Εντατικοποίηση ελέγχων διακίνησης καυσόξυλων

Η αναγκαιότητα εντατικοποίησης των ελέγχων από τις κατά τόπο αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες, με σκοπό την αποτροπή και την καταστολή κάθε σχετικής παραβατικότητας στη διακίνηση καυσόξυλων, επισημαίνεται σε έγγραφο-οδηγία που υπογράφει ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς, με αποδέκτες τις Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής και τις Περιφερειακές Αρμόδιες Αρχές Κανονισμού Ξυλείας.

Παράλληλα, για να διασφαλιστεί ότι το εύρος και η ποιότητα των διενεργούμενων ελέγχων θα βοηθήσουν στην αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας, οι Δασικές Υπηρεσίες καλούνται να συνεργαστούν στενά – κατά τη διενέργεια ελέγχων – με άλλες αρμόδιες αρχές (Αστυνομία, υπηρεσίες ΑΑΔΕ).

Αναλυτικά, το έγγραφο αναφέρει τα εξής:

Σας γνωρίζουμε, ότι ύστερα από τις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργήθηκαν κατά το τρέχον έτος εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης και των μεγάλων ανατιμήσεων που παρατηρούνται διεθνώς σε ηλεκτρική ενέργεια, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, οι πολίτες στην προσπάθειά τους να βρουν εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης για τους επερχόμενους χειμερινούς μήνες θα οδηγηθούν και στην εναλλακτική λύση της αναζήτησης, της αγοράς και της χρήσης καυσόξυλων.

Η αύξηση της ζήτησης καυσόξυλων πιθανόν να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης και αισχροκέρδειας από ορισμένους επιτήδειους, οι οποίοι θα προσπαθήσουν τεχνηέντως να δημιουργήσουν έλλειψη καυσόξυλων και μη επαρκή προμήθεια της αγοράς, στοχεύοντας σε μετέπειτα διάθεση των αποθεματικών τους σε υπέρογκες τιμές.

Κατόπιν των παραπάνω, κρίνεται και επισημαίνεται η αναγκαιότητα εντατικοποίησης των ελέγχων από τις κατά τόπο αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες στις περιοχές ευθύνης τους, με σκοπό την αποτροπή και την καταστολή κάθε σχετικής παραβατικότητας.

Ειδικότερα οι εντατικοί έλεγχοι μπορούν να στοχεύουν:

  • στην αντιμετώπιση της λαθροϋλοτομίας καυσόξυλων που τελείται είτε από ιδιώτες για ιδία χρήση, είτε από ιδιώτες για εμπορία ή προς αποθήκευση, διάθεση και πώληση, είτε από αλλοδαπούς όμορων χωρών καθώς επίσης και στην μεταφορά και διακίνηση παρανόμως υλοτομημένων καυσόξυλων.
  • στην παρακολούθηση της δραστηριότητας των εμπλεκομένων σε όλα τα στάδια της διαδρομής των νομίμως υλοτομημένων καυσόξυλων, με έμφαση στη συγκέντρωση και αποθήκευση μεγάλων αδιάθετων ποσοτήτων, δημιουργώντας κατά αυτό τον τρόπο τεχνητή έλλειψη.

Όσον αφορά τις Περιφερειακές Αρμόδιες Αρχές του Κανονισμού Ξυλείας, οι οποίες είναι αποδέκτες του παρόντος, επισημαίνεται ότι πέραν των προγραμματισμένων ελέγχων της ανωτέρω (ε) σχετικής εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, θα πρέπει να διενεργούνται και μη προγραμματισμένοι έλεγχοι από τις Υπηρεσίες σας δίνοντας έμφαση στους Φορείς Εκμετάλλευσης και Εμπόρους που ασχολούνται με τη διακίνηση καυσόξυλων.

Υπενθυμίζεται ότι σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και των υποχρεώσεων της χώρας που προκύπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.995/2010, κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 5 παράγραφος 2 της σχετικής ΚΥΑ, οι “Αρμόδιες Αρχές δύνανται να ζητούν τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας και της αρμόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο των ελέγχων συμμόρφωσης με τον Κανονισμό Ξυλείας, των Φορέων Εκμετάλλευσης, των Οργανισμών Παρακολούθησης, και των Εμπόρων“.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των προσπαθειών μας και για να διασφαλιστεί ότι το εύρος και η ποιότητα των διενεργούμενων ελέγχων θα βοηθήσουν στην αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας, παρακαλούμε για την άρτια και στενή συνεργασία – κατά τη διενέργεια ελέγχων – με άλλες αρμόδιες αρχές, για την αποτελεσματική υλοποίηση αυτών.

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Γιώργος Αμυράς

Σχετ.:

α) Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010

β) Η ΚΥΑ αριθμ. 134627/5835/23.12.2015 (ΦΕΚ B ́ 2872).

γ) Η υπ ́ αριθμ. 136953/5132/14.10.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛ10-7ΙΓ) εγκύκλιος «Εφαρμογή νομοθεσίας παράνομης υλοτομίας και μεταφοράς δασικών προϊόντων – παράνομης κλαδονομής – παράβασης δασικών αστυνομικών διατάξεων».

δ) Η υπ ́ αριθμ. 145588/5001/22.09.2016 (ΑΔΑ:ΩΗΝΒ4653Π8-ΣΞΡ) εγκύκλιος «Κανονισμός Ξυλείας – Διενέργεια ελέγχων σε Φορείς Εκμετάλλευσης».

ε) Το υπ ́ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/10667/403/04.02.2022 έγγραφο της ΔΠΔΠ «Υποβολή προγράμματος διενέργειας ελέγχων σε Φορείς Εκμετάλλευσης και Εμπόρους σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 1, εδάφια (β) και (γ) της ΚΥΑ αριθμ. 134627/5835/29-12-2015 (Β’ 2872)».

στ) Η υπ ́ αριθμ. ΥΠΕΝ/∆Π∆/1454/32/07.01.2022 ΥΑ «Καθιέρωση υπερωριακής κ.λ.π. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2022 και κατανομή πιστώσεων» (A∆A: Ω2ΟΤ4653Π8-ΜΧΣ).

η) Η υπ ́ αριθμ. ΥΠΕΝ/∆Π∆/65077/3643/03.07.2022 εγκύκλιος «Άμεση και πλήρης υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2022».ΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: