάριους, μεσαίου επιπέδου και υψηλού επιπέδου) πιστοποιείται μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης, η ικανότητα τους να χειριστούν με ασφάλεια τα είδη θηρευτικών πτηνών που αντιστοιχούν στο επίπεδό τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 6 της ΚΥΑ.

Στην πρακτική άσκηση οι υποψήφιοι εκτελούν υποχρεωτικά καθορισμένες εκπαιδευτικές εξόδους ανά μήνα, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα πρακτικής εκπαίδευσης που καθορίζει ο εκπαιδευτικός φορέας σε συνεργασία με τον υψηλού επιπέδου χειριστή θηρευτικών ιεράκων (μέντορα). Στην πρακτική άσκηση οι υποψήφιοι εκπαιδεύονται με το αρπακτικό πτηνό του μέντορα τους (μεσαίου ή υψηλού επιπέδου πιστοποιημένο χειριστή θηρευτικού ιέρακα).

Γ. Διάρκεια πρακτικής άσκησης – εκπαίδευσης

Οι υποψήφιοι χειριστές θηρευτικών ιεράκων, εκπαιδεύονται πρακτικά με την παρουσία του εκπαιδευτή τους και τη χρήση θηρευτικών ιεράκων στο πεδίο, για χρονικό διάστημα ως ακολούθως:

 • Αρχάριοι χειριστές : πρακτική άσκηση διάρκειας έξι (6) μηνών.
 • Μεσαίου επιπέδου χειριστές: πρακτική άσκηση διάρκειας ενός (1) έτους .
 • Υψηλού επιπέδου χειριστές – αρχιγερακάρηδες: πρακτική άσκηση διάρκειας ενάμιση (1,5) έτους .

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης ο επιβλέπων εκπαιδευτής βεβαιώνει για την επιτυχή ολοκλήρωση της, για τις εξόδους που πραγματοποιήθηκαν ανά μήνα, καθώς και για τη ικανότητα του εκπαιδευόμενου να χειρίζεται τα πτηνά στην ύπαιθρο, συμπεριλαμβάνοντας στη βεβαίωση και κάθε απαραίτητο στοιχείο που κρίνει σκόπιμο για την αξιολόγηση των ικανοτήτων του εκπαιδευόμενου να χειρίζονται με ασφαλή, τρόπο, τους θηρευτικούς ιέρακες. Στη βεβαίωση διαπιστώνεται η επάρκεια του εκπαιδευομένου να διαχειρίζεται το αρπακτικό πτηνό (θηρευτικό ιέρακα) για το αντίστοιχο επίπεδο εκπαίδευσης και προτείνεται η πιστοποίησή του ή μη από την αρμόδια Δασική Αρχή (Αμεσα εποπτεύουσα αρχή).

Δ. Λοιπές υποχρεώσεις εκπαιδευτικών φορέων

Για την πραγματοποίηση της θεωρητικής εκπαίδευσης και της πρακτικής άσκησης των υποψηφίων «χειριστών θηρευτικών ιεράκων» ο φορέας στον οποίο έχει παρασχεθεί η δυνατότητα υλοποίησης εκπαιδεύσεων «χειριστών θηρευτικών ιεράκων» από την «Ανωτέρα εποπτεύουσα αρχή», συνεργάζεται με τις περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες (Άμεσα εποπτεύουσες αρχές) της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υ.Π.ΕΝ (Δασαρχεία ή Διευθύνσεις Δασών Άνευ Δασαρχείων) στην περιοχή αρμοδιότητας των οποίων προγραμματίζεται η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ιερακοθηρίας, προκειμένου:

 1. Να καθοριστεί ο τρόπος διδασκαλίας (με τηλεδιάσκεψη ή με φυσική παρουσία για την θεωρητική εκπαίδευση).
 2. Να προγραμματιστούν και να υλοποιηθούν οι θεωρητικές εκπαιδεύσεις (αριθμός τμημάτων ανά έτος, αριθμός εκπαιδευομένων ανά τμήμα, αναλυτικά προγράμματα, διδακτέα ύλη, τόπος εκπαίδευσης, κ.λπ.).
 3. Να οριστούν κατά περίπτωση έμπειροι εκπαιδευτές οι οποίοι θα συμμετέχουν στη σύνθεση της πενταμελούς εξεταστικής επιτροπής πιστοποίησης των υποψηφίων «χειριστών θηρευτικών ιεράκων», στην οποία θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και εκπαιδευτές ή στελέχη της Άμεσα εποτεύουσας δασικής αρχής.
 4. Για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης στο πεδίο ενόψει της έκδοσης της σχετικής άδειας «χειριστή θηρευτικού ιέρακος».

Οι «Άμεσα εποπτεύουσες δασικές αρχές» κοινοποιούν στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, πλήρη φάκελο με το περιεχόμενο των προτεινόμενων εκπαιδεύσεων (προγράμματα- επίπεδο εκπαίδευσης, εκπαιδευτές, σημειώσεις, εκπαιδευόμενοι, επιτυχόντες κ.λπ.) για την δημιουργία και τήρηση θεματικού αρχείου των εκπαιδεύσεων που διενεργούνται.

Ε. Αξιολόγηση – πιστοποίηση εκπαιδευόμενων

Η αξιολόγηση- πιστοποίηση των υποψηφίων «χειριστών θηρευτικών ιεράκων» γίνεται με βάση:

 1. Τις βεβαιώσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης τους, που εκδίδονται αντίστοιχα από τον εκπαιδευτικό φορέα και τον υπεύθυνο επιβλέποντα την πρακτική άσκηση πιστοποιημένο μεσαίου ή υψηλού επιπέδου χειριστή θηρευτικού ιέρακος (μέντορα) και
 2. Την πιστοποίηση τους ως «χειριστών θηρευτικού ιέρακα», από τις πενταμελείς εξεταστικές επιτροπές που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 της ΚΥΑ.

ΣΤ. Χορήγηση «άδειας χειριστή θηρευτικού ιέρακα»

Για τη χορήγηση της άδειας χειριστή θηρευτικού ιέρακα ο υποψήφιος χειριστής υποβάλλει με αίτημά του προς την άμεσα εποτεύουσα δασική (Δασαρχείο ή Διεύθυνση Δασών άνευ Δασαρχείου):

 1. Τις βεβαιώσεις θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης- για το αντίστοιχο επίπεδο εκπαίδευσής του.
 2. Την πιστοποίηση του από την αρμόδια πενταμελή εξεταστική επιτροπή.
 3. Τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα στην αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/89961/2915/2021 (4574 Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση, λοιπά δικαιολογητικά και παράβολα καθώς και
 4. Συμπληρωμένο το παράρτημα I «Έντυπο καταγραφής των κατόχων – χειριστών αρπακτικών πτηνών για την ιερακοθηρία» της ανωτέρω απόφασης.

Ζ. Διαδικασία χορήγησης άδειας χειριστή θηρευτικού ιέρακος

Η «Άμεσα εποπτεύουσα Δασική Αρχή» διαβιβάζει εγγράφως στην «Ανωτέρα εποπτεύουσα αρχή» (Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΝ, αντίγραφα των προαναφερόμενων βεβαιώσεων θεωρητικής και πρακτικής άσκησης των επιτυχόντων και της πιστοποίησης τους από την αρμόδια πενταμελή εξεταστική επιτροπή καθώς και αντίγραφο του «παραρτήματος I» της προαναφερόμενης ΚΥΑ και βεβαιώνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης «Άδειας χειριστή θηρευτικού ιέρακος», εισηγούμενη θετικά για την έκδοση «άδειας χειριστή θηρευτικού ιέρακα» κατηγορίας αντίστοιχης με το επίπεδο της εκπαίδευσης τους .

Οι Αμεσα εποπτεύουσες Δασικές Αρχές τηρούν αρχείο των εκπαιδεύσεων που διενεργούνται υπό την εποπτεία τους και των πιστοποιημένων «χειριστών θηρευτικών ιεράκων».

Η άδεια χειριστή θηρευτικού ιέρακα εκδίδεται με βάση τα ανωτέρω από την ανώτερη εποπτεύουσα αρχή, ισχύει δια βίου και αποτελείτο πιστοποιητικό ελέγχου της ικανότητας του χειριστή αυτού στο πεδίο.

Η. Τήρηση βάσης δεδομένων

Με βάση τα στοιχεία του παραρτήματος I «Έντυπο καταγραφής των κατόχων – χειριστών αρπακτικών πτηνών για την ιερακοθηρία» της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/89961/2915/2021 η «Ανωτέρα εποπτεύουσα αρχή» μεριμνά για τη δημιουργία και τη συμπλήρωση του σχετικού μητρώου πιστοποιημένων χειριστών στην «Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση καταγραφής των πιστοποιημένων χειριστών θηρευτικών ιεράκων».

Σχετικό αρχείο:
Απόφαση Γ.Γ.Δ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/13032/515/08.09.2022 (ΑΔΑ: ΨΦ294653Π8-7Ι0) Καθορισμός του περιεχομένου των θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων, καθώς και κάθε λεπτομέρειας που αφορά στην εξεταστική διαδικασία για την πιστοποίηση των υποψηφίων χειριστών θηρευτικών ιεράκων.


ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

%d